Брой ІV, м април 2006 г. Европейската комисия определя своята визия за енергийна стратегия на европаДата22.12.2018
Размер175 Kb.


брой ІV, м. април 2006 г.


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОПРЕДЕЛЯ СВОЯТА ВИЗИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА


Основата за европейска енергийна политика бе определена от Европейската комисия в нов документ (Зелена книга), който прави анализ в 6 специфични зони на приоритет, и съдържа над 20 конкретни предложения за възможни действия.

"Предизвикателствата в сферата на енергията на 21 век изискват единен отговор от страна на ЕС. Европейският съюз е важно средство за доставянето на устойчива, конкурентна и сигурна енергия на европейските граждани. Общият и единно изразен подход ще даде възможност на Европа да поеме лидерството в търсенето на енергийни решения", подчерта председателят на Европейската комисия Жозе Барозу.

На тази основа, документът обобщава начините, по които европейската енергийна политика може да реши основните цели на енергийната политика: устойчиво развитие, конкурентност, сигурност на доставките.

Развитието на европейска енергийна политика ще бъде дългосрочно предизвикателство. Като основа за този процес, Европейската комисия предлага редовното изготвяне на Стратегически доклад на ЕС за енергията, който да се представя на Европейския съвет и Европейския парламент, и който да покрива всички теми в енергийната политика. Той ще дава импулс и план за действие на Европейския съвет и Европейския парламент, ще оценява прогреса, ще идентифицира новите предизвикателства и ще дава отговори на всички отделни аспекти на енергийната политика.

Определени са и 6 приоритетни области, между които: завършването на вътрешния енергиен пазар, солидарност сред страните-членки по отношение на доставките във вътрешния енергиен пазар, устойчива, ефективна и разнообразна енергийна "съвкупност", поредица от мерки за адресиране на проблема с глобалното затопляне, стратегически план за енергийните технологии и обща външна енергийна политика.

Съществува спешна нужда от инвестиции. Само в Европа, за посрещането на очакваното енергийно търсене и за заменянето на остаряващата инфраструктура ще са необходими около 1 трилион евро през следващите 20 години.

Водещи европейски автомобилни производители и компании за доставка на горива стартираха ново сътрудничество с цел популяризиране на употребата на синтетични горива за транспорта.

Три компании, производителки на автомобили (Даймлер Крайслер, Рено и Фолксваген) и две компании, производителки на горива (Сасол Шеврон и Роял Дъч Шел) са основателите на новия съюз за синтетични горива в Европа (ASFE).ВЪВЕЖДАТ СЕ ЕВРОПЕЙСКИ КРИТЕРИИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА ФУРАЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Осигуряване на по-добър контрол по отношение на безопасността на фуражите, за да се предотвратят рисковете за здравето на хората и животните и да се защитят интересите на потребителите, е целта на законопроект, одобрен от правителството. Документът определя изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване на тяхната хигиена и безопасност, условията и реда за производството, преработката и разпространението им, основните правила за извършване на официален контрол с цел проверка на съответствието с нормативните изисквания.

Законът няма да бъде прилаган при производството на фуражи за личното стопанство, както и при съхранението на фуражи, предназначени за животни, чиято продукция ще се използва за лични нужди.

На пазара няма да бъдат допускани фуражи, които оказват неблагоприятно влияние върху здравето на животните или хората; върху продуктите, получени от продуктивните животни; върху околната среда или пък не отговарят на изискванията за хигиена на фуражите.

Проектозаконът регламентира регистрацията и одобрението на производители и търговци на фуражи.

Една от целите на законопроекта е да се постигне пълно съответствие на закона за фуражите с правото на ЕС в областта на фуражите. Той ще подготви фуражната индустрия и органите на официалния контрол за въвеждане на европейските регламенти, които от датата на членство на България в ЕС ще са директно приложими в страната ни.
БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки.

Основните цели на измененията са да се усъвършенства нормативната уредба, за да се постигне синхронизация на българското законодателство с европейското.

Предвидена е възможност с промените за създаване на централен орган за обществени поръчки, чрез който могат да се провеждат процедури и да се сключват договори или рамкови споразумения за нуждите на изпълнителната власт. Целта на този орган е да се постигне ефективно разходване на бюджетните средства и получаване на най-доброто качество на най-добрата цена.

С измененията се правят промени в правната уредба на обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Новият ред предвижда обжалване на всяко решение на възложителя пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалба може да се подава до сключване на договор или на рамково споразумение. Подаването на жалба не спира провеждането на процедурата, а когато са налице предвидените в закона предпоставки и след представяне на обезпечение комисията може да наложи като временна мярка спиране на процедурата.


ОДИТОРИ ЩЕ КОНТРОЛИРАТ СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
Вътрешните одитори в публичния сектор ще издават сертификати или декларации за приключване на проекти или програми по фондове и програми на Европейския съюз, реши парламентът, който прие на второ четене закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Сертификатът или декларацията ще се основават на оценка на системите за управление и контрол, на резултатите от извършени проверки и когато е необходомо - на допълнителни проверки на транзакциите на средствата.

Одиторите ще проверяват операции, избрани чрез подходяща извадка от допустимите разходи по Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и по предприсъединителните фондове на Европейския съюз, записаха депутатите.

Одиторите, които ще контролират средствата от европейските фондове, трябва да имат двегодишен стаж в областта на вътрешния или външния одит, реши парламентът.


ЗАКОНЪТ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЛЕСНИ СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ
Правителството прие проект на закон за договорите за финансово обезпечение, с което се изпълняват поетите ангажименти в областта на свободното движение на капитали. Прилагането на специален режим при изпълнение на договорите за финансово обезпечение ще доведе до развитие на финансовите услуги у нас и достигане на висока степен на интеграция в рамките на финансовите пазари на ЕС. Очаква се тази регламентация да улесни свободното движение на капитали и безпрепятственото предоставяне на финансови услуги. Прилагането на закона ще има положителен ефект върху икономиката чрез намаляване на разходите.

Законопроектът определя кръга на лицата, които могат да бъдат страна по договора за финансово обезпечение. С цел осигуряването на правна сигурност и защита на интересите на правните субекти, от този кръг са изключени физическите и юридическите лица, които не са професионални участници на финансовия пазар. По този начин тези, които не притежават необходимия професионален опит, ще бъдат предпазени от неблагоприятни правни последици.

Страни по договора могат да бъдат:


 • органите на държавната власт и местното самоуправление

 • Централната банка

 • Европейската инвестиционна банка, Банката за международни разплащания, Европейската инвестиционна банка, МВФ и многостранните банки за развитие

 • кредитни и финансови институции

 • застрахователи

 • инвестиционни посредници

 • управляващо дружество

 • инвестиционно дружество и договорен фонд

 • регулиран пазар на ценни книжа

 • централен депозитар

 • дружество за допълнително социално осигуряване и здравнооосигурително дружество

 • дружество със специална инвестиционна цел и т. н.
КАКВО ОЗНАЧАВА GS1

Международните връзки непрекъснато се разширяват и това налага стопанските субекти да се адаптират към динамично променящата се бизнес среда. Нарастващата ролята на участниците във веригата за търсене и предлагане, променящото се потребителското търсене, появата на нови канали за дистрибуция и повишените изискванията на купувачите към предлаганите стоки и услуги, пораждат нуждата от подобрени бизнес решенията.


През 1970г. за първи път в САЩ се създава Съвет за унифицирано кодиране на стоките - Uniform Code Council (UCC), който през 1974 г. поема администрирането на система за Универсален Код на Продуктите (U.P.C).
Началото за създаването на системата ЕАН е през 1974 г., когато производители и търговци от 12 европейски страни учредяват съвет, който да проучи възможността за изграждане на система за стандартно кодиране на артикулите за Европа, подобна на системата UPC /Universal Product Code/ в САЩ. В резултат на това през 1977 г в Белгия е създадена European Article Numbering Association (EAN) - Европейска Асоциация за Номериране/кодиране/ на артикулите (ЕАН). Новата организация е учредена като международна асоциация с нестопанска цел според белгийското законодателство и с централен офис базиран в Брюксел.
Учредители на ЕАН са Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Успехът на системата ЕАН й позволява да излезе извън рамките на Европа, тя придобива международен статут, което води и до промяна на името й на Международна асоциация за кодиране на артикулите ЕАН, известна като EAN International.

EAN и UPC възникват и се развиват като напълно съвместими и формират една интегрирана система от стандарти.

Навлизането на новите технологии и глобализацията на търговията предоставят уникална възможност за повишаване на ефективността по веригата на търсене и предлагане в бъдеще. За тази цел е задължително използването на глобални стандарти. Поради тази причина изграждането на една глобална, отворена, многоотраслова система от стандарти винаги е била поставяна като изискване от лидерите в световния бизнес.

През ноември 2002г. UCC и EAN International се сливат за да формират една световна организация, лидер в разработването на стандарти за управление на веригата за търсене и предлагане по целия свят.

За да отрази тази нова същност Общото Събрание на EAN International през юни 2003 г. взе решение Асоциацията да се преименува на GS1, а Националните организации на GS1 "Страна". ЕАН България приема името GS1 България. Промяната напълно отразява глобалната същност на организацията и в същото време създава условия за постигане на основната и цел: да бъде лидер в разработката на глобални, отворени и многоотраслови стандарти насочени към ефективното управление по веригата за търсене и предлагане в целия свят.

Новото име означава още:


 • Глобални стандарти

 • Глобални решения

 • Глобално обслужване

Което означава:

 • Един свят

 • Един глобален език в бизнеса

На този етап съществуват 101 нацонални организации членки на GS1, които представляват 103 държави. Над един милион фирми в 128 страни по света използват стандартите на GS1 във всекидневната си дейност. Ежедневно се сканират нат 5 милиарда кодове GS1.

МИСИЯТА НА GS1

"Чрез създаване на отворени, глобални, многоотраслови стандарти, базирани на най-добрите бизнес практики и чрез стимулиране на тяхното приложение да играе водеща роля при усъвършенстване управлението на веригата за търсене и предлагане по целия свят."GS1 България

България е член на EAN International от края на 1991 г. Съгласно условията за членство в Международната асоциация, страните се представляват от неправителствени, нестопански организации представляващи интересите на производители и търговци. Официален представител на България в GS1 е Българската търговско-промишлена палата. Дейностите по въвеждане и развитие на системата GS1 на национално ниво се изпълняват от GS1 България.

Дейността на GS1 България е насочена към изпълнение на следните цели и задачи:


 • да администрира и популяризира използването на Системата от стандарти GS1 за нуждите и по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България;

 • да контролира и координира използването на стандартите GS1 в България и да консултира всички сектори на търговията и промишлеността относно областите на тяхното приложение;

 • да осъществява сътрудничество с браншови организации, държавни органи, организации на потребителите и други заинтересовани страни за развитието на Системата;

 • да популяризира целите и задачите на Международната асоциация GS1;

 • да извършва дейности и предоставя услуги, за да гарантира постигането на своите цели и изпълнение на задълженията към своите членове и GS1;

 • да акумулира средства и да използва акумулираните средства единствено за постигане целите на GS1 България;

Основни дейности на GS1 България

 • определя идентификационни номера на потребителите на Системата;

 • упражнява контрол по приложение на Системата на територията на страната;

 • организира семинари, симпозиуми, презентации по приложението на Системата;

 • провежда обучение, консултации и предоставя информация по приложение стандартите на Системата;

 • организира издаването, отпечатването и разпространението на печатни издания с тематика по Системата;

 • създава и поддържа база данни за своите членове под формата на регистър;

 • представлява интересите на своите членове в GS1;

 • сътрудничи със сродни органи и организации от чужбина;

 • участва в международни проекти и програми, свързани с приложението и развитието на Системата;

 • извършва верификация на филмови оригинали и отпечатани баркодове;

 • осъществява други дейности, насочени към постигане на целите и изпълнение на задачите на GS1 България.

(Продължава в следващия брой)


Месечният он-лайн бюлетин “Форум за трансгранично приятелство и информация”

се издава в рамките на проект BG2003/005-632.02.01-01“Форум за бизнес партньорство – България – Турция" на Ямболска търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция“ - Фонд за малки проекти, Бюджетна линия: BG2003/005-632.02.01.Каталог: cbc -> bulletin
bulletin -> Брой ІХ, м. Септември 2006 г. Турция страна партньор на 62-ия международен технически панаир в пловдив
cbc -> Програма: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 Възложител: Русенска митрополия
bulletin -> Брой ІІ, м февруари 2006 г. Светът полудя по биопродуктите
bulletin -> Закон за ветеринарномедицинската дейност (звмд), както и да се провеждат мероприятията срещу заболяванията, посочени в списъка по чл. 120 от звмд


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница