Bsp2 perfectlink project Survey on CompetitivenessДата25.06.2017
Размер141.51 Kb.
#24488

Преведено от : Тодор Бозвели

BSP2 PERFECTLINK Project
Survey on Competitiveness


in Textile/Clothing and Leather Sectors

in Participating Countries

Преглед на конкурентноспособността

в сектори Текстил/Дрехи и Кожи

в страните участници


ANNEX 1 - QUESTIONNAIRE ON COMPETITIVENESS

АНЕКС 1 – ВЪПРОСНИК ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 1. Company profile.

1. Профил на компанията


1.1 In which sector does your company operate? If more than one sector please indicate the relative weight of product as % of sales (Euro)
1.1.В кой сектор работи фирмата Ви? Ако е в повече от един сектор моля посочете относителния дял на продуктите в % от продажбите в)Евро)
textile (spinning/weaving) Текстил (предене/тъкане)
clothing (apparel) Облекла (одежди)
Leather Кожи
Total Общо

100
1.2 Products sold: if more than one product, please indicate the relative weight of each product as % of sales.
1.2 Продадени продукти Ако са повече от един продукт моля посочете относителния дял на всеки продукт като % от продажбите.
 • Yarns Прежди
 • Fabrics Платове
 • men’s wear Мъжки облекла • baby/child wear Бебешки/детски облекла
 • sportswear Спортни облекла
 • technical items Технически артикули
 • knitwear (outwear: sweaters, jersey, apparels)

 • Плетени облекла(горни облекла:пуловери,жарсета)
 • Underwear Бельо
 • linen (bed/bath/table) Постелъчни артикули (легла,бани,маси)
 • home-wear (upholstery/curtains/carpets)

 • Домашен интериорен текстил(покривала, завеси, килими)
 • Leather Кожи
 • leather products Кожени продукти
 • others (specify) Други (Опишете ги)
 • Total Общо

100
1.3 Origin of products sold: if more than 1 origin please indicate the relative weight of each origin as % of sales
1.3 Произход на продадените продукти:ако са повече от 1 произход моля посочете относителния дял на всеки един произход като % от продажбите
 • Own Production Собствена продукция
 • Traded product (outsourced/import)

 • търгувани продукти (от външни източници/внос)1.4 Size

1.4 Размер (обем)

 • turnover (M euro)

 • оборот в Милиони евро

<5

5-20

20-50

>50

 • n. employees

 • брой на наетите лица

<10

10-50

50-250

>2501.5 Sales (markets)
1.5 Продажби (пазари(
 • Domestic Вътрешен пазар
 • EU 15 Евросъюз 15
 • EU new accession countries

 • Евросъюз новоприети
 • Rest of the world

 • Останарата част от света
Total Общо

100

 1. General Awareness on Competitiveness (please tick your choice)

1. Основно усещане за Конкурентноспособност (моля отметнете вашия избор)


2.1 Your company’s sales are:

In terms of Quantity

In terms of Value

2.1 Продажбите на вашата компания:

В количествено изражение

В стойностно изражение

 • Increasing Увеличават се • Decreasing Намаляват • Stable Стабилни са

2.2 Do you think that the current strengths of your company are sufficient to cope with competition or need change:

2.2 Мислите ли, че настоящите възможности на вашата фирма са достатъчни да се справят с конкуренцията или се нуждае от промени:

 • No changes Без промени
 • Minor changes Малки промени
 • Major changes Основни промени


2.3 In the next two years the competitive position of your company will be stronger, weaker or similar to present in your market?

2.3 В следващите две години позицията на вашата фирма по отношение на конкурентно способността ще бъде по силна, по слаба или подобна на настоящата на вашия пазар?
 • Weaker По-слаба
 • Similar Подобна


2.4 Who are the most threatening competitors?
2.4 Кои са най-заплашителните конкуренти?
 • Domestic Тези от месетен (домашен) произход
 • European Union 10 (from newly accessed countries)

 • Европейски съюз 10 (от ноновоприетите страни)
 • European Union 15 Европейски съюз 15
 • South Mediterranean Южно средиземноморие
 • Chinese Китай
- Other (specify) Други (избройте ги)


 1. The Chinese issue

2. Китайският източник
In recent years Chinese manufacturers substantially increased their market share in European markets. This trend is expected to continue in the next years, facilitated by the complete elimination of the quota system
В последно време китайските производители постояннно разрастват пазарния си дял в общия Европейски пазар.Тази тенденция се очаква да продължи и през следващите години, подпомогната от пълното елиминиране на системета с квотите.

3.1 Did your company have DIRECT consequences of the recent increase in Chinese competition?

3.1 Имала ли е вашата фирма ДИРЕКТНИ последствия от настоящето нарастване на Китайската конкуренция?

YES ДА
NO НЕIf the answer is NO, go to question n.3.6Ако отговорът е НЕ, отидете на въпрос 3.6
If your answer is YES (tick the appropriate answer)

Ако отговорът е ДА (маркирайте приемливиея отговор)

3.2 Consequences were:

3.3 Последствията бяха

 • loss of clients загуба на клиенти • decrease of own prices in order to maintain the same level of sales

 • намаляване на собствените цени с цел да се запази същото нива на продажби
 • reduction of quantities and decrease of price in own sales

 • намаляване на количествата и намаляване на цените на собствените продажби
- Other (specify): Други (избройте ги)3.3 The negative impact on your business was:

3.3 Негативното въздействие върху вашия бизнес беше:

 • very remarkable Твърде забележимо
 • significant Значително
 • minor Минимално
- Other (specify): Други (опишете ги)3.4 In which segment of your clients did your company suffer most the Chinese competition?

3.4 В кой сегмент от вашите клиенти вашата фирма страда в най голяма степен от Китайската конкуренция?

 • Domestic traders (retailers/wholesalers)

 • Вътрешни търговци (търговци на едро, търговци на едро и дреббно)
 • European (25) traders (importers/wholesaler/retailers)

 • Европейски (25) търговци (вносители,търговци на едро и дребно)
 • Rest of the world traders Търговци от останалата част на света)
 • Domestic manufacturers (supply chain)

 • Местни производители (снабдителски вериги)
 • European 25 manufacturers (supply chain)

 • Производители от Европа (25) (снабдителски вериги)
 • Rest of the world manufacturers

 • Производители от останалата част на света3.5 Which of your products were hit the most by Chinese competition?

3.5 Кои от вашите продукти бяха ударени най-много от Китайската конкуренция

 • Upper range По--високо ниво
 • Middle range Средно ниво
 • Lower range По – ниско ниво3.6 What are the strongest competitive factors of the Chinese exporters?

3.6 Кои са най силните конкурентни фактори на на Китайските износители?

 • Price Цена
 • Price/quality ratio Съотношение цена/качество
 • Customisation/Flexibility Задоволяване исканията на клиента/гъвкавост- Other (specify): Други (специфицирайте ги):3.7 Do you think that the Chinese manufacturers adopt unfair competitive practises?

3.7.Смятате ли, че китайските производители са възприели нечестни конкурентни п рактики?

 • Only sometimes Само понякога
 • Often Често
 • All Chinese sales are characterized, to some extent, by unfair practices

 • Всичките китайски продажби се характеризират, до някаква степен с нечестни практики


3.8 Do you have evidence of unfair practises?

3.8 мате ли свидетелства (улики) за нечестни практики?

 • Yes, direct evidence Да директни доказателства.
 • No direct evidence Недиректни доказателства
 • Only Clues Само дири (указания) за доказателства
 • Rumours of the market Слухове на пазара3.9 In your opinion, which kind of unfair commercial practises are adopted by the Chinese?

3.9 Според вашето мнение кой видове нечестни търговски практики са възприети от Китай?

 • False custom declarations Фалшиви митнически декларации
 • Unregistered imports/smuggling Нерегистриран внос/контрабанда
 • Dumping Дъмпинг
 • Counterfeited products Имитирани продукти
 • Other (specify) Други (опишете ги)3.10 Who are the strongest allies of Chinese products?

3.10 ои са най-здравите на проводници на китайските продукти?

 • Local consumers Местните потребители
 • Those local manufacturers who outsource production in China

 • Местните производители които са изнесли продукцията в Китай
 • International brands present in your country (e.g. Benetton, Hugo Boss)

 • Международни марки представени във вашата страна (например Бенетон, Хуго Босс)
 • Large retailers in your countries

 • Големи търговци на едро във вашите страни
 • Traders (importers/wholesalers)

 • Търговци (вносители/търговци на едро и дребно)
 • Other (specify )

 • Други (опишете ги)3.11 Do the Chinese manufacturers have weak points?

3.11 Имат ли китайските производители слаби страни?

 • Quality Качество
 • Delivery/service Доставка/обслужване
 • Product design Дизайн на продуктите
 • Other (specify ) Други (опишете ги)


3.12 Under the current general conditions, how large is the competitive advantage of Chinese producers in the following factors:

3.12 При сегашните генерални условия, колко голямо е конкурентното предимство на Китайските производители във следните фактори:
Large Голямо

Significant Значително

Minor Минимално

no advantage

Няма предимство • Price Цена

 • Price/Quality ratio

 • Отношение Цена/качество

 • Customisation

 • Работа по поръчка

 • Product Range

 • Продуктов обхват

 • Other (specify)

 • Други (опишете ги)4. The Future (tick your choice)

4. Бъдещето (маркирайте вашия избор)


4.1 In the next years the Chinese presence in European markets will:

4.1 В следващите години китайскаото присъствие на европейските пазари ще :

 • Increase Нарастне
 • Remain as today Ще остане същото като днес
 • Decrease Ще намалее4.2 What factor may be effective to counter Chinese competition under the current general trade condition

4.2.Кой фактор може ефективно да се противопостави на Китайската конкуренция при сегашните генерални търговски условия?

 • Productivity increase and costs reduction

 • Нарастване на производителността и намаляване на разходите
 • Quality Качество
 • Fashion/Design Мода/дизайн
 • Brand/Communicatio Марка/Общуване с клиентите
 • Service/delivery Обслужване / доставка
 • No factor is really effective Никой фактор не е ефективен в действителност
 • Other (specify ) Други (опишете ги)


4.3 In your opinion what are the levers that should be supported to enhance the competitiveness of European manufacturers

4.3 Според вашето мнение кои са лостовете които трябва да бъдат подкрепени за да повишат конкурентноспособността на европейските производители

 • Support innovation (technology, design, etc )

 • Да се подкрепи иновацията (технологията, дизайна и т.н.)
 • Support the financial strengthening of companies,

 • Да се подкрепи финансовото укрепване на компаниите
 • Support human resource development (training, etc)

 • Да се подкрепи развитиетоа на човешките ресурси (обучение и т.н.)
- Lower taxes, lower social costs По ниски данъци, по ниски социални разходи
- Other (specify) Други (опишете ги)4.4 Does your company have a strategy to deal with the new competition

4.4 Има ли вашата фирма стратегия за справяне с новата конкуренция

- Not yet Не още
 • We have been thinking about but a new plan has not yet been outlined

 • Ние мислиме за това , но нов план все още не е е изработен и приет
 • Yes, we have developed a new competitive strategy

 • Да ни е имаме разработена нова стратегия за конкуренция
- Other (specify ) Други (опишете ги(4.5 If you have been thinking about a new competitive strategy what are the actions that you envisaged?

(If more than 1 answer please weight each answer by marking 1 for minimum to 5 maximum importance)

4.5 Ако сте обмисляли нова стратегия за конкуренция кои са действията, които сте предвидили?

Price reduction through cost reduction and increased productivity

Намаляване на цените чрез намаляване на разходите и увеличаване на производителността


Price reduction through outsourcing of some production processes/products

Намаляване на цените чрез изнасяне на част от производствения процес вън от пределите на страната / или направо на цели производства на продукти


Quality improvement (materials and manufacturing processes)

Подобряване н акачеството (материали и производствени процеси)


Improvements in design and fashion

Подобрения в дизайна и модата


Improvement of service component (delivery, etc )

Подобряване на компонента обслужване (доставка и т.н.)


Improvement of customer satisfaction through customisation

Подобряване задоволеността на клиентите чрез работа по поръчка


Investments in image, brand and communication

нвестиране в имидж, марка и връзки с обществеността (общуване с клиентите)


Other ( specify ) Други (Опишите ги)
И

Страницаот страници Data ultima stampa 02/11/2004 14.37.00Това копие :25/06/201712.24.05

Каталог: download -> sites
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Номер по cas индекс
sites -> Лице изпълнило задачата
sites -> Полезни връзки
sites -> Преработка за премахване на замърсители, проддаващи се на биологично отстраняване /първично и вторично пречистване/. Анализ и проби на отпадните води /методи за анализ/. Разпоредби за контрол на замърсяването
sites -> 2 Нормативна справка 3 Общи положения
sites -> Кодекс за социално осигуряване ксо 09 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
sites -> Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топологията на интегралните схеми
sites -> Характеристика на производството на текстил и облекло. Източници на отпадъци и замърсители. Отпадъци по технологичната верига на тех. Процес /химикали, вода, прах и др/. Системи за преработка на технологични отпадъци


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница