Бюджетно право – възникване. Понятие за бюджет изразът “бюджетно право” сестраница1/3
Дата11.02.2018
Размер497.37 Kb.
#58190
  1   2   3
Специална част
32.1..БЮДЖЕТНО ПРАВО – ВЪЗНИКВАНЕ. ПОНЯТИЕ ЗА БЮДЖЕТ

Изразът “бюджетно право” се употребява в обективен и субективен смисъл.

Обективното бюджетно право е онази част от действащото финансово право, чиито норми установяват структурата на бюджета на РБ и регулират отношенията, които възникват при неговото съставяне, изпълнение, приключване и отчитане.

Бюджетните норми и бюджетните правоотношения притежават белезите, присъщи на финансовите норми и финансовите отношения. Едновременно с това те получават допълнителна характеристика поради връзката им с бюджета на РБ и неговите особености като звено от финансовата система на страната.

Съобразно характера на регулираните от тях отношения нормите на бюджетното право биват: +-материалните уреждат отношения, свързани с установяване размера на бюджетните приходи и тяхното разходване; +процесуалните уреждат начина и срока за съставянето на бюджета, неговото разглеждане и приемане, реда на неговото изпълнение и отчитане, както и правата и задълженията на участниците в отделните етапи на бюджетния процес.

Субекти на бюджетните правоотношения са: + РБ в лицето на НС, +Президенството, + МС, +централните специализирани органи – министерства и други ведомства, местните общински съвети, низовите звена на държавния апарат – учреждения и други.

Характерно за бюджетните правоотношения е и едногодишният срок на тяхната продължителност – те се прекратяват в края на годината поради едногодишното действие на държавния бюджет.

Субективният смисъл: В бюджетното законодателство се говори за бюджетни права на общинските съвети в смисъл на правомощия, предоставени на местните органи на държавна власт в областта на бюджетното планиране и неговото изпълнение.

Източници на бюджетното право стои: + Конституцията на РБ съдържа редица текстове, уреждащи важни въпроси на държавния бюджет – правомощията на висшите органи на власт и управление по съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета. Разпоредбите на Конституцията относно бюджета съставляват основата на бюджетното законодателство на РБ. +Законът за бюджета, който обхваща 6 раздела: *общи положения; *съставяне и гласуване на държавния бюджет; *изпълнение на държавния бюджет; *приключване и отчитане на бюджета; *извънбюджетни средства; *преходни разпоредби. +редица подзаконови нормативни актове: постановления на МС, инструкции на МФ и други.

Държавният бюджет: + е единен план на централизираните държавни финанси. + е ненормативен акт.+ е основен финансов план за образуване и използване на общодържавния паричен фонд на РБ. + заема основно, определящо място измежду различните финансови планове поради мобилизиращата му роля за разкриване и използване на паричните средства в национален мащаб. + в него се съсредоточава частта от националния доход, предназначена за развитието на икономиката, за повишаване на материалното благосъстояние и културата, за отбраната на страната и издръжката на органите на държавна власт и държавно управление, и други.

Системата на държавния бюджет включва: +РБ + бюджетите на общинските съвети, +бюджетът на ДОО. + е единен план на централизираните държавни финанси

Държавният бюджет се съставя за 1 година – неговото изпълнение започва от 1 януари и приключва на 31 декември.

Държавният бюджет се гласува от НС и добива силата на закон. НС издава т.нар. Закони за бюджета. Бюджетните закони са оформени с два раздела: в раздел І е държавния бюджет за новата календарна година, а в раздел ІІ – отчетът за изпълнението на бюджета за календарната година. Изменения в бюджета могат да се извършват само със закон.

Възникване на бюджетното право. Във феодалната държава се създава бюджет в съвременния смисъл на понятието. Липсва гласуването на бюджетните приходи и разходи в представителни учреждения. Няма разграничение между лично имущество на краля и държавно имущество. С доходите от своите владения кралят трябва да издържа не само своя двор, но и държавната администрация, армията т.е. казано на съвременен език да посреща всички публични разходи. Кралят не може да налага данъци без съгласието на данъкоплатците или на техните представители.

По време на формирането на бюджетното право господства договорената теория за бюджета. Бюджетът е договор, по силата на който данъкоплатците упълномощават управляващите да разполагат с публичните финанси в граници и при условия, предварително определени. В края на ХІХв. Се правят опити да се изгради модерна теория за бюджетното право като публично право и да се разглеждат бюджетните правомощия като проява на държавен суверинитет.Бюджетът е правно задължително предвиждане и уравновесяване на приходите и разходите на публично правните тела за предстоящ финансов период. Неговата природа е двуяка. От една страна - е акт правно политически, а от друга – финансово стопански. Обектът на финасовостопанската дейност са колективните потребности. Съответствието между разходите и приходите се изразява във взаимното им уравновесяване. Балансът е същността на финансовото стопанство. Бюджетът е акт на предвиждане, упълномощаване и уравновесяване. В него са изчислени всички разходи, които ще се осъществят и всички приходи.

Правната норма е общо и абстрактно правило за поведение. Правната норма е общо правило защото се отнася до неопределен кръг адресати, но тя е и абстрактно правило за поведение. Това означава две неща:

1.Нейното действие е разчетено за многократно приложение.2.Спрямо неопределен брой еднородни фактически състави.

За разлика от правната норма общите актове са винаги конкретни. Еднократно им изпълнение изчерпва тяхното съдържание.

Дефицитът може да се появи или защото е настъпило намаление на приходите или защото са се увеличили разходите през съответния бюджетен период. Касовите дефицити са на лице, когато през бюджетната година в държавната хазна се окажат по-малко постъпления отколкото необходимо за разходите.

Бюджетния дефицит се покрива чрез: 1.Сключване на нови държавни заеми; 2.Парична емисия; 3.Увеличение на данъците и тяхната събираемост;4.Съкращаване на държавните разходи.Излишък може да се получи при намалени разходи.

33.2.БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС – СЪСТАВЯНЕ, ГЛАСУВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА

БЮДЖЕТА.

Бюджетният процес представлява регламентирана от нормите на бюджетното право дейност на държавни органи и учреждения по съставянето, изпълнението и приключването на бюджета.

Бюджетният процес е сложно производство, в което участват различни държавни органи и учреждения. Като производство бюджетният процес е правно нормирана съвкупност от последователни действия на държавни органи и учреждения, които се извършват във връзка със съставянето на държавния бюджет, неговото изпълнение, приключване и отчитане.

Бюджетният процес действа само в течение на една година и се явява начин на осъществяване на материалните бюджетни права, предоставени на РБ и местните съвети.

Принципи на бюджетния процес: +единство и пълнота на обхвата на всички приходи и разходи;

+ реалност на запланираните бюджетни средства; + гласност и публичност; +ежегодност; +икономичност и ефективност.Едно от началата, общи за всички етапи на бюджетния процес е това за бюджетната класификация. Тя е задължителна за всички органи, които участват в бюджетния процес, и се състои в разполагането на бюджетните приходи и доходи по строго определени групи в зависимост от източниците на приходите и целевите направления на разходите.

Бюджетната класификация се състои по приходите и разходите от следните подразделения: групи, раздели, мероприятия и параграфи.

При приходите групите изразяват източниците и вида на бюджетните постъпления; разделите обхващат ведомствата, от които постъпват приходи; мероприятията посочват дейностите, в които се създават и реализират приходите; параграфите посочват конкретните форми на бюджетните приходи.

При разходите групите изразяват направлението; разделите обхващат отраслите; мероприятията посочват дейностите; параграфите – конкретните цели на разходите.

Правното значение на бюджетната класификация се състои в това, че дава възможност на всеки етап от бюджетния процес да се установят източникът на приходите и обектът на бюджетното финансиране, а така също и органът, отговорен за първото постъпление в установения срок на частта от бюджетните приходи и ефективното използване на бюджетните средства.

Министерството на финансите съставя бюджетна прогноза за следващите три годни. Министърът на финансите на базата на бюджетната прогноза изготвя и изпраща бюджетни насоки до държавните органи за съставяне на проект на годишен бюджет. Сметната палата и ЕСС съставят проекти за бюджети, които представят на МФ. Разногласията по проектите на бюджетите между МФ и първостепенните разпоредители с кредити се решават от МС заедно с мотивиран доклад. МС разглежда проекта на държавен бюджет и при необходимост извършва промени в него.

МС няма право да извършва промени в проектобюджетите на съдебната власт и на Сметната палата и ги внася в НС във вида, в който са му представени МС внася проекта на държавния бюджет в НС не по-късно от два месеца преди началото на бюджетната година. Законопроектът за държавния бюджет се разглежда по реда установен с Правилника за организацията и дейността на НС. Комисията, която отговаря за бюджета обобщава становищата на постоянните комисии и предложенията на народните представители и се произнася по тях.

Държавния бюджет се приема със закон по съставни бюджети. МС приема постановление за изпълнението на държавния бюджет. Бюджетната класификация е групиране на приходите и разходите на бюджета в определени подразделения – групи, раздели, мероприятия и параграфи.

МС организира изпълнението на републиканския бюджет чрез МФ и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. ВСС организира изпълнението на бюджета на съдебната власт – ВКС, ВАС съдилища и главна прокуратура. Касовото изпълнение на държавния бюджет се организира от БНБ. МФ периодично разпределение на разходите. Разходите се извършват до размера на постъпилите приходи по банковите сметки на републиканския бюджет и разпоредителите с кредити. При временни касови разриви по републиканския бюджет или бюджетите на първостепенните разпоредители с кредити МФ може да отпуска безлихвени заеми за сметка на свободни средства. Тези заеми са със срок до три месеца. Министърът на финансите в изпълнение на нормативен акт може да прехвърля кредити от един бюджет в друг. Изпълнението на държавния бюджет приключва на 31 декември. МФ съставя отчет за изпълнението на държавния бюджет по пълна бюджетна класификация въз основа на отчетите на централния бюджет, съдебната власт и отчетите на първостепенните разпоредители, заверени от Сметната палата. Годишният отчет за изпълнението на бюджета се разглежда от МС и се внася в НС. Комисията по бюджета съгласува с другите постоянни комисии и разглежда отчета за изпълнението на бюджета и дава заключение по него. НС приема с решение отчета за изпълнението на бюджета, но не по-късно от края на следващата бюджетната година.Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница