Ценообразуване на пазара на трудаДата08.05.2018
Размер79.9 Kb.

на тема


“Ценообразуване на пазара на труда”

Изготвил: Благомир Стрфанов, фак.н.882Р


2010г.

Доходът,създаден в резултат от съединяването на производствените фактори, се разпределя между собствениците на ресурсите и цените ,печалбите и загубите.В либералната пазарна икономика различията между индивидуалните доходи могат да достигат фрапиращи размери.В смесената икономика,където държавата води активна регулативна и социална политика и е пряко обвързана и с производствена дейност ,тези различия в доходите са може би по-малки ,но все пак твърде значителни.Предмет на анализ тук е преди всичко функционалният механизъм на икономиката ,чийто краен продукт е и разпределението на доходите в обществото.Ето защо ценообрзуването на пазара представлява интерес от гледна точка на неговата рационалност ,а не неговата справедливост или несправедливост.

Разнообразните доходи имат много конкретни форми ,но от гледище на икономическата теория те се класифицират в две големи групи:трансфер на плащания и фокторни доходи.Към първата група се отнасят плащания в полза на собствениците на факторите на производството/земя,труд/ за услугите ,които те правят в производствения процес.За значителна част от домакинствата заплащането на труда е главен и дори единствен източник на доходи.Във втората група влизат преките и косвени помощи ,които хората получават ,без да са предоставили конкретна услуга.Чрез трансферните плащания се отнема част от факторните доходи и се прехвърля покупателна способност от едни членове на обществото на други.

В крайна сметка ,всички доходи се оказват или в ръцете на

конкретно лице ,като негов индивидуален доход ,или оставят във фирмите ,под формата на не разпределени печалби и излишъци.

В свободната пазарна икономика ,където производствените фактори са предимно частна собственост ,факторните доходи могат да се разглеждат и като цени.Те се определят според търсенето на фактори за производство от страна на фирмите и предлагането на услугите на тези фактори от страна на собствениците им а обособените пазари на земя ,капитал и труд.

Работната заплата е възнаграждение за факторните услуги на труда ,което обикновено се изплаща по силата на договор.

Заплатите в различните професии са твърде различни ,а и работниците в един отрасъл също получават различно заплащане.Хората се различават по умения ,способност ,квалификация , а следователно и качеството на предлаганите от тях факторни услуги е различно.

Това действително донякъде обединява диференциацията на заплащането на труда ,което се дължи на конкретните условия на търсенето и предлагането на отделните пазари за труд.

Според Адам Смит относителната ценност на заплащането в очите на работника се определя не само от получавана та от него парична сума ,но и от такива фактори ,като престижност на работното място ,вредност ,опасност ,общо субективно удовлетворение от труда.От тук следва ,че се изравняват не паричните възнаграждения ,а чистите изгоди от дадено занятие.

Практиката показва ,че вредните ,опасните ,временните работни места с нисък социален статус като правило са и по-ниско платени.Обяснение за това ,кои фактори влияят върху състоянието на пазара на труда и равнището на работната заплата,съвременната икономическа мисъл намира посредством анализа на търсенето и предлагането на този пазар.Както пазарите на стоки ,така и пазарите на факторни услуги се характеризират с различни условия на търсенето и предлагането , зависимост от което са конкурентни ,монополистични ,понопсонистични ,олипополистични .

Съвършената конкуренция предполагат еднородност на реализираните на пазара продукти и услуги.От гледище на труда това означава всички хора да си приличат до толкова ,че отделният работник да се разглежда като абстрактна производителна единица труд.

Търсенето не само на труд ,но и на всеки фактор на производството ,зависи:от търсенето на продукцията , произвеждана с негова помощ;от техническите условия на производството;от предлагането на другите производствени фактори.

Търсенето на труд може да бъде характеризирано със следните четири главни особености:

1.Търсенето на труд има вторичен характер.

Трудът се търси не защото е ценен сам по себе си ,а защото е нужен ,за да се произвеждат с негова помощ други продукти ,необходими на пазара.Ако продукцията не се продава ,не се търси и дадения вид труд ,независимо от уменията ,квалификацията и високите морални и професионални качества на работниците.

2.Еластичността на търсенето на труд е пряко зависимо от еластичността на търсенето на неговия продукт.Ако търсенето на продукцията на дадена фирма е силно еластично спрямо цената то покачването на цената би съкратило значително търсенето.Ниското търсене би предизвикало значителен спад в продажбите ,а това на свой ред би принудило ръководството на фирмата да намали производството и да уволни поне част от работниците.

3.Еластичността на търсенето на даден вид труд зависи от това ,какъв е делът на работната заплата в производствените разходи.При едно високо механизирано и автоматизирано производство ,т.е. с висока капиталова интензивност ,работната заплата заема относително малък дял в производствените разходи.При нейното увеличаване цената на продукцията нараства незначително.

4.Колкото по-лесно трудът може да бъде заместен с други производствени фактори ,толкова по-еластично е неговото търсене спрямо цената му/заплатата/.

В условията на съвършена конкуренция ,фирмата няма възможност да влияе върху пазарната цена ,т.е. тя не се променя ,независимо от това , колко произвежда и продава фирмата.

Пределната производителност на труда е стойностното увеличаване на обема на произвежданата продукция ,предизвикана от наемането на още един работник ,при условие ,че другите факторни вложения остават неизменни ,т.е. използва се същото количество капитал и земя за същата производствена дейност.

Когато фирмата действа в условия на съвършена конкуренция и търсенето на продукта ,произвеждан от нея ,е съвършено еластично ,пределният приход на производителя се равнява на цената на произведената допълнителна продукция ,т.е. на стойността на пределния физически продукт.

Фирмата не може да предложи по-ниска заплата ,защото работниците биха се наели при други фирми-конкуренти ,а да предлага по-висока заплата би означавало да повиши цената на продукцията ,а това би намалило продажбите и приходите на фирмата.

Търсенето на труд се определя от точката ,при която пределния приход от продукта на труда се изравнява с работната заплата.

На съвършения пазар на труда действа тенденция към изразяване на стойностния израз на пределната производителност на труда с работната заплата.Промяната в едната или другата величина променят заетостта.

Теорията за пределната производителност позволява да се анализира търсенето на труда.С нейна помощ обаче е невъзможно да се обясни движението на цената на труда ,тъй като то се подчинява и на законите на предлагането.

Величината на съвкупността предлагане на труд се определя от броя на работниците и от средния брой часове ,които те желаят да отработят.От своя страна тези два фактора се променят ,тъй като зависят от други променливи величини ,сред които по важно значение имат:


  • Числеността на населението;

  • Възрастовата структура на населението;

  • Делът на трудоспособното население;

  • Делът на работната сила в трудоспособността на населението;

  • Продължителността на работната седмица и броя на празниците;

  • Предлаганото срещу труда възнаграждение,в което работната заплата е основния ,но не и единствения елемент;

Повишаването на работната заплата може или да увеличи ,или да намали предлаганото количество труд ,в съответствие със зависимостта между ефекта на заместването и ефекта на дохода.

Ефектът на заместването изразява пропорцоиналната зависимост между изменението на работната заплата и индивидуалното предлагане на труд.

С покачването на дохода обаче се увеличава и търсенето на работно време.Работника разполага с повече пари и могат така приятно да се харчат.

Търсенето и предлагането на труд определят равнището на работната заплата на всеки отделен пазар на труд.

На които и да е трудов пазар търсенето е функция от физическата производителност на труда и цената на произвеждания продукт.Тези два фактора определят стойностния израз на пределната производителност на труда.

Допълнителното търсене просто предизвиква относителен дефицит на специалисти и те не пропускат възможността да се възползват от ситуацията ,тъй като приток на нови работници е ограничен.ю

Различията в заплащанията съществуват не само между ,а и вътре в отделните професии и занаяти.Причините за това са разнообразни.

Ако за дадена фирма търсенето на продукцията и предполагането на труд са абсолютно еластични (фирмата действа в условията на съвършена конкуренция) ,заплатата на работниците ще се равнява на физическия пределен продукт на труда ,изразен в стойност чрез цената на продукцията.

Промените в номиналната работна заплата в отрасъла водят и до адекватни промени в реалната работна заплата.Първата представлява просто определена парична сума ,а втората е покупателната способност на тази сума ,изразена чрез възможността с нея да се закупят някакви реални блага.

Даден производствен фактор е подложен на експлатация тогава ,когато цената ,по която се заплаща ,е по-малка от пределната чиста производителност.

В интерес на всеки работодател е да използва всеки от факторите в такова количество ,че пределните му производствени разходи да се изравнят с пределния приход в продажбата на продукцията.

Работната заплата може да е “несправедлива” в два случая:

-работниците са експлатирани ,защото им плащат по-малко, от колкото е стойността на създавания от тях пределен чист продукт предприятието,в което работят.

-работниците се експлатирани, защото им плащат по-малко,от колкото е стойността на пределния чист продукт, създаван от заетите в други предприятия, въпреки че работната им заплата във фирмата, където работят, е равна на пределния им продукт в стойностно изражение.

Условията, при които е възможна експлатация са следните:


  • фирмата е монополист;

  • фирмата продава продукт при съвършена конкуренция, но продължението на труд не е съвършено еластично;

Ликвидацията на експлатацията може да доведе и до загуба на работниците.Могат да се разгледат два случая:

-при не съвършена конкуренция и не еластично търсене на произвеждана от фирмата продукция, покачването на производствените разходи поради увеличаване на заплатата, може да се прехвърли в цената на продукцията и това покачва общите приходи на фирмата.

-при не съвършена конкуренция механизирането и автоматизирането на производствения процес води обикновено да разрушаване на производството, при което средните производствени разходи спадат, а мащабът на производството се оказва близък до минималния, определян от условията на свободната конкуренция.

На кратко, преодоляването на експлатацията може и да е не изгодно за работниците, макар че това обикновено това не е така.

Функциите на профсъюзите могат да бъдат сведени до две:

-Борба за по-добро заплащане и други условия на труд за членовете на профсъюза по време на преговорите с работодателя;

-упражняване на натиск върху правителството и другите инстанции,с цел да бъдат приети закони в полза на работниците;

Общо взето се счита,че когато безработицата е значителна, профсъюзите не могат по време на преговорите да защитават силни позиции и да настояват за значителни увеличения или компенсации на работните заплати.Аргументите на профсъюзите за повишаване на заплатите могат да бъдат следните:

-заплатите трябва да бъдат повишени, защото покачването на стойността на живота е намалило реалните заплати на работниците-аргументът “живота поскъпва”
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница