Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в община срелчастраница1/17
Дата05.10.2016
Размер1.39 Mb.
#11146
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

powerpluswatermarkobject6852189ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА СРЕЛЧА


по Договор №54/14.03.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на стратегически документи на община Стрелча по три обособени позиции - Обособена позиция 3 – „Разработване на Концепция за пространствено развитие”

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-103/27.11.2013 по проект: „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
май 2014 г.

ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият целеви и проблемен анализ е изготвен от „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД във връзка с изпълнение на Договор № 54/14.03.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на стратегически документи на община Стрелча по три обособени позиции - Обособена позиция 3 – „Разработване на Концепция за пространствено развитие”. Договорът се реализира в изпълнение на проект: „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-103/27.11.2013 г. на Оперативна програма “Административен капацитет”. Мястото на изпълнение е територията на община Стрелча, с административен център гр.Стрелча, област Пазарджик, Южен централен район за планиране.

Анализът има за цел обективно да отрази настоящата ситуация в община Стрелча в социално-икономически и екологичен план и по отношение осигуреността на територията с действащи устройствени планове, нейните проблеми и възможности за развитие. Констатациите, изводите и препоръките в анализа ще послужат при изготвяне на Концепцията за пространствено развитие за периода 2014-2020г.. За целта е направен преглед на природо-ресурсния потенциал на община Стрелча, анализ на демографските процеси, степента на икономическо развитие на общината, тенденциите в социалната сфера, изграденост на техническата инфраструктура, в това число комуникационно-транспортна система, състоянието на околната среда, потенциала на недвижимото културно наследство, устройство и изграденост на градската среда и др..

Анализът е ясно структуриран и практически насочен, като извежда конкретни нужди и ограничения пред развитието. Той отразява становищата на местната общност, бизнеса и неправителствените организации, работещи на територията на община Стрелча. За изпълнението на дейността за събиране, обработка и анализ на информация, при изработването на анализа бяха използвани следните методи:


  • Документен анализ на съществуващи планове, програми и стратегии, както на общинско, така и на по-горни териториално-административни и пространствени нива;

  • Анализ на актуална статистическа информация. Особено полезни в този аспект бяха резултатите от преброяване 2011 г., което даде възможност за актуализиране на данните за населението и жилищния фонд;

  • Интервюиране на ръководители в общинската и областната администрация, анкетиране на ключови експерти в общински секторни политики и три типа общности – бизнес, гражданска, на обитатели в необлагодетелствани/ амортизирани квартали, обсъждания в работни групи на общината и др.;

  • Провеждане на допълнителни теренни проучвания за запълване на „бели полета”;

  • Собствен информационен архив;

Анализът ще допринесе за по-задълбочено идентифициране на моментното състояние на община Стрелча и територията и; на протичащите в нея процеси, дефиниране на проблемите, определяне на териториалния потенциал, ресурсите и възможностите за развитие и устройство; формулиране на пространствена визия, модел за бъдещото развитие и устройство, който са основата за разработване на Концепцията за пространствено развитие на общината за следващия програмен период 2014 - 2020 г..

1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА И АГЛОМЕРАЦИОННИЯ АРЕАЛ

1.1. Административно-териториално устройство

Община Стрелча е част от област Пазарджик и попада в Южен централен район за планиране. Общината е с площ от 224,46 кв. км и население от 4 913 души (данни на НСИ към 2011 г.). Със своята територия от 224,46 кв.км. община Стрелча заема 5,04 % от територията на Пазарджишка област и около 1 % от територията на Южен централен район. В сравнение с площта, която заемат останалите общини в област Пазарджик, община Стрелча се намира нa девето място, като по-малки от нея са единствено общините Лесичово и Пещера.

Община Стрелча се състои от 5 населени места - град Стрелча (административен център) и 4 села – Блатница /на 18 км от общинския център/, Дюлево /на 8 км от общинския център/, Смилец /на 14 км от общинския център/ и Свобода /на 19 км от общинския център/.

На север община Стрелча граничи с община Копривщица, на изток с община Хисаря и община Съединение, на юг с община Пазарджик, а на запад с община Панагюрище.

Град Стрелча е административен, индустриален и културен център и отстои на 100 км от София, на 60 км от Пловдив и на 41 км от областния център гр. Пазарджик.

Местоположението на Община Стрелча спецификата в нейния планински релеф, благоприятното съчетание на планински с умерено континентален климат, красивата природа и топлите минерални извори (температура 23-45 градуса) определят Стрелча като един от известните български балнеолечебни центрове, който може да се ползва целогодишно и гр. Стрелча да се развива като курорт с национално значение. Град Стрелча е отправна точка за планински маршрути в Средна гора до различни известни исторически и природни забележителности – върховете Буная и Богдан, гр. Копривщица, гр. Панагюрище, тракийската гробница в Старосел и др.. Общината е чудесно място за отдих и туризъм.

Каталог: proekti
proekti -> Програма за развитие на селските райони Проект "Младежка работилница" шанс за младите роми" на Сдружение "Партньори Кюстендил", по оп "Човешки ресурси", схема за социално предприемачество
proekti -> Училищен център за интеграция
proekti -> Програма асоки на проекта Калимера Културни приложения: Местни институции като посредници
proekti -> Част 1 насоки в контекста на социалната политика
proekti -> О б щ и н а к о с т и н б р о д общински съвет костинброд
proekti -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
proekti -> Програма " околна среда 2007-2013 г." Решения за по-добър живот Дирекция на природен парк „Витоша"
proekti -> Technical specifications for gas installations (dvgw-trgi) Regles techniques pour installations de gaz (dvgw-trgi) Предговор


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница