„булгартрансгаз“ еад, представлявано от „дочев п и сие“ еоодДата24.10.2018
Размер63.62 Kb.
#96926

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, представлявано от „ДОЧЕВ П И СИЕ“ ЕООД, гр. София за инвестиционно предложение за „Преносен газопровод за гр. Свищов (идент.№150-072)”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Според представеното уведомление за горецитираното ИП предвижда изграждане на преносен газопровод до гр. Свищов.

За ИП е изготвен идеен проект, в който са разгледани 4-ри варианта за прокарване на трасето на газопровода. Трасето на 4-ти вариант, почти по цялата си дължина, попада в защитени зони от мрежата по Натура 2000, поради което е отхвърлен.

Всички съоръжения предвидени за изграждане в ИП са представени в таблица по варианти на трасетата:

№.

Наименование

Мярка

I вар.

II вар.

III вар.


подв. 1

подв. 1А

подв. 1

подв. 1А

подв. 1

подв. 1А

1

Станция за очистно устройство на тръбопровода DN200

бр.

1
1

1

1

1

2

Станция за приемане на очистно устройство на тръбопровода DN200

бр.

1

1

1

1

1

1

3

Газопровод от тръба правошевна стоманена Ø219.1х5 по БДС 10208-1 от стомана L290 GA

км

37743,77

36764,78

39703,47

38724,48

39182,98

38293,99

4

Кранови възли за подземен монтаж, с краища на заварка DN200 PN 5.4 MPa

бр.

4

4

4

4

4

4

5

Преходи през републикански автомобилни пътища

бр.

1

1

1

1

1

1

6

Преходи през общински автомобилни пътища

бр.

4

4

2

2

4

4

7

Преминаване през „Натура 2000”

м

729

729

729

729

90

90

Според представената информация икономически най-изгоден е 1А вариант и ще бъде предложен за одобрение.

Разширението на системата от преносни газопроводи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, за снабдяване на гр. Свищов и Белене, ще работи с максимално работно налягане 5.4 MPa.

Крановите възли ще се осигуряват срещу нерегламентирани действия чрез ограда с височина 2.5 м, по детайл на „Булгартрансгаз”. В крановия възел е създадена възможност за монтиране на средства за измерване налягането на природния газ.

Подземните части на газопровода ще се защитят чрез антикорозионно покритие и активна електрохимическа защита (катодна защита).

По трасето на преносния газопровод ще се монтират трайни знаци на всички чупки и на пряка видимост един от друг. Те ще са с височина 1.5 м и оцветени на равни разстояния с хоризонтални жълти и черни ивици. Ще се поставят се на 2.5 м от оста на газопровода, с указана посока към него.

Трасето на технологичната далекосъобщителна мрежа, както и подземните шахти и други съоръжения към него ще се означават със стоманобетонни стълбове, оцветени в жълто с червена шапка.

Минималната дълбочина на изкопа за полагане на газопровода ще е 0.8 м, мерено от горната образуваща на тръбата, а ширината 0.7 м. При преминаване през скални участъци се предвижда подсипване и засипване с меки почви (без скални късове) или пясък, което предпазва изолацията от повреди.

При осъществяване на ИП ще се използва електроенергия от собствени дизелови агрегати. Няма да се използва вода за промишлени цели. Питейното водоснабдяване ще бъде от бутилирана минерална или изворна вода.

При изграждане на трасето на газопровода ще се генерират отпадъци от заваряването на тръбопровода – остатъци от електроди, шайби от флексове, парчета от тръби. Те са от група 12 01 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали:  • 12 01 01 стърготини, стружки и изрезки от черни метали;

  • 12 01 13 отпадъци от заваряване.

Ще бъдат събирани разделно в контейнери и предавани на фирми, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по чл. 69 от ЗУО

При реализацията на ИП ще се генерират и смесени битови отпадъци с код 12 03 01, които ще се събират в контейнери и ще се предават на фирми, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по чл. 69 от ЗУО.

По повод гореизложеното, РИОСВ - Велико Търново информира, че Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, буква „к” – „нефтопроводи и газопроводи и свързани с тях инсталации, както и тръбопроводи за пренос на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ бр.62/14.08.2015 г.) и подлежи на преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Съгласно представената информация, трасето на газопровода не преминава през защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Трасето на газопровода преминава през Защитена зона BG0000576 „Свищовска гора” за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.

Във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл.10, ал.3 от същата Наредба, РИОСВ–Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 15.09.2015 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница