Булпрофор – Предложение за изменения в Наредба 31 / м април. 2004 До Предложение застраница1/2
Дата22.07.2016
Размер398.69 Kb.
#827
  1   2БУЛПРОФОР – Предложение за изменения в Наредба 31 / м.април.2004

До ..................................

Предложение

за

изменения на
НАРЕДБА № 31 ОТ 11 АВГУСТ 2003 Г. ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ ФОНД

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Обн. ДВ. бр.76 от 29 Август 2003г.

1. Променя се ал.1 на чл.3, както следва:

Чл. 3. (1) Националното управление по горите води публичен регистър на физическите лица, упражняващи частна лесовъдска практика.
2. Сегашния текст става текст на ал.1 и се променя както следва:

Чл. 4. (1) Регистърът по чл. 3 съдържа данни и информация съгласно Приложение-...:

3. Създава се нова ал. 2 със съдържание:

(2) НУГ поддържа регистърът по ал.1 в електронен и в писмен вид.


Чл. 5. (1) За вписване в публичния регистър за дейностите по чл. 3, ал. 2 лицето подава в НУГ заявление по образец съгласно приложение № 1.

(2) Заявлението по ал. 1 се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на НУГ, която в едномесечен срок от датата на подаването му изготвя мотивирано предложение до началника на НУГ.

Чл. 6. (1) Кандидатът за вписване в регистъра представя:

1. заявление по образец за вписване в регистъра;

2. копие от диплома за завършено образование съгласно изискванията на чл. 7 - 16;

3. документ за трудов стаж по специалността;

4. документ за платена такса за разглеждане на заявлението;

5. документ за платена такса за вписване в регистъра, представен след уведомяването на заявителя по чл. 18.

(2) Кандидатите за вписване в регистъра по чл. 3, ал. 2, т. 6 прилагат към документите по ал. 1 и документ за завършен курс по оценка на гори и земи от горския фонд.

Чл. 7. За извършване на дейностите по чл. 3, ал. 2, т. 3, 4, 6, 7, 8 и 9 в регистъра по чл. 4 се вписва лице, което има висше лесовъдско образование, а за дейностите по т. 1, 2 и 5 - висше или средно лесовъдско образование. За извършване на дейностите по т. 9 в регистъра може да се впише и лице, което има висше образование по специалността "транспортно строителство".

Чл. 8. За вписване в публичния регистър за дейността "Маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи" e необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" или средно образование по специалността "горско стопанство и дърводобив" или "горско и ловно стопанство" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 1 г.

Чл. 9. За вписване в публичния регистър за дейността "Събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление", или "озеленяване", или "ландшафтна архитектура", или "екология" или средно образование по специалността "горско и ловно стопанство" или "горско стопанство и дърводобив", или "озеленяване" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 2 г.

Чл. 10. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г.

Чл. 11. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "озеленяване", или "ландшафтна архитектура" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г.

Чл. 12. За вписване в публичния регистър за дейността "Организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление", или "механизация на горското стопанство", или "лесоинженерно дело" или средно образование по специалността "техник лесовъд" или "горско стопанство и дърводобив", или "механизация на горското стопанство и дърводобива", или "дърводобив и транспорт", или "дърводобивна промишленост" или приравнени към тях специалности и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 3 г.

Чл. 13. За вписване в публичния регистър за дейността "Оценка на гори и земи от горския фонд" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" и да има трудов стаж по специалността не по-малко 3 г. и документ за завършен курс за оценка на гори и земите от горския фонд или да има издържан изпит по дисциплината "оценка на гори и земи от горския фонд".

Чл. 14. За вписване в публичния регистър за дейността "Управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 3 г.

Чл. 15. За вписване в публичния регистър за дейността "Експертизи и консултации по лесовъдски дейности" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление", или "ландшафтна архитектура", или "екология", или "механизация на горското стопанство", или "лесоинженерно дело" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г.

Чл. 16. За вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на проекти за горски пътища и съоръжения" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "механизация на горското стопанство", или "лесоинженерно дело", или "транспортно строителство" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г.

Чл. 17. При констатиране на пропуски в подаденото заявление или приложенията към него комисията уведомява кандидата, който в срок 7 дни от получаване на уведомлението следва да отстрани пропуските.

Чл. 18. Началникът на НУГ се произнася по предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява в срок до един месец с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 19. Органът по чл. 18 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето не е представило някои от документите по чл. 6 и/или не отговаря на изискванията на чл. 7 - 16. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 20. Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на органа по чл. 18 и на заявителя се издава удостоверение съгласно приложение № 3.

Чл. 21. (1) Лице, вписано в регистъра за упражняване на дейностите по чл. 3, ал. 2, се отписва в следните случаи:

1. по заявление на лицето;

2. при смърт;

3. при поставяне на лицето под запрещение;

4. при предоставяне на контролна горска марка на трето лице;

5. при извършване на дейностите по чл. 3, ал. 2, за които е вписано в регистъра, в нарушение на разпоредбите на Закона за горите и правилника за прилагането му;

6. при извършване на дейности, за които не е вписано в регистъра;

7. при извършване на дейности по чл. 3, ал. 2 от вписани в регистъра служители в НУГ, неговите структури и специализираните териториални звена.

(2) Отписването на физическо лице от регистъра по чл. 4 става със заповед на началника на НУГ по предложение на председателя на комисията по чл. 5, ал. 2, който в 10-дневен срок от отписването от регистъра изпраща заповедта до структурите и специализираните териториални звена на НУГ.

(3) Вписване на физическо лице, отписано от регистъра по чл. 4, може да се извършва, както следва:

1. в случаите по ал. 1, т. 1 - при спазване на процедурата по чл. 3 - 20;

2. в случаите по ал. 1, т. 3 - след отпадане на основанието за поставяне под запрещение;

3. в случаите по ал. 1, т. 4 - след изтичане срока на наложеното му административно наказание лишаване от право да упражнява частна лесовъдска практика;

4. в случаите по ал. 1, т. 5, 6 и 7 - най-рано 2 г. след отписването му.

Чл. 22. (1) Физическите лица са длъжни да уведомят комисията по чл. 5, ал. 2 чрез писмено заявление за всички настъпили промени относно условията по чл. 6 в 7-дневен срок от настъпването им.

(2) Промените, засягащи условията по чл. 6 за вписване в регистъра, се отразяват в едномесечен срок от заявяването им по реда на чл. 5.

Чл. 23. При констатиране на нарушения на Закона за горите и правилника за прилагането му при изпълнение на дейности по чл. 39, ал. 1 ЗГ с акт за административно нарушение на физическо лице или търговец, регистрирани в публичните регистри на НУГ, директорите на държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции изпращат чрез РУГ до комисиите по чл. 5, ал. 2 и чл. 25, ал. 3 мотивирано предложение за отписване от регистрите.

Глава трета.

РЕД И КРИТЕРИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I.

Ред за регистрация

Чл. 24. (1) В НУГ се създава публичен регистър за вписване на търговците, участващи в процедурите за предоставяне ползване на дървесина от горския фонд, в дейностите по възпроизводство на горите, както и в устройството на земите и горите - държавна и общинска собственост.

(2) Регистърът съдържа:

1. регистрационен номер;

2. дата на вписване;

3. наименование на търговеца, БУЛСТАТ, седалище, адрес и телефон;

4. трите имена и ЕГН на лицето, представляващо търговеца;

5. данни от съдебната регистрация на търговеца (фирмено дело, дата и номер на съдебното решение);

6. дейности, за които търговецът е вписан в регистъра;

7. констатирани нарушения на Закона за горите и правилника за прилагането му;

8. дата и причини за отписване от регистъра;

9. дата на ново вписване в регистъра;

10. дейности при ново вписване;

11. промяна на вписани обстоятелства.

Чл. 25. (1) За вписване в регистъра по чл. 24 търговецът подава заявление до началника на НУГ по образец съгласно приложение № 2, към което прилага документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27.

(2) За обстоятелствата по чл. 27, ал. 1, т. 7 търговецът прилага към заявлението декларация, в която посочва последните три обекта, в които е извършвал ползване на дървесина, възпроизводство и устройство на земите и горите - държавна собственост, или декларация, че не е извършвал дейности по ползване на дървесина, възпроизводство и устройство на земите и горите - държавна собственост.

(3) Заявлението се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на НУГ, която в едномесечен срок от датата на подаването му изготвя мотивирано предложение до началника на НУГ.

(4) При констатиране на пропуски в подаденото заявление или приложенията към него комисията уведомява кандидата, който е длъжен в срок 7 дни от получаване на уведомлението да отстрани пропуските.

(5) Началникът на НУГ се произнася по предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява в срок до един месец с препоръчано писмо с обратна разписка.

(6) Органът по ал. 5 се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 27, ал. 1 и/или не е представил някои от документите по чл. 25, ал. 1. Отказът се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(7) Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на органа по ал. 5, за което на заявителя се издава удостоверение съгласно приложение № 4.

Чл. 26. (1) Търговец, вписан в регистъра по чл. 24, се отписва:

1. по заявление на търговеца;

2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение;

3. при прекратяване на юридическото лице;

4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на изискванията по чл. 27;

5. когато с влезли в сила два или повече акта на компетентни държавни органи е установено, че търговецът системно е нарушавал разпоредбите на Закона за горите и правилника за прилагането му.

(2) Отписаният от регистъра търговец може да кандидатства за ново вписване в регистъра най-рано 2 г. след отписването му.

(3) Търговците са длъжни да уведомяват комисията по чл. 25, ал. 3 чрез писмено заявление за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 27 в 7-дневен срок от настъпването им.

(4) Промените, засягащи условията по чл. 27 за вписване в регистъра, се отразяват в едномесечен срок от заявяването им по реда на чл. 25.

(5) При отписване на физическо лице от регистъра на физическите лица, упражняващи частна лесовъдска практика, комисията по чл. 25, ал. 3 писмено уведомява търговеца, който има сключен трудов договор с отписаното лице.

(6) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението търговецът е длъжен да представи доказателства, че има сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика.

(7) Търговецът се отписва от регистъра по чл. 24, ако в срока по ал. 6 не представи доказателства, че отговаря на изискванията за регистрация.

(8) Отписването на търговец от регистъра по чл. 24 става със заповед на началника на НУГ по предложение на председателя на комисията по чл. 25, ал. 3, който в 10-дневен срок от отписването от регистъра изпраща заповедта до структурите и специализираните териториални звена на НУГ.

Раздел II.

Критерии за регистрация на търговците

Чл. 27. (1) Кандидатът за вписване в регистъра представя:

1. заявление по образец за вписване в регистъра;

2. копие от документ за съдебната регистрация на търговеца, заверено от компетентен орган;

3. удостоверение за актуално състояние на търговеца;

4. удостоверение от съда, извършил регистрация на търговеца, че търговецът не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. удостоверение, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

6. удостоверение, че няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

7. препоръки за положителна търговска репутация, в които е посочено, че търговецът е спазвал условията и сроковете на подписаните договори; препоръките се предоставят от държавните лесничейства и/или държавните дивечовъдни станции, в чиито райони на дейност се намират последните три обекта, в които търговецът е извършвал дейности по ползване на дървесина, възпроизводство и устройство на земите и горите - държавна собственост; в случаите, при които търговецът няма завършени три обекта, представя препоръки за работата си по последните приключени обекти и/или декларация, че не е извършвал дейности по ползване на дървесина, възпроизводство и устройство на земите и горите - държавна собственост;

8. регистриран в Националния осигурителен институт трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за съответната дейност;

9. декларация по образец съгласно приложение № 5;

10. копие на удостоверение за данъчна регистрация и БУЛСТАТ;

11. документ за платена такса за разглеждане на заявлението;

12. документ за платена такса за вписване в регистъра, представен след уведомяването на заявителя по чл. 25, ал. 5.

(2) Изискването по ал. 1, т. 8 не се отнася за търговците, чиито членове на управителни органи са вписани в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика и имат издадено удостоверение.

(3) Когато търговецът кандидатства за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за дейността "Устройство на земите и горите - държавна и общинска собственост", броят на наетите лица, регистрирани в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика, не може да бъде по-малко от трима души.

Допълнителни разпоредби

§ 1. "Системно нарушение" по смисъла на тази наредба е налице, когато са извършени две или повече административни нарушения на Закона за горите и/или правилника за прилагането му за 1 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за горите.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 17 от 1998 г. за лицензиране на физически и юридически лица за упражняване на частна лесовъдска практика в Република България, издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (обн., ДВ, бр. 80 от 1998 г.; изм., бр. 16 от 2003 г.).

§ 4. Издадените до влизане в сила на тази наредба лицензи имат сила до изтичане срока на действието им.

§ 5. Издадените лицензи от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 16 от 2003 г.) до датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник" се вписват служебно от назначената комисия в регистрите по чл. 4 и 24.

§ 6. Изпълнението на тази наредба се възлага на началника на Национално управление по горите.

§ 7. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

ДО

НАЧАЛНИКА

НА НАЦИОНАЛНО

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ГОРИТЕЗАЯВЛЕНИЕЗа вписване в публичния регистър за упражняване

на частна лесовъдска практика от:

.............................................................................................................................................................

(трите имена на физическото лице)

Адрес: гр.(с.) ............., област ............., община ...................................................,

кв. (ж.к.) ..............., ул. ............... № ..... (бл., вх., ап.) ......................,

лична карта № ..........., изд. на............... от ................................................,

ЕГН ..................................,

тел.: ..................................., факс: ............................................................................

Моля да ме регистрирате в публичния регистър за

упражняване на частна лесовъдска практика съгласно

чл. 3, ал. 2 от Наредба № 31 от 2003 г. за реда и крите-

риите за регистрация за упражняване на частна лесо-

въдска практика и за извършване на дейности в горс-

кия фонд (ДВ, бр. 76 от 2003 г.) за следните дейности:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Приложение:

Опис на документите съгласно чл. 6 от наредбата:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................Дата: ..............................

Заявител:.................


(подпис)

Приложение № 2 към чл. 25, ал. 1

ДО

НАЧАЛНИКА

НА НАЦИОНАЛНО

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ГОРИТЕЗАЯВЛЕНИЕЗа вписване в публичния регистър на търговци, учас-

тващи в процедури за предоставяне на ползване от ГФ,

в дейности по възпроизводство на горите, както и в

устройство на земите и горите - държавна и общинска

собственост

....................................................................................................................................................................

(пълно наименование на търговеца)

Адрес: гр.(с.) ............., област ............., община ..........................................,

кв. (ж.к.) ..............., ул. ............... № .... (бл., вх., ап.) ..................................,

Съдебна регистрация ф.д. № ........... от дата ...............................................................................

по описа на: .....................................................................................................,

представлявано от: .................., ЕГН .................................................................,

тел.: ..................................., факс: ........................................................................................Моля да ме регистрирате в публичния регистър съг-

ласно чл. 25 от Наредба № 31 от 2003 г. за реда и кри-

териите за регистрация за упражняване на частна лесо-

въдска практика и за извършване на дейности в гор-

ския фонд (ДВ, бр. 76 от 2003 г.).

Приложение:

Опис на документите съгласно чл. 27 от наредбата:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................Дата: ..............................

Заявител:.................


(подпис)

Приложение № 3 към чл. 20

МИНИСТЕРСТВО

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ПО ГОРИТЕУДОСТОВЕРЕНИЕ№ ... /........ г.Национално управление по горите на основание

чл. 20 от Наредба № 31 от 2003 г. за реда и критериите

за регистрация за упражняване на частна лесовъдска

практика и за извършване на дейности в горския фонд

(ДВ, бр. 76 от 2003 г.)РЕГИСТРИРА

.................................................................................................................

(трите имена на физическото лице)

Адрес: гр.(с.) ............., област ............., община .......................................................................,

кв. (ж.к.) ..............., ул. ............... № ..... (бл., вх., ап.) .......................................................,

лична карта № ..........., изд. на............... от ...........................................................................................................,

ЕГН ...............................В публичния регистър за упражняване на частна ле-

совъдска практика за следните дейности:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

(пълно описание на дейностите, за които се вписва в

публичния регистър)

Лицето е вписано в регистъра под № .......... / ........200... г.Дата: ...............................

Началник на НУГ: ..............Приложение № 4 към чл. 25, ал. 7

МИНИСТЕРСТВО

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ПО ГОРИТЕУДОСТОВЕРЕНИЕ№ ... /........ г.Национално управление по горите на основание

чл. 25, ал. 7 от Наредба № 31 от 2003 г. за реда и критериите

за регистрация за упражняване на частна лесовъдска

практика и за извършване на дейности в горския фонд

(ДВ, бр. 76 от 2003 г.)РЕГИСТРИРА

.................................................................................................................

(пълно наименование на търговеца)

Адрес: гр.(с.) ............., област ............., община ..........................................,

кв. (ж.к.) ..............., ул. ............... № .... (бл., вх., ап.) ..................................,

Съдебна регистрация ф.д. № ........... от дата ...............................................................................

по описа на: .....................................................................................................,

представлявано от: .................., ЕГН .................................................................,

В публичния регистър на търговци, участващи в про-

цедури за предоставяне на ползване от ГФ, в дейности

по възпроизводство на горите, както и в устройство

на земите и горите - държавна и общинска собственост,

за участие във:

1. процедури за предоставяне на ползване от гор-

ския фонд;

2. извършване на дейности по възпроизводство на

горите;

3. устройство на земите и горите - държавна и об-

щинска собственост.

........................................................................................................................................................................

(пълно описание на дейностите, за които се

регистрира)

Търговецът е вписван в регистъра под № ...... /.....200.... г.

Дата: ...............................

Началник на НУГ: ..............Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1, т. 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 27, ал. 1, т. 9 от Наредба № 31 от 2003 г. за реда

и критериите за регистрация за упражняване на частна

лесовъдска практика и за извършване на дейности в

горския фонд (ДВ, бр. 76 от 2003 г.)от ................................................................................................................................................................................

(наименование на търговеца)

Долуподписаният/те

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(имена и длъжност на лицата, представляващи търговеца)

Декларирам/е, че представляваният от нас търговец:

1. няма необслужвани кредити;

2. няма неплатени данъци или други видове държав-

ни вземания;

3. притежава технически възможности и персонал

за изпълнение на дейностите, за които се иска издаване

на удостоверение;

4. лицата, представляващи търговеца, не са осъдени

с влязла в сила присъда против собствеността, срещу

личността и държавата;

5. не е извършил нарушение на Закона за горите и

ППЗГ, за което с влязъл в сила акт на компетентните

органи му е наложена имуществена санкция.

Известно ми е, че за невярно декларирани данни

нося отговорност по чл. 313 НК.Декларатор/и:1. ........................................ 2. ................................................

(име, презиме, фамилия) (име, презиме, фамилия)гр. ...............

...................

(дата)

Проект-4

НАРЕДБА № ___ ОТ _________________ Г.

ЗА РЕДЪТ И КРИТЕРИИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА

Раздел I


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредбата се определят:

  1. редът и критериите за регистрация в публичния регистър на физическите лица, които упражняват частна лесовъдска практика по смисъла на чл.39, ал.1 от Закона за горите;

  2. редът и критериите за регистрация в публичния регистър по чл. 57а, ал.1 от Закона за горите на търговците, които участват в процедурите за предоставяне на ползването по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2, 3 и 4.

  3. редът за създаване и поддържане на регистъра по т.1 и т.2.

Чл. 2 (1) На регистрация по чл.1, т.1 подлежат физическите лица, които съгл. чл.39 от Закона за горите / ЗГ / упражняват една от следните дейности в горските територии на Република България:

1. маркиране на подлежащи на сеч дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;

2. събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи;

3. изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и за земите от горския фонд;

4. изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени;

5. организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и от земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи;

6. оценка на гори и земи от горския фонд;

7. управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини;

8. експертизи и консултации по лесовъдски дейности.

9. изработка на проекти за горски пътища и съоръжения.

(2) На вписване подлежат само предвидените в тази наредба обстоятелства и последвалите промени в тях.

Чл. 3. На регистрация по чл.1, т.2 подлежат търговци, които съгл. чл.57а, ал.1 от Закона за горите / ЗГ / упражняват в горските територии на Република България дейността по чл.2, ал.1, т.5 “организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и от земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи”.

Чл. 4. (1) На регистрация в публичния регистър по чл.1, т.1 подлежат (, съгл. Чл.39б, ал.5 от ЗГ) и служителите в Националното управление по горите, в неговите структури и специализирани териториални звена, извършващи дейностите по чл. 39, ал. 1 в гори тяхна собственост, или собственост на техни роднини по права линия без ограничения, на роднини по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до втора степен включително

(2) Освен в случаите посочени в ал.1, служителите в НУГ, неговите структури и специализирани териториални звена не могат да упражняват частна лесовъдска практика в горите и земите от горския фонд.Чл. 5. (1) Регистрираните лица по тази наредба са правоспособни и могат да упражняват лесовъдски дейности на територията на цялата страна.

(2) Правоспособността да се упражнява частна лесовъдска практика от физическо лице, вписано в публичния регистър по чл.1, т.1 е лична.

(3) Общият брой на правоспособните физически и юридически лица, вписани в публичните регистри по чл.1, т.1 и т.2 не се ограничава.

Раздел II

Ред и критерии за вписване в регистъра
Чл. 6. (1) За вписване в публичния регистър по чл.1, т.1 кандидатстват български (и чуждестранни) физически лица, които подават заявление до началника на Националното управление по горите.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично и съдържа:

1. трите имена, единния граждански номер, домашен/служебен адрес, предпочитан адрес, телефон и адрес на електронна поща за кореспонденция с лицето;

2. дейностите по чл.2, ал.1, за които лицето заявява, че притежава компетентност и добра производствена практика;

3. опис на документите, които се прилагат към заявлението.

(3) Към заявлението по ал. 1 кандидатите прилагат:

1. копие от диплома за завършено лесовъдско образование както следва:

а) висше лесовъдско образование /магистър / бакалавър / - за извършване на дейностите по чл.2, ал. 1, т. 3, 4, 7, 8 и 9;

б) висше лесовъдско образование /магистър / бакалавър / специалноаст “Горско Стопанство” или “Стопанско управление” в Лесотехническия Университет - за извършване на дейностите по чл.2, ал. 1, т. 6;

в) висше или средно лесовъдско образование – за извършване на дейностите по чл.2, ал.1, т. 1, 2 и 5;

г) за извършване на дейностите по чл.2, ал. 1, т. 9 в регистъра може да се впише и лице, което има висше образование по специалността “Транспортно строителство”.
2. документи, удостоверяващи наличието на добра производствена практика през последните 3 години за дейностите за които се извършва регистрация (служебни бележки и/или референции от работодатели, възложители на поръчки, браншови организации, които да указват по недвусмислен начин за ангажиментите на кандидата към тях, видовете и времетраенето на свършената работа, качествени и количествени параметри).

3. удостоверение по чл. 28, ал. 7 от Закона за горите за извършване на дейностите по чл.2, ал. 1, т. 6.

4. други документи и/или удостоверения доказващи професионалната ангажираност /компетентност/ в дейности свързани с горите и тяхното опазване, горското стопанство и горската промишленост, принадлежност към професионална / браншова организация

5. документ за платена такса за разглеждане на заявлението и за регистрация

прилага  

(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му изготвя мотивирано предложение до началника на Националното управление по горите.

(5) При констатиране на пропуски в подаденото заявление и приложенията към него на кандидата за вписване в публичния регистър се дава едномесечен срок за отстраняването им, считано от датата на получаване в НУГ на обратната разписка.

(6) В срока по ал.4, не се включва времето за допълване на заявлението, изискано по ал.5.


(7) По предложение на Комисията по ал.4 (по чл.8), Началникът на НУГ се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 39, ал. 3 от Закона за горите и не е представило някои от документите по ал.3.
   Чл. 7. (1) За извършване на регистрацията по чл.1, ал. 1, т.2, търговецът подава заявление до началника на Националното управление по горите, което съдържа:

1. наименование, седалище, адрес на управление на заявителя и адрес за кореспонденция, телефони, електронен адрес, име, длъжност, образованние, адрес и телефон на управляващия/собственика;

2. име, длъжност във фирмата и номер на удостоверението на физическото лице регистрирано в публичния регистър по чл.1, т.1 за дейността по чл.2, ал.1, т.5.

3. опис на документите, които се прилагат към заявлението.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. фотокопия на удостоверенията за актуално състояние на търговеца по партидата му в търговския регистър, за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛСТАТ.

2. документи удостоверяващи следните обстоятелства:

а) имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 5;

б) не са в процедура по ликвидация;

в) не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване в несъстоятелност;

г) не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

д) нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

е) физическите лица по т. а) не са изключвани /отписвани/ от публичния регистър, което се удостоверява със служебна бележка издадена от длъжностното лице по &5.

3. документи, удостоверяващи наличието на добра производствена практика през последните 3 години (не по-малко от три обекта през последните 3 години) – референции за положителна търговска репутация от възложители на поръчки и браншови организации, които да указват по недвусмислен начин за ангажиментите на кандидата към тях, видовете и времетраенето на свършената работа, качествени и количествени параметри. За новорегистрирани или новостартиращи в тази дейност фирми, кандидатът попълва декларация че не е извършвал дейности по ползуване на дървесина.

4. други документи и/или удостоверения доказващи професионалната ангажираност /компетентност/ в дейности свързани с горите и тяхното опазване, горското стопанство и горската промишленост, принадлежност към професионална / браншова организация. За новорегистрирани или новостартиращи в тази дейност фирми, документите по тази точка не са задължителни.

5. документ за платена такса за разглеждане на заявлението и за регистрация .

   (3) Заявлението се разглежда от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите, която в едномесечен срок от датата на подаването му изготвя мотивирано предложение до началника на Националното управление по горите.
    (4) При констатиране на пропуски в подаденото заявление и приложенията към него на търговеца кандидат за вписване в публичния регистър се дава едномесечен срок за отстраняването им, считано от датата на получаване в НУГ на обратната разписка.

(5) В срока по ал.4, не се включва времето за допълване на заявлението, изискано по ал.4.

(6) По предложение на Комисията по ал.3, Началникът на НУГ се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато търговецът не отговаря на изискванията на чл. 57а, ал. 2 от Закона за горите или не е представил някои от документите по ал.1 и ал.2.

(7) По редът на този член могат да се регистрират и търговци, за всички дейности по чл.2, ал.1, които съгл. Чл.39б, ал.3 от ЗГ имат назначени на трудов договор най-малко едно лице, регистрирано за извършване на съответната дейност. Едноличният търговец, трябва сам бъде регистриран и по реда на чл.6.


Чл. 8. (1) В случаите на отказ да се извърши вписване в публичния регистър съгласно чл.6, ал.7 и чл.7, ал.6, началникът на НУГ уведомява заявителя с обратна разписка.

(2) Отказът може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(3) Отказът за вписване в регистъра по ал.1 не отменя правото за повторно кандидатстване по общия ред.

(4) В случаите на отказ за вписване в регистъра (издаване на удостоверение за регистрация), таксата по чл.9, ал.9 не се възстановява.


Чл. 9. (1) Комисията по чл.6, ал.4 и чл.7, ал.3 се назначава със заповед на началника на НУГ и се състои от 3-ма члена, в това число: 1 длъжностно лице от НУГ, което е и председател на комисията, 1 представител на браншова организация на частно-практикуващите лесовъди и 1 представител на браншова организация на дърводобивните фирми.Вариант 2 : 5 – членна, в това число: 2 длъжностни лица от НУГ, единият – председател, а другият – юрист, 1 представител на браншова организация на частно-практикуващите лесовъди, 1 представител на браншова организация на дърводобивните фирми и 1 представител на Лесотехническия Университет.

(2) Мандатът на комисията е 3-годишен. Промени в нейния състав се утвърждават от началника на НУГ по предложение на председателя на комисията.

(3) Комисията по ал.1 заседава веднъж месечно и изготвя доклад до началника на НУГ за своите решения относно постъпилите заявления.

(4) Заседанията на комисията са редовни, когато в тях участват всичките 3 членове. Решенията си комисията взима с мнозинство – 2 гласа./ За втория в-т 5 – членна (редовни са заседанията при 3 души, от които задължително 1 представител от браншовите орг-ции, решенията с мнозинство от 3 гласа. /

(5) Комисията разглежда подадените заявления и изготвя мотивирано предложение до началника на НУГ в срок не по-късно от 1 месец от датата на подаването им.

 (6) Началникът на Националното управление по горите се произнася по предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(7) В 3-дневен срок след решението по ал.5, Началникът на Националното управление по горите издава удостоверение за вписване в публичния регистър в два еднообразни екземпляра, валидно 3 години и извършва вписването в регистъра.

(8) Удостоверението по ал.7 е по образец съгласно Приложение 1.

(9) За разглеждане на заявлението и за вписването в регистъра се заплаща такса, определена с тарифа на Министерския съвет, която се внася в касата на НУГ или се превежда по банков път.

Раздел III

Публичност, съдържание и съхраняване на регистъраЧл. 10. Към Националното Управление по горите се създава и поддържа :

1. публичен регистър на физическите лица които упражняват частна лесовъдска практика – дейностите по чл.2, ал.1 и

2. публичен регистър на търговците участващи в процедурите за предоставяне на ползуване от горския фонд – държавна и общинска собственост, съгл. чл.57а, ал.1 от ЗГ. (извършват дейности по чл.2, ал.1, т.5 / в горите на Република България)

(, в дейностите по възпроизводство на горите, както и в устройството на земите и горите – държавна и общинска собственост. – предложение на НУГ)
Чл. 11. (1) НУГ поддържа регистрите по чл.10 в електронен и писмен вид (разпечатка на електронния регистър).

(2) Съдържанието на регистрите е съгласно приложения №2 и №3.

(3) Информацията в регистрите подлежи на ежемесечна актуализация към 1-во число на месеца.

(4) Регистърът се изготвя по начин, който позволява подреждане на регистрираните лица едновременно и отделно по:  1. азбучен ред на фамилните имена на регистрираните лица, респ. наименованията на търговците;

  2. по общини на постоянния адрес, респ. адрес на регистрация;

  3. по видовете дейности по чл.2, ал.1 за които лицата и фирмите имат удостоверение за вписване в регистъра;

  4. по азбучен ред на фамилните имена и месторабота на служителте към НУГ, неговите структури и специализирани териториални звена.

(5) Достъпът за преглеждане на информацията, въведена в регистрите се осигурява чрез страницата на НУГ в Интернет.
Чл. 12. (1) Регионалните и местните структури и специализирани териториални звена на Националното Управление по Горите, браншовите организации на частно практикуващите лесовъди и на дърводобивните фирми и техните клонове, Лесотехническия Университет предоставят според своите възможности (в електронен вид или на разпечатка, пълния или извадка за съответния регион) достъп до актуалните регистри по чл.10 за всички заинтересувани лица.

(2) Ръководствата на тези служби и организации уведомяват НУГ за забелязани пропуски, грешки и друга информация касаеща регистрите и тяхното съдържание.

(3) Директорите на държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции и други възложители на дейности по чл.2, ал.1 изпращат до комисията по чл.9 в НУГ копия от издадени наказателни постановления, актове и др.п. наложени от тях на регистрирани по тази наредба лица и търговци.
Чл. 13. (1) За всяко вписано в регистъра по чл.1, т.1 физическо лице се съставя партида, която съдържа най-малко информацията по приложение № 2.

(2) За всеки търговец вписан в регистъра по чл.1, т.1 или т.2, вкл. едноличните търговци, се съставя партида, която съдържа най-малко информацията по приложение № 3.


Чл. 14. (1) Към всяка партида на регистрирано по тази наредба лице се създава и поддържа партидно досие с постоянен срок на съхранение. Партидното досие носи номера на партидата.

(2) В досието по ал. 1 се съхраняват:

1. заявлението по чл. 6 или чл.7 с приложените към него документи;

2. заповедта на началника на НУГ за първоначалното вписване и за последващи промени и подновявания;

3. заявления за промяна на обстоятелства подлежащи на вписване в публичния регистър;

4. заявления за промени и подновяване на регистрацията;

5. документи / актове, писма, доклади, референции и т.н./ относно производствената практика на регистрираното лице, издадени от работодатели, възложители, браншови /съсловни/ организации;

(3) Към досието могат да се съхраняват и други документи във връзка с дейността на правоспособното лице по изпълнение на възложените му дейности по ЗГ, вкл. съдържащи жалби, оплаквания и доклади на структурите и специализираните териториални звена на НУГ при извършени проверки, участие в конкурси /търгове и пр.


Чл. 15. (1) Националното управление по горите /НУГ/ води електронен дневник за постъпилите заявления за вписване в регистрите по чл.1, т.1 и т.2.

(2) В дневника по ал. 1 се записват всички искания за вписване в регистрите, имената (наименованията) на подателите им, датата на постъпването им в НУГ, номерът и датата на издаване на заповедта, с който началникът на НУГ /Комисията/ вписва или отказва исканото вписване, както и данни за връченото съобщение по чл.6, ал.7 и по чл 7, ал.6.

(3) Началникът на НУГ определя със заповед длъжностно лице, което води електронния дневник по ал.1, извършва вписванията на регистрираните лица, издава удостоверенията по чл.9, ал.7, поддържа регистрите по чл.10.

Раздел IV

Промени и подновяване на регистрацията
Чл. 16. (1) При промяна на някои от обстоятелствата по чл. 6 и чл. 7, регистрираните лица уведомяват Националното Управление по Горите чрез писмено заявление за отразяване на настъпилите промени в публичния регистър.

(2) Физическите лица и търговците са длъжни да уведомяват Националното управление по горите за всички настъпили промени в обстоятелствата по ал.1 в 14-дневен срок от настъпването им.

(3) Физическите лица – служители към структурите и звената на НУГ по чл.4, са длъжни да уведомят НУГ, ако прекратят трудово-правните си отношения с НУГ, неговите структури и специализирани териториални звена.

(4) Търговците регистрирани в регистъра по чл.10, т.2 са длъжни да уведомяват комисията при смяна на физическото лице регистрирано за упражняване на дейността по чл.2, ал.1, т.5, което е назначено на трудов договор.

(5) Промените в регистъра се вписват в 7-дневен срок след тяхното постъпване в НУГ.

Чл. 17. (1) В едномесечен срок преди изтичане на срока на валидност по чл. 9, ал. 7, регистрираните лица подават заявление за подновяване на регистрацията.

(2) Към заявлението по ал.1, физическите лица прилагат документите по чл.6, ал.3, а търговците – документите по чл. 7, ал.2.

(3) Документите по ал.2 трябва да отразяват актуална информация за кандидата и за неговата производствена практика през последните 3 години.

Раздел V


Изключване от публичния регистър

Чл. 18. (1) Със заповед на началника на НУГ, от публичния регистър по чл.1, т.1, се изключват физически лица в следните случаи:

1. по заявление на лицето;


    2. при смърт;
    3. при поставяне на лицето под запрещение;
    4. ако предостави контролна горска марка на трето лице;
    5. при нарушение на чл. 39, ал. 1 от Закона за горите, изразяващо се в констатирани от длъжностно лице – възложител или браншова /съсловна/ организация
повече от едно нарушаване (на добрата производствена практика) на специализираната нормативна уредба изискуема при упражняване на дейностите за които лицето има регистрация.

(2) Със заповед на началника на НУГ, от публичния регистър по чл.1, т.2, се изключват търговци в следните случаи:

1. по заявление на търговеца;
    2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение;
    3. при прекратяване на юридическото лице;
    4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на изискванията по чл.7, ал.2, т.2;
    5. когато с влезли в сила два или повече акта на компетентни държавни органи е установено, че търговецът системно е нарушавал разпоредбите на закона.
(3) Изключените лесовъди по ал.1 и търговци по ал.2 могат да кандидатстват за ново вписване в регистъра по общия ред най-рано след 5 години.

(4) Заповедта по ал.1 и по ал.2 може да бъде обжалвана по реда на Закона за Върховния административен съд.


Чл. 19. (1) За заличаване от регистъра се подава заявление от регистрираното лице, от негов законен представител или наследник или от представляващия го орган при настъпване на обстоятелствата по чл. 39б, ал.1 или по чл. 57а, ал.2 от Закона за горите.

(2) В случаите по чл. 39б, ал.1, т.4 и т.5 и по чл. 57а, ал.2, т.6 от Закона за горите, за заличаване на правоспособното лице от регистъра се подготвя доклад от длъжностните лица констатирали нарушенията в производствената практика на регистрираното лице, от други възложители на дейности по чл.2, ал.1, от браншови /съсловни организации. Към доклада се прилагат актовете /постановленията/ по чл.12, ал.3.

(3) Началникът на НУГ издава заповед за заличаване на правоспособното лице от регистъра въз основа на заявлението или доклада по ал. 1.

(4) Партидата на правоспособното лице се закрива в 3-дневен срок след датата на заповедта по ал. 3.

(5) Закритите партиди не се унищожават, а се пазят в архива на НУГ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на тази наредба, лицензираните за упражняване на частна лесовъдска практика лица по реда и при условията на Наредба №17 от 01 юли, 1998 год. (ДВ, бр.80 1998 г.) са длъжни да се пререгистрират съгласно условията и по реда на настоящата наредба.

(2) Ако пререгистрацията по ал.1 е преди изтичане на срока на валидност на лицензите по Наредба №17 и е в 6-месечния срок по ал.1, кандидатът за вписване в регистрите по чл.1 на тази наредба, не заплащат таксата по чл.9, ал.8.

§ 2. По смисъла на тази наредба “добра / положителна / производствена практика” е налице, когато кандидатът за вписване в публичния регистър по чл.1 – физическо лице или търговец, има доказателства от свои работодатели или възложители (повече от един и за повече от една година време) за образцово, съобразно действащата в Република България нормативна уредба за горския сектор, изпълнение на дейностите за които кандидатства.

Преходни и Заключителни разпоредбиКаталог: pdocs
pdocs -> Отчетно Изборно
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 01. 01. 2004 до 31. 12. 2004 г
pdocs -> Директора на рдг гр
pdocs -> Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане
pdocs -> С такъв плам за историческите забележителности, възхитени сме. Добър професионалист и човек
pdocs -> Ta мондел травел музейни такси с информативен характер съобразно вашето свободно време и вашите интереси
pdocs -> Семинар на частнопрактикуващи лесовъди лесоустрители софия, Софроний 10 / Агролеспроект, 15. 12. 2004 г меморандум
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 27. 12. 2002 до 31. 12. 2003 г
pdocs -> Забележителности в Испания – ориентировъчни музейни такси мадрид
pdocs -> Булпрофор браншова организация на лесовъдите за частна практика в горите и околната среда


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница