Бтпп за представяне на услугите и опита си по европейски проекти. Г-н Хоакин Гомес, търговски директор на aimen technology Centre направи кратка презентация на технологичния център и обсъди областите на потенциално сътрудничество с г-н Цветанстраница1/3
Дата19.07.2018
Размер335.5 Kb.
#76035
  1   2   3


БТПП в медийното пространство 06.03.2012

http://www.bcci.bg/news/latest/ 06.03.2012

AIMEN Technology Centre търси български партньори за европейски проекти

Представители на AIMEN Technology Centre посетиха БТПП за представяне на услугите и опита си по европейски проекти. Г-н Хоакин Гомес, търговски директор на AIMEN Technology Centre направи кратка презентация на технологичния център и обсъди областите на потенциално сътрудничество с г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП и г-н Димитър Пампулов, председател на Българо-испанския бизнес Съвет. 

AIMEN Technology Centre е частен технологичен център, който е сред водещите испански организации в областта на технологиите за заваряване, инспектиране и тестване, металургия и приложенията на лазерни технологии. AIMEN Technology Centre е създаден през 1967 г. и разполага с 220 души висококвалифициран персонал. Центърът търси български партньори по европейски проекти от областта на корабостроенето, металургията и металообработването. 

Бяха обсъдени и възможностите за провеждане на обучения в БТПП съвместно с AIMEN Technology Centre. БТПП предложи подкрепата си за намиране на български партньори, както и техническа помощ при регистриране на представителство на технологичния център в България. 

Според г-н Цветан Симеонов Съветът по иновациите към БТПП и AIMEN Technology Centre могат да установят ползотворно сътрудничество. Гостите бяха запознати с преимуществата на България за испанските инвеститори и условията за членство в българо-испанския бизнес Съвет от г-н Димитър Пампулов, председател на Съвета.


Интересът към Българо-испанския бизнес Съвет расте, а БТПП ще проведе поредната среща с испански фирми на 7 март 2012г.

================================================


http://www.tbmagazine.net/statia/nakde-v-krizata.html 06.03.2012

Бизнесът през 2012 г. Накъде в кризата

Според анкетно проучване на БТПП фирмите разчитат да постигнат растеж през 2012 г. основно чрез три дейности: въвеждане на нови стоки/услуги, достигане до нови пазари и оптимизиране на разходите. Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения. Съвсем еднествено 75% от фирмите разчитат на намирането на нови пазари за реализация на стоки/услугите, които предлагат.

Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж.

Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат в много области. Преобладаващи са и мненията за промени в здравеопазването и образованието спрямо другите изборени сфери. На практика в проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи.

94% от участващите проучването отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнес партньори и едва 6% от участниците отговарят, че не са имали подобни проблеми през 2011 г. Най-голяма процент - 89% са имали забавяне в плащанията по сключени договори с частни фирми. При плащанията от държавата забавяния са имали 22%.

Според проучването трите основни предложения (мерки), които биха подобрили бизнес климата в страната се отнасят до данъците и регулациите. Категорично на първо място бизнесът поставя предложението, с което не трябва да допуска увеличение на преките данъци за фирмите и гражданите. Всяко действие насочено към увеличенито им би довело до несигурност, влошена бизнес среда, по-ниска конкурентоспособност, по-малко чуждестранни инвестиции (които през 2011 г. бележат спад от 40%) както и по-ниско вътрешно потребление. Ускоряване на срока за възстановяване на ДДС също се подрежда сред основните приоритети на бизнеса. Въпреки напредъка по „Програма за по-добро регулиране 2010-2013”, бизнесът все още смята, че са необходими облекчения в регулациите.

Бизнесът е категоричен, че трябва да се ускори възстановяването на ДДС, да се намали броя на регулаторните режими. Други предложения са съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса, разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции, включително подаване и отчитане на документите по европейските проекти по електронен път, намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, при прилагане на разходопокривния подход. Ефективно противопоставяне срещу корупцията – с превантивна дейност срещу ограничаване възможностите за вземане на решения по целесъобразност от служителите в публичния сектор, премахване на административното увеличение на Минималните осигурителни доходи (МОД), в браншове, за които няма постигнати споразумения и други.

===============================================


http://radar.bg/bg/2012-03-06/bulgaria/753234_ 06.03.2012

http://news.sagabg.net/krgla-masa-v-btpp-po-proektozakona-za-inovaciite.html 06.03.2012

Кръгла маса в БТПП по проектозакона за иновациите

Съветът по иновации при Българската търговско промишлена палата дискутира на кръгла маса проектозакона за иновациите, изготвен по поръчка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В обсъждането участваха около 40 видни представители от бизнеса и на научните и академичните среди. Във встъпителното си слово председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира на решаващата роля на иновациите за развитието на българския бизнес, както и на насърчаването и подкрепата им от страна на БТПП. Според него законът трябва да има ясно очертани легални определения на всички термини, за да се ограничи възможността администрацията свободно да оценява една или друга ситуация. Научните програми трябва да бъдат така формулирани, че да има стимул за научните звена, когато са привлекли частен капитал в реализирането на даден проект. При такива случаи да се дава допълнително финансиране от държавния бюджет. По подобен начин инвестициите на дадена фирма в иновативни проекти, да бъдат освобождавани от данъци.
Основните принципи на проектозакона бяха представени от Жана Величкова, и.д. директор „Инвестиции, иновации и предприемачество” при Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тя очерта целите на иновационната политика на Република България, инструментите за постигането им и механизмите за тяхното изпълнение, един от които е активирането на дейността на Националния иновационен фонд.
Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта от по-скорошното завършване на работата по проектозакона за иновациите от страна на МИЕТ и депозирането му в парламента, както и приемането му от парламента до края на лятната сесия. Отправени бяха редица препоръки към представителя на МИЕТ като регламентация на участието ни в Европейския технологичен институт, правната защита на интелектуалната собственост, свързана с иновациите, а най-много бележки бяха направени за бъдещата дейност на Националния иновационен фонд. Според участниците в кръглата маса този фонд следва да функционира като публично-частен, а в управителното му тяло вероятно ще има представители на най-големите работодателски и браншови организации, както и на най-големите субекти на научната и на академичните общности у нас, като БАН, СА, ФНТС, Техническия университет в София и други големи и утвърдени български университети. Тези организации следва да имат и свои представители в комисиите за оценка при селекцията и при одобрението на иновационните проекти от фонда.

=======================================================


http://www.bcci.bg/press/512 06.03.2012

БТПП е против ограничаване правото на работодателя да уволнява навършили пенсионна възраст лица

Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и като държавна намеса на пазара на труда.


В условия на криза това би имало негативен ефект и е още един пример за нормативна промяна без оценка на въздействието.

Политиката на пазара на труда трябва да бъде насочена към реинтегриране на безработните и повишаване на техните умения, смятат още експерти от палатата.

====================================================
http://ogra.bg/index.php?section=news&news_id=1619 06.03.2012

Нова брошура на БТПП за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа за 2012 г.

Българската търговско-промишлена палата подготви и издаде брошура за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа през 2012 г. "Fairs and Exhibitions in South East Europe – 2012".

Изданието съдържа информация на английски език за организаторите на търговски и професионални изложения в страните от Югоизточна Европа, дати, събития и номенклатура. Брошурата е разработена със съдействието на съвместен проект между Асоциацията на германските търговски палати и търговските палати в рамките на страните от Централното европейско споразумение за свободна търговия (DIHK-CEFTA), в който БТПП е партньор. Изданието може да бъде намерено в БТПП на книжен носител, или в страницата на БТПП http://www.bcci.bg

=======================================


http://www.segabg.com/article.php?id=591779 06.03.2012 Деница Райкова

Според бизнеса стандартите дават конкурентни предимства

Фирмите в България смятат, че прилагането на стандарти е от изключителна важност за тяхната дейност, тъй като им дава конкурентно предимство. Това показва проучване на Българския институт за стандартизация (БИС). 62% от по-големите компании (с над 50 души персонал) заявяват, че познават добре стандартите, които се прилагат в тяхната област. При по-малките фирми същото твърдят 48.6%. Изискванията за качество също са по-добре познати на по-големите фирми. Оказва се обаче, че една трета от малките компании не са наясно откъде да закупят стандартите, които ги интересуват.

=============================================
http://econ.bg/Новини/_l.a_i.377743_at.1.html 06.03.2012 |

Една трета от малките фирми не са запознати със стандартите

По ОП "Конкурентоспособност" отпускат 25 млн. лв. са покриване на стандарти

Около една трета от малките и средните предприятия не са наясно откъде да закупят стандартите, които ги интересуват и са необходими за тяхната работа. Това показва проучване на Българския институт за стандартизация (БИС), проведено в цялата страна.

65,1% от фирмите с над 50 човек смятат, че прилагането на стандарти е изключително важно за тяхната дейност, докато сред по-малките фирми това твърдение споделят 45,9%. 62% от по-големите фирми заявяват, че познават добре стандартите, които се прилагат в тяхната област, срещу 48,6% сред фирмите с под 50 наети човека. По отношение на нагласите към участието в разработването на стандарти не се наблюдават съществени различия, като и двата вида фирми имат колеблива позиция – 47,3% от големите и 36,8% от малките харесват идеята.


  Основните предимства от членството в БИС според столичните компании са свързани с възможността да се контактува и обменя информация с партньори и конкуренти в процеса на работата (60,3%) и да се получава приоритетно информация, свързана с дейността по стандартизация, както и информация за проектите на разработваните стандарти (58,8%).

В момента по ОП "Конкурентоспособност" в процес на изпълнение е процедурата „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", чиито бюджет е 25 млн. евро. Схематa е насочeна към въвежданe на системи за управлениe и постигане на съответствие с европейски и международни стандарти като основен фактор за създаване на продукти и услуги с добавена стойност и постигане на устойчиво присъствие на пазара, пише в. "Класа".

За да може да кандидатства юридическо лице или едноличният търговец, следва да бъде регистриран съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България. Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни или големи предприятия, но е задължително да имат минимум една приключена финансова година (2010 г.) и са реализирали нетни приходи от продажби за 2010 г. в размер равни на или надвишаващи 150 000 хиляди лева. Кандидатите могат да получат до 391 000 лв., като безвъзмездната помощ е до 75% , а собственото участие минимум 25%.

За изпълнението на проекта кандидатите ще могат да финансират консултантски услуги за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление, закупуване на оборудване, технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/ и за управление и услуги за сертифицирането на системи за управление.

===============================================
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/12-03-02/-821824941.aspx 06.03.2012

Продуктите на щанда ни във Франция са без надпис на латиница „MADE IN BG”

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов посети българския щанд на най-голямото френско изложение „Международен земеделски салон” в Париж  в деня на България на Изложението.  

„За съжаление констатирах, че на почти всички продукти на българския щанд няма надпис на латиница, който да гласи: „Произведено в България”. Дори на вината пише само марката”, каза министър Найденов след обиколката на щанда. Според него това се отразява лошо на рекламата на нашите продукти, тъй като посланието на всички български продукти би трябвало да бъде, че са произведено в България.

 Министър Найденов посочи, че при разговорите с френския си колега Брюно Льо Мер, той е изявил готовност Франция да подпомогне промотирането на българските продукти на европейския пазар. „Как обаче да го направим, когато на 90% от продуктите ни не пише на латиница, че са произведение в България”, запита се министър Найденов. Той каза, че ще обърне внимание на браншовите организации на производителите и на стопанската камара за този проблем.

 По-рано днес министър Найденов се срещна с Брюно Льо Мер - министър на земеделието, храните, рибарството, селските райони и устройството на територията на Република Франция. Г-н Льо Мер направи изключение като намери време за тази среща, тъй като той е натоварен с предизборната кампания на президента Никола Саркози, каза министърът.

 Двамата обсъдиха позициите на страните по реформите на Общата селскостопанска политика и констатираха, че между тях почти няма разлика. „Ако искаме да има реално ОСП трябва да обединим позициите на 27-те държави-членки”, посочи министър Найденов. По думите му  г-н Льо Мер се е заел с тежката задача да обясни това във Франция.

 Двете страни се обединиха също около позицията за по-справедливо разпределение на субсидиите между държавите-членки. Франция е поискала от България подкрепа за оставане на досегашния режим на права за насаждане на лозя. Премахването на този режим би довел до спад в качеството на вината и би засегнало много производители. България е изразила подкрепа по отношение на това искане.  

 Двете страни се договориха за подготвяне на споразумение между българското министерство на земеделието и френското „Франс Агри Мер” (Национална служба по земеделски и морски продукти) за прилагане на политики на подкрепа на агробизнеса.

 Министър Найденов помоли Франция да възстанови представителя си в МЗХ с цел да се засили сътрудничеството между двете страни в различни проекти.

 Пълният текст от срещата на министър Найденов и министърът  на земеделието, храните, рибарството, селските райони и устройството на територията на Франция Брюно Льо Мер, можете да намерите ТУК.

=================================================
http://www.darikfinance.bg/novini/72745/ 06.03.2012

Министър отменя търговията с дървесина на борсата

Очакват скок с 40% в цената на българските мебели

Найденов е категоричен – дървата отиват на борсата

Изненадващо министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов отмени търговията с дървесина на стоковата борса. То й обяви, че ще предложи мярката по-рано днес на среща с представители на фирми от горския сектор в град Ракитово. В края на миналата седмица имаше пореден протест на дървопреработвателоите, които настояваха да отпадне стоковата търговия с дървесина. Тогава позицията на ресорния министър беше, че дървесина на стоковата борса ще се търгува.

Днес обаче Найденов взе решение количествата дървесина, които ще се реализират, условно да се разделят на две групи – две трети от дървесината задължително ще минава през търгове, като условията за провеждането им ще бъдат еднакви. Останалата една трета ще се разпределя от директорите на горски предприятия, които ще преценяват как ще я реализират. Те могат да решат дали да я предложат и на борсата.

======================================


http://ogra.bg/index.php?section=news&news_id=1620 06.03.2012

С месец за подаване на заявления за подпомагане ще разполагат кандидатите в лозаро-винарския сектор

До 1 април продължава приемът на единни заявления за финансова субсидия по „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор”.

Сектор „Вино” на Разплащателната агенция прилага общата организация на пазара на вино на Европейския съюз, a финансирането се осъществява чрез мерки, определени от държавата-членка. Средствата по програмата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и се разпределят в три мерки: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоция в трети страни”.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” се финансират инвестиции свързани със засаждане на нови винени сортове и подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др. Мярка „Застраховане на реколта” подпомага производители на винено грозде, застраховали реколтата сив избрана от тях застрахователна компанияза един или няколко застрахователни риска като градушка, буря, наводнение, проливен дъжд и др. Програмата дава възможност и за финансиране на промоционални информационни проекти чрез мярката „Промоция в трети страни”.

Програмата се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Общият бюджет до 2014 г. е в размер на 112 683 000 евро, като до този момент са изплатени 32 367 282 евро. От началото на финансовата 2012 г. (16 октомври 2011 – 15 октомври 2012) до настоящия момент по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са изплатени 9 898 437 лв. (5 061 068 евро), което е 23,08 % от предвидения за финансовата година бюджет.По материали от страницата на Държавен Фонд Земеделие

====================================================


http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-03-06&article=402266

Биозеленчуци показват на Агра 2012 в Пловдив

 Изложба за биоземеделие и биоживотновъдство ще се проведе в рамките на изложението, което се открива днес от министъра на земеделието Мирослав Найденов в Международен панаир - Пловдив. На него биоземеделието ще се представи като щадящо околната среда, а продуктите - като здравословна храна. България има добър потенциал за развитие в тази сфера. Доказателство за напредъка в тази сфера e проектът Новото тракийско злато в Източните Родопи. Той подкрепи местни земеделци при получаване на биосертификати и пое 50% от разходите им. Отвориха се две модерни биоферми, редица земеделци в региона отварят врати за посетители в селата Поповец, Рабово, Тънково и Тополово. Развитието в тези сфери ще съживи региона и ще доведе много екотуристи.

===================================================
http://www.monitor.bg/article?id=329192 06.03.2012 ДАРИНА КАХРАМАНОВА

Отпускат средства от средата на годинатаДават още 40 млн. евро за млади фермери

Договорени са 52% от програмата за селските райони

Около 140 млн. евро може да бъдат осигурени по мярка 321, с която се финансира ремонт на общинска инфраструктура.

40 млн. евро допълнително ще бъдат пренасочени по мярка 112 за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи зам.-министърът на земеделието Светлана Боянова. Още в края на 2009 г. бяха сключени договори за пълния размер на финансирането по схемата, т. е. за 102 млн. евро. Към момента пък на младите фермери са изплатени 51 млн. евро.

Предвижда се да бъдат пренасочени средства и по още две мерки, каза зам.-министър Боянова. 120 млн. евро допълнително ще бъдат осигурени по мярка 121, чрез която се финансират проекти за модернизиране на земеделските стопанства. Около

140 млн. евро пък ще бъдат пренасочени към мярка 321

по която се отпускат средства на общините за ремонт на пътища, ВиК инфраструктура и др. „По тази мярка имаме заявен интерес почти три пъти по-голям от заложеното в бюджета”, каза Боянова. Тя припомни, че и в момента по нея се приемат общински проекти, но само по линия на предоставянето на социални услуги за деца и младежи.

„Вече сме поискали прехвърляне на средствата по трите мерки и очакваме отговора на ЕК през пролетта”, обясни зам.-министърът. Ако тогава той бъде получен, пренасочените средства ще могат да се отпускат още от средата на годината.

Междувременно от думите на Боянова стана ясно, че мярка 125, която е за подобряване и развитие на инфраструктурата в земеделието, може да остане за следващия програмен период.

По нея са предвидени близо 90 млн. евро, предназначени за инвестиционни проекти за напоителни системи. „За мярка 125 до последно ще видим дали си струва или не да тръгне през този програмен период”, каза Боянова. Тя обясни още, че всички детайли по схемата са уточнени и затова

не е решаващо дали ще тръгне през 2013 г. или 2014 г.

Зам.-министърът на земеделието отчете още, че около 52% от програмата за развитие на селските райони вече са договорени, а изплатените средства са около 32 на сто от общия й бюджет. От думите на Боянова обаче стана ясно, че интересът към някои мерки е много слаб. Според данните на земеделското министерство България усвоява най-малко средствата, предвидени за агроекология в сравнение с другите държави от Европейския съюз. Боянова обясни още, че единствените й опасения за загуба на средства са именно по мярката, която финансира такива проекти.

. Обновяват винарни с европари

Инвестиционните предложения на 48 предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост са били одобрени вчера от Фонд „Земеделие”, съобщиха от ведомството. Компаниите ще получат финансиране от над 55 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони.

Единадесет от предприятията, които произвеждат вино, ще инвестират във винификатори, бъчви, машини за бутилиране, пакетиране и поставяне на етикети, както и в строително-монтажни дейности. 8 от проектите пък са на фирми за преработка на плодове, зеленчуци и гъби. Ще бъде изградено и предприятие за замразяване и съхранение на диворастящи гъби и горски плодове. Предприятие за преработка на месо и хайвер от охлюви пък със субсидията ще промени предназначението на стопанските си постройки. Повечето фирми просто ще закупят оборудване с парите.


Каталог: resources -> pdfboard
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Лекция на тема: "Отношенията между ес и Япония: дипломация, политика и икономика"
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство 03-05. 03. 2012
pdfboard -> Бтпп за представяне на услугите и опита си по европейски проекти. Г-н Хоакин Гомес, търговски директор на aimen technology Centre направи кратка презентация на технологичния център и обсъди областите на потенциално сътрудничество с г-н Цветан


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница