Цел: Съвременни възможности за провеждане на лъчелечение за областта на туморното ложе – свръхдозиране (СДз boost) при болни с карцином на гърда и висок риск за локални рецидиви, както частично облъчване при болни с нисък рискДата09.07.2017
Размер17.35 Kb.
#25322
АПАРАТУРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ У НАС ЗА ОБЛЪЧВАНЕ В ТУМОРНОТО ЛОЖЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА – ИНТРАОПЕРАТИВНО, СЛЕДОПЕРАТИВНО С БРАХИТЕРАПИЯ И ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ

Михайлова И., Първанова В., Орманкова Кр., Балабанова А., Петкова Е., Генова Б., Манова Е.

София


Цел: Съвременни възможности за провеждане на лъчелечение за областта на туморното ложе – свръхдозиране (СДз - boost) при болни с карцином на гърда и висок риск за локални рецидиви, както частично облъчване при болни с нисък риск.

Материал и метод: След въвеждане на запазващата гърдата операция (ЗГО) и широките показания в началото, които допускаха болни с позитивна резекционна линия (R+), EDC – широко представен ин ситу интрадуктален карцином, прилагане обем на операция – квадрантектомия или лумпектомия, трудно се изведоха приносите на СДз и показанията. Сега, когато проучванията доказаха, че наличието на R (+) или EDC (+) не би могло да се компенсира дори с допълване на дозата в туморното ложе с 10, 16, 20, 26Gy, се очертаха съвременните показания за СДз: всички болни ≤ 49 г., показани за ЗГО с R (-) и EDC (-). Прилагането на СДз редуцира с около 40% локалните рецидиви и те достигат на 5-та година до 0-1,5%. СДз се добавя към стандартното цялостно облъчване на гърда 25х2Gy. При селектирана група болни на възраст >70 г., pТ1pN0M0, ER/PR +, без лобуларен карцином, G3, или съпътстващ интрадуктален ин ситу карцином, се прилага самостоятелно частично облъчване с всички техники за СДз (boost).

Резултати: У нас спрямо хирургичния метод, облъчването в туморното ложе може да се приложи интраоперативно, следоперативно с брахитерапия и на линеен ускорител. Представени са апаратурните възможности на различните лъчетерапевтични центрове в страната за прилагане на метода.

Заключение: В България са налице технически възможности за провеждане на свръхдозиране за областта на туморното ложе към стандартното цяластно облъчване на гърдата, както и самостоятелно частично облъчване при високо селектирана група болни с карцином на гърдата.
EQIPMENT CAPABILITIES IN BULGARIA FOR IRRADIATION OF THE TUMOR BED IN BREAST CANCER – INTRAOPERATIVE, POSTOPERATIVE WITH BRACHITHERAPY AND WITH LINEAR ACCELERATOR

Mihaylova I., Parvanova V., Ormankova K., Balabanova A., Petkova E., Genova B., Manova E.

Sofia


Aim: Modern possibilities for conducting radiotherapy in the area of the tumor bed - boost in patients with breast cancer and high risk of local recurrences and partial breast irradiation in patients with low risk.

Material and methods:

It was difficult to bring out the contributions and the indications of boosting in the tumor bed, after implementation of the breast conserving surgery (lumpectomy and quadrantectomy) and wide-spread indications in the beginning, which allowed in these patients with positive resection line (R+), EDC – in situ intraductal carcinoma to be applied boost. Now, when the trials have proved that the presence of R (+) or EDC (+), could not be compensated even with boost in the tumor bed with 10, 16, 20, 26Gy, the modern indications of boost were marked: all patients ≤ 49 y.o. indicated for breast conserving surgery with R (-) and EDC (-).The application of the boost reduces with 40 % the local recurrences and on the 5th year they are reducing to 0-1,5%. The boost is added to the whole standard breast irradiation 25х2Gy. In selected group of patients >70 y.o., Т1N0M0, ER/PR +, without lobular carcinoma, G3, or concomitant in situ intraductal carcinoma, partial irradiation with all techniques for boost is applied.

Results: In Bulgaria in comparison to the surgery, irradiation of the tumor bed could be applied intraoperative, postoperative with brachytherapy, and with linear accelerator. The equipment capabilities of the different radiotherapy sites in the country for applying the method are presented.

Conclusion: In Bulgaria there are technical capabilities for conducting of boost in the area of the tumor bed added to the standard external beam radiotherapy of the breast, as well as partial irradiation alone in highly selective group of patients with breast cancer.
Каталог: images -> Documents
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Семинар (за най-малко 20 участници)
Documents -> Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"
Documents -> Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница