Ц е н о в о п р е д л о ж е н и еДата25.07.2016
Размер17.12 Kb.
#5641

Приложение № 5

(Образец на ценово предложение)

..........................................................................................................................

(фирма на участника в процедурата)

ц е н о в о п р е д л о ж е н и е*
До Народното събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2


Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване за нуждите на Хранителен комплекс на Народното събрание, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ……………………………..… заявявам(е) следното:1. Предлагам(е) обща цена за доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване в размер …………………………… (……………………………) лева без ДДС.

Общата цена включва стойност на оборудването, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товаро-разтоварни работи, монтаж и техническа документация и всички други разходи за изпълнение предмета на поръчката.

2. Единичните цени (без ДДС) на артикулите са посочени в ценовата листа (съгласно образец Приложение № 5.1 към документацията за участие), приложена към настоящето ценово предложение.

3. Приемам(е) предложения в т. 6 на раздел I.Б и т. 2.2 на раздел V от документацията начин на плащане. Желая(ем) аванс в размер на …..% (…………%) от общата цена за доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване.


Приложения:

  1. Ценова листа - … листа.

  2. Други (по преценка на участника).

............................. 2016 г. Подпис и печат:


1. .................................

(длъжност и име)


2. .................................

(длъжност и име)


* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница