Център по юридически науки понятието „длъжностно лице” в българското наказателно право бургас 2010страница1/17
Дата06.10.2017
Размер1.77 Mb.
#31786
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ
ПОНЯТИЕТО „ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ” В БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

БУРГАС

2010
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод…………………………………………………………………………..4


Глава І. Обща характеристика на понятието

§1. Исторически обзор……………………………………………………….6

§2.Сравнителноправен преглед……………………………………………15

§3. Понятието „длъжностно лице” в международните актове…………..29

§4. Понятието „длъжностно лице” в други закони…………..………….. 29
Глава ІІ. Длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „а”от НК

§1. Категории длъжностни лица. ……………………….……………….. 36

§2. Длъжностно лице на служба в държавно учреждение……………….39

2.1. Характер на изпълняваните функции………………………………..39

2.2. Място на изпълнение на функциите………………………………… 50

2.2.1. Учреждения извън държавната администрация.....................55

2.2.2.Служители в учреждения извън държавната администрация59

§3.Отграничаване на понятието „длъжностно лице”от други понятия…64

3.1.Отграничаване на длъжностното лице на служба в държавно учреждение от държавния служител ……………………………………...64

3.2.Отграничаване на длъжностното лице на служба в държавно учреждение от органа на власт ……………………………………….. 69

3.2.1. Съдържание на понятието „орган на власт”............................69

3.2.2. Отношение между понятията „орган на власт и длъжностно лице”......................................................................................................76Глава ІІІ. Длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” от НК

§1. Характер на изпълняваните функции…………………………………82

1.1.Ръководна работа……………………………………………………….82

1.2.Работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество……85

§2. Място на изпълнение на задълженията на длъжностното лице по чл.93,т.1,б.„б” от НК………………………………………………………..87

2.1. Държавно предприятие………………………………………… 90

2.2. Друго юридическо лице………………………………………...96

2.3. Едноличен търговец………………………………………… 102

2.4. Обществена организация………………………………………104

§3. Нотариус……………………………………………………………… 116

§4. Частен съдебен изпълнител………………………………………… .124
Глава ІV. Понятието „длъжностно лице в съдебната практика”

§1.Възлагане на службата или работата ...................................................128

§2.Длъжностното лице като особен субект……………...……................138

2.1. Длъжностното лице като субект на престъпленията по служба……………………………….................................................142

2.2. Длъжностното лице като субект на престъплението подкуп.................................................................................................147

2.3. Длъжностното лице като субект на други престъпления......................................................................................155

Заключение………………………………………………………………...159

Увод


Понятието “длъжностно лице” не е неизменно, то е обществено-исторически обусловена категория и се променя и развива с измененията в държавата и обществото. Процесите, които протичат в българската държава и общество в последните 20 години, налагат необходимостта от изследване на въпросите, свързани с понятието длъжностното лице в българското наказателно право. Резултатите са значение както за наказателноправната теория, така и за съдебната практика и усъвършенстване на действащото законодателство.
В българската правна доктрина проблемът за понятието “длъжностно лице” е бил предмет на изследване от различни автори в различни правни отрасли (най-вече в наказателното и административното право). Това е един от най-сложните и дискусионни проблеми. Още началото на миналия век автори като проф. П. Стайнов са посветили сериозни научни съчинения и изследвания на този проблем. Като цяло литературата по тази тема е недостатъчна. В нашата наказателноправна литература съществува само една монография, посветена на изясняване на понятието „длъжностно лице” – „Длъжностно лице - особен субект на престъпление” на проф. Д. Михайлов. Проблемът за длъжностните лица е разискван и като част от по-общ проблем – изследването на цяла група или отделен вид престъпления в съчинения на проф. Тамара Хинова1 и проф. Румен Владимиров2. Независимо от ценния научен принос на последните, проблемът за длъжностните лица в тях е разискван главно като част от по-общ проблем, а и голяма част от съдържанието им вече не е съвсем актуална с оглед на многобройните изменения в наказателния кодекс. Повечето от тях датират от средата и края на миналия век и поради тази причина независимо от ценния им научен принос и значение за съдебната практика, те не отразяват новите виждания на законодателя, международния опит и новите тенденции в борбата с престъпността. Необходимостта от изследване на този проблем се налага и от факта, че в действащото законодателство все още има редица нерешени въпроси, свързани с причисляването на една или друга категория лица към длъжностните, което поставя сериозни проблеми при квалификацията на редица престъпления по служба, стопански, документни престъпления. Това оказва отрицателно въздействие върху нормалното функциониране на държавата и стопанството.

Настоящото изследване има за цел да се изяснят основните характеристики на понятието “длъжностно лице” като особен субект на наказателното право, да проследи развитието на това понятие в годините от Освобождението до наши дни, да обобщи чуждестранният опит и да даде предложения за последващи промени в законодателството, които да отговарят на състоянието на съвременните обществени отношения и съдебна практика. Ще бъде направен опит за едно комплексно и обобщено теоретично изследване на правната литература, посветена на изясняване на съдържанието на понятието “длъжностно лице”. Изложението включва най-напред общотеоретичен анализ на проблема, след което са разгледани въпросите свързани със съдебната практика и свързаните с тях състави от особената част. Този подход позволява да се разкрие най-пълно понятието”длъжностно лице” и да се потърсят и предложат конкретни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба.Глава І. Обща характеристика на понятието

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница