Център на "мбал пловдив"ад и обратно."страница1/2
Дата15.10.2018
Размер389.61 Kb.
  1   2


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:
" Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до хемодиализния

център на "МБАЛ - Пловдив"АД и обратно ."

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД

град Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:


Изпълнителен директор:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ранспорт на хемодиализно болни от домът им до хемодиализния център на "МБАЛ- Пловдив"АД и обратно " на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и Решение №.........../...............2011 г. на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Пловдив" АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание обявление за обществена поръчка, публикувано в сайта на Агенцията по обществени поръчки /публикация №................... от ............................ 2011 година и на електронната страница на Държавен вестник /ДВ/ под №..............., брой ....................... на дата .........................2011 година


Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:
1.Решение №............/.............2011 година на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2.Обявление за обществена поръчка, публикувано в сайта на Агенцията по обществени поръчки /публикация №................... от ............................ 2011 година и на електронната страница на Държавен вестник /ДВ/ под №..............., брой ....................... на дата .........................2011 година;

3.Техническа спецификация /Приложение №1/

4.Пълно описание на предмета на поръчката, Минимални изисквания на които трябва да отговарят вариантите,специални изисквания на тяхното представяне.Указания за участие в открита процедура за обществената поръчка "Транспорт на хемодиализно болни от домът им до хемодиализния център на "МБАЛ - Пловдив" АД и обратно " . Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата — Приложение №2 /две/

5.Образец на заявление; образец на Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; Образец на Декларация по член 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка — Приложение №3 /три/;

6. Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение №4 /четири/;

Приложение №2


І.Пълно описание на обекта на обществената поръчка
1. Предмет на обществената поръчка е: -Транспорт на хемодиализно болни,от домът им до хемодиализния център на"Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Пловдив" АД и обратно до домът им ,с възложител на поръчката :-« Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Пловдив»АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "България" №234,ЕИК 115532049,представлявано от д-р АРГИР ВАСИЛЕВ АРГИРОВ - в качеството му на изпълнителен директор.

2.Мястото на изпълнение на обществената поръчка е болничното отделение за хемодиализа на “МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на болницата с адрес:-град Пловдив, бул.”България” №234 .

3.Болните нуждаещи се от транспорт са описани в Спесификация, представляваща Приложение №1 /едно/ от настоящата документация,представляваща списък с имената, адресите на местоживеене и графика по смени на болните,както и дните от седмицата в които е необходимо да се осъществява транспортирането им до болницата и обратно.

4.Всяка една група от пациентите по списъка от Спецификацията е обособена от пациенти,на които се извършва хемодиализна процедура в една определена по-часово смяна на работа на отделението по хемодиализа и представлява обособена позиция,

5.Срок за изпълнение на обществената поръчка – болните трябва да се транспортират по заявка на “МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, подписана от началника на отделението за хемодиализа, в срок до 48 /четиридесет и осем/ часа от получената заявка.

6.Срокът на договора ще бъде 1 /една/ календарна година, считано от датата на сключването му.

7.Срокът на валидност на офертите на кандидатите не трябва да бъде по-кратък от посочения от възложителя срок на валидност в обявлението за настоящата процедура, а именно: 30.07.2011г. /тридесети юли две хиляди и единадесета година/.

8.По време на изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото за промени в списъка на нуждаещите се от транспорт болни,в това число:/ на броя,адресите и смените им / ,в зависимост от необходимости, свързани с промени в здравното им състояние, чрез заявки - разпределения доведени своевременно до знанието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 24 часа.


II.Минимални изисквания на които трябва да отговаря офертата на кандидатите и специални изисквания за представянето и .

1.Всеки участик може да представи само един комплект от офертни документи ,съдържащ само един вариант на оферта,с която може да се участва така:

-За превоз на всички болни и от трите смени, за всички дни от седмицата, определени по графика за посещение на отделението по хемодиализа,т.е. и за трите обособени позиции съгласно Спецификацията.

-За превоз на болните от една или от две обособени позиции,т.е от една, или две от трите смени ,за всички дни от седмицата ,определени по графика за посещение на отделението по хемодиализа ,съгласно Спецификацията.

2.Всеки участник в предложението си за изпълнение на обществената поръчка,трябва да съобрази,че болните се транспортират по заявка на “МБАЛ-Пловдив” АД , град Пловдив

подписана от началника на отделението за хемодиализа, в срок не по- късно от 48 /четиридесет и осем/ часа от получената заявка.

3.Срокът за който ще се сключи договора се определя на 12/дванадесет/месеца ,считано от датата на сключването му.

4.Срокът на валидност на офертите на кандидатите не трябва да бъде по-кратък от посочения от възложителя срок на валидност в обявлението за настоящата процедура, а именно: -30.07.2011г. /тридесети юли две хиляди и единадесета година/.

5.По време на изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото за промени в списъка на нуждаещите се от транспорт болни,в това число:-на броя,адресите и смените им / , в зависимост от необходимости, свързани с промени в здравното им състояние, чрез заявки - разпределения доведени своевременно до знанието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ,не по-късно от 24 часа.

6.Кандидатите с офертите си трябва да установят ,че имат възможност със собствени,или с ползвани от тях на правно основание достатъчен брой леки автомобили,които претежават транспортна годност, да извършат по-единично или по-групово превоз на болните от една , две или от всички смени до хемодиализният центъри обратно,ведно с техни придружители, когато това се налага във връзка със здравословното състояние на конкретни болни.

7.Участниците в процедурата с оглед предмета на поръчката,е необходимо да имат лиценз за превоз на пътници на територията на Република България .

8.Ценовите оферти на кандидатите,трябва да са съобразени с определената в „Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2011 г.”, наредена със заповед № РД 28-18/19.

01. 2011 г. от Министъра на здравеопазването пределна стойност, за „ транспорт на болен на диализна процедура” .
IІІ. Указания за участие в открития конкурс за обществена поръчка

1.При изпълнението на обществената поръчка е необходимо изпълнителят да спазва всички изисквания на възложителя, посочени по-горе в раздел ІI /две римско/.

2.Право на участие в процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки, настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

3.Възложителят изисква създаване на юридическо лице, ако кандидатът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

4.Необходимо условие за участие в откритата процедура е закупуването на документация за участие и внасянето на офертни документи по реда, правилата и изискванията, дадени в настоящите условия.

5. Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права.

6.Документите за участие в настоящата процедура се закупуват от деловодството на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив в град Пловдив, бул.”България” №234, стая №31, етаж №15.

7.Цена на документацията за участие в настоящата процедура – 30 лв. /тридесет лева/ без включен ДДС, платима в брой в касата на възложителя или по банкова сметка на Възложителя – ОБЩИНСКА БАНКА АД, гр. Пловдив, IBAN BG49SOMB91301010172801.

8.1.Гаранцията за участие в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, банкова сметка /IBAN/ BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, със срок на валидност не по-кратък от 30.07.2011г. /тридесети юли две хиляди и единадесета година/, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

В случай, че договор за възлагане на обществена поръчка не бъде сключен до изтичане на срока на валидност на гаранцията на кандидата, възложителят има право да поиска от кандидатите/участниците да удължат срока на валидност на представените гаранции.


Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 1000 лв. / хииляда лева/.

Внасянето на гаранцията за участие се извършва по банкова сметка на Възложителя: ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД, гр. Пловдив IBAN BG52ВРВI79245084058801. Когато гаранцията за участие е представена като банкова гаранция, срокът на валидността й трябва да не е по-кратък от срока на валидност на офертите, предоставени от кандидатите, а именно: не по-кратък от 30.07.2011 г. / тридесети юли две хиляди и единадесета година/.


8.2.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в случаите, когато кандидат, съгласно чл.61, от ЗОП оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора или е определен за изпълнител и не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока и при условията, посочени в чл.74 от ЗОП.

8.3.Възложителят освобождава гаранцията за участие на кандидатите по реда на чл. 62 ЗОП.

8.4.Гаранцията за участие на класираните кандидати, които сключват договор за изпълнение на поръчката, съгласно чл.61 от ЗОП се освобождава в срок от пет работни дни след сключване на договора за обществената поръчка.

9.На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% /два процент/ от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/ BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Спечелилият обществената поръчка Кандидат избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.
10.1.Офертата на участника трябва да се изготви и представи в писмена форма на български език, независимо дали участникът е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. Документи, които не са представени в оригинал или като нотариално заверени копия, трябва да бъдат представени като заверени копия с гриф “Вярно с оригинала”, придружен с подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат или като заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” с подпис и свеж печат на органа, който го е издал. Документите и данните се подписват само от законните представители на участника, съгласно регистрацията му в търговския регистър или от изрично упълномощени за това лица като в този случай се представя пълномощно с нотариална заверка на подписа/подписите на упълномощителя/упълномощителите.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, изхождащи от държавни органи в страната, където е установено лицето, в това число документът за регистрация на участника, се представят в оригинал и в официален превод на български език, извършен от заклет преводач. В случай, че управителният орган на кандидата е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да представи писмени доказателства /нотариално заверена декларация/, надлежно оформени съобразно правилата на българското законодателство, от които да е видно, че то /ако е физическо лице/ или неговият представител /ако е юридическо лице/ владее/владеят писмено и говоримо български език. В случай, че не се представи такова писмено доказателство, всички документи, съдържащи се офертата трябва да бъдат представени на езика, който владее чуждестранното лице, надлежно преведени на български език от заклет преводач и оформени съобразно правилата на българското законодателство /официален превод, с апостил-при необходимост/.

Съдържанието на офертата трябва да отговаря на условията, обявени от възложителя в документацията за участие.

10.2.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта.

11.Внасянето /подаването/ на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на “МБАЛ-Пловдив” АД на адрес: град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №15, стая №31.

12.Крайният срок за внасяне /подаване/ на офертните документи при възложителя е до 15:30 часа на 31.03.2011 г. / тридесет и първи март две хиляди и единадесета година/. Внасянето /подаването/ на офертните документи се извършва в стая №31, етаж №15, деловодство на “МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив /адрес: град Пловдив, бул.”България” №234/.

13.Първото заседание на комисията за провеждане на откритата процедура, на което се отварят подадените оферти е в 10.00 часа на 01.04.2011г. /първи април две хиляди и единадесета година/. Заседанието ще се проведе в заседателната зала на “МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №1. Лица, които могат да присъстват – съгласно действащата нормативна уредба.

14.Краен срок за закупуване на документация – до 15.30 часа на 21.03.2011 г. /двадесет и първи март две хиляди и единадесета година/.

15.Допълнение или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.

Всяка оферта трябва да съдържа реквизитите, изброени в член 56 от ЗОП. Съдържанието на офертата трябва напълно да отговаря на условията, обявени от възложителя в документацията за участие. Отстраняват се кандидати при наличието на условията, посочени в член 69 от ЗОП.


Комплектът офертни документи трябва задължително да бъде разпределен в 3 /три/ запечатани непрозрачни плика, всеки един от които да има следното съдържание:
ПЛИК №1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

А. Заявление за участие -попълнен и подписан образец, и следните минимално изискуеми задължителни документи:

1.Документ за самоличност – ако кандидатът е физическо лице или документ за регистрация - ако кандидатът е юридическо лице - заверено от кандидатат копие с гриф “Вярно с оригинала” и печат /ако има такъв/;

2. ЕИК съгласно член 23 от Закона за търговския регистър или Булстат регистрация, данъчна регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ - ако има такива – заверени от кандидата копия с гриф “Вярно с оригинала” и печат;

3.Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - оригинал или нотариално заверено копие;

4.Платежен документ за закупена документация - копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат;

5.Документ за внесена гаранция за участие /копие, заверено от кандидата/. Когато участникът представя банкова гаранция, същата трябва да е в оригинал. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно: 30.07.2011г. /тридесети юли две хиляди и единадесета година/.

6.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП – изхождащи от управителя/ите, съответно от членовете на управителните органи на участника.

Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по 47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП в седемдневен срок от настъпването им.7. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

7.1.Участникът трябва да притежава финансови възможности в условията на финансова криза и да е способен да осъществи поръчката. Необходимите за доказването на финансовите възможности на участника документи, са посочени в следващите т.7.2. и т.7.3.

7.2.Годишен финансов отчет и баланс за 2010 г., заверен съгласно изискванията на законодателството /копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат/. В случаите, когато участникът е новорегистрирано дружество или е физическо лице – такива документи не се представят.

7.3.Годишен финансов отчет и баланс към последното тримесечие преди откриване на настоящата процедура, заверен съгласно изискванията на законодателството /копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат/. В случаите, когато участникът е новорегистрирано дружество, или няма изготвени такива документи или е физическо лице – такива документи не се представят.

7.4.Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на услугите за транспорт на кандидата за 2010 г., изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице. В случаите, когато участникът е новорегистрирано дружество или е физическо лице – такива документи не се представят.

7.5.Други документи, от които би могло да се съди за икономическото и финансово състояние на кандидата.

Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.8.Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП:

8.1.Кандидата трябва да представи валиден лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България/копие заверено от кандидата с гриф „Вярно с оргинала”.

8.2.Декларация, съдържаща списък на основните договори за предоставяне на услуги за транспорт за превоз на пътници от кандидата, извършени през 2010 г, като бъдат изрично посочени стойностите, датите и възложителите по договорите - оригинал, изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице;

8.3.Удостоверения /референции, препоръки, декларации/, изхождащи от предишен/ни възложител/и на кандидата - като доказателство за изпълнението на предишни договори за обществени поръчки със същия или подобен предмет – оригинали или заверени копия с гриф “вярно с оргинала.

8.4.Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване, с което разполага кандидата – в него да бъдат конкретно и подробно изброени МПС-та, с точни характеристики-марка, модел, регистрационен номер/ - оригинал, изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице, придружена с фотографски снимки на посоченото техническо оборудване на хартиен или цифров /дигитален/ носител;

8.5.Доказателства за правото да се ползват от кандидата декларираните автомобили за превоз на хемодиализно болните-талони на собствени автомобили,талони и договори за наем или лизинг на автомобили-заверени копия с гриф „вярно с оргинала” и печат на кандидата.

8.6.Удостоверения за транспортна годност на декларираните автомобили,копия от застрахователни полици „ злополука” за всички пътнико места на същите автомобили-заверени копия с гриф „вярно с оргинала” и печат на кандидата..

8.7.Декларация, съдържаща списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, както и списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, отговарящи за контрола на качеството на изпълнението на възложената обществена поръчка-оригинал, изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице;

8.8.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за контрола на качеството на изпълнението на възложената обществена поръчка, както и на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка - заверени копия с гриф “вярно с оригинала” с подпис и печат на

9.Декларация за срока на валидност на офертата, който срок не може да бъде по-кратък от 30.07.2011 г./ тридесети юли две хиляди и единадесета година/.

Забележка: Възложителят има право да изисква от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка, както и да удължат срока на представените от кандидатите гаранции за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка.

10.Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП, от която е видно, дали кандидатът ще ползва подизпълнител или няма да ползва такъв /тази декларация се попълва задължително от кандидатите независимо дали ще ползват или няма да ползват подизпълнител/ - оригинал, изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител, това обстоятелство трябва да бъде изрично заявено от кандидата, както и да бъдат посочени вида на работите и дела на участие на подизпълнителя, който предвижда кандидата, респективно - от кандидата да бъде попълнена, подписана, подпечатана и представена Декларация по образец съгласно Приложение №3, от която да е видно, че подизпълнителят е съгласен да участва като такъв в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП и в настоящата документация, както и трябва да представят съответните документи, предвидени в член 56, ал.2 от ЗОП.

11.Административни сведения - точен адрес, телефонен номер, факс номер, електронен адрес за връзка и получаване на сигнали;

12.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице.
Липсата на някой от изброените документи или представянето им във вид, неотговарящ на настоящите условия, не е основание за отстраняване на кандидата/ участника и за недопускането му до класиране. Всеки кандидат/участник в настоящата процедура ще бъде уводомен по начина и при условията, предвидени в член 68, ал.8 от ЗОП за допуснатите от него нередовности и ще му бъде дадена възможност в предвидения в същия текст на ЗОП срок тези нередовности да бъдат отстранени.

ПЛИК №2: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Б.1.Техническо предложение /оферта/, изхождащо от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице, съдържащо условията при изпълнението на поръчката съобразени с условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Спецификацията: за кои позиции кандидатства,подробно описание /план/ на организацията на изпълнението на поръчката за всяка отделна позиция за която кандидатства ,с колко автомобила ще ги превозва,както и броя ,имената и адресите на превозваните болни,които ще се превозват с даден автомобил и ще имат ли те придружител, график на изпълнението на поръчката , други специфични условия за изпълнението на поръчката, предложения за мерки, преференции, бонуси и т.н.

2.Проекто – договор, представляващ Приложение №4 в настоящата процедура, с попълнени само административни данни, подписан на всяка страница от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице и подпечатан на всяка страница.

3.Декларация, изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице, от която е видно, че кандидатът е съгласен с условията на проекто – договора, представляващ Приложение № 4 в настоящата процедура, приема ги без възражения и е съгласен да изпълнява услугата по транспорта на хемодиализно болни за целия период на действие на договора.


Липсата на някой от изброените документи в плик 2 /две/ във вид, отговарящ на настоящите условия, е основание за отстраняване на кандидата/ участника и недопускането му до класиране.
ПЛИК № 3:”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ЦЕНОВА ОФЕРТА”

Б. В плика с Ценова оферта се поставят следните документи:

Финансова оферта на кандидата, съдържаща:

а/ЦЕНА на предоставяната услуга за извършване на транспорт на хемодиализно болни за всяка отделна позиция за която кандидатства, при условията на транспорт до крайна точка-домът на пациента до хемодиализния център и обратно в “лева” , до втори знак след десетичната запетая, посочена цифром и словом, с включен ДДС при ставка 20% /двадесет процента/,такси,застраховки и т.н., посочена цифром и словом , за един превоз на един хемодиализно болен от домът му,до хемодиализният център на „МБАЛ-ПЛОВДИВ” АД,гр.Пловдив и обратно.

Конкретно ценово предложение в този плик се поставя,за всяка една обособена позиция,за която се кандидатства,като на всяко е отбелязано обособената позиция,за която се отнася.

При несъответствие между цифровото и словесното изражение на цената се взема предвид словесното изражение на същата.

Предложената цена следва да бъде окончателна

б/декларация, изхождаща от кандидата/участника относно валидността на ценовата оферта в календарни дни, като същата трябва да е валидна в срок не по-кратък от 30.07.2011 г. / тридесети юли две хиляди и единадесета година/.

Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението и в настоящата документация ще бъде отхвърлена като несъответствуваща на изискванията.


ВСЯКА СТРАНИЦА НА ОФЕРТАТА СЕ ПОДПИСВА ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАНДИДАТА ИЛИ ОТ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ И СЕ ПОДПЕЧАТВА С ПЕЧАТА НА КАНДИДАТА-АКО СЪЩИЯТ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

Представяне на офертите
Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК №1 /едно/ се поставя надпис: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”. Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК №2 /две/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК №3 /три/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”. Така оформените 3 /три/ броя пликове се поставят в четвърти непрозрачен плик, след което този четвърти плик се запечатва. Върху отделния запечатан непрозрачен четвърти плик кандидатът посочва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка, посочва също така наименованието на подателя /кандидата/, адрес за кореспонденция, телефонен номер и по възможност факс номер и електронен адрес на кандидата.

Така оформената оферта с ненарушена цялост се представя на възложителя от законния представител на кандидата/участника или от изрично упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с представяне на нотариално заверено пълномощно, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на възложителя, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан /с нарушена цялост/ плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, в който се правят записванията относно постъпилите оферти на кандидати.

Ако кандидатът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на кандидата. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за кандидата.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Кандидатът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Всички разходи на кандидата за участие в процедурата са за негова сметка.

Разглеждането на офертните документи, тяхното оценяване и класиране се извършва в съответствие с правилата и изискванията, отразени в ЗОП,от назначаема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия.

При провеждането на процедурата се прилагат и спазват всички изисквания и разпоредби на ЗОП и ППЗОП.
VІ. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на предложението

Критерий за оценка на офертите ще бъде: “НАЙ – НИСКА ЦЕНА”.

При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците,подали предложения за участие в процедурата или упълномощени по надлежния ред от тях лица.

За всяка отделна оферта и вариант в нея ,отговарящи на изискванията на ЗОП и условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ назначаемата комисия извършва разглеждане,оценяване и класиране по възходящ ред ред въз основа на предложената цена.

На първо място се класира офертата с най-ниска цена.

В случай че повече от един от участник са предложили еднаква най –ниска цена , комисията провежда публично жребеий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.VII. Документи, необходими за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално правно състояние, издадено от съответния съд по регистрацията, от Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, е търговец по смисъла на Търговския закон-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

2.ЕИК /БУЛСТАТ НОМЕР/-ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на кандидата - когато кандидатът е юридическо лице;

3.УДОСТОВЕРЕНИЕ /свидетелство за съдимост/, издадено от съответния компетентен съд, от което е видно, че членовете на управителното тяло на кандидата/участника, определен за изпълнител, няма влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

4.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

5.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по ликвидация-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

6.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответното териториално поделение на Националната агенция по приходите /НАП/, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, няма парични задължения към държавата по смисъла на член 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

7.УДОСТОВЕРЕНИЯ, издадени съответно от Община Пловдив /сградата на бивш “Партиен дом”/ и от общината по седалището на кандидата/участника, определен за изпълнител - в случай, че седалището на спечелилия кандидат/участник не съвпада със седалището на възложителя – Община Пловдив, от което/които удостоверение/удостоверения е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, няма парични задължения към същата/същите община/общини по смисъла на член 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

8.Гаранциите за изпълнение на договор в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора за обществена поръчка се представят в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/ BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.Спечелилият обществената поръчка Кандидат избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Забележка: Горепосочените официални документи следва да бъдат актуални към датата на подписване на договора, а именно: издадени в срок не по-рано от един календарен месец преди сключването на договора /удостоверение за актуално правно състояние, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в несъстоятелност, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в ликвидация, удостоверение за липса на задължение към НАП, удостоверение за липса на задължения към съответната община по седалището на кандидата и по седалището на възложителя/ и не по-рано от шест календарни месеца за свидетелството за съдимост!
Приложение №3 Образци:

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Транспорт на хемодиализно болни от домът им до хемодиализния център на "МБАЛ-Пловдив" АД и обратно ."


До: МБАЛ “…………………….” – гр. …………, ул. …………… № ….,

Изпълнителен директор д-р ………………………………………….


От: ...........................................................................................– гр...................................................

адрес: гр............................. ул. .........................., No. …тел.: ........ / ............. факс: ......../ .............

Индитификационен № по ДДС.........................................

Дата и място на регистрация по ДДС: ............................................................................................

Разплащателна сметка:

BIK: ............; IBAN: ................................................................................; банка: ..................................................................... – град/клон/офис: ............................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Транспорт на хемодиализно болни от домът им до хемодиализния център на "МБАЛ - Пловдив" АД и обратно.

Декларираме, че сме получили документация за участие, и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълняваме транспорт на хемодиализно болни съгласно Спецификация-списъка на пациентите нуждаещи се от превоз от домът им до хемодиализния център на „МБАЛ-ПЛОВДИВ” АД,гр.Пловдив и обратно така:


I....................................................................................................................................................

II…………………………………………………………...........................................................

Запознати сме с проекта на договора и общите условия на договора, приемаме ги без възражение и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок и ще изпълняваме услугата по транспорт на хемодиализно болни за целия период на действие на договора..

Срок на валидност на офертата .............. /не по-малко от посочения срок на валидност в обявлението за обществената поръчка, а именно:...............2011 година/

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:


   1. ………………………………………………….

   2. ……………………………………………………

   3. ……………………………………………………

Дата: …..

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________________

(име и фамилия)

__________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Образец!


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47 ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ната ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

адрес : ……………………………………………………………………….……………..........…….
в качеството си на ……………………………………………………………….......................…….

(съгласно изискванията на чл.47 ал.4 от ЗОП )


на …………………………………………………..……………......................…………………….

(наименование на участника/подизпълнителя )


със седалище и адрес на управление ……………………………………………..
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК);

 • подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам търговска дейност или определена професия съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.


3. Управляваният/Представляваният от мен участник в процедурата:

 • не е обявен в несъстоятелност;

 • не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 • не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не е преустановил дейността си

-няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган е освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя писмено Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.
Дата:……………… ДЕКЛАРАТОР: ………………………………
(трите имена,подпис, печат)

Образец!


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ната ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

адрес : ……………………………………………………………………….……….........………….
в качеството си на …………………………………………………….......................……………….

(съгласно изискванията на чл.47 ал.4 от ЗОП )


на …………………………………………………..……………….......................………………….

(наименование на участника/подизпълнителя )


със седалище и адрес на управление ……………...........................………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:

1. В посоченото по-горе качество не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя писмено Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.


Дата:……………… ДЕКЛАРАТОР: ………………………………
(трите имена,подпис, печат)
Образец!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният/ната ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)


в качеството си на ………………………………………………………………….......................

(длъжност)


на …………………………………………………..…………………….......................…………….

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ

1. При възлагане на обществена поръчка с предмет : ………...........……………………………..


Подизпълнителят, който ще ползвам е: ..................................................................................

(наименование на подизпълнителя )


2. Процентът от общата стойност на обществената поръчка/ конкретната част от предмета на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнител е .............................................................................................................................................

(описание на % от стойността/дейността, изпълнявана от подизпълнителя )


3.Вида на работите от обществената поръчка, които ще изпълнява подизпълнителя е

.............................................................................................................................................

(описание на вида на работите, изпълнявани от подизпълнителя )
4.Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя като за свои действия, бездействия и работа.


Дата:……………… ДЕКЛАРАТОР: ………………………………

(трите имена,подпис, печат)

Образец!


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният/ната ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)
в качеството си на ………………………………………………………………......................…….

(длъжност)


на подизпълнителя …………………………………………………..................................................…………………...........................................................................................................……………….

(наименование на подизпълнителя)ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен съм да участвам в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: - Транспорт на хемодиализно болни от домът им до хемодиализния център на "МБАЛ - Пловдив" АД -град Пловдив"и обратно.


Дата:……………… ДЕКЛАРАТОР: ………………………………
(трите имена,подпис, печат)

Образец!
Д Е К Л А Р А Ц И ЯПо чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП
Долуподписаният/та.........................................................................................................

ЕГН......................................., притежаващ /а лична карта №..........................................,

издадена на .......................................от МВР - гр..............................................................,

адрес:....................................................................................................................................,

представляващ ....................................................................................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

седалище............................................................. адрес на управление:.............................

..........................................................., тел./факс..................................................................,

вписано в търговския регистър при....................................................................... съд/Агенция по вписванията ......................................, по фирмено дело №................... /.....................г., ЕИК по БУЛСТАТ...........................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
- при изпълнението на горепосочената обществена поръчка

няма да използувам / ще използувам подизпълнители;

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат .........................................................................

.............................................................................................................................................,

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата - дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде...............% от общата стойност на поръчката;

-вид на работите при изпълнението на поръчката, които ще изпълнява подизпълнителя:-..... .............................................................................................................................................................

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.


Дата:...................2010г. Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Приложение №4

ПРОЕКТ


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница