Център за междуетнически диалог и толерантност “амалипе”, велико търновоДата17.08.2018
Размер141 Kb.
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново 5000, п.к. 113; тел//факс: 062/ 600 2240884 912 507;

e-mail:amalipe.edu@gmail.com;

www.romaeducation.com http://amalipe.com

ОУ „Васил Левски”, село Видраре , София област

В него се обучават 60 ученика от четири селища с различен етнически произход, от които се социализират 16 деца със специални образователни потребности. 77% от учениците са от ромски произход. Силни страни в работата на училището: Налагат качествен подход на работа за реализиране на основната цел, залегнала в училищната програма, а именно – осигуряване на качествено образование за всички ученици и равен старт в живота; активно участие на учителския колектив; системна работа с учениците и включването им към програмите за задържане на децата чрез иновативни подходи и използване на компютърни уроци и презентации в срочната работа; въвеждане на целодневно обучение за всички деца; организиране на свободното време на децата в разнообразни извънкласни дейности.


ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, село Априлово, София област

Училището е малко – около 60 ученика, които предимно са местни. Въпреки малките си размери, смело може да се каже, че училището работи отлично. Учениците са с едни от най-добрите образователни постижения в областта, с най-малко неизвинени отсъствие и отворени към нови знания. В училището има две групи по СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”, които учениците посещават с желание и интерес, а научените драматизации – показват на различни изяви.


ОУ „Св. Климент Охридски”, село Алеко Константиново, област Пазарджик

В училището се обучават деца, които са от селото, в лошо финансово състояние и с родители, за които образованието не е приоритет. Директорът и учителите не са се отказали от мисията си и са въвлекли дори Червения кръст на Германия, който ги подкрепя финансови (материална база, учебни пособия, облекла и храна за 240 ромски деца в училището). Училището се опитва да въвлече повече родители в родителския си клуб, организира различни занимания по интереси за възпитаниците си и успешно се представя на местни и национално конкурси (8 април – Международен ден на ромите, Международен детски ромски фестивал – Велико Търново и др.). Училището споделя добрите си практика и с други училища от региона, като по този начин им оказва и методическа подкрепа.


ОУ "Райно Попович" - гр. Карлово

ОУ „Райно Попович“ – гр. Карлово е изцяло ромско училище, с над 400 ученика. Учебното заведение разполага с добра учебна база, компютърни кабинети и много клубове по интереси (финансирани по програма „УСПЕХ), където учениците обогатяват и развиват своите знания, умения и таланти. В училището има група по „Фолклор на етносите-ромски фолклор“, която често се изявява на местно и национално ниво чрез поздравите си към общността или различни институции. Един от най-значимите успехи на училището е овластяването на учениците му чрез Ученическия парламент, който функционира от няколко години и е автор на редица инициативи.


ОУ "Любен Каравелов"-гр. Пещера и ПГЛМП "Васил Левски" - гр. Пещера

Двете училища обитават една и съща сграда и по традиция заедно организират училищните си празници.

ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Пещера е изцяло ромско училище с над 400 ученика. В училището работят много добри професионалисти, които от една една страна успяват да постигнат значителни образователни постижения с възпитаниците си и от друга развиват спортните, музикалните и танцовите им възможности чрез редица извънкласни форми. Училището е добър пример за интеграция. Учениците правят много и чести инициативи в града, с които отбелязват значими дати от българския календар.

ПГЛМП „Васил Левски“ – гр. Пещера е относително ново училище в проекта „Всеки ученик може да бъде отличник“ към ЦМЕДТ „Амалипе“, но успешно въвежда елементите на програмата. За успешната му работа оказва влияние и партнирането му с ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Пещера. Училището е професионална гимназия, в която се обучават около 100 ученика в различни специалности на дървообработването. Материалната база е добра, има нови машини, нужни за учебната практика и амбициозен директор, който е включил училището в редица проекти.


ОУ "Отец Паисий" - с. Искра

Училището е средищно и в него се обучават малко над 90 ученика от български, турски и ромски етнос. Учениците са добре образовани и интегрирани. Важно да се отбележи, че възпитаниците на училището имат и прекрасни сценични изяви пред местната общност по повод различни празници. Училищната сграда е ремонтирана и добре обзаведена, в която намират място модерни компютърни кабинети и други специализирани пособия.


ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Стрелци

В средищното училище, сгушено в Пловдивското поле се обучават над 100 ученика, като по-голямата част от тях са от ромски произход. В училището има групи по „Фолклор на етносите-ромски фолклор“, в които вземат участие различни по характер, ученолюбивост и сценични способности деца. Благодарение на усърдната работа на учителите, през отминалата учебна година няма нито един отпаднал ученик, учебните постижения са на ниво и безпричинните отсъствия са намалели.

Учителите и учениците от училището винаги се радват да посрещат гости.
ОУ "Панайот Волов" - гр. Пловдив

В училището се обучават около 650 ученика изцяло от ромски произход. Училищната сграда беше успешно ремонтирана и обновена през последната година и сега в нея се помещават реновирани класни стаи с интерактивни дъски, модерен физкултурен салон и компютърни кабинети. В училището има групи по „Фолклор на етносите-ромски фолклор“ и са развити елементите на програмата „Всеки ученик може да бъде отличник“. Учениците участват в редица училищни, градски, национални и международни конкурси и състезания, като трябва да се обърне особено внимание на театралната им група. Учителите работят в близки отношения с родителите от общността.


ОУ Св.Св. Кирил и Методий”, село Чавдар, София област

Училището в с. Чавдар е защитено и в него се обучават малко над 70 ученика. Училището е много добре уредено и прекрасна учебно-материална база. Учениците имат достъп и до спортни съвременни спортни площадки, където тренират футбол, баскетбол и волейбол. Впечатление прави препис от ученици и учители на изложената в централния коридор „История славянобългарска“. В училището има една група по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, която беше сформирана през миналата учебна година, но учениците достойни се представиха на Международния детски ромски фестивал „отворено сърце“. В училището работата с родителите премина на още по-високо ниво, след като се сформира родителският клуб, а учениците бяха овластени чрез ученическия парламент.Цялостната атмосфера в училището е приятелска и спокойна.


СОУ „Христо Ботев”, град Гълъбник, област Кюстендил

ОУ „Христо Ботев“ – с. Гълъбник е малко селско училище, сгушено в прекрасния район на Перник. Поради обезлюдяването на с. Гълъбник и ожесточената конкуренция за ученици между съседните училища, училището има много малко ученици. Основната част от учениците дори не са местни, а пътуват от други населени места и биват настанявани в общежитието към училището. Училището работи и със спонсори, за да осигури по-прилични условия за живот на възпитаниците си и питателна храна. В училището има една група по СИП „Фолклор на етносите-росмки фолклор“, която е събрала талантливи деца.

Въпреки многото проблеми, учителите и учениците успяват да запазят духа на едно истинско българско школо, да учат, пеят и танцуват, да съхраняват българските традиции и обичаи.
ОУ „Васил Левски”, село Караджово, област Пловдив

Средищно училище, в което се обучават деца от 4 села, представители на три етноса – българи, роми и турци. Училището е едно от най-активните училища в проекта. През изминалата година успяха да сведат процента на отпаднали ученици в пилотните училища, с които работиха, до минимум. Целият педагогически екип е силно мотивиран и креативен. Неизменна част от почерка на училището е използването на приложно изкуство. Всяка година училището организира благотворителни изложби с материали, изработени от децата. Със събраните пари се подпомага закупуването на материали за новите изяви на учениците.


НУ „Христо Смирненски”, град Бяла Слатина, област Враца

Училището е разположено в центъра на ромския квартал в града. Това обаче не бива да стряска, тъй като директорът, като един добър мениджър, заедно с експертния си учителски екип, е успял да превърне този факт в положителен за неговото училище. Процентът на ромски ученици тук е 99% . Чрез работата си през годините училището е успяло да прибере всички подлежащи на обучение ромски ученици, като заедно с това прилага методи за успешна работа с ромските родители. Свидетелство за това е учреденото Училищно настоятелство, което е силно ангажирано с дейността на училището. Часовете по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” са се превърнали в притегателен център както за ученици, така и за родители. Училището участва в програмата „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище, като базово, тъй като то е един добър пример за успешна работа в ромска общност. От юли 2011 г. в Бяла Слатина започна дейността си Център за развитие на общността, който работи в тясна координация с училището.


ОУ „Св. Климент Охридски”, село Тишевица, област Враца

Едно от водещите училища на територията на област Враца. Средищно училище. В него се обучават 130 ученика от които 80 % от ромски произход. Млад и амбициозен педагогически колектив участващ изключително активно в реализирането на проекти свързани с подобряване на материално – техническата база и създаване на отлично условия за провеждане на учебно – възпитателния процес. Учениците са носители на призови места от спортни надпревари на областно и национално ниво.


ОУ „Антон Страшимиров”, село Бохот, област Плевен

Общинско училище.Училище с богата история и традиции. В него се обучават 108 ученика. 97 % от учениците са от ромски произход. Учебното заведение е водещо в реализирането на различни програми и проекти за работа в мултиетническа среда на територията на общината. Има активен Родителски клуб и Ученически парламент, които са в основата на инициативи, популяризиращи училищната и извънучилищната дейност.


СОУ „Любен Каравелов”, град Варна

Училището се намира в квартал „Аспарухово”. В него се обучават около 450 ученика, като 75 % от тях са от ромски произход. Силни страни в работата на училището: Налагат качествен подход на работа за реализиране на основната цел, залегнала в училищната програма, а именно – осигуряване на качествено образование за всички ученици и равен старт в живота; активно участие на учителския колектив; системна работа с учениците и включването им към програмите за задържане на децата чрез иновативни подходи и използване на компютърни уроци и презентации в срочната работа. Училището е с богата история и традиции и се слави с високи постижения на учители и ученици, особено в областта на ученическото самоуправление.


СОУ „ Христо Смирненски” – гр. Койнаре, обл. Плевен

Училището е с над 160 годишна традиция. В което се обучават 300 ученика от български и ромски произход. Разполага с много добра материално – техническа база. От 2000 г. има регистрирано Училищно настоятелство, което оказва пълна подкрепа в реализирането на училищната политика. Педагогическият екип е високо квалифициран. От три години е част от образователния проект на Център „ Амалипе”. През 2012 г. обособи Стая на етносите и модерна заседателна зала за провеждане на педагогически съвети и родителски срещи. Едно сред водещите училища в област Плевен по реализиране на проекти по Оперативна програма „ Човешки ресурси” и ЦОИДУЕМ с акцент работа с родители и ученици от малцинствени групи. Успешно се реализират и Национални програми на МОН. В училището има пет групи по СИП „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор”. През 2013 г. училището получи награда на Център „Амалипе” за постигнати високи резултати в прилагането на елементите от образователния модел. Г-жа Даниела Цоньовска е носител на приз „ Директор на годината” на СБУ.


ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – с. Малорад, обл. Враца

Училището е с дългогодишна традиция в образователното дело в област Враца. Разполага с много добра материално- техническа материална база, оборудвани 2 компютърни кабинети и мултимедийна зала. В него работят 15 високо квалифицирани преподаватели. В училището е организирано целодневно обучение на учениците от І – ІV клас. В него се обучават 194 ученика само от селото. Почти 80 % от тях са от ромски произход. Водещо училище в прилагане на Национални програми: „ На училище без отсъствия”, „ С грижа за всеки ученик”, „ Квалификация”. Успешно реализира проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ. От три години е част от образователния проект на Център „ Амалипе”. В училището има две групи по СИП „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, активен родителски клуб и ученически парламент, инициатори на училищни инициативи.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница