Bulgaria Pontica Medii Aevi, IV-V, Sophia, 2003, 163-173. 2004 10. Монетите от манастира "Великата лавра" "Св. 40 мъченици" във Велико Търново. Средновековно Търново. Археологически проучвания. Юбилеен сборникДата01.01.2018
Размер57.16 Kb.
ТипСборник
БИБЛИОГРАФИЯ НА

доц. д-р КОНСТАНТИН ДОЧЕВ

от хабилитацията през 1996 до 2017 г.

1996

1. Надписът от крепостта Кърчево (Сярско) и византийската фамилия Врана.Епохи, 1996, 1, 101–110.
1998

2. Нумизматичното богатство на Археологическия музей Пловдив. Каталог. София, 1998, 75 с. (съавт. К. Кисьов, И. Прокопов).
2002

3. Плащания със сребърни слитъци–пари в българската държава през ХІV век.Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002, 149–157.

4. Turnovo, Sixth–Fourteen Centuries.The Economic History of Byzantium from Seventh through Fifteenth Century. Vol. 2, Washington, D.C., 2002, 673–678.
2003

5. Ранновизантийски монети от Търново (VVІІ в.).Известия на Историческия музей – Велико Търново, ХVІІ–ХVІІІ, 2002–2003, 287–295.

6. Български средновековни монети (ХІІІ–ХV в.). Велико Търново, 2003; 182 с. (монография).

7. Пари и видове плащания в описанието на миноритския монах Вилхем де Рубрук за пътешествието му до монголските ханове през 1253–1255 г.Нумизматика и епиграфика, 1, 2003, 115–128.

8. Колективна находка от сребърни монети на Иван Александър с Михаил Асен от стария манастир “Св. Преображение” (Велико Търново).Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Велико Търново, 2003, 316–320.

9. Dubrovnik Imitative Coinage and its Spreading over the Bulgarian Empire during the First Half of the 13th Century.Bulgaria Pontica Medii Aevi, IV–V, Sophia, 2003, 163–173.

2004

10. Монетите от манастира “Великата лавра” “Св. 40 мъченици” във Велико Търново.Средновековно Търново. Археологически проучвания. Юбилеен сборник. Велико Търново, 2004, 144–198 (студия)

11. Колективна находка от електронови номизми на Алексий І Комнин (1081–1118), намерена в Пловдив.Годишник на Археологическия музей – Пловдив, ІХ/ 2, 2004, 253–263 (съавт. И. Топалилов).

12. Колективна находка от медни монети на видинския цар Иван Срацимир (1355–1396).Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 1, 2004, 109–116.

2005

13. Византийски монети на Палеолозите с индиктни дати от ХІІІ–ХІV век, намерени във Велико Търново.Известия на Регионалния исторически музей Велико Търново, ХХ, 2005, 166– 175.

14. Монетите от църквата и манастира “Св. Димитър” във Велико Търново.Я. Николова, М. Робов. Храмът на първите Асеновци – църквата “Св. Димитър” във Велико Търново. Велико Търново, 2005, 184–207.

15. Иконографски и палеолографски допълнения за медните монетосечения на цар Константин Асен (1257–1277).Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2, 2005, 115–136.

16. Нови варианти медни монети на цар Теодор Светослав (1301–1322).Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест на ст. н. с. д–р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, 172–177.
2006

17. Два нови типа медни монети на цар Иван Срацимир (1352–1396).Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, Ч І, 2006, 207–214.
2007

18. Плащания с “лоши пари” във Византия в началото на ХІV в. и последиците от тях.Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, ХХІІ, 2007,

227–239.


19. Chronological and Statistic Analysis of the Coin Find (VIth–XIVth C.) from the Medieval Town of Perperikon (Kurdjhali Region).International Simposium in Memory of d–r Vassil Haralanov (1907–2007), Shumen, 13–15 IX. 2007. Shumen, 2007, 24–27.
2008

20. Паричните кризи в България през ХІІІ–ХІV век.От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на чл. кор. проф. дмн Йордан Йорданов. София, 2008, 149–167.

21. Нов вариант латинска медна имитация (тип J) от серия DW (1215–1250). Опит за датировка.Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 2008, 95–102.

23. Нов вариант медна монета на цар Иван Александър (1331–1371) с царица Теодора ІІ.Acta musei Varnaensis, VII–1 (Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на Черноморското крайбрежие. Международна конференция в памет на ст.н.с. Милко Мирчев, Варна 15-17 септември 2005 г., Варна, 2008, 359–363.

2009

24. Нов тип медни монети на цар Иван Срацимир (1355–1396).Приноси към българската археология, VІ, София, 2009, 132–138.

25. Каталог на българските средновековни монети ХІІІ–ХІV век. – типове, варианти, цени (Catalogue of The Bulgarian Medieval Coins of the 13th–14th Centuries.– types, variants, prices). Велико Търново, 2009, 320 с. (монография) (на български и английски език).

26. Монетни находки и парично обръщение (ХІІ- ХІV) в средновековния "Перперикон" (Кърджалийска област).Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, 171–188.

2010

27. Началото на българската средновековна нумизматика и крепостта „Трапезица” във Велико Търново. – Списание на БАН, СХХІІІ, 2010, 1, 34–37.

2011

28. Монетите на византийската династия Палеолози в паричното обръщение на Търново в периода 1261- 1393 г., В: Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 2- 27 august 2011, Vol. II, Sofia, 2011, 253- 254.

29. Фамилията Врана и първите латински императори.- Будител, 3 (21), 2011, 37- 43.

30. Монетна находка (края на ХІІ в.) от новооткрита порта на крепостта Трапезица (гр. Велико Търново).- Известия на Регионален исторически музей, Велико Търново, ХХVІ, 2011, 151- 170.
2012

31. Византийски монети от Х- ХІ в. от средновековно Търново, В: Сб. Василка Герасимова- Томова, IN MEMORIAM, НАИМ при БАН, 2012, 485-496, ISBN 978 954 9472 19 6

31. Редки медни монети на никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци (1222- 1254) от средновековния Перперикон (Кърджалийска област), В:Известия на Националния археологически институт с музей при БАН (In honorem professoris Димитър Овчаров), ХL, 2012, 245- 257.

32. Колективна находка с медни монети на цар Теодор Светослав (1301- 1322) от крепостта Трапезица.- Известия на Регионален исторически музей- Велико Търново, ХХVІІ, 2012, 183- 192.ISSN0861-5888.

33. Колективна находка с медни монети на цар Константин Асен (1257- 1277) от крепостта Трапезицза, Велико Търново.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 89- 96, Таб. VІІ, 2- 6. ISSN 1312-5532

2013

34. Медни монети на княжество Молдова (ХІV в.) от района на средновековния Търнов.- Известия на НАИМ, ХLІ, София, 2013, 535- 545.

35. Неизвестен тип византийска медна монета на Палеолозите от ХIV в.- Приноси към българската археология, VII, 2013, 129- 138.

36. Две редки златни перпери на никейските императори Теодор I Ласкарис (1204- 1222) и Михаил VIII Палеолог ( 1258- 1261).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 9, 2013, 109- 120; Таб.XVI, 9-10; ISSN 1312-5532.

37. Вторично доработени златни перпери на византийския император Михаил VIII Палеолог (1258- 1282).- Археология, LIV, 2013, 2, 93- 99; ISSN 0324- 1203.

38. Нов тип медни монети на цар Иван Александър (1331- 1371).- Археология, LV, 1-2, 2013, 106- 110 , ISSN 0324-1203

2014 г.

39. Златни перпери- фурета на византийската фамилия Палеолози от периода 1294- 1360, В: Средновековният човек и неговият свят, Сборник в чест на 70 годишнината на проф. К. Попконстантинов, Велико Търново, 2014, 621-629; ISBN 978-619-00-0108-9.

40. Златни перпери на византийската династия Палеолози (ХІV в.), открити в средновековния Търнов.- Известия на Регионален исторически музей- Велико Търново, ХХVІІІ- ХХІХ- 2013- 2014, 267- 275.

41. Колективна находка от български и византийски корубести медни монети ( 60-те години на ХIII в. ) от района на р. Росица, община Павликени, област Велико Търново.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 10, 2014, 183- 199; Табло ХIX-ХХХII, ISSN 1312-5532

2015 г.

42. Употреба на византийски златни перпери в българската държава през XIV век, В: Търновска книжовна школа, Т. 10, Велико Търново, 2015, 665- 679; ISBN 954-524- 339-2 (T.10)

43. Нов вариант вторично доработена златна перпера на византийския император Михаил VIII Палеолог(1259- 1282).- Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 11, 1215, 73- 81; ISSN 1312-5532

44. Имитация на златните перпери на Андроник II с Андроник III (1325- 1328 ), 83- 89; ).- Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 11, 1215, 73- 81; ISSN 1312-5532

45. Пари и парично обръщение в средновековния Търнов през ХІІ- ХІV в., Във: „Великите Асеневци”- Сборник доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Пeтър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската Патриаршия, Велико Търново, 2016, 386- 398; ISBN-978- 619-168-175-4.

2016 г.

46. Нов тип медна латинска имитация (20-те години на ХІІІ в.) от фонда на НАИМ-БАН.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 91- 94,ТаблоХІ, 1.

47. Нов вариант сребърна монета на Андроник ІІ с Михаил ІХ (1295- 1320) от „Скалния град” Перперикон (област Кърджали).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 95- 98; ТаблоХІ, 2

48. Нови данни за използването на сребърни слитъци-пари в българската държава през ХІІІ и ХІV век.- Археология, 2016 (под печат).

19 юни 2017 г. Изготвил:гр. Велико Търново доц. д-р Константин ДочевПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница