Цели на администрацията за 2015 г. Наименование на администрацията: Министерство на младежта и спортастраница2/3
Дата07.08.2018
Размер401 Kb.
1   2   3

Дирекция „Елитен спорт”


1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2015 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2015 г./Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

1.Реализиране на проекти по програмите на ММС в частта за елитния спорт

1. Издигане спортния престиж на нацията на световно равнище, чрез определяне състав на проектоолимпийския отбор за ОИ – Рио де Жанейро’2016 и създаване на условия за пълноценна подготовка на спортистите.

2. Селектиране на млади, перспективни спортисти - олимпийски резерв и разработване на многогодишна програма за тяхното развитие.

3. Създаване на предпоставки и условия за масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи.

4.Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите


5. Осъществяване на контрол по реализиране на дейностите и изпълнение на поставените цели в одобрените проекти по програмите.


Програма за олимпийска подготовка

Програма за развитие на спорта за високи постижения и детско-юношески спорт за олимпийски спортове,


Програма за развитие на спорта за високи постижения за неолимпийски спортове

Програма за развитието на спортните клубове

1. Изготвяне и сключване на годишни договори и на приложенията към тях за размера на средствата за финансово подпомагане на одобрените проекти на спортните федерации по програмите на ММС.

2. Подпомагане с финансови средства изпълнението на одобрените проекти за 2015 г. по програмите на ММС.

3. Провеждане на перманентен контрол за изпълнението на тренировъчните програми на спортистите, с оглед оптимизиране на тренировъчния процес във всичките му аспекти.

4. Изготвяне на анализи за изпълнение на поставените в проектите

цели за класиране на спортистите на световни и европейски първенства.

5. Провеждане на перманентен контрол за изпълнението на дейностите по проектите на спортните федерации по програмите на ММС.
Февруари-април
постоянен

постоянен

постоянен
постоянен1. Провеждане на високоефективен целогодишен тренировъчен процес и успешно представяне на спортистите на световни и европейски първенства.

2. Качествен подбор на талантливи млади спортисти, развиване на потенциала им и постигане на високи спортни резултати.

3. Силен социален ефект предвид факта, че примера на добрите спортисти и отразяването на постижения им увличат в занимания със спорт голяма част от населението – особено децата и младежите.
4. Ясни параметри, по-добра ефективност и целесъобразност при разходване на средствата.

100 % реализирани проекти по програмите

100 %


реализирани наблюдения

100 %


изготвени анализи за представянето на спортистите
100 %

изготвяне на становища по отчетите на спортните федерации2.Реализиране на проекти по Програмата за финансово подпомагане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България

1. Издигане авторитета на Република България и създаване на условия за реализация на българските спортисти.
1. Подпомагане с финансови средства изпълнението на одобрените проекти за 2015г. на спортните федерации за провеждане на световни и европейски първенства и други международни прояви на територията на Република България.


Януари-май

1. Провеждане на европейски, световни и други международни първенства на високо организационно ниво.

2. Създаване на условия и възможности за изява на българските спортисти.

3. Популяризиране на природните и туристическите забележителности на България.
100 %

реализирани проекти за домакинства
3. Водене на национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.

1. Поддържане на информационна система с актуална база-данни на лицензираните организации и членуващите в тях спортни клубове.
1. Лицензиране и/или подновяване на спортните лицензии на спортните федерации.

2. Издаване на удостоверения за лиценз и вписване в националния регистър.

3. Вписване или заличаване на спортни клубове, по предложение на лицензираните спортни организации.

4. Издаване удостоверения за вписване на спортни клубове.

5. Актуализиране на данни в националния регистър.


постоянен

постоянен

постоянен

постоянен


постоянен

1. Наличие на публичен регистър с актуални данни за ползване от потребителите.

100 %

100 %


100 %

100 %
100 %

нанесени данни
Дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка”


1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2015 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2015г./Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

1. Издигане на научното и технологичното равнище на тренировъчния процес, като се въведат максимално ефективни методики за оценка на ефекта на тренировъчното натоварване и комплексното възстановяване на спортистите;

Усъвършенстване на Националната система за физическо възпитание и спорт в съответствие с водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ 2012 – 2022 г.

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2013 – 2016 г.1.1. Прилагане на специализирани за вида спорт тестове и методики, за проследяване на функционалните и спортно-технически качества.от м. януари до м.декември

Повишаване на ефективността на тренировъчните натоварвания и оптимизиране на тренировъчния процес

1200 бр. състезатели

1220 бр. състезатели


1.2. Апробиране и въвеждане в практиката на нова специализирана методика

м. септември

Увеличен обем и качество на информацията за ефективността на тренировъчните въздействия

1 методика

1 методика


1.3 Физикално възстановяване на спортисти

от м. януари до м. декември

Повишаване поносимостта на тренировъчните натоварвания

650 състезатели, преминали процедури за физикално възстановяване

650 състезатели, преминали процедури за физикално възстановяванеДирекция ,,Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”


1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2015 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2015 г./Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

1. Изграждане на спортна инфраструктура за повишаване на двигателната активност на гражданите чрез създаване на благоприятни условия за развитието на масов спорт


Национална концепция за развитие и управление на спортната инфраструктура;
Регистрационен режим с последващ контрол и условия за управление на спортните обекти и съоръжения;
Категоризация на спортните обекти и съоръжения


Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Р. България

2012-2022


Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 -2016 г.

Създаване на необходими условия за подготовка на спортистите и системни занимания с физически упражнения и спорт на всички членове на обществото, както и издигане спортния престиж на нацията;
Достъпност на

спортната инфраструктура;


Подпомагане с

финансови средства изпълнението на одобрените проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения по реда и условията на Наредба №2/08.05.2014г

Осигуряване на достъпност до спортните обекти и съоръжения за практикуване на спорт за хората с увреждания


постоянен

Задоволяване потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и спорт, както и осигуряване на условия за подготовка и постигане на високи спортни резултати


60%

100% реализира –

не на


одобрените

проекти


2. Ремонт и реконструкция на съществуващата спортна инфраструктура

Модернизиране

на налични многофункционални

спортни комплекси на регионално ниво


Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Р. България

2012-2022


Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 -2016г

Изграждане на регионално ниво на

спортни обекти за развитието на масов спортпостоянен

Сключване на договори със спортни организации и др. за подобряване на спортната инфраструктура, модернизиране и реконструиране на спортните обекти и съоръжения, изготвяне на проекти по ОП, където допустим бенефициент е ММС

50%

100%


3 Контрол върху ползването по предназначение на спортните обекти и съоръжения, предоставени за управление на ММС

Подобряване на

материално- техническата база, осигуряване на

подходящи

условия за

развитие на елитен и масов спорт


Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Р. България

2012-2022


Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 -2016 г.

Оптимално разпределение на средства за капиталови разходи от бюджета


постоянен

Законосъобразност и ефективност при ползването по предназначение на спортните обекти и съоръжения

70%

100% функциониране на обектите, предоставени на ММС

4. Контрол и прозрачно управление на търговските дружества в системата на ММС

Подпомагане на Министъра на младежта и спорта при осъществяване на дейността му, свързана с упражняване на правата на държавата като собственик в капитала на три търговски дружества в областта на физическото възпитание и спорта и социалният туризъм, в които държавата е акционер и съдружник и едно държавно предприятие


Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 -2016 г.Законосъобразно и ефективно управление на недвижимите имоти, включени в капитала на дружествата

постоянен

Целесъобразно

ползване по

предназначение

на обектите70%

100%Дирекция „Спорт за всички и регионална координация”


1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2015 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2015 г./Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

Дирекция „Спорт за всички и регионална координация”

1.Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или тяхната промяна), свързани с физическото възпитание, спорта за всички и социалния туризъм

Осигуряване на условия и възможности за двигателна активност, практикуване на спорт за всички и социален туризъм от населението чрез оптимизиране на управлението на спорта, подходяща инфраструктура,подобряване информираността и реализиране на програми.


Програма на правителството

за стабилно развитие на Република България 2014-2018г.

Национална стратегия за РФВС в Република България 2012-2022г.

Национална програма за РФВС в Република България 2013-2016г.Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички

1.1.Участие в работни групи за изготвяне на предложение за проект на нов ЗФВС, за проекти за изм. и доп. на ППЗФВС

1.2.Изпълнение на Концепцията

1.3.Актуализиране на програми на ММС за спорта за всички и социалния туризъм.

1.4.Разработване на нова програма за подпомагане на начална спортна подготовка на деца и участието им в спортни прояви.м. януари -

м. декември

м. януари -

м. декември

м.октомври

м.март1.1.Утвърдена дългосрочна политика по отношение на спорта за всички

1.2.Оптимизиране на управлението и развитието на СВ

1.3.Разширен обхват в териториален и времеви аспект, оптимизирано изпълнение на програмите. Увеличен брой на децата и брой на заниманията и състезанията.
1.4.Подобрени условия и възможности за спортно развитие и възможности за изява на децата чрез участие в спортни прояви.
Изготвени предложения за нови и за изм. и доп. на нормативни актове в областта на спорта за всички

Проучване и анализ на управлението и развитието на СВ Изготвена методика за разработване на общински програми за развитие на спорта за всички

Реализиране на проекти по Програмата


2. Изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на проекти свързани с развитието на спорта за всички, спорта за хората с увреждания и социалния туризъм


Подобряване на условията за здравословна двигателна активност чрез практикуване на спорт, изява и реализиране на лични спортни резултати.
.

Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност на гражданите през свободното им време

Бюджетна програма „Спорт в свободното време” за 2015 г.2.1.Изпълнение на програма на ММС „Спорт за децата в свободното време”

2.2.Изпълнение на програма на ММС „Научи се да плуваш”


2.3.Изпълнение на програма „Децата и спортният клуб”

2.4. Изпълнение на „Програма за развитие на спорта за всички” на ММС


2.5. Проект на БФСки „Научи се да караш ски”

2.6. Програма на БФС за развитие на детския футбол

2.7. Проекти и програми на спортни организации за развитие на спорта за всичким. февруари 2015

м. януари 2016

м.април –

м.декември


м. май –


м. декември

м. януари -

м. декември

м. януари - м. март

м. март -

м. декември

в срокове, посочени в съответните проекти и програми2.1.Осигурен безплатен достъп до спортна база и квалифицирани спортни специалисти.

Придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт

2.2.Осигурено безплатно начално обучение по плуване на деца

2.3. Осигурени безплатна начална спортна подготовка на деца и участието им в спортни прояви


2.4.Устойчиво развитие на дейностите в областта на спорта за всички чрез подпомагане на общественополезната дейност на лицензирани спортни организации

2.5.Начално обучение по ски на деца

2.6.Осигуряване на възможности за спортна изява и подбор на талантливи деца чрез организиране и провеждане на детски футболни турнири


Реализирани 203 проекта

сума


1 00 000 лв.

деца


10 300

48 вида спорт

67 населени места

Реализирани 28 проекта

Деца

3 438


12 населени места

10 проекта

160 прояви по 50 вида спорт

132 000 участници

1 проект

2 840 деца от

от

София, Пловдив, Софийска област, Благоевград, Банско,Добринище, Смолян, Чепеларе


програма

8 000 деца

50 турнира

в 26 населени места

1 проект

500 участници


Реализирани

218 проекта

Деца

11 000


49 вида спорт

87 нас. места

Реализирани 26 проекта

деца - 3 099

12 нас. места

Реализирани 15 проекта

Деца

1 00010 проекта

160 прояви по

50 вида спорт

150 000 участници

1 проект

3 350 деца

от

София, Пловдив, Софийска област, Благоевград, Банско,Добринище, Смолян, ЧепелареПлевен
програма

8 000 деца

50 турнира в 26 населени места

1 проект

500 участници


3. Мониторинг и контрол на изпълнение на програмите и проектите свързани с развитието на спорта за всички3.1.Осъществяване на контрол чрез проверки на одобрените проекти на спортни организации за изпълнение на програмите на ММС
3.2. Съвместно с дирекция „Финанси”, приемане на финансовите и съдържателните отчети на спортните организации, изпълнители на проекти

м. януари -

м. декември

м. август –

м. декември
3.1.Оптимизиране на дейностите по одобрените проекти. Контрол на дейностите.

3.2.Целесъобразност и законосъобразност при разходване на предоставените средства302

проверки


256 отчета/ протокола


450 проверки - в съответствие с одобрените проекти

271


отчета/ протокола - в съответствие с одобрените проекти


4. Осъществяване регионалната политика на ММС4.1 Оказване на помощ и съдействие на общински администрации и спортни организации при изготвяне и изпълнение на общински програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта
4.2 Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на Програма за честване на 17 май, Ден на българския спорт
4.3 Извършване на процедура по събиране и обобщаване на информация за разходваните и планираните средства от общинските бюджети за спортни дейности и експлоатация на спортната им база

постоянен

м.май

м. юни4.1.Активно взаимодействие между ММС, общинските органи и спортните организации

4.2.Разработване и реализация на програми и дейности

4.3.Наличие на база данниРазработени общински програми –

94

в 166 общини


обобщена инф. от 211 общини (от 264) разходвани за 2013 г . – 80 398 443 лв.

планирани за 2014г. – 71 447 491

лв.
Разработени общински програми

в 170 общини

обобщава не на инф. от около 220 общиниПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница