Целта на програмата е подобряване на здравето и развитието на децата от 1 до 19-годишна възраст в Община Бургас и намаляване на риска от хронични заболявания, чрез подобряване на храненето и физическата им активностДата19.11.2018
Размер158.5 Kb.
#105763

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

П Р О Г Р А М А


ЗА

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БУРГАС

Целта на програмата е подобряване на здравето и развитието на децата от 1 до 19-годишна възраст в Община Бургас и намаляване на риска от хронични заболявания, чрез подобряване на храненето и физическата им активност. Развитие и утвърждаване на положителните промени в храненето, осигурявано от детските градини и училищата, подобряване на материално-техническата база и условията за организирано хранене на децата, подобряване на информираността и обучение на децата в детските градини и учениците на принципите на здравословно хранене и физическа активност,формиране на знания и нагласи сред родителите и цялата общественост за подобряване на храненето и физическата активност на децата и подобряване на условията за физическа активност и спорт в жилищните зони на Община Бургас.

Пълноценното, разнообразно и балансирано хранене, регулярната физическа активност на децата и учениците в ранна и предучилищна възраст са не само предпоставка за тяхното здраве, нормален растеж и развитие, но са и основни фактори за създаване на здравословен модел на поведение.

Храненето, хранителният статус и физическата активност на децата в училищна възраст имат важна роля за нормалното полово развитие и съзряване, за адекватно развитие на нервната система и интелекта, които продължават до 14-15-годишна възраст, както и за утвърждаване на здравословен начин на живот, който намалява здравните рискове в по-късна възраст.

Осигуряването на здравословно хранене и добър хранителен статус, както и на подходяща и регулярна физическа активност на децата, дава възможност за ефективно положително повлияване на здравето им в периода на детството и през целия живот, за намаляване на заболеваемостта и смъртността от хронични болести, поради което са приоритет в здравните политики на международно, национално и локално ниво.

Установените проблеми в храненето на децата и учениците сега се свързва основно с нездравословен модел на хранене в семействата. Община Бургас насочва усилия за работа с родителите и децата. Създадоха се работни групи от директори на училища и детски градини с участието на родители, които активно подпомагат работата по превенцията на здравословното хранене и физическата активност в Община Бургас.

РЗИ и ОДБХ Бургас редовно извършват контрол върху организираното хранене на децата в детските заведения и училищата. Последната проверка, направена през м. септември-октомври 2016 г. показва, че храненето, предлагано в детските ясли и градини в Община Бургас е разнообразно, осигурява ежедневно включване в менюто на представители от всички групи храни и съответства на изискванията, регламентирани в наредбите на МЗ за изискванията за здравословно хранене в детските заведения от 2011 г. и 2013 г. Положителна характеристика на менюто в общината е стартиралото от м.октомври 2015 г. предлагане на риба 2 пъти седмично, както и зърнени храни. Проверките на предлаганото обедно хранене в училищните столове показва също спазване на изискванията на наредбата на МЗ за здравословно хранене на учениците (2009 г.), като извършваните проверки на предлаганите храни и напитки в училищните павилиони и автомати за закуски и напитки също показват спазване изискванията на Наредба №37 на МЗ от 2009 г. В обобщен вид, организираното хранене на децата в детските заведения и училищата в Община Бургас е в голяма степен пълноценно, разнообразно и здравословно. В Община Бургас децата от детските градини и учениците от І - ІV клас за подобряване храненето изцяло са обхванати от схемата „Училищен плод” и схемата „Училищно мляко“, финансирани от Държавен фонд земеделие. Значителната консумация на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти допринася положителен ефект върху храненето.

Община Бургас включва храненето и физическата активност на децата, като важни приоритети в своята работа. Осигуряването на здравословно хранене на децата в детските градини и училищата, създаването на условия за адекватна физическа активност и спорт на децата са цели на широк кръг дейности, извършвани през последните години от общината.

Община Бургас е осигурила средства от 2,10 лв. за храноден на дете в детските заведения, което позволява децата да се хранят пълноценно, балансирано и здравословно, като стриктно се спазват изискванията на Наредба №2/07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. В Община Бургас е въведено единно меню в детските градини, което се изготвя от специалист в общината съгласно регламентираните в наредбите на МЗ изисквания за разнообразно, балансирано и здравословно хранене, като се прилагат съвременните рецепти в новите утвърдени рецептурници за детско хранене. Менюто за детските заведения се съгласува от работна група и заедно с това на училищата се публикуват в сайта на Община Бургас, което дава възможност всеки родител да контролира неговото изпълнение.

Осигуряват се качествени хранителни продукти, произведени по стандарт, без консерванти и оцветители, съгласно наредбите и изискванията. Контролът по изпълнение на менюто и качеството на приготвяната храна се следи много внимателно, контролират се фирмите, спечелили обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за качеството на хранителните продукти, сертификатите, опаковката и етикетирането. Община Бургас активно съдейства за извършване на контрол на предлаганото хранене в детските заведения и училищата, като извършва тематични и по сигнал проверки. Те се правят съвместно с представители на родителските комитети, журналисти от местни и национални медии, представители от РЗИ, ОАБХ. При констатирани нарушения протоколът се връчва на директора на заведението със срок за отстраняване на нарушенията.

Във връзка с увеличения брой деца с доказани хранителни алергии, посещаващи детски градини и с необходимост от специално диетично хранене се изготвя индивидуално диетично меню от технолога по хранене в общината.

За максимално съхранение на хранителната стойност на вложените в ястията хранителни продукти Община Бургас започна преоборудване на кухненските блокове към детските заведения с ново технологично оборудване, чрез което храната се приготвя съгласно най - съвременните технологии.

Училищното хранене е значително подобрено в Община Бургас. Ученическите столове са с изцяло ремонтирана и модернизирана материално-техническата база, което създава по-приятна обстановка за хранене на децата. В тази насока се работи съвместно с фирмите наематели. Положителните промени в ученическите столове предразположиха учениците да ги използват най-рационално и това доведе до значително увеличаване броя на учениците, които ги използват.

От месец април 2017 година се въвежда уеднаквена електронна система за управление на училищно хранене в общински училища на територията на община Бургас.

За развитието на вкуса, възприемането и положителното отношение към широк кръг храни още от най-ранно детство се включват нови рецепти с продукти в менюто на децата, като тази иновация се продължава и в училищата.

За доброто здраве и развитие на малките деца се провеждат закалителни процедури, физкултурни занимания, организират се разходки на открито.

Община Бургас активно съдейства за увеличаване на физическата активност на децата като разширява и обогатява спортните дейности сред децата от детските градини и извънкласните спортни прояви на учениците. Дирекция „Образование и демографски въпроси“ със стремеж за максимално ангажиране на свободното време на децата и подрастващите разработва и реализира през последните години богат Спортен годишен календар, който включва три аспекта: ученически игри; масови спортни прояви; допълнителни общински спортни прояви.

В рамките на този календар Община Бургас е домакин в 3 поредни години на финал от Ученическите игри, като организира и провежда десетки състезания по 8 вида спорт. В последните 6 години общината организира и провежда спортно - подготвителни игри за децата от детските градини, в които те масово участват; организира се мажоретен конкурс - парад на мажоретките от училища и детски градини, организира спортни празници и др.

В детските градини да се въведат задължителни ежедневни занимания на открито при подходящи атмосферни условия. Престоя на открито да е запълнен с минимум 30 минути – подвижни игри, утринна гимнастика и т.н. При лоши атмосферни условия заниманията да се насочат за изпълнение на закрито. Придвижване до и от детското заведение с велосипед /монтиране на велостоянки/. Един път в месеца детското заведение да извежда децата на излет сред природата /в близките местности/. Да се увеличи относителният дял на децата, практикуващи ежедневно физическа активност с умерена до висока интензивност най-малко 60 минути дневно.

През летните месеци се организира „Детска градина сред природата“, като целта е максимално прекарано време на децата сред природата.

Заниманията засягащи ежедневната двигателна активност при децата да се изпълняват целогодишно съобразявайки се с атмосферните и сезонни специфики на времето, както и да обхващат всички възрастови групи в детското заведение. През месец април-май се провежда спортен празник с участието на всички деца от детското заведение.

През последните 9 години община Бургас инвестира значителни средства за подобряване условията за физическа активност и спорт на децата. Изграждат се нови детски площадки за игра в жилищните райони, извършават се ремонти, благоустрояване и озеленяване на съществуващи детски площадки. Инициирана е реконструкция на училищни дворове, изграждат се нови физкултурни училищни салони. Инвестира се в изграждането на нови спортни площадки, включително мултифункционални, нова спортна зала, които се ползват от цялото население, включително от децата.

В голям брой детски градини и училища се инициират разнообразни форми за промоция на здравословното хранене и физическата активност на децата, за подобряване на тяхната информираност и тази на родителите по отношение на здравословния начин на живот. Необходимо е обаче да се въведат задължителни обучителни модули в детските заведения и училищата за здравословен модел на хранене и физическа активност при децата, които да осигуряват системна, съвременна и надеждна информация, подходяща за съответната възраст.Като отговорна институция, Община Бургас счита, че е необходимо да инициира и реализира единна, системна и дългосрочна програма за развитие и утвърждаване на здравословен модел на хранене при децата и адекватна физическа активност. Програмата обединява и съдейства за реализирането на всички дейности, които се извършват в тази посока по различни програми и инициативи; включват се институции имащи отношение в политиката по хранене и физическа активност; да привлече като партньори секторите, които имат отношение към храните и храненето, физическата активност, здравето, обучението и възпитанието на децата, медиите; да мобилизира родителите и цялата общественост за ефективни положителни промени.

Община Бургас трябва да продължи да развива и оптимизира условията за организирано хранене и физическа активност на децата чрез подобряване на материално-техническа база в училищата и детските градини, създаване на подходящи условия за игри, спорт и активен начин на живот в жилищните региони.

Община Бургас, като отчита съществуващата ситуация и настоящи проблеми в храненето и физическата активност на децата, предприема развитието и реализирането на Програма за здравословно хранене и физическа активност на децата в Община Бургас.

Програмата е в съгласие с целите и стратегиите на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., като е насочена към два основни фактора за подобряване на здравето през целия живот – здравословно хранене и физическа активност на децата.

Устойчивостта на програмата е свързана със създаване и поддържане на условия за здравословно хранене и физическа активност на децата на територията на Община Бургас; създаване на знания и нагласи за здравословен начин на живот на децата, родителите и цялата общност; дългосрочно развитие и реализиране на необходимите действия за постигане и утвърждаване на положителни промени в поведението на децата и цялото население за намаляване на рисковите фактори за здравето и превенция на хроничните незаразни болести.

Програмата се финансира от бюджета на Община Бургас. Разходването на средствата се планира всяка година. При възможност някои от дейностите се финансират/ съфинансират от национални и/или международни проекти, донорски и оперативни програми.Приложение

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Януари – Декември 2017
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница