Централен депозитар ад обяснителни бележкистраница1/8
Дата28.02.2018
Размер1.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Съобщенията, които касаят прехвърляния с УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ СЪВКУПНОСТ ОТ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ, както и тези ЗА LOAN и REPO СДЕЛКИ, са само ПРОЕКТ и ще влязат в употреба след извършване на необходимите за целта промени в нормативната уредба на Централен Депозитар АД с решение на Съвета на директорите, за което ще бъдете уведомени своевременно!!!!
Всички останали съобщения са актуални към 01 ФЕВРУАРИ 2007г. и са в употреба!!!!!
Текстът с по-плътен шрифт в съобщенията маркира реквизити, които са променливи и са предмет на въвеждане от инвестиционните посредници. Наличието на тези реквизити в съобщенията е задължително и при грешно въвеждане подлежат на корекция (:23G:NEWM//DUPL). Всички останали реквизити са непроменливи и не подлежат на корекция по гореописания начин – в такива случаи, инвестиционните посредници и регистрационни агенти пускат ново съобщение с нов номер. При необходимост, подадено съобщение може да бъде отменено (:23G:CANC).

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

1002 – глобален номер на Централен Депозитар АД

14805 – глобален номер на Агенция за приватизация

ИП – инвестиционен посредник

РА – регистрационен агент

ДР – депозитарна разписка

ЦК – ценни книжа

КИ – компенсаторни инструменти (PKB, ZAPISI, GKZ, GKZL)

ЦПТ – централизиран публичен търг

НПТ – неприсъствен публичен търг

ПКБ – поименни компенсационни бонове

ИБ – инвестиционни бонове (IBON)

IBAN – международен номер на банкова сметка

LOCL – българско лице

ARNU – чуждестранно лице

PERS – физическо лице

CORP – юридическо лице

DUPL – корекция на подадено съобщение

CANC – канселиране (отмяна) на подадено съобщение

DVP – delivery versus payment (доставка срещу заплащане)

DFP – delivery free of payment (доставка без заплащане)

ДФ – договорен фонд

УД – управляващо дружество

СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

С ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

 1. MT 599 – РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛИЕНТ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО

:MT:599


:RC:1002

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:16R:SETPRTY

:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ФЛАГ ЗА СЛУЖИТЕЛ (S) ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИК (P)

:95S::ALTE/CDAD/LOCL/PERS/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ*

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/PERS/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ**

или :95S::ALTE/CDAD/LOCL/CORP/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ***

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/CORP/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ****

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM:
* ЕГН;номер на лична карта или паспорт;име;презиме;фамилия;адрес** ЕГН;име;презиме;фамилия;идентификатор;държава;адрес

*** име на фирмата;булстат;данъчен №;регистрация по ДДС;тип на дружеството;адрес

**** име на фирмата;булстат;тип на дружеството;идентификатор;държава;адрес
Забележка: В случаите, когато клиентът не е служител на ИП или не е пълномощник на друг клиент, флаг за служител/пълномощник не се въвежда. За ИДЕНТИФИКАТОР на чуждестранно юридическо лице се въвежда дословно номерът на съдебната регистрация (букви и цифри), а за БУЛСТАТ - само цифрите (слято). За ЕГН на чуждестранно физическо лице се въвежда низ от 10 цифри, които да отразяват рождената дата на лицето (година, месец, дата) и две нули за допълване (пример: 1972052600). За ИДЕНТИФИКАТОР на чуждестранно физическо лице се въвежда цифровият низ за ЕГН. Адресът за всички видове лица трябва да бъде минимум от 12 символа.

В случаите, когато българско юридическо лице не притежава номер за данъчна регистрация, на мястото за такъв се въвежда номера за регистрация по БУЛСТАТ.

За чуждестранни физически лица, които не притежават второ име (презиме) на мястото за такова се въвежда фамилното име на клиента. Имената на чужди граждани се изписват на латиница (или както са изписани в документа им за самоличност). Чуждестранни физически лица, които притежават документи за временно или постоянно пребиваващи в Република България, но нямат българско гражданство (съответно българска лична карта или паспорт) също се регистрират като чуждестранни физически лица по описания по-горе начин.


 1. MT 599 – ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО

:MT:599


:RC:1002

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:99B::SETT/CDAD/ТИП НА СМЕТКАТА*

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16R:SETPRTY

:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР;

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM:
* 2 – клиентска за физическо лице3 – собствена за ИП
4 – клиентска за юридическо лице

8 – транзитна сметка на ИП

6 – клиентска на емитент (за първично публично предлагане или обратно изкупуване) 1. MT 599 – РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛИЕНТ И ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:MT:599


:RC:1002

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:99B::SETT/CDAD/ТИП НА СМЕТКАТА

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16R:SETPRTY

:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ФЛАГ ЗА СЛУЖИТЕЛ (S) ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИК (P)

:95S::ALTE/CDAD/LOCL/PERS/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/PERS/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

или :95S::ALTE/CDAD/LOCL/CORP/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/CORP/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM:
Забележка: В случаите, когато клиентът не е служител на ИП или не е пълномощник на друг клиент, флаг за служител/пълномощник не се въвежда. За ИДЕНТИФИКАТОР на чуждестранно юридическо лице се въвежда дословно номерът на съдебната регистрация (букви и цифри), а за БУЛСТАТ - само цифрите (слято). За ЕГН на чуждестранно физическо лице се въвежда низ от 10 цифри, които да отразяват рождената дата на лицето (година, месец, дата) и две нули за допълване (пример: 1972052600). За ИДЕНТИФИКАТОР на чуждестранно физическо лице се въвежда цифровият низ за ЕГН. Адресът за всички видове лица трябва да бъде минимум от 12 символа.

В случаите, когато българско юридическо лице не притежава номер за данъчна регистрация, на мястото за такъв се въвежда номера за регистрация по БУЛСТАТ.

За чуждестранни физически лица, които не притежават второ име (презиме) на мястото за такова се въвежда фамилното име на клиента. Имената на чужди граждани се изписват на латиница (или както са изписани в документа им за самоличност). Чуждестранни физически лица, които притежават документи за временно или постоянно пребиваващи в Република България, но нямат българско гражданство (съответно българска лична карта или паспорт) също се регистрират като чуждестранни физически лица по описания по-горе начин.
 1. МТ 599 – ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДР ЗА ЦК ПО КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ИП

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО

:MT:599


:RC:1002

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/INWP/200

:16R:DEPR

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК ПО КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА

:16S:DEPR

:16R:SETPRTY

:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM:


 1. MT 522 – ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧНОСТ НА ЦК ПО СМЕТКА ОТ ДР

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО

:MT:522


:RC:1002

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКА ОТ ДР

:16S:FIAC

:16R:TRADDET

:16R:SETPRTY

:95S::ALTE/CDAD/LOCL/PERS/ЕГН НА СОБСТВЕНИКА

или :95S::ALTE/CDAD/LOCL/CORP/БУЛСТАТ НА СОБСТВЕНИКА

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/PERS/ЕГН НА СОБСТВЕНИКА

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/CORP/БУЛСТАТ НА СОБСТВЕНИКА

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM: 1. MT 522 – ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧНОСТ НА КИ ПО НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:MT:522


:RC:1002

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ КИ,

:97A::SAFE//НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ*

:16S:FIAC

:16R:TRADDET

:16R:SETPRTY

:95S::ALTE/CDAD/LOCL/PERS/ЕГН НА СОБСТВЕНИКА

или :95S::ALTE/CDAD/LOCL/CORP/БУЛСТАТ НА СОБСТВЕНИКА

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/PERS/ЕГН НА СОБСТВЕНИКА

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/CORP/БУЛСТАТ НА СОБСТВЕНИКА

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM:


* Номерът се изписва дословно на кирилица (за ПКБ серията не се изписва)


 1. SLUV – регистрация на трипластови хартиени нареждания за прехвърляне на ЦК или КИ от собствена към клиентска сметка при ИП

Това са текстови съобщения (файлове с разширение TXT) с фиксирани дължини на полетата, като всеки един от реквизитите описани по-долу започва от точно определена позиция. Тези съобщения могат да съдържат повече от един ред от вида:


ГЛНОМНОМЕРНАКЛИНАЧНОКРАНОФ
ГЛНОМ (начална поз. 1) - глобален номер на ИП

НОМЕРНАКЛИ (нач. поз.12) - клиентски номер на служителя, на когото е зачислена пачката

НАЧНО (начална поз. 24) - номер на първото хартиено нареждане от пачката

КРАНО (начална поз. 36) - номер на последното хартиено нареждане от пачката

Ф (начална поз. 48) - флаг за активиране („Y”) или за анулиране (“N”) на пачката

- шпация (space)


Изискването към имената на файлове от този тип е, освен буквения низ SLUV (малки или големи букви), името на файла да включва и глобалния номер на инвестиционния посредник, например:


SLUV22777.TXT или SLUV_22777.TXT
При необходимост за изпращане на повече от един файл от такъв тип в един и същи момент и за да се избегне припокриването на различни като съдържание, но с еднакви имена файлове от операционната система, се допуска и номериране от вида:
SLUV1_22777.TXT,

SLUV2_22777.TXT,

SLUV3_22777.TXT

Файлове от този тип могат да бъдат изпращани неархивирани или архивирани с ARJ32.
 1. MT 540 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЦК ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК (ЗАХРАНВАНЕ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM: 1. MT 542 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЦК ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК (ЗАХРАНВАНЕ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:99B::TOSE/CDAD/НОМЕР НА ТРИПЛАСТОВО НАРЕЖДАНЕ ИЛИ 11111*

:95R::FILL/CDAD/0000000001**; 0000000002***

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКА ОТ ДР ИЛИ НОМЕР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ (ЗА КИ)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:


* За юридическите лица, при трансфер от собствена към клиентска сметка при посредник, не се попълва трипластово хартиено нареждане, поради което за този реквизит се използва служебен номер - 11111
** Клиент "0000000001" е пълномощник на собственика на ценните книжа, ако има такъв – в противен случай този реквизит не се въвежда
*** Клиент "0000000002" е служителят на ИП, който е приел поръчката на клиента и е попълнил нареждането за прехвърляне 1. МТ 540 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЦК, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ – “OTCC”(ЗА ИП-ПРИЕМАТЕЛ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ЦК

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО СА КНИЖАТА

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCC

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ЦK,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM: 1. МТ 542 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЦК, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ – “OTCC”(ЗА ИП-ПРЕХВЪРЛИТЕЛ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО СА ЦК

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ЦК

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCC

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ЦK,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM: 1. МТ 540 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЦК СОБСТВЕНОСТ НА ИП ПРИТЕЖАВАЩ ЛИЦЕНЗ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕН ПОРТФЕЙЛ, ОТ НЕГОВА КЛИЕНТСКА КЪМ НЕГОВА СОБСТВЕНА СМЕТКА – “OTCA” (ЗА СТРАНАТА-ПРИЕМАТЕЛ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCA

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//СОБСТВЕНА СМЕТКА НА ИП (тип 3)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ИП ПРИ СЕБЕ СИ

:70C::PART//БРОЙ ЦK,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM: 1. МТ 542 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЦК СОБСТВЕНОСТ НА ИП ПРИТЕЖАВАЩ ЛИЦЕНЗ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕН ПОРТФЕЙЛ, ОТ НЕГОВА КЛИЕНТСКА КЪМ НЕГОВА СОБСТВЕНА СМЕТКА – „OTCA” (ЗА СТРАНАТА-ПРЕХВЪРЛИТЕЛ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCA

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ИП ПРИ СЕБЕ СИ

:70C::PART//БРОЙ ЦK,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM: 1. МТ 540 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЦК БЕЗ СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ЦК ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ – “OTCD” (ЗА ИП-ПРИЕМАТЕЛ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПРИЕМАТЕЛ НА ЦК

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПРЕХВЪРЛИТЕЛ НА ЦК

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCD

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ЦK,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM: 1. МТ 542 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЦК БЕЗ СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ЦК ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ – „OTCD” (ЗА ИП-ПРЕХВЪРЛИТЕЛ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПРЕХВЪРЛИТЕЛ НА ЦК

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПРИЕМАТЕЛ НА ЦК

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCD/НОМЕР НА МТ540

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ЦK,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM: 1. MT 540 - СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ЦK ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:


Забележка: За сделки с КИ, сключени на извънрегулиран пазар (съгласно Приложение 26/П26), ред 94В на блок TRADDET добива вида: :94::TRAD/CDAD/OTCK


 1. MT 542 - СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (ЗА ПРОДАВАЧА)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:Забележка: За сделки с КИ, сключени на извънрегулиран пазар (съгласно Приложение 26/П26), ред 94В на блок TRADDET добива вида: :94::TRAD/CDAD/OTCK


 1. Каталог: Dokumenti
  Dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
  Dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
  Dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
  Dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
  Dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
  Dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
  Dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница