Босна и Херцеговина юни 2008гДата11.06.2018
Размер100.99 Kb.
Босна и Херцеговина - юни 2008г.

След няколко години на стабилни икономически показатели, Босна & Херцеговина (БиХ) е изправена пред нови предизвикателства. Ускоряване на инфлацията, за увеличаване на външния дефицит, както и влошаване на външната среда, всред нарастващите данъци и натиска на заплатите, които съчетават да сложно разработването на политики в предстоящия период. С риск за макроикономическата стабилност и растеж въстание, напредък по отношение на фискалните и структурните реформи е спешно. Добре дошли са подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) което отваря пътя към присъединяването към ЕС и държи на обещанието си да стане катализатор за ускоряване на така необходимите реформи.


Последните развития:

 • Експанзивна фискална политика, е добавила към тези дисбаланси. В сектор "Държавно управление е регистриран дефицит от 0,3% от БВП през 2007 г., в сравнение с 2,2% излишък през 2006 г..Като резултат фискалната политика, добавя допълнително стимулиране на силното вътрешно търсене. С разходите за заплати и трансфери на домакинствата нараствщи рязко, общите правителствени разходи,са се увеличи с 4 процентни пункта от БВП, за да достигне почти 50% от БВП през 2007 година. Във Федерация Босна & Херцеговина (федерация), множащите се разходи са довели до проблеми с ликвидността.

 • Напредъкът по отношение на структурните реформи е бавен в Босна & Херцеговина но преследвайки най-добрите си връстници в структурните реформи. Във фискалната сфера, последната реформа на данък общ доход представлява добре дошли стъпка към по-голяма хармонизация и прозрачност. Напредъкът е смесен по-широк набор от структурни реформи. В допълнение при фискалната политика, координацията е слаба и създаването на единно икономическо пространство остава неуловимо. Приватизацията напреднала в Република Сръбска (РС) миналата година, но все още не се е случила във федерацията.

В перспектива

 • Растежа през 2008 г. е съпроводен от увеличаването на уязвимости. Ръста на производството се очаква на 5 ½%, а инфлацията ще е 7½% средно, като инфлационния натиск продължава. Предвиденото разхлабване на фискалната политика (от 0,3 до 2 %от БВП) и политика на доходите ще изостри натиска на търсенето и допринесат за по-нататъшно разширяване на дефицита по текущата сметка до 16 % от БВП. Частният сектор е под натиск както от разширяване на неправителствения сектор и затягане на кредитните условия. Тези тенденции, в контекста на една несигурна външна икономическа среда, представляват риск за средно срочната стабилност на страната и перспективите и за растеж.

 • Това подчертава неотложността за затягане на фискалната и политиката по доходите, както и ускоряване на реформите.

При определянето на валутен борд, стегната политика за управление на търсенето ще помогне да държи инфлацията под контрол и защита на конкурентоспособността.

Фискалната и политиката на доходите

 • Фискалната политика е от ключово значение за осигуряване на макроикономическа стабилност и насърчаване на растежа. Въпреки това, увеличилите се ангажименти за трансфери на домакинства във федерацията и бързото нарастване на заплатите в публичния сектор са в противоречие с тези цели. Успоредно с това подписването на ССА предполага и митнически загуби, които няма да бъдат напълно компенсирани чрез увеличаване на акцизите. По този начин, освен ако не са рационализирани текущите разходи, капиталовите разходи, най-вероятно ще бъдат свити (за да се поддържа дефицита под контрол), скъсяване на потенциала за растеж на страната. С оглед на мисията:
  Приетите бюджети предполагат общ бюджетен дефицит от 3% от БВП за 2008 година. Поради лото силните резултати в приходите и историческия модел на неизпълнение на инвестиционни проекти, проектите на мисията са с малко по-нисък дефицит резултат от 2 % от БВП. Въпреки това, това представлява значителна и ненавременна фискална експанзия.
  нарастващият външен дисбаланс се нуждае от сериозни усилия, за да се запазят общите фискални сметки в баланс през 2008 година. Това ще означава: (I) на правителството РС спестяване на колкото се може повече от своите приходи от преизпълнението; (II) при липса на законодателни промени, правителството на Федерацията да отреже други разходи за да увеличи тези за на социалните и войната, свързани с обезщетения, както и (III ) по-ниските нива на управление, като мерки за подкрепа на балансираното целевия бюджет.
  В сектор "Държавно управление трябва да се стремят към постигане на баланс през 2009 г. и в средносрочен план. Такава фискална цел ще държи публичният дълг под контрол, и ще остави място за частния сектор, да работи което ще доведе до постепенно подобряване на външната позиция на Босна и Херцеговина.
  Постигането на тази цел ще изисква намаляване на текущите разходи, включително и рационализиране на заплатите, намаляване на субсидиите, и най-важното, скъсяване на социалните разходи във федерацията, както е посочено в PEIR на Световната банка.
  Посрещане все по-нарастващите социални и военни трансфери във Федерацията е спешно. Правителството трябва да засили усилията си за реформиране на множество ползи, включително тези за ветераните от войните, демобилизирани войници и жертвите на гражданската война. Реформата трябва да бъде насочени към укрепване на различните елементи в една система с по-ефективни мерки за допустимост и за проследяване. Разпределянето на средствата трябва да се избягва.
  Действие е необходимо да се промени практиката на одобряване на законодателство, което създава неподсигурени бъдещи ангажименти на разходите. Всияко ново предложение за разходите трябва да бъде придружено от страна на определени средства или компенсиращи мерки.
  участието на частния сектор в инфраструктурата е добре дошъл, но носи рискове. Концесиите и публично-частните партньорства са добър начин за подобряване на инфраструктурата за използване на ресурсите на частния сектор . Въпреки това, ние препоръчваме повишено внимание, тъй като тези споразумения могат да доведат до значителни бъдещи задължения за правителството.

 • По-добра координация между всички нива на управление остава ключова.
  Мисията на МВФ приветства създаването на Фискален Съвет и насърчава властите направят функционирането му възможно най-скоро. Това ще наложи въвеждането на редица важни елементи, включително хармонизиране на бюджетните календари, създаване на изчерпателно, навременно, и прозрачно отчитане на бюджета и данни за изпълнението, както и задължително на всички нива на правителството да предостави такива данни да MAU на единна и последователна основа. Освен това, на Централната банка на Босна & Херцеговина (CBBH) статут на наблюдател има важна роля в осигуряването на политически консултации на Съвета в контекста на въвеждането на валутен борд.
  Постигането на споразумение за постоянна данъчна приходна косвена формула за разпределение следва да бъде приоритетна цел да се постигне стабилност и предсказуемост на бюджетното планиране и до спре отнемащите време преговори
  бързо разрешение трябва да бъде постигнато по издаването на всичкизамразени облигационни депозити в чужда валута

Проблеми на финансовия сектор

 • В условията на нарастващите разходи и лихвените проценти, финансовия надзор трябва да следи отблизо за кредитния риск. По-високата инфлация на потребителските цени и разходи, започват да оказват натиск върху бюджетите на домакинствата и предприятията, което буди загриженост за способността им да обслужват кредитите си. Доминирана от филиали на чуждестранни банки, финансовата система вече чувства натиск от страна на глобалното свиване на ликвидността и преоценения риск. В резултат на това банковата печалба през първото тримесечие на 2008 г., регистрира най-ниското си ниво през последните няколко години. Въпреки че CBBH's стрес тестове на базата на данни от края на 2006 г. показват, че банковата система е устойчива на шокове, надзорните органи не се колебаят за насърчават банките да укрепват капиталовите си позиции.

 • Напредъкът в политиката на координация между CBBH и банковите агенции трябва да продължи. Подписването на Меморандума за сътрудничество между CBBH и банковите агенции е добра стъпка към напредък на финансовата програма за стабилност работата на техническо ниво. По-добра координация, обаче, е необходима също и на политическо ниво. Ние насърчаваме CBBH и банковите агенции, да се информират взаимно за паричната политика и основни разумни решения. Подобрената координация трябва да обхване и да планира промени в класификацията на активите и провизиите а, които вземат под внимание кредитния цикъл, както и здавето на банковата система.

 • По-Нататъшно засилване на надзорните органи за управлението на риска е важно и ще се нуждаят от укрепване на капацитета на надзорните органи. Ние сме обнадеждени от мерките, предприети за намаляване на рисковете, като например въвеждането на наредба за ефективни лихвени проценти за подобряване на прозрачността, както и облекчаването на правилата за съпоставимост на падежа да облекчи натиска да се заемат финансови средства от чужбина. Освен това, двете банкови агенции са въвели нови правила за ликвидност на пазара, и оперативно управление на риска, и наскоро започнаха да поемат надзора на лизинговите компании и микро-кредитни организации. Макар че този напредък да е похвален, представлява предизвикателство за надзорните органи при разглеждане на нови задачи.
  Изграждане на капацитет.

Укрепване на административния капацитет и подобряване на макроикономическата статистика са предпоставки за успешното икономическо управление. За тази цел е важно да се подобри опита и капацитета на различните заинтересовани институции (например, CBBH, DEP, и MAU). CBBH е насърчена да разшири и да публикува своята аналитична работа, включително и изготвянето на средносрочната макроикономическа рамка. Значителни проблеми продължават да съществуват в сроковете и обхвата на общата правителствена статистика. Мисията на МВФ настоява властите да засилят усилията си за подобряване на качеството на фискалните данни, за да се подобри ефективността на Фискалния Съвет.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница