Ц е н о в о п р е д л о ж е н и еДата25.07.2016
Размер17.28 Kb.
#6292
Приложение № 6.9

(Образец на ценово предложение по обособена позиция № 9 „Доставка на дезинфектиращи препарати за хигиенни нужди”)

......................................................................................................................

(фирма на участника в откритата процедура)


ц е н о в о П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
до Народно събрание, София, пл. "Народно събрание" № 2
Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет периодична доставка на хигиенни материали, разпределена на месечни квоти съгласно заявки на възложителя - Народно събрание на Република България, подписаният(те) представляващ(и) и управляващ(и) …………………, заявяваме следното:1. Предлагам(е) обща цена (стойност) за доставката на хигиенни материали по обособена позиция № 9 „Доставка на дезинфектиращи препарати за хигиенни нужди” в размер …………………………… (……………………………) лева без ДДС.

В цената са включени всички разходи за изпълнение на обособената позиция: стойност на артикулите, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товаро-разтоварни работи и т.н.

2. Единичните цени (в лева, без ДДС) на артикулите са посочени в Ценова листа (попълнена съгласно образец - Приложение № 6.9а към документацията), приложена към настоящето ценово предложение - …. листа.3. Приемам(е) предложения начин на плащане в т. 5 от раздел VI.Б от документацията за участие.
ПРИЛОЖЕНИЕ:


  1. Ценова листа - …… листа.

  2. Други (по преценка на участника).

......................2015 г. Подпис и печат:

1. ..............................................................

   (длъжност и име)

         2. ............................................................

(длъжност и име)
  • Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящето ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й.

  • Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VІІ на настоящата документация.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница