Ц е н о в о п р е д л о ж е н и еДата25.07.2016
Размер14.91 Kb.
#5642


Приложение № 5

(Образец ценово предложение)

..........................................................................................................................

(фирма на кандидата в ограничена процедура)ц е н о в о п р е д л о ж е н и е*

До Народното събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2

Господа,
След като се запознах(ме) с документацията за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет управление, наблюдение и контрол на строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І“, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ........................................................................…, заявявам(е) следното:


1. Предлагам(е) обща цена (стойност) за изпълнение на поръчката, в която са включени всички разходи по извършването на услугата съобразно изискванията на Възложителя, в т.ч. разходите свързани с посещенията и присъствието на строежа, извършване на контролни проверки, замервания, анализи и становища, комуникации, транспорт, консумативи и др., в размер …......... (….....……......…......................) лева без ДДС.
2. Приемам(е) начина на плащане, посочен в т. 2.2. на раздел V.Б. от документацията начин на плащане.
............................. 2016 г. Подпис и печат:

1. .................................

    (длъжност и име)

2. .................................

    (длъжност и име)

* Кандидатът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница