Целодневна детска градина „ вълшебство” – град бургас 8000, Бургас, ж к „Бр. Миладинови”Дата25.07.2016
Размер78.33 Kb.
#5766


ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ ВЪЛШЕБСТВО” – ГРАД БУРГАС

8000, Бургас, ж.к „Бр.Миладинови”, ул.”Одрин” № 1, тел/факс: 056 541288ЗАПОВЕД № 125 /08.02.2013 г.
На основание чл. 14, ал. 4 и глава осма "а" за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и във връзка с необходимостта от вътрешно преустройство на филиал на ЦДГ “Вълшебство“ №6- за възстановяване функцията на сграда като детска градина и изграждане на ново тяло с топла връзка към нея, находяща се в пи с идентификатор 07079.607.359 по КККР на гр.Бургас - УПИ І, кв.31 по плана на к-с ”Лазур”.


О П Р Е Д Е Л Я М:
Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП: «Филиал на ЦДГ “Вълшебство“ №6- вътрешно преустройство за възстановяване функцията на сграда като детска градина и изграждане на ново тяло с топла връзка към нея, находяща се в пи с идентификатор 07079.607.359 по КККР на гр.Бургас - УПИ І, кв.31 по плана на к-с ”Лазур”.


  1. Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 55 000 ( петдесет и пет хиляди) лева без включен ДДС.

  2. Правно основание и вид на процедурата:

Изпълнителят по тази обществена поръчка следва да бъде избран при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП "Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана".

  1. На основание чл. 101г от ЗОП, определям следните длъжностни лица, на които се възлага събирането, разглеждането и оценяването на офертите:

Председател:


Членове:

Резервни членове:
  1. Критерий за оценка на офертитеКритерий за оценка на предложенията е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”, за цялата поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА Е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”, ПРИ СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Показател 1 – „Предлагана цена” (П1) - с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 0.50

Максималният брой точки получава офертата с предлагана най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Р мин

Ц= 100х --------, къдетоР у-к

„100” са максималните точки по показателя;

Р у-к– цената, предложена от участника;

Рмин - минималната цена, предложена от участник.

Точките по първия показател на участника се получават по следната формула:

П1=Ц х Q1, където:

Q1= 0.50 е относителното тегло на показателя.

2. Показател 2 „Предложен срок за изпълнение на поръчката“ - П2=СхQ2

„100” са максималните точки по показателя като:

С=100х С мин

С у-к

Q2= 0.30,където С мин е най-ниският предложен срок, в календарни дни, за изпълнение на поръчката, С у-к е предложения от оценявания участник срок, в календарни дни, за изпълнение на поръчката, H1 е коефициент на относителната тежест на този показател.

3. Показател 3. Оценка на идейната концепция.

Идейна концепция – да бъде представена идейна концепция за интересни архитектурни идеи и предложения за цялостна визия, които съответстват на Техническото задание за проектиране. Да бъде представено разположението и архитектурата на новото тяло с топла връзка и обвръзката му със съществуващата сграда и алеи, прилежащата открита площ, подходите за обслужване на същите; съобразяването с наличната растителност.

Оценката на идейната концепция се определя по следния начин:

- 20 точки получава участник предложил най-интересни архитектурни идеи и предложения за цялостна визия, които изцяло и най-пълно съответстват на Техническото задание за проектиране, оригинални идеи за разположение и архитектура на новото тяло с топла връзка; обвръзката със съществуващата сграда и алеи, прилежащите открити площи, подходите за обслужване; съобразяването с наличната растителност.

- 10 точки получава участник предложил архитектурни идеи и предложения, които съответстват на Техническото задание, но концепцията за разположение и архитектурата на новото тяло с топла връзка не е подходящо осъществена; обвръзката със съществуващата сграда и алеи, прилежащите открити площи, подходите за обслужване не са изцяло съобразени с наличната растителност.

- 1 точка получава участник, предложил архитектурни идеи и предложения, които не отговарят изцяло на Техническото задание и не съответстват на цялостната визия на района, не осигуряват обвръзка със съществущата сграда и алеи, не са съобразени с наличната растителност.

Комплексна оценка (КО)= ОЦ+ОС+ОИП

Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.


  1. Срок на изпълнение на обществената поръчка – Срок за изготвяне на ТИП е в календарни дни, по предложение на участника.

  2. Място на изпълнение на обществената поръчка – Община Бургас


О Д О Б Р Я В А М:


  1. Публична покана, съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки и чл. 101б от ЗОП;

  2. Приложения към публичната поканаоферта със срок на валидност, предложение за изпълнение на изискванията на 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП, техническа спецификация за изпълнение на поръчката, ценово предложение и проект на договор.

  3. Минимални изисквания към участниците и указания за попълване на офертата - Участникът следва да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката и да представи оферта:

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал).

2. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

3.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал)

4.Декларация по чл. 47, ал. 1 (оригинал).

4.Декларация по чл. 47, ал. 2, от ЗОП(оригинал).

5.Декларация по 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал).

6.Ценова и техническа оферта - Приложение № 3 и 2 , в оригинал;

Техническото предложе следва да съдържа: Идейна концепция – да бъде представена идейна концепция за интересни архитектурни идеи и предложения за цялостна визия, които съответстват на Техническото задание за проектиране. Да бъде представено разположението и архитектурата на новото тяло с топла връзка и обвръзката му със съществуващата сграда и алеи, прилежащата открита площ, подходите за обслужване на същите; съобразяването с наличната растителност. Офертата се подава в сградата на ЦДГ №6 "Вълшебство", ул. "Одрин " № 1, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Образците за попълване и техническото задание са публикувани на следния сайт: www.valshebstvo.com

Посочената прогнозна стойност на поръчката е без включен 20% ДДС.

Участникът трябва да е реализирал оборот от проектантска дейност в размер не по-малко от 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева) с вкл. ДДС общо за последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

- За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи декларация за оборота от проектантска дейност по образец.

Участниците да притежават застраховка за професионална отговорност по чл.171, ал. 1 от ЗУТ, за целия срок на договора.

- Участникът следва да представи заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност и декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

Технически изисквания към участниците:

Участникът трябва да е изпълнил договори с предмет проектиране на сгради за обществено обслужване от ІV- та или по – висока категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ, във връзка с Наредба № 1/30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи.

- Участникът следва да представи декларация по образец, съдържаща списък на основните договори с предмет проектиране на сгради за обществено обслужване от ІV- та или по – висока категория, изпълнени от участника през последните 3 (три) години – 2010, 2011 и 2012 г. Към декларацията, участникът следва да приложи заверени от него копия на препоръки за добро изпълнение за договорите посочени в декларацията. В препоръките трябва да са посочени стойността, лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна информация.

Участникът да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани специалисти - проектанти с пълна проектантска правоспособност, а именно:

А. Ръководител на екипа от експерти и водещ проектант, който :

- да притежава образователна степен „магистър” с призната квалификация архитект или еквивалентна за чуждестранните лица, да е с минимум 3 (три) години стаж по специалността като проектант и да притежава пълна проектантска правоспособност;

- Заверени от участника копия на диплома за завършено висше образование, трудова или осигурителна книжка, от които да е видно, че участникът отговаря на посочените по-горе изисквания за образование и стаж;

- Заверено от участника копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност, валидно за 2013 г. (или удостоверени е за 2012 г., придружено с документ за платен членски внос за 2013 г.), издадено от КАБ или КИИП или еквивалентен документ за чуждестранните лица;

Б. Други експерти

При изпълнение на задълженията си, участникът трябва да осигури минимум по 1 проектант по следните части:

Проектант по част: СК

Проектант по част: Паркоустройство и благоустройство

Проектант по част: Електро

Проектанти по част: Енергийна ефективност

Проектант по част: ВиК

Проектант по част: ОВ

Проектант по част: Геодезия

Проектант по част: ПБЗ

Проектанти по част: Пожарна безопасност

Проектант по част: Технологична

Експерт «Оценка на проектите и подготовка на КСС»

Експерт Геолог

Посочените специалисти по отделните части на техническия проект следва да имат пълна проектантска правоспособност.

За доказване на това обстоятелство участникът следва да представят заверени копия на:

- диплома за завършено образование, трудова или осигурителна книжка, или граждански договор, професионална автобиография (подписана от лицето, за което се отнася), от които да е видно, че участникът отговаря на посочените по-горе изисквания за образование и стаж; копие от валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2013 г.(или документ за платен членски внос за 2013 г.), издадено от КАБ или КИИП или еквивалентен документ за чуждестранните лица;

Попълва се списък декларация по образец, съдържаща списък на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, придружена с горепосочените док.

Комисията следва в срок от 90 (деветдесет) календарни дни от издаване на настоящата заповед да събере, разгледа и оцени оферти за определяне на изпълнител за настоящата обществена поръчка.

Заседанието на комисията да се проведе на 19.02.2013г. от 12,30ч.в сградата на ЦДГ№6”Вълшебство”,ул.”Одрин”№1

Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за изпълнение.
Неразделна част от настоящата заповед са следните приложения:

1. Публична покана, съгласно образец утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчка и чл. 101б от ЗОП;

2. Оферта със срок на валидност (Приложение № 1);

3. Предложение за изпълнение на изискванията съгл. чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Приложение № 2);

4. Ценово предложение (Приложение № 3);

5. Проект на договор

6. Техническа спецификация

Възложител:К.Мишева – Директор ЦДГ№6”Вълшебство”

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница