Bulgaria tradingДата06.02.2017
Размер159.38 Kb.
БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД

" BULGARIA TRADING "

бул. Цар Освободител 1, ет. 1
BG-1000 София
тел.: +359-21234567, +359-21234568

факс: +359-21234569

email: info@bulgaria-trading.com

Интернет: www.bulgaria-trading.com

моб: +359-888777666
Кратък профил НИК 123456789

Основана 2007

Юридическа форма ЕООД

Дейност (46.43) Търговия на едро с битова

електроника и електроуреди

Персонал 15 (30.09.2012)

Счетоводен отчет

към 31.12.2011

Оборот BGN 58.480.000

Печалба/загуба BGN 1.144.000

Дълготрайни

материални

активи BGN 71.000

Последно


проучване 01.12.2012

Морал на плащане (321) в повечето случаи в

определените срокове, отчасти със

закъснения

Кредитна оценка (311) деловият контакт се счита

за допустим

Кредитен лимит EUR 160.000
+---------------------------------------------------------------------+

! Бонитетен индекс * 3 0 0 * PD: 4,200% !

+---------------------------------------------------------------------+
Юридическа форма Еднолично дружество с ограничена отговорност
Основаване 2007 като Еднолично дружество с ограничена

отговорност


Регистрация Регистрирана в Софийски градски съд на 01.01.2007,

ф. д. 99999/2007

последна отметка на 01.01.2012

Национален идентификационен код 123456789


Съдружник Иван Иванов Иванов, дата на раждане

17.08.1978, BG 100,000%


Основен капитал BGN 10.000, от които изплатени BGN 10.000

09.05.2008 увеличение на капитала от BGN 5.000 на

BGN 10.000
Управление Петър Петров Петров, BG, дата на раждане

14.10.1979 - Управител


Дейност Търговия на едро с битова електроника и

електроуреди (46.43)

Търговия на едро с електронни елементи и

комуникационна техника (46.52)


Делови помещения офис: бул. Иван Вазов 2, 4003 Пловдив, под наем

офис: ж.к. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев 1,

1421 София, под наем
Имот не е известно дали и доколко съществува недвижима

собственост


Персонал 01 - 09.2012 15

2011 15


2010 10

2009 4
Продажби за 2011 BGN 58.480.000

годината 2010 BGN 62.628.000

2009 BGN 27.616.000

Дълготрайни 2011 BGN 71.000

материални активи 2010 BGN 61.000

2009 BGN 35.000
Банки УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, централен офис пл. Света

Неделя 7, BG-1000 София тел.: +359-70018484, факс:

+359-29884636, email: PR@UniCreditGroup.Bg,

Интернет: www.unicreditbulbank.bg

(банков код UNCRBGSF)
Морал на плащане в повечето случаи в определените срокове, отчасти

със закъснения (321)

1 дело инкасо срещу фирмата

2 дела инкасо срещу управители


Кредитна оценка деловият контакт се счита за допустим (311)
Кредитен лимит EUR 160.000
Баланс
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Неконсолидирани данни 12 месеца 12 месеца 12 месеца

BGN BGN BGN

Дълготрайни активи 72.000 61.000 35.000

- нематериални 0 0 0

- материални 71.000 61.000 35.000

- други (вкл. финансови) 1.000 0 0

Краткосрочни активи 6.229.000 3.132.000 3.272.000

- материални 2.753.000 440.000 998.000

- вземания 1.070.000 1.366.000 1.437.000

- други (вкл. инвестиции и

парични средства) 2.406.000 1.326.000 837.000

- парични средства 2.403.000 1.324.000 837.000

Сума актива 6.301.000 3.193.000 3.307.000


Собствен капитал 3.502.000 2.465.000 628.000

- основен капитал 10.000 10.000 10.000

- друг капитал (вкл.

резерви) 3.492.000 2.455.000 618.000

Дългосрочни задължения 0 0 1.431.000

- заеми 0 0 1.431.000

- други 0 0 0

Краткосрочни задължения 2.799.000 728.000 1.248.000

- заеми 0 0 0

- кредитори 2.778.000 464.000 764.000

- други 21.000 264.000 484.000

Сума пасива 6.301.000 3.193.000 3.307.000


Работен капитал 1.045.000 1.342.000 1.671.000
Персонал 15 10 4
Отчет за приходите и разходите
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Неконсолидирани данни 12 месеца 12 месеца 12 месеца

BGN BGN BGN

Приходи от дейността 58.480.000 62.628.000 27.616.000

Приходи от продажби 58.480.000 62.628.000 27.616.000

Разходи за стоки NA NA NA

Брутна печалба NA NA NA

Други разходи за дейността NA NA NA

Резултат основна дейност 1.340.000 2.722.000 1.047.000

Финансови приходи 1.036.000 8.433.000 608.000

Финансови разходи 1.088.000 9.025.000 757.000

Резултат финансова дейност -52.000 -592.000 -149.000

Печалба/загуба преди данъчно

облагане 1.288.000 2.130.000 898.000

Данъци 144.000 221.000 81.000

Печалба/загуба след данъчно

облагане 1.144.000 1.909.000 817.000

Извънредни приходи 0 0 0

Извънредни разходи 0 0 0

Резултат извънредна дейност 0 0 0

Печалба/загуба за периода 1.144.000 1.909.000 817.000

Разходи за материали 55.000 38.000 10.000

Разходи за персонал 391.000 279.000 149.000

Амортизации 17.000 12.000 3.000

Разходи за лихви 278.000 252.000 150.000

Парични потоци (Cash flow) 1.161.000 1.921.000 820.000

Добавена стойност 1.974.000 2.673.000 1.200.000
Коефициенти

Обща ликвидност 2,23 4,30 2,62

Бърза ликвидност 1,24 3,70 1,82

Коефициент за финансова

независимост NA NA 0,44

Платежоспособност (%) 55,58 77,20 18,99

Обща задлъжнялост (%) 0,00 0,00 227,87

Собствен капитал / брой

служители 233.467 246.500 157.000

Работен капитал / брой

служители 69.667 134.200 417.750

Сума на актива / брой

служители 420.067 319.300 826.750

Рентабилност на продажбите

(%) 2,20 3,40 3,25

Възвръщаемост на собствения

капитал (%) 36,78 86,41 142,99

Възвръщаемост на вложения

капитал (%) 44,72 96,63 50,90

Възвръщаемост на активите

(%) 20,44 66,71 27,15

Коефициент за покриване на

лихвените плащания 4,82 10,80 6,98

Обръщаемост на материалните

запаси 21,24 142,34 27,67

Период за събиране на

вземанията (дни) 7 8 19

Период за изплащане на

задълженията (дни) 17 3 10

Обръщаемост на чистите

активи 16,70 25,41 13,41

Разходи за персонал / Общо

приходи от дейността (%) 0,67 0,45 0,54

Приход на служител 3.898.667 6.262.800 6.904.000

Средно възнаграждение на

служител за година 26.067 27.900 37.250

Печалба на служител 85.867 213.000 224.500

Дълг/Собствен капитал (%) 79,93 29,53 426,59


Коефициенти за бранш 46.43 Търговия на едро с битова електроника и

електроуреди


31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

12 месеца 12 месеца 12 месеца

69 фирми 131 фирми 120 фирми

Обща ликвидност 3,04 2,63 2,81

Бърза ликвидност 1,92 1,54 1,60

Коефициент за финансова

независимост 5,88 4,08 3,00

Платежоспособност (%) 63,83 57,54 54,04

Обща задлъжнялост (%) 28,06 37,63 46,63

Собствен капитал / брой

служители 101.596 259.921 227.193

Работен капитал / брой

служители 51.785 196.935 185.160

Сума на актива / брой

служители 159.164 451.711 420.396

Рентабилност на продажбите

(%) 5,18 3,69 3,48

Възвръщаемост на собствения

капитал (%) 10,18 8,09 7,85

Възвръщаемост на вложения

капитал (%) 10,41 8,65 7,62

Възвръщаемост на активите

(%) 6,50 4,66 4,24

Коефициент за покриване на

лихвените плащания 3,95 3,41 3,64

Обръщаемост на материалните

запаси 4,43 4,09 3,61

Период за събиране на

вземанията (дни) 50 74 69

Период за изплащане на

задълженията (дни) 38 38 43

Обръщаемост на чистите

активи 1,68 1,76 1,69

Разходи за персонал / Общо

приходи от дейността (%) 2,95 3,08 3,17

Приход на служител 199.843 570.119 513.061

Средно възнаграждение на

служител за година 5.898 17.571 16.262

Печалба на служител 10.346 21.040 17.841

Дълг/Собствен капитал (%) 56,66 73,79 85,04


Баланс (национален стандарт)
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Неконсолидирани данни 12 месеца 12 месеца 12 месеца

BGN BGN BGN

АКТИВ


А. Дълготрайни (дългосрочни) активи

I. Дълготрайни материални активи

1. Земи (терени) 0 0 0

2. Сгради и конструкции 0 0 0

3. Машини и оборудване 0 0 0

4. Съоръжения 0 0 0

5. Транспортни средства 0 0 0

6. Основни стада 0 0 0

7. Други дълготрайни

материални активи 71.000 61.000 35.000

8. Разходи за придобиване

на дълготрайни

материални активи 0 0 0

Общо за група I 71.000 61.000 35.000

II. Дълготрайни нематериални активи

1. Права върху собственост 0 0 0

2. Програмни продукти 0 0 0

3. Продукти от развойна

дейност 0 0 0

4. Други дълготрайни

нематериални активи 0 0 0

Общо за група II 0 0 0

III. Дългосрочни финансови активи

1. Дялове и участия в: 0 0 0

- дъщерни предприятия 0 0 0

- смесени предприятия 0 0 0

- асоциирани предприятия 0 0 0

- други предприятия 0 0 0

2. Инвестиционни имоти 0 0 0

3. Други дългосрочни ценни

книжа 0 0 0

4. Дългосрочни вземания

от: 1.000 0 0

- свързани предприятия 0 0 0

- търговски заеми 0 0 0

- други дългосрочни

вземания 1.000 0 0

Общо за група III 1.000 0 0

IV. Търговска репутация

1. Положителна репутация 0 0 0

2. Отрицателна репутация 0 0 0

Общо за група IV 0 0 0

V. Разходи за бъдещи

периоди 0 0 0

Общо за раздел "А" 72.000 61.000 35.000

Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи

I. Материални запаси

1. Материали 0 0 0

2. Продукция 0 0 0

3. Стоки 327.000 440.000 998.000

4. Млади животни и животни

за угояване 0 0 0

5. Дребни продуктивни

животни 0 0 0

6. Незавършено

производство 0 0 0

7. Други материални запаси 2.426.000 0 0

Общо за група I 2.753.000 440.000 998.000

II. Краткосрочни вземания

1. Вземания от свързани

предприятия 0 0 0

2. Вземания от клиенти и

доставчици 272.000 471.000 424.000

3. Вземания по

предоставени търговски

заеми 0 0 0

4. Съдебни и присъдени

вземания 0 0 0

5. Данъци за

възстановяване 0 0 0

6. Други краткосрочни

вземания 798.000 895.000 1.013.000

Общо за група II 1.070.000 1.366.000 1.437.000

III. Краткосрочни финансови активи

1. Финансови активи в

свързани предприятия 0 0 0

2. Изкупени собствени

дългови ценни книжа 0 0 0

3. Краткосрочни ценни

книжа 0 0 0

4. Благородни метали и

скъпоценни камъни 0 0 0

5. Други краткосрочни

финансови активи 0 0 0

Общо за група III 0 0 0

IV. Парични средства

1. Парични средства в брой 0 0 0

- от тях левова

равностойност на

чуждестранната валута 0 0 0

2. Парични средства в

безсрочни депозити 2.403.000 1.324.000 837.000

- от тях левова

равностойност на

чуждестранната валута 0 0 0

3. Блокирани парични

средства 0 0 0

- от тях левова

равностойност на

чуждестранната валута 0 0 0

4. Парични еквиваленти 0 0 0

Общо за група IV 2.403.000 1.324.000 837.000

V. Разходи за бъдещи

периоди 3.000 2.000 0

Общо за раздел "Б" 6.229.000 3.132.000 3.272.000

Сума на актива (А+Б) 6.301.000 3.193.000 3.307.000

В. Условни активи 0 0 0
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Неконсолидирани данни 12 месеца 12 месеца 12 месеца

BGN BGN BGN
ПАСИВ

А. Собствен капитал

I. Основен капитал

1. Записан капитал 10.000 10.000 10.000

- акционерен капитал 0 0 0

- котирани акции на

финансови пазари 0 0 0

- некотирани акции на

финансови пазари 0 0 0

- други видове основен

капитал 10.000 10.000 10.000

2. Невнесен капитал 0 0 0

3. Изкупени собствени

акции 0 0 0

Общо по група I 10.000 10.000 10.000

II. Резерви

1. Премии от емисия 0 0 0

2. Резерв от последващи

оценки на активите и

пасивите 0 0 0

3. Целеви резерви 0 0 0

- общи резерви 0 0 0

- специализирани резерви 0 0 0

- други резерви 0 0 0

Общо за група II 0 0 0

III. Финансов резултат

1. Натрупана печалба

(загуба) от минали

години 2.348.000 546.000 -199.000

- Неразпределена печалба 2.547.000 745.000 0

- Непокрита загуба 199.000 199.000 199.000

2. Текуща печалба 1.144.000 1.909.000 817.000

3. Текуща загуба 0 0 0

Общо за група III 3.492.000 2.455.000 618.000

Общо за раздел "А" 3.502.000 2.465.000 628.000

Б. Дългосрочни пасиви

I. Дългосрочни задължения

1. Задължения към свързани

предприятия 0 0 1.431.000

2. Задължения към

финансови предприятия 0 0 0

- от тях към банки 0 0 0

3. Задължения по търговски

заеми 0 0 0

4. Задължения по

облигационни заеми 0 0 0

5. Отсрочени данъци 0 0 0

6. Други дългосрочни

задължения 0 0 0

Общо за група I 0 0 1.431.000

II. Приходи за бъдещи

периоди и финансирания 0 0 0

Общо за раздел "Б" 0 0 1.431.000

В. Кратксрочни пасиви

I. Краткосрочни задължения

1. Задължения към свързани

предприятия 5.000 39.000 8.000

2. Задължения към

финансови предприятия 0 0 0

- от тях към банки 0 0 0

3. Задължения към

доставчици и клиенти 2.778.000 464.000 764.000

4. Задължения по търговски

заеми 0 0 0

5. Задължения към

персонала 0 0 9.000

6. Задължения към

осигурителни

предприятия 0 0 2.000

7. Данъчни задължения 6.000 141.000 54.000

8. Други краткосрочни

задължения 0 82.000 408.000

9. Провизии 10.000 2.000 3.000

Общо за група I 2.799.000 728.000 1.248.000

II. Приходи за бъдещи

периоди и финансирания 0 0 0

Общо за раздел "В" 2.799.000 728.000 1.248.000

Сума на пасива (А + Б + В) 6.301.000 3.193.000 3.307.000

Г. Условни пасиви 0 0 0
Отчет за приходите и разходите (национален стандарт)
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Неконсолидирани данни 12 месеца 12 месеца 12 месеца

BGN BGN BGN

РАЗХОДИ


А. Разходи за обичайната дейност

I. Разходи по икономически елементи

1. Разходи за материали 55.000 38.000 10.000

2. Разходи за външни

услуги 1.012.000 1.168.000 612.000

3. Разходи за амортизации 17.000 12.000 3.000

4. Разходи за

възнаграждения 353.000 258.000 116.000

5. Разходи за осигуровки 38.000 21.000 33.000

6. Други разходи 200.000 172.000 0

- обезценка на активи 0 0 0

- провизи 7.000 1.000 0

Общо за група I 1.675.000 1.669.000 774.000

II. Суми с корективен характер

1. Балансова стойност на

продадените активи

(стоки, материали,

млади животни и животни

за угояване и

дълготрайни материални

и нематериални активи) 55.465.000 58.237.000 25.795.000

2. Разходи за придобиване

и ликвидация на

дълготрайни активи по

стопански начин 0 0 0

3. Изменение на запасите

от продукция и

нeзавършено

производство 0 0 0

4. Приплоди и прираст на

животни 0 0 0

5. Други суми с корективен

характер 0 0 0

Общо за група II 55.465.000 58.237.000 25.795.000

III. Финансови разходи

1. Разходи за лихви 278.000 252.000 150.000

- в това число лихви към

свързани предприятия 206.000 0 0

2. Отрицателни разлики от

операции с финансови

активи и инструменти 0 0 0

3. Отрицателни разлики от

промяна на валутни

курсове 810.000 8.773.000 607.000

4. Други разходи по

финансови операции 0 0 0

Общо за група III 1.088.000 9.025.000 757.000

Б. Общо разходи за дейността

(I + II + III) 58.228.000 68.931.000 27.326.000

В. Печалба от обичайна

дейност 1.288.000 2.130.000 898.000

IV. Извънредни разходи 0 0 0

Г. Общо разходи (Б + IV) 58.228.000 68.931.000 27.326.000

Д. Счетоводна печалба 1.288.000 2.130.000 898.000

V. Разходи за данъци 144.000 221.000 81.000

1. Данъци от печалбата 144.000 221.000 80.000

2. Други 0 0 1.000

Е. Печалба (Д - V) 1.144.000 1.909.000 817.000

Всичко (Г + V + Е) 59.516.000 71.061.000 28.224.000
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Неконсолидирани данни 12 месеца 12 месеца 12 месеца

BGN BGN BGN
ПРИХОДИ

А. Приходи от обичайната дейност

I. Нетни приходи от продажби на:

1. Продукция 0 0 0

2. Стоки 58.451.000 62.581.000 27.580.000

3. Материали 0 0 0

4. Услуги 0 0 0

В това число приходи от

посредническа дейност 0 0 0

- услуги на ишлеме 0 0 0

5. дълготрайни материални

и нематериални активи,

наеми (с/ка 704) 0 0 0

от тях наеми 0 0 0

6. други 29.000 47.000 36.000

Общо за група I 58.480.000 62.628.000 27.616.000

II. Приходи от финансирания 0 0 0

В това число от

правителството 0 0 0

III. Финансови приходи

1. Приходи от лихви 1.035.000 0 0

В това число от свързани

предприятия 0 0 0

2. Приходи от участия 0 0 0

В това число дивиденти 0 0 0

3. Положителни разлики от

операции с финансови

активи и инструменти 0 0 0

4. Положителни разлики от

промяна на валутни

курсове 0 8.432.000 608.000

5. Други приходи от

финансови операции 1.000 1.000 0

Общо за група III 1.036.000 8.433.000 608.000

Б. Общо приходи от дейността

(I + II + III) 59.516.000 71.061.000 28.224.000

В. Загуба от обичайната

дейност 0 0 0

IV. Извънредни приходи 0 0 0

Г. Общо приходи (Б + IV) 59.516.000 71.061.000 28.224.000

Д. Счетоводна загуба 0 0 0

Е. Загуба (Д + V) 0 0 0

Всичко (Г + Е) 59.516.000 71.061.000 28.224.000
Последни налични данни
Тази информация е поверителна и е предназначена само за клиента.

Публикуването или предаването ѝ на трети лица става само с изричното

писмено съгласие на Creditreform. Справката е ориентировъчна помощ при

вземане на решения от получателя на информацията. Въпреки че са

положени всички възможни усилия тази информация да бъде максимално

коректна, Creditreform не носи юридическа отговорност за последствиятаот тези решения.
Каталог: fileadmin -> user upload
user upload -> Ален фройдигер бюжар и паншо или Мнимите Консуматори
fileadmin -> Отношението между цените на храната и грижата за животните
fileadmin -> Г за обратен факс
user upload -> Въведи кратко заглавие (колонтитул) тук
user upload -> Към старата Блогосфера
user upload -> Програма 9: 30 10: 15 Откриване Доц д-р Ибрахим Ялъмов, ректор на вии- софия. Приветствия от
user upload -> Внимание! Влизаме в Шенген, залива ни цунами
user upload -> Въведи кратко заглавие (колонтитул) тук


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница