Център за специална образователна подкрепа гр. Силистра утвърждавам: ДиректорДата02.06.2018
Размер356.91 Kb.


ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

ГР. СИЛИСТРА

Утвърждавам:

Директор:

/С. Минчева/

Г О Д И Ш Е Н П Л А НЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Приет на ПС на 18.09.2017 г. и утвърден със Заповед на Директора №17/29.09.2017г.РАЗДЕЛ I

Мисия, визия, цели и приоритети в дейността на ЦЕНТЪРА
Мисия на центъра

Обучение на ДСОП с умерена и тежка интелектуална недостатъчност и множество увреждания от предучилищна възраст чрез изпълнение на целите и дейностите в индивидуалните учебни програми за обучение и развитие, за повишаване на познавателните възможности и издигане равнището на психичните процеси на децата и създаване навици за успешна социализация , вграждане в обществото и професионална насоченост и реализация.Визия

Превръщане на центъра в комплекс за корекционно-възпитателна, лечебно-възстановителна, рехабилитационна и профилактична дейности, насочени към коригиране, компенсиране на съответните увреждания и нарушения, стимулиране развитието и по-ефективно социализиране на ДСОП и децата с множество увреждания с цел интегриране в обществото.Цели

1.Създаване на условия в центъра за целодневна организация на дейностите.

2.Включване в обучението на деца с увреждания от предучилищна възраст и в проф.степен за придобиване на част от профессия или първа квалиф. степен.

3.Създаване на условия и оборудване на кабинети за необходимите терапии на ДМУ.

4Планиране и организация на учебно-възпитателния процес в съответствие с уврежданията и потребностите на ДСОП и ЗПУО

5.Обогатяване на материалната база с цел повишаване качеството на обучение

6.Осъвременяване на урока в отговор на потребностите на ДСОП

7.Повишаване квалификацията на учителите за работа с ДСОППриоритети

1. Практическа насоченост с цел социализация на обучението на ДМУ

2. Засилване ролята на терапиите в процеса на обучение на ДМУ.

3. Повишаване квалификацията на учителите за работа с ДМУ

4. Материална база, отговаряща на нуждите за обучение на ДМУ

6. Ефективна работа според потребностите на всяко дете..

8. Наставничество.

9.Стимулиране труда на учителите и служителите.


РАЗДЕЛ ІІ

Информация за организация на учебния ден
1. Извозване на учениците от ДЦДМУИ до училище – 7.50 ч.
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ:

1.1. за уч-ците от І и ІV гр. ДМУ

8.00 – 8.30 физически и стимулиращи дейности

І час 8.30 – 9.05

межд. 9.05 – 9.15

ІІ час 9.15 – 9.50 межд. 9.50 – 10.20

ІІІ час 10.20 – 10.55

межд. 10.55 – 11.05

ІV час 11.05 – 11.40 межд. 11.40 – 11.50

V час 11.50 – 12.25

1.2. Учебни занятия в ЦНСТ и ДЦДМУИ - от 8.00-12.10 ч. по седмично разписание

2. Извозване на учениците от от ЦСОП :

Понеделник и вторник -12.25 ч.

Сряда,четвъртък и петък – 11.40 ч.
РАЗДЕЛ ІII


Мероприятия за изпълнение на основните цели, стратегии и приоритети

/Планове и Програми/


 1. Дейности по планиране на учебно-възпитателната работа.
  1. Запознаване на учителите с новите нормативни документи

Срок: м.ІХ.2017 г.

Отг.: Директора  1. Обсъждане и планиране на дейностите по организацията и подготовка за новата учебна година.

Срок: 02.09.2017 г.

Отг.: Директора

  1. Изработване план-сценарий за откриване на учебната година.

Срок: 08.09.2017 г.

Отг.: В. Йорданова  1. Изработване на план за контролната дейност.

Срок: 08.09.2017 г.

Отг.: Директора  1. Изготвяне на седмично разписание на групите

Срок: 12.09.2017 г.

Отг.: комисия от учители  1. Изготвяне на информация за организация на учебния ден на групите.

Срок: 12.09.2017 г.

Отг.: Директора  1. Актуализиране на Годишен план за учебната 2017/18 г.

Срок: 15.09.2017 г.

Отг.: група учители  1. Участие на учители в Изработване планове за подкрепа на учениците.

Срок: 18.09.2016 г.

Отг.: КЕ


  1. Изготвяне и заверка на задължителната документация за учебната 2017/2018 година.

Срок: м.септември 2017 г.

Отг.: Директора  1. Изработване план за дейността на КЕ в училище

Срок: 12.09.2017 г.

Отг.: КЕ


  1. Изработване на Правилника за дейността на центъра през учебната 2017/18 г.

Срок: м.септември

Отг.: Директора  1. Изработване на Правилника за вътрешния ред на центъра.

Срок: 12.09.2017 г.

Отг.: Директора  1. Изработване на Правилник за здравословни и безопасни условия на труд

Срок: 12.09.2017 г.

Отг.: Директора  1. Провеждане на встъпителния инструктаж с учениците

Срок: 24.09.2017 г.

Отг.: преподавателите  1. Планиране на дейностите в МО

Срок: 30.09.2017 г.

Отг.: Предс. на МО  1. Приемане план-график за приключване на учебната 2017/2018 г. и приемане на план за подготовка на новата учебна година.

Срок: м.април 2018 на УС

Отг.: Ръководството
 1. Мерки и дейности за повишаване качеството на образованието през учебната 2017/18
  1. Прилагане на интерактивни методи на обучение, които провокират мисленето, самостоятелността на учениците, формиране на практически умения за развитие на личността.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите  1. Ежедневна комуникация на преподавателите с родители и възпитатели

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите  1. Осигуряване на практическа приложимост на знанията

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите  1. Системно актуализиране портфолията на учениците и проследяване развитието им.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите  1. Повишаване квалификацията на учителите за работа с ДМУ

Срок: през годината

Отг.: Директорът  1. Подобряване условията за обучение на ДМУ

Срок: м.Х.2017 г.

Отг.: Директорът  1. Използване видовете терапия в обучението, съобразно индивидуалните особености

Срок: ежедневно

Отг.: преподавателите  1. Познаване индивидуалните особености на учениците /възможности и потребности/

Отг.: преподавателите

  1. Съобразяване на методите на преподаване с индивидуалните особености на учениците

Срок: през годината

Отг.: преподавателите  1. Познаване нормативната уредба за обучение на ДСОП

Срок: м.Х.2017 г.

Отг.: преподавателите  1. Задълбочена професионална оценка на образователните потребности на учениците

Срок: м.Х.2016 г.

Отг.:КЕ


  1. Задълбочено проучване интересите и възможностите на новите ученици

Срок: м.IХ.2017 г.

Отг.: КЕ


  1. Обогатяване на МТБ с дидактически пособия за обучението на ДМУ

Срок: м.ХІ.2017 г.

Отг.: Директорът  1. Обмяна на добри практики относно методите на обучение на ДМУ

Срок: м.ХІ.2017 г.

Отг.: преподавателите


3. Работа по професионално ориентиране
3.1. Основни задачи

 • Да се разшири и задълбочи работата с учениците по проблемите на трудовото възпитание и професионалното ориентиране ролята на съвместната работа на училището и семейството при вземане на решения

 • Чрез часовете по ДБТ да се надграждат знанията чрез приложението им на практика, да се усвояват полезни битови и трудови умения и навици.4. Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
А. Гражданско образование

Основни цели:

 • Изграждане на ценностна система у ДСОП и подготвяне за по-ефектно взаимодействие с връстници и възрастни;

 • Усвояване на знания и умения у ДСОП за ефективно изпълняване ролята му на член на семейство, ученик, член на съвременното общество;

 • Изграждане начална идентичност у младия човек като ученик, жител на дадено населено място и като гражданин на Р България;

 • Приспособяване на ДСОП от относително изолираната среда към трудния и сложен свят на различни социални отношения и взаимодействие;

 • Придобиване и усвояване на качествени знания и умения за ориентация в по-широкия свят, в който младия човек навлиза.

Очаквани резултати:

 • Да се изградат умения за общуване и диалог с други хора у учениците ,да придобият личностно развитие и себепознаване,

 • Да израстнат като отговорни граждани на Р България

 • Да уважават и зачитат човешките права;

 • Да се стремят към сътрудничество и общност между хората;


Календарен план с дейности

1.Изработване албуми със снимки на учениците от групите

Срок: м.ХІІ.2017

Отговорник: П. Петрова

2.„Да украсим нашето училище” - засаждане на цветя

Срок: м.окт.2017

Отговорник: З. илиева


 1. Изработване на табла с рециклирани и природни материали през годината.

Отг.: учителите на групите


5.Здравно образование
1. Цели на програмата

 • Повишаване нивото на личната и обществена хигиена чрез създаване и усъвършенстване на хигиенни навици

 • Цялостно физическо и психическо здраве за децата.

 • Подобряване на психичната дейност, укрепване на емоционално-волевата сфера и общото здравословно състояние на децата със СОП и ДМУ.

 • Формиране на човешки взаимоотношения, осигуряващи човешко благополучие.

 • Практическо реализиране на придобитите знания, умения и навици в реални житейски ситуации

 • Реализиране на целите в залата по ЛФК.

 • Реализиране на целите с децата от ДЦДМУИ и ДМСГД в условията, представени от ръководствата на Домовете.

2. Задачи на програмата


 • Подобряване на хигиената в центъра чрез повишаване на личната мотивация и отговорност на учениците.

 • Повишаване информираността на децата със СОП и ДМУ и мотивацията им за лична отговорност за собственото им здраве.

 • Взаимодействие между мед. лица на ДЦДМУИ , ДМСГД и ЦСОП

 • Формиране на толерантно, подкрепящо и защитаващо децата със СОП и ДМУ обкръжение в центъра и семейната среда

 • Изграждане и поддържане на чиста, стимулираща, безопасна и здравословна околна среда

 • Сътрудничество и подкрепа между ПУ, ДЦДМУИ и ДМСГД.

3. Приоритети


 • Самообслужване

 • Спазване на лична и обществена хигиена

 • Физическо развитие и дееспособност на учениците

 • Рехабилитация на комуникативни,физически увр.

 • Психично здраве

 • Сексуално здраве

 • Опазване на околната среда

 • Безопасност и предпазване от употреба на психоактивни вещества

4. Дейностите по програмата се осъществяват във всички класни и извънкласни мероприятия.
6.Екологично образование
1. Цели:

- усвояване на знания за природата и околната среда и мястото на човека в нея;

- формиране на отношение и модели на поведение за опазване на околната среда

2. Очаквани резултати:

- създаване на навици за изхвърляне на отпадъци и опазване на природата.3. Дейности:

- ролеви игри с учениците в урочната и извъурочна работа.


7. Програма по Безопасност на движението по пътищата
7.1. Цели:

 1. Формиране и усъвършенстване сензомоторни умения за защита:

 • да възприемат и различават шумове от пътни превозни средства

 • да възприемат и разграничават цветове, форми, движение, покой.

 • да определят елементите на пътната среда в квартала, около дома и центъра

 1. Формиране и усъвършенстване на практически умения:

 • да се движат безопасно самостоятелно от дома до центъра и обратно

 • да преминават безопасно през кръстовища, пешеходни пътеки и необозначени места

 1. Формиране, изграждане и усъвършенстване на интелектуални умения:

 • да правят преценка и анализ на пътната среда около тях

 • да описват собственото си поведение като пешеходци, пътници и велосипедисти

7.2. Дейности:

 1. Възпитание и обучение на децата със СОП по БДП за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.

 2. Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението на ДСОП и тестови контрол за осъществяване на резултатно обучение, за опазване живота и здравето им като участници в пътното движение.

 3. Подобряване на учебната материално-техническа база за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес.

 4. Взаимодействие и партньорство с общински структури по БДП, семейството и други институции за решаване на конкретни проблеми, свързани с опазване живота и здравето на децата в пътното движение.

 5. Обезопасяване района на училището и обслужващите звена.


8.План за действие по изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване грамотността
8.1. Основна цел:

- Езиково развитие на децата с множество уувреждания и връзката му с обучение в центъра

- Работа по индивидуални програми на ДМУ за достигане на базова грамотност съобразно индивидуалните възможности.

8.2. Основни причини:

- Причини, свързани със здравния статус

- Образователни причини – трудности в усвояването на учебното съдържание

8.3. Дейности през учебната година:

- Привличане на семейството като активен участник в процеса на обучение чрез прилагане на цялостен подход за тясно сътрудничество с центъра.

- Оказване подкрепа на професионализма на персонала

- Индивидуализация и диференциация в обучението по всички предмети

- Непрекъснато повишаване квалификацията на учителите за работа с ДМУ

- Интегриране на информационните технологии в образователния процес

- Използване на комуникативния подход в обучението

- Използване н урочната дейност на образователни игри за развитие на речта и грамотността

- Подкрепяне и поощряване на четенето при децата с развита реч
9.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9.1. Основна цел: Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качественно образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик

9.2. Дейности:

- Изграждане на позитивен психологичен климат в центъра.

- Осигуряване условия за достъп на всяко дете от подходяща подкрепа в зависимост от неговите индивидуални потребности;

- Прилагане на диференцирани педагогически подходи, стимулиращи интересите и мотивациите на децата;

- Приемане и зачитане уникалността на всяко дете и ученик – индивидуалните потребности и възможности;

- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

- Сътрудническво между всички участници в процесса на приобщаващото образование;

- Работа със семействата за разясняване на ползите от интегрираното обучение

- Провеждане на открити занятия за показване на добри практики в изпълнение целите на стратегията

- Подкрепа на деца и ученици от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позоции при постъпване в центъра

- Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският език не е майчин

- Изграждане на функционална система за ранно предупреждение относно отпадане от училище

- Включване на културните традиции на различните етнически групи в образованието

- Стимулиране на учителите за работа в мултикултурна образователна среда.
 1. .Програма за изпълнение на националната стратегия за Превенция на ранното напускане на училище

10.1. Основна цел: Намаляване броя на отпадналите и преждевременно напуснали училище.

10.2. Основни причини за отпадане и преждевременно напускане на училище:

- Икономически причини – безработицата, понижения жизнен стандарт и бедността поставят някои деца в условия, водещи до риск от отпадане от училище;

- Социални причини – свързани са с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежения и кризи в семейството;

- Образователни причини – трудности в усвояването на учебното съдъжание

- Причини, свързани със здравия статус.

10.3. Дейности за намаляване броя на отсъствията и на ранното напускане на училище:

- подпомагане със собствени средства за извозване на трудноподвижните ученици;

- предоставяне на безплатни учебни и дидактически помагала, тетрадки, скицници, водни бои, химикали и всичко необходимо за класните и извънкласни занимания;

- разговори с родители и възпитатели от социалните заведения за своевременно информиране за отсъствията и поведението на учениците;

- информиране на Дирекция «Социално подпомагане» за учениците, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец;

- включване на всички ученици в занимания по интереси, съобразно възможностите на всеки един.

- квалифицирана помощ от учителите-специалисти,психолог,логопед и медицинското лице, консултации и допълнителни занимания в зависимост от конкретните условия и отделния случай на всеки ученик.
11.План за мотивация и преодоляване на проблемното поведение
10.1 Увеличение на положителните взаимодействия между учителя и учениците

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.2. Използване на ефективни учебни методи

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.3. Аранжиране на класната стая с кътове за разнообразяване на дейностите и отдиха

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.4. Увеличение на похвалите и вниманието

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.5. Запознаване с особеностите в психофизическото развитие на новите ученици

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.6. Постоянен контрол върху поведението на учениците с цел туширане на кризисни поведения

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.7. Обогатяване на дидактическите помагала за работа с ДМУ .

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.8. Използване на сензорната зала при кризисни прояви на учениците

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.9. Взаимодпомагаща връзка между учител, психолог,логопед,рехабилитатор, родител, мед.лице

Срок: през годината

Отг.: преподавателите

10.10. Използване на различни видове терапии в обучението на ДМУ

Срок: през годината

Отг.: преподавателите


12.План за превенция на тормоза и насилието
1. Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група. Насилието между деца в училище обхваща широк спектър от прояви. То е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват.

Българската дума, която отговаря най-точно на явлението, е „тормоз” (“bullying”). Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това поведение:

- Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;

-Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция, за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира от социалния живот;

-Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на агресия.

Физически тормоз - блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение;

Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;

Психичен тормоз - подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене;

Социален тормоз - избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране.

Тормозът може да бъде реален или виртуален. Тук спада разпространяването на:

- обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype или Facebook;

- разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават;

- снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.
2. Задължение на всеки учител:

Да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.

Срок: при нужда
3. Мерки за намаляване на риска от тормоз между учениците в центъра:

3.1. Редовно да се провеждат индивидуални разговори, беседи на класни ръководители и психолога с ученици, склонни към противообществени прояви.

Срок: през годината
3.2. Да се засили бдителността на помощно-обслужващия персонал и се назначи охрана при осигуряване на достъп на външни лица в района на центъра.

Срок: постоянен


3.3. С цел подобряване на вътрешния ред в центъра, всички дежурни учители да уведомяват директора за всички прояви на агресия и насилие на учениците, за причините и взетите мерки от класните ръководители;

Срок: при нужда


3.4. При упражняване на насилие от външни лица върху ученици от центъра, да се търси съдействие от Детска педагогически стая и РПУ на МВР.

Срок: при необходимост

3.5. да се запознаят всички ученици с реда и начина за подаване на сигнал за насилие и др. противообществени прояви.

Срок: м.ІХ.2017 г.


3.6. Периодично да се обсъждат конкретни поведенчески прояви с всички ученици съобразно приетите вътрешни правила.

Срок: ежеседмично


3.7. За ученици с нарушение на психичните процеси психологът и медицинското лице чрез медикаментозна, рехабилитационна терапия и съдействие на родителите и наставниците да спомогнат за решаване проблемите на тези деца.

Срок: през годината


3.8. Консултация на родителите от страна на класните ръководители относно податливостта и застрашаващите фактори от насилие и агресия, предвид особеностите на децата със специални образователни потребности

Срок: постоянен


3.9. Да се плануват срещи-разговори с представители от ДПСтая и РПУ на МВР, отдела за закрила на детето относно проблемите, свързани с насилие, наркомании, секти, полово и домашно насилие с цел въздействие върху поведението им.

Срок: при необходимост


3.10. Да се постави на видно място телефона на Националната линия за деца към ДАЗД – 116111.

Срок: 15.ІХ.2017 г.


4. Начини за противодействие на училищния тормоз между учениците:

Създаване на координационен съвет, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза:

Председател: Ив. Иванова – младши учител

Членове: 1. Зинка Илиева – старши учител

2. Милена Желязкова – родител

Съгласно Правилника за вътрешния ред на центъра:

Подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на местата, в които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз;

Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, организации и специалисти.

На първо място важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а само за игра или приятелско премерване на силите между децата. За целта е необходимо да се наблюдава поведението на децата, включително и на тези, които само присъстват без активно да участват. По-голямата част от ситуациите на тормоз следва да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.
13. План за квалификационна дейност
11.1. Анализ на институционалната квалификационна дейност за предходен период

Обучението и квалификацията на учителя са водещи теми в европейските образователни практики. В ежедневната практика, в образователно-възпитателния процес, все по-често се налага прилагане на иновативни методи и подходи за формиране не само на обеми от знания, а и на умения, способности, нагласи и желание за учене. Качественото обучение изисква достигане на по-висока степен на свързаност между индивидуалните способности на ученика с възможности за проява на активна гражданска и социална позиция в учебни и реални житейски ситуации. В последните години изискванията към учителската професия и към личността на учителя нарастват. Необходимо е търсене и намиране на възможности за личностно и професионално израстване, за да можем да отговорим на изискванията на средата и новото време.

Квалификацията на учителите е фактор за техния професионализъм.

Педагогическата колегия се състои от учители- специални педагози , психолог,логопед,рехабилитатор на физич. Увреждания. Всички се включват при желание в квалификационни курсове, форуми, семинари, конференции и обучения.


11.2. Общи положения

А.Този документ определя правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците.

Б. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация на персонала.

В. Педагогическият и непедагогическият персонал на ЦСОП гр. Силистра има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.

Г. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между директора на центъра и обучаващата институция.
11.3. Цели и задачи

А. Цели

 Непрекъснато актуализиране, усъвършенстване и разширяване на знанията и уменията на учителите, както и утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното им развитие за ефективно осъществяване на целите на образователния процес.

 Продължаване и оптимизиране структурата на изградената система за квалификация.

 Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.

 Повишаване на изискванията към работата на учителя, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. Повишаване и усъвършенстване на научната, педагогическата и методическата им подготовка.

 Повишаване на квалификацията на учителите за работа с родители и ученици със специални образователни потребности.

 Създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите, за модернизиране и създаване на позитивна нагласа към образованието в контекста на учене през целия живот, критично мислене, иновация и творчество.

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

 Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

 Интеграция и приобщаване на ДМУ.

 Оказване на педагогическа и психологическа помощ при обучението на ДМУ.

 Провеждане на социално – психологически тренинги с родители на ДМУ.

 Помощ и подкрепа на учители и родители при обучение и възпитание на ДМУ.

 Превантивна работа с ученици и родители за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.Б. Основни задачи.

 Да се осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри.

 Да се усъвършенства създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на преподавателите.

 Да се използват разнообразни форми на квалификационна работа — фокус група, практикум, психологически или друг вид тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практически конференции, семинари.

 Квалификацията да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.

 Да се стимулират учителите към самоусъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит.

 Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост гласност и подкрепа при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

 Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.

 Да се осигури необходимата педагогическа и психологическа помощ на ученици със специални образователни потребности.

 Провеждане на социално – психологични тренинги с родители.11.4. Основни приоритети

А. Повишаване мотивацията за работа и удовлетвореност от труда сред педагогическия и непедагогически персонал

Б. Повишаване вътрешната система за квалификация с цел обучение на всички видове ДМУ и постигане на по-добри резултати.

В. Подобряване на средата, съобразно потребностите на ДМУ.11.5 Форуми – самообразование, самоусъвършенстване, семинари, открити уроци.

11.6 Участници в квалификационната дейност

1. Педагогически персонал

2. Непедагогически персонал

11.7. Принципи и критерии:

1. Адекватност на обучението.

2. Актуалност на обучението.

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно

развитие.

4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от

заеманата длъжност.

5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с

личните възможности и интереси на служителите.

6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите.11.8. Финансиране

Финансирането за квалификационната дейност се осъществява от бюджета на ЦСОП. Средствата за квалификация на педагогическите специалисти се определя в размер на 1% от ФРЗ на педагогическия персонали се предоставя за включването им в квалификационни курсове, предварително обсъждани на ПС и утвърдени от директора.11.9 Очаквани резултати

 1. Осигуряване на съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнище на професионална компетентност на педагогическите кадри.

 2. Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионални изяви на учителите.

 3. Усъвършенстване работата с ученици със специални образователни потребности.

 4. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и осъществяване на ефективна съвместна дейност.

11.10. Дейности:

А. Вътрешна квалификационна дейност

1. Разработване на план за дейността на МО.

Срок: м.Х.2017 г.

Отг.: Предс. на МО

2. Изработване на план за квалификационна дейност на педагогическия персонал

Срок: м.Х.2017 г.

Отг.: Директора

3. Периодично обсъждане изпълнението на индивидуалните учебни програми на ДМУ.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

4. Провеждане и обсъждане в МО на проведените открити занятия.

Срок: през годината

Отг.: Предс. на МО

5. Участие в семинарни занятия.

Срок: през годината

Отг.: Директора

6. Участие в тематични съвети

Срок: през годината

Отг.: Директора

7. Участие в дискусии

Срок: през годината

Отг.: Директора

8. График на вътрешноквалификационната дейност с педагогическия персонал

Тема

Вид

Време на провеждане

Водещ

Обучителна институция

Прогнозен брой участници

Запознаване с нови нормативни документи във връзка със ЗПУО и преобразуването на училището в център за специална образователна подкрепа.

Работна среща

м.ІХ.2017

Директора


ЦСОП

5 учители

Обсъждане на идеи за подобряване условията за обучение на ДМУ

дискусия

м.ІХ.2017

Директора

КЕ


ЦСОП

5 учители

Участие на учителите в Изработване планове за подкрепа на учениците

Дискусия

м.ІХ.2017

КЕ

ЦСОП
Участие на учителите в Изготвяне на индивид. учебни програми на учениците за предметите от индивидуалните учебни планове

Обмен на практики

м.Х.2017

КЕ


ЦСОП

5 учители

Оказване методическа и педагогическа помощ на нови учители

Консултиране, помощ, подкрепа

2017/18 г.

Директора,

Предс.на МОЦСОП

5 учители

Психофизични особености и адаптация на новопостъпилите

Дискусия

м.Х.2017

Кл. р-ли

ЦСОП

5 учители

Ролята на арттерапията в процеса на обучение на ДМУ

Дискусия

м.ХІІ.2017

Директора

учители


ЦСОП

8 учители

Приложение на арттерапията в обучението на ДМУ
Проф. обучение в ЦСОП

Обсъждане на

Експериментални уроци2018 г.

З. Илиева

В.Йорданова

П.Петрова

Ив. ИвановаЦСОП

8 учители

Рехабилитация на комуникативните и физически нарушения, психо-социална рехабилитация.Ролята им в обучението на ДМУ и постигнати резултати.

Тематичен съвет

м.І.2017

Директора

Логопед


Психолог

рехабилитаторЦСОП

8 учители

Обсъждане изпълнението на индивидуалните програми на учениците и постигнати резултати в края на І срок

Работна среща

м.І.2018

КЕ

ЦСОП

8 учители

Обсъждане изпълнението на индивидуалните програми на учениците и постигнати резултати в края на учебната година

Работна среща

м.VІІ.2018

КЕ

ЦСОП

8 учители

Изготвяне анализи за резултатите от входящо и изходящо нива на учениците

Доклад

м.Х, , м.VІІ

Преподавателите

ЦСОП

8 учителиСъздаване условия в ЦСОП за рехабилитация на физическите увреждания.

Дискусия

м.ІІІ.2017

В.Йорданова

учители


ЦСОП

8 учители

Нови терапии и използването им в обучението на ДМУ в ЦСОП.

семинар

м.ІV.2017

Директор

ЦСОП

8 учители

9. График на вътрешноквалификационната дейност с непедагогическия персоналТема

Вид

Време на провеждане

Водещ

Обучителна институция

Прогнозен брой участници

Периодично обучение по безопасност и здраве

обучение

м.ХІІ.2017
СТМ

1

Периодично обучение за безопасност при работа по ел.обзавеждане с напрежение до 1000V

обучение

м.І.2018
„Плам Системс”

1


Б. Извънучилищна квалификационна дейност

1. Координиране на вътрешната квалификационна дейност с квалификационна дейност на РЦПППО, РУО и др.

Срок: постоянен

Отг.: Директора


2. Проучване желанията на учителите за участие в квалификационни форми.

Срок: постоянен

Отг.: Предс. на МО
3. Осигуряване на необходими условия за повишаване квалификацията на учителите в извънучилищни форми, организиране на регионално и национално ниво.

Срок: постоянен

Отг.: Директора
4. Участие в квалификационната програма на РУО – Силистра на областно равнище /методически дейности, организирани от експертите/
5. Други участия в квалификационни форми (от каталога на програми за обучение на учители)


 1. Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационната дейност:

10.1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал се осъществява по План за квалификационната дейност на центъра, който се изготвя в началото на всяка учебна година, обсъжда се на ПС и се утвърждава от директора.

10.2. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:

10.2.1. да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;

10.2.2. да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.

10.3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО - Силистра, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности ,РЦПППО.

10.4. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в центъра.

10.5. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:

10.5.1. по собствено желание;

10.5.2. по препоръка на работодателя;

10.5.3. по препоръка на експерти от РУО - Силистра и МОН.

10.6. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и директора на центъра по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с ЗПУО.
 1. Правила за участие на непедагогическия персонал в квалификационната дейност:

11.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.

11.2. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си:

11.2.1. по собствено желание;

11.2.2. по препоръка на директора на центъра;

11.2.3. по препоръка на експерти от съответната област.

11.3. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и директора на центъра по реда на чл.234 от Кодекса на труда.РАЗДЕЛ V

Заседания на Учителския съвет
м. Септември

 1. Избор на протоколчик

 2. Разпределение на учениците в сборни групи за обучение предвид индивидуалните особености и потребности.

 3. Разпределение на преподавателите по групи.

 4. Разглеждане и приемане формата на обучение на учениците предложена от КЕ.

 5. Приемане на информация за организация на учебния ден

 6. Разглеждане и приемане плановете за подкрепа на учениците.

 7. Приемане на седмичното разписание за първия учебен срок.

 8. Приемане на критерии за оценка труда на учителите през учебната 2016/2017г.


м. Октомври


  1. Приемане на Правилника за устройството и дейността на ЦСОП.

  2. Приемане актуализирания правилник за вътрешния трудов ред в ЦСОП.

  3. Годишен план за дейността на ЦСОП.

  4. Етичен кодекс на работещите с деца.

  5. План за противодействие при наличие на тормоз в училище.

  6. Училищни правила за задълженията на всички учители по отношение предотвратяването и реакцията в случай на насилие и тормоз сред учениците.

  7. Училищни процедури и форми за регистриране случаите на насилие и тормоз сред учениците.

  8. План за действие при извънредни ситуации в ЦСОП.

  9. Правилник за пропусквателния режим през учебната 2017/2018г.

  10. Мерки за прилагане на Конвенцията за правата на детето.

  11. Система на взаимодействие на учителите,учениците и техните лични лекари в случай на необходимост от здравна намеса.

  12. Приемане на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

  13. Приемане индивидуалните учебни програми на учениците .

  14. Приемане план за готовност за работа при зимни условия

  15. Приемане правила за участие на учителите в в квалификационната дейност.

  16. План за действие при злонамерени анонимни телефонни съобщения.

  17. План за намаляване на отпадъците през учебната година в ЦСОП.

  18. График за дежурствата на учителите.м. Ноември

1. Анализ на резултатите от входно ниво – проблеми и постижения

2. Анализ на здравословното състояние на учениците.

3.Запозноване с Плана на Директора

4.Приемане на Плана за Квалификационна дейност.

5.Разглеждане и приемане на Плана на Координационния екип.

6.Приемане на система от символи на качествените показатели за оценяване на учениците.

7.Приемане Плана на МО.


м. Февруари

 1. Отчет на резултатите от УВР през І учебен срок и изпълнение на индивидуалните учебни програми.

 2. Рехабилитация на комуникативните и физически нарушения, психо-социална рехабилитация.Ролята им в обучението на ДМУ и постигнати резултати.

 3. Изпълнение индивидуалните програми на учениците.

4.Приемане на седмичното разписание за ІІ учебен срок и графика за дежурство на учителите.
м. Април

1. Състояние на МТБ на училището и мерки за обогатяването й и създаване условия за целодневна организация.


м. Юни

 1. Отчет на резултатите от УВД през учебната 2016/17 г. , изпълнение на ГП на центъра и индивидуалните учебни програми на учениците.

 2. Отчет на дейността на КЕ.

 3. Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година


РАЗДЕЛ VІ

Календарен план за възпитателна работа
М. Септември

1. Тържествено откриване на учебната 2017/18г.

Срок: 15. 09. 2017г.

Отг. Ив. Иванова

М. Октомври

1. „Благодатна есен ” – изложба на рисунки

Срок : 12.10. 2017г.

Отг. В. Йорданова 1. „Моите сандвичи” – кулинарни изяви

Срок: 13.10.2017 г.

Отг.: кл. р-ли

2. Ден на народните будители

Срок : 27. 10 2017г.

Отг. Ив. Иванова

М. Ноември

1. Здравна беседа

Срок : 14. 11 2017г.

Отг. Р. Чешмеджиева

2. „Бон апети” – кулинарно шоу

Срок : 01. 12. 2017г.

Отг. З. Илиева

М. Декември

1. „По снежната пъртина”– изложба от рисунки,пана .

Срок: 6. 12. 2017г.

Отг. П. Петрова

2. „Сладките на баба” – кулинарни изяви

Срок: 22.12.2017 г.

Отг.: кл. р-ли

2. „Очакваме те, Коледа” – коледно тържество

Срок: 22. 12. 2017 г.

Отг. Ив. Иванова

М.Януари

1. „Всички на седянка „ Срок:26.01.2018г.

Отг. П.Петрова

М. Февруари

1. Практическа игра – „ При Чичо Доктор „

Срок: 9. 02. 2018г.

Отг. Р. Чешмеджиев

2.Карнавал с маски

Срок:23.02.2018г.

Отг.Ш. Исмаил

3. „Бяло и червено” – изработване на мартенички

Срок: 28. 02. 2018г.

Отг. З. Илиева

М. Март


1.„На празника с мама” – кулинарно шоу

Срок: м. март

Отг. В. Йорданова

2. „Китна пролет е дошла” – изложба от рисунки

Срок: 20. 03. 2018г.

Отг. Ив. Иванова

3.Посрещане на Първа пролет с деца от у-ще „ Отец Паисий „

Срок:20.03.2018 г.

М. Април

1. „Озеленяване на училището” – засаждане на цветя

Срок: 21. 04. 2018г.

Отг. П. Петрова

2.”Шарено яйце „

Срок:м. април

М. Май

1. „На рожден ден, ела” – кулинарни изявиСрок: 23.05. 2018г.

Отг. Ив. Русева

М. Юни

1. Ден на дететоСрок: 1. 06. 2018г.

Отг. Всички учителиРАЗДЕЛ VІІ

Спортен календар
М. Октомври

1. „Побегни, подскочи, пропълзи” – спортни игри

Срок: 21.10. 2017г.

Отг. З. Илиева

М. Ноември

1. „Като олимпийците” – щафетни игри

Срок: 18. 11. 2017г

Отг. В. Йорданова

М. Януари

1. „Днес децата вън, на двора” – снежни игри

Срок: м. януари

Отг. П. Петрова

М. Февруари

1. Лъвски скок

Срок: 17. 02. 2018г.

Отг. Ив. Иванова

М. Март

1. „Фитнес за здраве” ЗумбаСрок: 31. 03. 2018г.

Отг. З. Илиева

М. Април

1. Игрите на баба и дядо

Срок: 28. 04. 2018г.

Отг. В. Йорданова

М. Май

1. Танцова забава с балониСрок: 11. 05. 2018г.

Отг. П. Петрова


М. Юни

1. „Да се хванем на хоро „

Срок: юни

Отг. Ив. Иванова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница