Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните води на тероторията на басейнова дирекциястраница1/13
Дата31.03.2018
Размер1.84 Mb.
#63922
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА

ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА

ТЕРОТОРИЯТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД

ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

Благоевград, 2011 г.
Бюлетинът за състоянието на повърхностните и подземните води на територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район –Благоевград е изготвен на базата на постъпилите, обобщени и анализирани данни от програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води за 2010 година.

Изготвили:


инж. Ванина Мицева

Началник сектор “МГИС”
д-р Светла Иванова

Главен експерт в сектор „МГИС”, отдел “ПУВ и ГИС”

Въведение

Нормативната база за изготвянето на годишният бюлетин за качественото и количественото състояние на водите в Западнобеломорски район за басейново управление за 2010 година е Законът за водите (ДВ бр. 67, 1999 г.), Наредба № 5 / 2007 година За мониторинг на водите и Правилникът за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите Дирекции.

За изготвянето на годишния бюлетин е използвана наличната информация за повърхностните и подземните води от:


  • програмите за оперативен мониторинг на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград,

  • данни от собствен мониторинг

  • за паднали валежи от НИМХ-БАН.

Mониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за протичащите във водните тела процеси, промени и явления, необходима за оптималното управление на водните басейни. Предмет на мониторинг на водите са валежите, повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води.

Негативното въздействие върху качеството на водите е резултат от антропогенното въздействие, което се изразява в изменение на режима на водния им отток, заустване на отпадъчни води от точкови и дифузионни източници и др.

Допълнително негативно влияние върху екологичното състояние на водите оказват някои косвени фактори като: замърсяването на атмосферата и свързаните с това валежи и седименти във водосборните области, глобалното изменение на климата и в частност повишаване на температурата, както и влиянието й върху протичащите в тях химични, биохимични и сорбционни процеси и др.
  1. Валежи

На територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район са разположени пет метеорологични станции: синоптична станция - Кюстендил, синоптична станция - Благоевград, синоптична станция - Сандански, метеорологична станция - вр.Черни връх и метеорологична станция - вр.Мусала.

През 2010 година в БДЗБР - Благоевград постъпиха данни за месечните суми на валежите от три синоптични станции, а именно: синоптична станция – Кюстендил, Синоптична станция – Благоевград и синоптична станция –Сандански.

Месечната сума на валежите със съответните норми на трите метеорологични станции е както следва:
1. Синоптична станция - Кюстендил

На синоптична станция – Кюстендил валежи над месечната норма са отчетени през месеците февруари, март, април, юни, октомври и декември. През 2010 година общото количество паднали валежи в тази станция е 692 л/м2 при норма 582 л/м2 (118,9 % от нормата).

В сравнение с предходната година, където отчетените валежи са 734 л/м2 (126,1 % от нормата), през 2010 година са измерени по-малко валежи.

През 2009 година обилни валежи над месечната норма са отчетени през месеците януари, март, април, юни, юли, август, октомври и декември.
2. Синоптична станция – Благоевград

За синоптична станция – Благоевград са отчетени паднали валежи над месечната норма през месеците февруари, март, април, юни, септември, октомври и декември.

През 2010 година общото количество паднали валежи в тази станция е 735 л/м2 при норма 545 л/м2 (134,9 % от нормата).

През 2009 година общото количество паднали валежи в тази станция също е 735 л/м2 при норма 545 л/м2 (134,9 % от нормата). Над нормата са отчетени валежи през месеците януари, март, юни, октомври и декември.
3. Синоптична станция – Сандански

На синоптична станция – Сандански валежи над месечната норма са отчетени през месеците февруари, март, юни, юли, септември, октомври и декември. През 2010 година общото количество паднали валежи в тази станция е 647 л/м2 при норма 481 л/м2 (134,5 % от нормата).

В сравнение с предходната година, където отчетените валежи са 581 л/м2 (120,8 % от нормата), през 2010 година са паднали по-голямо количество валежи.

През 2009 година обилни валежи над месечната норма са отчетени през месеците януари, март, април, юни, юли, август, октомври и декември.

II.Повърхностни води
1. Мониторингови програми за повърхностни води за 2010 година
През 2010 година БДЗБР - Благоевград изготви програма за оперативен мониторинг и беше довършен мониторинга от 2009 година за съдържанието на нитрати и на еутрофикацията на водите, получении в резултат от изпълнение на Заповед № РД 355/30.05.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (за периода 2009 г.- 2010 г.).

Резултатите от програмите за мониторинг са използвани за оценката на екологичното и химичното състояние на водните тела категория “ река” и категория “езеро” в Западнобеломорски район за басейново управление на водите.1.1. Оперативен мониторинг
Основната цел на оперативният мониторинг е да установи и следи състоянието на онези водни тела, които са определени при оценката на състоянието като тела в риск по отношение постигането на добро екологично състояние, както и да направи оценка на промените в състоянието на водните тела в риск, когато за тях са набелязани и приложени програми от мерки.

Водни тела, за които съществуват данни, показващи наличието на определен антропогенен натиск са включени в програмите за оперативен мониторинг по експертна оценка. Този мониторинг следи само онези показатели, които са индикативни за повлияните елементи за качество (а не всички, както е при контролния мониторинг) и са най-чувствителни към конкретният натиск, на който са подложени съответните водни тела.

Като резултат от оперативния мониторинг се очаква да проследи промяната в екологичният статус на наблюдаваните водни тела и да определи степента на отклонение от базовата линия, като класифицира екологичното състояние на водните тела в нормативно дефинираните класове.

Програмата за оперативен мониторинг може да бъде коригирана в случаите, когато информацията, която се получава в хода на изпълнението й показва, че въздействието върху дадено водно тяло се променя или е различно от очакваното. В случаите, когато резултатите показват, че въздействието не е значително или съответния антропогенен натиск е отстранен (в резултат на приложени програми от мерки или по други обективни причини) програмата за оперативен мониторинг може да бъде редуцирана като брой пунктове, обследвани показатели и честотата на анализите. Разширяването на програмите за оперативен мониторинг, при възникване на обективна необходимост за това, също е възможно.


При реализацията на програмата за оперативен мониторинг, всеки параметър се наблюдава с такава честота, която да осигурява достатъчни данни за надеждна оценка на състоянието на съответния качествен елемент и респективно състоянието на водното тяло в риск.

Основен принцип в програмите за мониторинг при избора на честота на провеждане е съобразяване с променливостта на параметрите, получени в резултат на естествени и предизвикани от човека състояния. При техническото изпълнение на програмите за мониторинг момента за пробонабиране се избира така, че да се сведе до минимум въздействието на сезонните изменения върху резултатите. Това дава гаранции, че резултатите от мониторинга отразяват промените във водното тяло, възникнали само в следствие на антропогенния натиск.


Програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води на БДЗБР – Благоевград за категория „реки” и категория „езера” се обслужва от три лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда – РЛ-София, РЛ-Благоевград и РЛ- Смолян.

Програмите за мониторинг, изпълнявани от обслужващите лаборатории са дадени в Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3, Таблица 4 и Таблица 5:Таблица 1. ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ ЗА 2010 (компонент „реки”) – РЛ на ИАОС, София
Код на пункта

Наименование на пункта

Макрозо-обентос

Основни физикохимични показатели

Честота ОФХ

Приоритетни вещества

Честота ПВ

Специфични замърсители

Честота СЗ

Хидроморфологични елементи

Честота ХМ

1

BG4ST06991MS100

р.Струма при гр.Перник, след кв.Църква, преди устие на р.Рударска

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

2

BG4ST06991MS110

р.Струма при гр.Перник, след центъра

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

4 (пъти годишно)

-

-

-

-

2

4 (пъти годишно)

3

BG4ST00697MS120

р.Струма на моста при гр.Батановци, след ГПСОВ

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

4 (пъти годишно)

20, 22, 23

4 (пъти годишно)

І гр. - 1, 2

ІІ гр. - 1, 2, 3, 4, 5

ІІІ гр. - 1, 2

4 (пъти годишно)

-

-

4

BG4ST00697MS130

р.Струма на мост за с.Прибой, преди вливане на р.Арката

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

5

BG4ST06959MS140

р.Струма на моста при с.Прибой, след вливане на р.Арката, преди яз.Пчелина

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

4 (пъти годишно)

8, 20, 23

4 (пъти годишно)

І гр. - 1, 2

ІІ гр. - 1, 2, 3, 4, 5

ІІІ гр. - 1, 2

4 (пъти годишно)

-

-

 6

 BG4ST00691MS025

р.Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно

 х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

4 (пъти годишно)

1, 3, 20, 23

4 (пъти годишно)

ІІ гр. - 1, 2, 3, 5

4 (пъти годишно)

2
7

BG4ST00679MS150

р. Струма при с. Ръждавица

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

2 (пъти годишно)

-

-

-

-

-

-

8

BG4ST06731MS160

р.Струма при с.Невестино

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

4 (пъти годишно)

-

-

-

-

2

4 (пъти годишно)

9

BG4ST06593MS170

р.Струма при с.Мурсалево, мост за с.Драгодан, след вливане на р.Джерман

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

10

BG4ST06989MS330

р.Конска при гр.Брезник, мост за с.Бегуновци, след ГК

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

11

BG4ST06981MS340

р.Конска преди вливане в р.Струма

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

4 (пъти годишно)

-

-

І гр. - 1, 2

ІІІ гр. - 1, 2

4 (пъти годишно)

-

-

12

BG4ST06984MS350

р.Изворщица (Ноевска) при с. Ноевци

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

13

BG4ST06982MS360

р.Мещичка преди устие

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

14

BG4ST06961MS370

р.Арката при с.Долна Диканя, след яз.Диканите

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

15

BG4ST06961MS380

р. Арката преди вливане в р.Струма

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 3, 4, 5, 10

4 (пъти годишно)

20, 23

4 (пъти годишно)

ІІ гр. - 1, 2, 3, 4, 5

2 (пъти годишно)

-

-

 16

BG4ST06949MS910

р. Светля преди устие

 

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

 17

BG4ST06789MS920

р. Драговищица преди устие мост между с. Шишковци и с. Ръждавица

 

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

22, 29

4 (пъти годишно)

-

-

-

-

18

BG4ST00676MS390

р.Соволянска Бистрица преди устие

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

4 (пъти годишно)

6, 20, 23

4 (пъти годишно)

ІІ гр. – 1, 2, 3, 4, 5

4 (пъти годишно)

-

-

19

BG4ST00674MS500

р.Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

4 (пъти годишно)

20, 23

4 (пъти годишно)

І гр. - 1, 2

ІІ гр. – 1, 2, 3, 4, 5

ІІІ гр. – 1, 2

4 (пъти годишно)

-

-

 20

BG4ST06734MS930

р. Новоселска преди устие

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5,10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

-

 21

BG4ST06721MS940

р. Елешница преди устие, при с. Четирци

 

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

2 (пъти годишно)

-

-

-

-

-

-

22

BG4ST06691MS510

р.Джерман преди гр.Дупница, след баластиери Яхиново 2

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

 -

23

BG4ST00663MS520

р.Джерман след гр.Дупница

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

 -

24

BG4ST00661MS530

р.Джерман преди вливане в р.Струма, мост за гр.Бобошево

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

4 (пъти годишно)

-

-

-

-

-

 -

25

BG4ST06681MS540

р.Тополница преди устие при гр.Дупница, мост за гр.Самоков, след вливане на р.Джубрена

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

 -

26

BG4ST06682MS550

р.Джубрена при с.Яхиново, преди устие

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

 -

27

BG4ST06649MS560

р.Дупнишка Бистрица след с.Бистрица, при гр.Дупница, преди устие

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

 -

28

BG4ST00662MS570

р.Разметаница преди устие

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 3, 4, 5, 10

4 (пъти годишно)

2, 4, 22

4 (пъти годишно)

І гр. – 1

ІІ гр. - 1, 2, 3, 4, 5

4 (пъти годишно)

-

-

29

BG4ST65811MS580

р.Рилска преди изпускателя на ВЕЦ"Рила"

Х

І гр. - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

1 (път годишно)

-

-

-

-

-

 -

30

BG4ST65811MS590

р.Рилска преди устие, след ПСОВ - гр.Кочериново

Х

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ІІ гр. - 1, 2, 5, 10

4 (пъти годишно)

-

-

-

-

-

-

31

 BG4ST00681MS095

р.Треклянска преди устие

 

І гр. – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

II гр. - 1,2,5,10

4 (пъти годишно) -

-

 -

-

-Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница