Боян иванов бончевДата02.06.2018
Размер25.72 Kb.
#71564
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

Отдел „Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел. 054/4 58 10ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК
.№ Н4-МДТ-2757-001/ 29.01.2015г.

До БОЯН ИВАНОВ БОНЧЕВ(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТАдрес за кореспонденция

Гр.Свети Влас общ.Несебър ул.”Стара планина” № 50
Гр.Свети Влас общ.Несебър ул.”Стара планина” № 50

Представлявано от

.................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Дафинка Стоянова на длъжност главен експерт в офис 2 от 8,30ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,30ч., за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации № МДТ-371/27.10.2014г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ Н4-МДТ-2757/28.10.2014г. /ПД000681/2014г./.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.орган по приходите:


ДАФИНКА СТОЯНОВА

...........................................................(име,подпис, печат)

Поставено на таблото за съобщения на 29.01.2015г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова…………………………

/подпис/

2. Гр.Огледалова…………………………

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на ……………..г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова………………………………

/подпис/

2. Гр.Огледалова………………………………/подпис/

Обр. УДДд-12


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница