Цели на администрацията за 2015 г. Наименование на администрацията: Министерство на младежта и спорта


Дирекция ,,Ученически и студентски спорт“страница3/3
Дата07.08.2018
Размер401 Kb.
1   2   3

Дирекция ,,Ученически и студентски спорт“


1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2015 г.

Мерки

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2015 г./Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние
1. Ефективна координация и взаимодействие между спортните училища, спортните организации и висшите училища, обучаващи спортни специалисти за осигуряване на мотивация и подкрепа за професионална и личностна реализация на младите спортисти.


1.1Актуализиране и разработване на нови учебни програми по спортна подготовка и спортно -педагогическа специализация съобразно новите научни методики за развитие на съответните спортове

1.2.Изграждане на ефективна система за повишаване на квалификацията и кариерно развитие на спортно - педагогическите кадри в спортните училища.


Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2020 г.


План за изпълнение на Програмата на Правителството на Република България

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 – 2016 г.
Концепция

за развитие на

спортните

училища в

Република България


1.1.1.Осъществяване на координация при разработване, съгласуване и утвърждаване на учебни програми по спортна подготовка по мотивирани предложения на БСФ за включване в учебната програма на спортните училища


1.1.2.Координация и съдействие при разработване и актуализиране на тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища


1.2. 1. Осъществяване на координация с МОН и НСА „Васил Левски” във връзка с предприемане на действия за изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на спортно - педагогическите кадри в спортните

училища


постоянен

постоянен

м. юли

Актуализирани и разработени нови учебни програми по спортна подготовка

Повишаване на ефективността на работа на спортно -педагогическите кадри

Повишаване на ефективността на работа на спортно -педагогическите кадри

Действащи учебни програми по спортна подготовка

Действащи тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища

Няма създадена

система за квалификация и кариерно развитие на спортно – педагогически

те кадри в спортните училищаБрой актуализирани учебни програми

Брой актуализирани и брой разработени тестове за прием

Създадена система за квалификация и кариерно развитие на спортно – педагогическите кадри в спортните училища
2. Осигуряване на ефективен учебно – тренировъчен процес в спортните училища

2.1 Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между спортните училища и спортните организации.

2.2. Подкрепа за изграждане на групи за селекцията на деца с изявен спортен талант и насочването им за обучение в държавните спортни училища


2.3.Увеличаване обхвата на учениците, включени в олимпийските звена в държавните спортни училища и подпомагане реализирането на проекти за подобряване на ефективността на учебно – тренировъчния процес.

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 – 2016 г.

Концепция

за развитие

на

спортнитеучилища в

Република България
2.1.1. Процедура по утвърждаване от Министъра на младежта и спорта на държавния план–прием за спортните училища за учебната 2015/2016 г.

2.1.2. Събиране и обобщаване на актуална информация за състоянието на учебно -тренировъчния и спортно -състезателния процес в СУ – брой приети ученици, класиране в държавни и международни първенства, брой и квалификация на спортно - педагогическите кадри


2.1.3.

Координация, оказване на съдействие и осъществяване на мониторинг при провеждане на приемните изпити в държавните спортни училища за учебната 2015/2016 г.

2.1.4.

Организиране и провеждане на работно съвещание с директорите и помощник - директорите по спортна дейност на спортните училища2.1.5.

Утвърждаване на училищните учебни планове на държавните спортни училища

2.1.6. Процедура по съгласуване на Списък-Образец №1 на държавните спортни училища

2.2.1. Изграждане на групи за селекцията на деца с изявен спортен талант и насочването им за обучение в държавните спортни училища


2.3.1.


Организиране и провеждане на работно съвещание с директорите и помощник – директорите по спортна дейност на държавните спортни училища по въпроси, свързани с организацията и управлението на образователно -възпитателния и учебно-тренировъчния процес и развитието на олимпийските звена

2.3.2. Извършване на проверки в държавните спортни училища относно спазване на нормативните актове и изпълнение на планираните задачи, свързани с учебно-тренировъчния процес и дейността на олимпийските звена
м. януари - март

м. февруари - март

м. май - август

м. ноември

м. септември

м. септември


м. септември

м. Февруари и м. септември

м. декември
Привличане на деца с необходимите за съответния спорт качества в спортните училища и създадени условия за развитие на спортния им талант

Формиране на цели, предвиждане на действия за оптимизиране на дейностите в СУ

Оптимизирани дейностите по приема на ученици в СУ

Оказана методическа помощ и оптимизиран учебно -тренировъчен процес


Провеждане на качествен процес на развитие на таланта и изграждане на състезатели с потенциал за реализиране на високи спортни постижения в държавните спортни училища

Провеждане в държавните спортни училища на качествен процес на развитие на таланта и изграждане на състезатели с потенциал за реализиране на високи спортни постижения

Повишаване на ефективността на дейностите, свързани със селекцията и приема на ученици

Повишаване на ефективността на дейностите, свързани със селекцията, приема на ученици, спортната подготовка и развитието на олимпийските звена


Спазване на нормативните изисквания при обучението на учениците
Брой ученици -

1 096
Брой спортове- 30

Брой призови класирания в:

ДП - 3174;

БП - 69;

ЕП - 43;


СП - 15.

.


6 посетени училища

Утвърдени училищни учебни планове на държавните спортни училища - 6 броя

Съгласуван Списък -Образец №1 на държавни спортни училища – 6 броя

Няма изградени групи за селекция на деца с изявен спортен талант и насочването им за обучение в държавните спортни училища

Извършени проверки –

5 броя
Брой ученици-

1 555
Брой спортове-31

Брой призови класирания в:

ДП - 3190;

БП - 70;

ЕП - 45;


СП - 18

Брой посетени училища - 6

Проведено

съвещание

Брой утвърдени училищни учебни планове – 6

Брой съгласувани Списък -Образец №1 на държавни спортни училища - 6


Създаде -

ни групи за селекция на деца с изявен спортен талант и насочването им за обучение в държавните спортни училища

Проведени

съвещания

Брой извършени проверки- 6
3. Своевременно откриване на дарбите, интегриране на ресурсите – материални и професионални, за развитие на спортния талант и неговото реализиране.


3.1. Реализиране на „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби”

3.1.1.

Реализиране на „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г.”
постоянен

Подпомагане на спортното развитие и стимулиране на учениците от държавните спортни училища с изявен спортен талант


Предоставени стипендии за учениците от държавните СУ – 170 стипендии


Брой предоставени стипендии за учениците от държавните СУ-180


4. Насърчаване на учащите към двигателна активност и системно практикуване на физически упражнения спорт, като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие. Увеличаване броя на практикуващите спорт деца от детските градини, ученици, студенти, деца и младежи с увреждания и деца в риск, чрез разширяване обхвата от организационни форми за занимания с физически упражнения и спорт


Подпомагане реализирането на проекти на спортни организации, лицензирани многоспортови организации и съюзи с предмет на дейност в областта на спорта за учащи

.


Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г.

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 - 2016 г.
4.1.1.Разработване и реализиране на програма „Развитие на спорта на учащите”

4.1.2.Разработване и утвърждаване на програма „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск”

4.1.3.Мониторинг и контрол на дейностите на спортни организации при реализиране на Програма „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск”
4.1.4.Реализиране на програма „Спорт за децата в детските градини”

4.1.5.Разработване и утвърждаване на програма „Спорт за деца в детските градини ”
януари –декември 2015г.

октомври - ноември

март – декември 2015г.

октомври 2014г. – май 2015г

април – май 2015г.Разширяване обхвата на учащите, системно практикуващи физически упражнения и спортове, и създадени условия за спортна изява

Създаване на условия за практикуване на спорт за деца и младежи с увреждания и децата в риск

Реализирани дейности на одобрени проекти по програма „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск”

Развитие и оптимизиране на двигателния режим за децата в детските градини;

увеличаване на броя обхванати деца, участващи в организирани спортни дейностиБрой проекти на лицензирани многоспортови организации – 3 бр.

Действаща програма през 2015г.


Брой спортни организации – 52

Брой участници

– 1 760


Брой спортни организации – 84

Брой участници – 6 200

Действаща програма през 2015г


Брой проекти на лицензирани многоспортови организации – 3 бр.

Разработена и одобрена програма


Брой спортни организации – 52

Брой участници

– 1 800


Брой спортни организации – 84

Брой участници – 6 237

Разработена и одобрена програма


5. Създаване на условия за практикуване на спорт, изява и реализиране на лични спортни резултати на учащите.

5.1.Разработване, финансиране и реализиране на проекти в областта на ученическия спорт за сформиране и изява на училищни отбори, чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност за развитие на индивидуалните способности и дарования, учениците в т.ч. и ученици със специални образователни потребности
5.1.1.Координация,съдействие при изпълнение на процедурата по утвърждаване на „Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за общообразователните училища през учебната 2015/2016 г.

5.1.2.Координация,съдействие при изпълнение на процедура по утвърждаване на „Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2015/2016 г.”

5.1.3. Контрол и мониторинг на финансираните от ММС етапи на Ученическите игри – областен, зонален и финален, за учебната 2014/2015 г.
5.1.4. Контрол и мониторинг на финансираните от ММС състезания от ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2014/2015 г.


септември – октомври 2015г.

септември – октомври 2015г.

януари - юни

февруари - майСъздаване на възможност за спортно - състезателна дейност и изява на учениците от общообразовател-ните училища

Създаване на възможност за спортно -състезателна дейност и изява на учениците с увреждания от специалните училища
Дейности по Правила за учебната 2015/2016г

Дейности по Правила за учебната 2015/2016г

85 000 бр. участника

Брой спортове -8

Три възрастови групи

Брой участници - 316

Брой спортове – 11

Три възрастови групиУтвърдени Правила за учебната 2015/2016г

Утвърдени

Правила за

учебната

2015/2016г

90 000 бр. участника

Брой спортове – 8

Три възрастови групи

Брой участници - 330

Брой спортове – 11

Три възрастови групи
Дирекция ,,Връзки с обществеността и протокол“


1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2015 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2015 г./Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние
1. Реализиране на държавната политика в областта на младежта и спорта и осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на ММС.

Осигуряване на медийно присъствие и активност на национално и регионално ниво за отразяване работата на ММС и дейностите по програмите в областта на младежта и спорта.

Национална стратегия за младежта 2012 – 2020;

Национална програма за развитие на физическо-

то възпитание и спорта 2013 – 2016 г.


Медийно и протоколно осигуряване на срещи и събития с участието на Министъра на младежта и спорта и на неговия екип; изготвяне на прессъобщения, организиране на пресконференции по актуални въпроси, свързани с младежката политика и спорта, изготвяне на протоколната кореспонденция на Министъра на младежта и спорта, организиране и провеждане на национални кампании, свързани с ученическия и масовия спорт; популяризиране на програмите на ММС за развитие на елитния спорт, на спорта за всички и за учащи на национално ниво в медиите, отразяване на взаимодействието на ММС с българските спортни федерации и със спортните училища в цялата страна.

постоянен

Активно присъствие на Министъра на младежта и спорта и на ръководния екип на ММС в национални-

те електронни медии и в пресата; медийно отразяване работата на ММС с оглед на отношението към институцията като цяло;

осъществяване на координация със съответните дирекции „Връзки с обществеността и протокол” в рамките на централната държавна администрация с цел активно взаимодействие между институциите в тази област.


Брой прессъобщения, предоставени на медиите – 60;

брой организирани пресконференции – 1;

брой писма и поздравителни адреси – над 110.


Брой прессъобщения,

предоставени

на

медиите -около 250;

брой организирани пресконференции – около 15;

брой писма и поздравителни адреси – над 700;

брой организирани официални церемонии на ММС по различни поводи – в зависимост от събитията.2. Реализиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика в областта на младежката политика и спорта.

Анализиране на публикации в пресата и проучване на обществено-то мнение по актуални проблеми, свързани с младежките дейности и спорта, с работата на ММС и с дейността на българските спортни федерации; анализиране на информация-та в медиите за българското участие в Първите европейски игри в Баку.
Изготвяне на информации, становища на ММС и отговори на писма;

организиране на медийни участия на Министъра на младежта и спорта и заместник-министъра по актуални теми.постоянен

Осигуряване на информираност на политическия кабинет и на адекватна медийна реакция по текущи проблеми и политики.

Брой изготвени информации, становища и отговори по проблемни въпроси в областта на младежката политика и спорта – 0.

Брой изготвени становища и отговори по проблемни въпроси в областта на младежката политика и спорта – в зависимост от поставените в медийното пространство проблеми и актуални теми.Инспекторат по чл.64а от ЗФВС


1.Контрол, текущ и последващ, върху дейността на спортните организации,

финансирани от ММС, както и за законосъобразното и целесъобразно разходване на финансовите средстваЕфективен контрол за спазване на нормативните актове и разходването на финансовите средства целево и по предназначение

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2014-2020 г.

1.1.

Извършване на проверки на спортни организации, получили финансови средства от ММС и на лица, които предлагат спортни услуги публично


1.2 Извършване на последващ контрол за изпълнението на препоръките, направени в докладите на спортните организации


Ежегодно

със заповед на Министъра

на младежта и спорта

Ежегодно с докладни записки до ръководителя на Инспектората по чл.64а или до Министъра на младежта и спорта
Ограничаване на рисковете от наличието на незаконосъобразни вътрешно нормативни актове и нецелесъобразно разходване на финансови средства от спортни организации;

неизвършване на заложените за проверка спортни организацииПроверките ще се извършват на спортни организации и на лица, които предлагат спортни услуги публично

Изпълнение на препоръките на 90%Инспекторат по чл. 46 от ЗА


1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на системите в ММС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на младежта и спорта

Ефективен контрол за спазване на нормативните актове и недопускане на корупционни прояви

Спазване на нормативните актове

Извършване на проверки в структурни звена в ММС и второстепенни-те разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на младежта и спорта

Определен със Заповед на Министъра на младежта и спорта

Подобряване работата на администрация-та на ММС и на второстепенни-те разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на младежта и спорта

Извършване на

проверки-

2


Извършени проверки - 22. Укрепване на антикорупционната среда в ММС
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Осъществяване на контрол

относно


изпълнение на

задължения от

страна на

служителите в

ММС и второстепенните

разпоредители

с бюджетни

кредити към

Министъра на

младежта и

спорта за

подаване на

декларации по чл.12 от ЗПУКИ, чл.29 от ЗДСл и чл.107а, ал.4 от

КТ в


предвидения от

закона срокОпределен със Заповед на Министъра на младежта

и спорта


Ограничаване на рисковете от допускане на конфликт на интереси и корупционни прояви

Извършване на проверки на декларира -

ни обстоятелства - 3Извършени проверки на декларира-

ни обстоятелства - 33. Прозрачност в контролната дейност

Периодично актуализиране на рубриката “Антикорупция”

Намаляване на потенциалния риск от корупционни прояви;

недопускане на корупционни практики
Актуализиране на информацията - 1

Актуална

информация - 1Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница