Централен съвет информация относно дейността на сюб за периода март 2015 г. – Март 2016 г и Между xix-я и xxiv-я конгресиДата24.07.2016
Размер372.84 Kb.
#4209
СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА СЮБ
ЗА ПЕРИОДА МАРТ 2015 г. – МАРТ 2016 г. и
МЕЖДУ XIX-я и XXIV-я КОНГРЕСИУважаеми колеги,
През 2016 г. Съюзът на юристите в България навършва 50 години от своето учредяване. На този половинвековен юбилей са посветени всички мероприятия на Съюза през настоящата година. Тази годишнина е повод както за оценка на един изминал период, така и за изводи - особено за времето след 1989 г., от когато осъществявахме дейността си без държавна издръжка, в условията на бурни демократични промени, дейност, свързана с оцеляването на организацията ни и насочена към развитие на Съюза ни в бъдеще.

Съюзът на юристите в България е създаден през 1966 г. (11.06.1966 г.) като доброволна независима обществена и творческа организация. СЮБ е правоприемник на кооперативно дружество “Дом на българските правници” (основано през 1925 г.), с основни цели и задачи: да защитава правата и законните интереси на членовете си, тяхната професионална и обществена позиция и престижа на юридическите професии; да изучава ефективността на действащото законодателство и предприема действия за неговото усъвършенстване; да съдейства за повишаване квалификацията и за задоволяване на професионалните, интелектуалните, икономическите и културни интереси на българските юристи; да работи за изигане на правната култура на българското население, да извършва безплатна правна помощ и др.

През изминалите 50 години, като продължават традициите, залегнали в дейността на кооперативното дружество, с безкористeн ентусиазъм и професионализъм членовете на СЮБ са се стремяли към качествено реализиране на тези цели и задачи, прилагайки и усъвършенствайки нови форми и методи за по-пълноценното им реализиране.

Създаването на правна неправителствена организация (Съюз на юристите в България) през 1966 г. никак не е било лесно. Били са необходими доста усилия от страна на изявените за периода юристи, за да може с настойчивост пред управляващите органи и с пропагандиране на необходимостта и ползата от такава структура, да се стигне до нейното основаване. Разбира се, след създаването си организацията сравнително безпроблемно е осъществявала дейността си, особено що се отнася до финансирането.

Сериозни проблеми, обаче, остро възникват след 1989 г. Тогава много от т.нар. „казионни организации” престават да съществуват, главно заради спряна финансова подкрепа от страна на държавата.

Сътресения преживява и СЮБ - приемана с големи резерви от външните донори (в началото на 90-те години) и лишена от помощта на държавните органи. Днес - от позицията на времето, можем да се похвалим с това, че с общи усилия и мъдрост, особено през периода с председател проф.Снежана Начева, в тези „бурни” години на преход и отрицание, успяхме да съхраним ценностите на сдружението, да запазим и издигнем авторитета му. Нещо повече! Независимо от трудностите, които съществуваха пред СЮБ, ние не само съхранихме организацията, но и запазихме нейната целокупност и имущество (което по-късно обновихме и увеличихме). В момента можем да кажем, че Съюзът на юристите в България е една организация, която поддържайки своите традиции, се превърна в естествен обединителен център за юристите в България, приемайки за колективни членове почти всички правни неправителствени организации, създадени в периода след 1989 г.

Уважаеми колеги,
Отдавайки нужното уважение на Председателите на СЮБ и ръководните му органи, можем открито и категорично да заявим, че основна заслуга за огромния авторитет и стабилност на сдружението имате вие - редовите членове на Съюза на юристите в България.

Може би в краткото представяне на СЮБ като организация с 50-годишен юбилей, трябва да отбележим и обстоятелството, че СЮБ постигна значителни успехи не само в своя вътрешно-съюзен живот, но и в организирането и провеждането на много обществено значими дейности в областта на държавното управление, на законодателството, на съдебната реформа, която се извършва през последните години, оказването на съдействие на всички юристи при осъществяване на тяхната дейност.

Не е без значение и членството на Съюза на юристите в България, в редица международни организации като Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) - СЮБ е нейн член от самото й основаване, и Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД) - СЮБ е един от учредителите й. Значението и ролята на Съюза на юристите в България, участието му в тези организации, са показателни и заради факта, че в ръководствата им са и членове от българския Съюз на юристите.
Доколкото 24 конгрес на СЮБ е изборен е нормално да бъде отчетена дейността на Съюза между двата изборни конгреса – от март 2011 г. до днес, независимо че това е правено през проведените през предходните години конгреси. Затова настоящата информация ще бъде по-подробна за дейността на СЮБ, обхващаща периода от началото на 2015 г. и по-специално след провеждането на 23-тия конгрес на СЮБ, а ще отбележим само по-значителните мероприятия за предходните пет години.
Информацията е изготвена по установената методика в съответствие с Устава в следните направления:
Организационно-съюзна дейност;

Административно-стопанска дейност;

Научноквалификационна и издателска дейност;

Културнопросветна и социална дейност;

Международна дейност.


 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Съществена част от дейността на СЮБ се изразява в организиране и провеждане на обучителни и квалификационни семинари, конференции и кръгли маси по значими и актуални проблеми на законодателството и правоприлагането, както и участие в такива, инициирани от други неправителствени организации и държавни институции.

През изтеклия период Съюзът на юристите в България внимателно следеше и подкрепяше усилията за провеждане на реална съдебна реформа. Представители на СЮБ взеха участие в редица кръгли маси и дискусии, както и в работни групи към Министерство на правосъдието за изготвяне на промени в нормативни актове, като изразиха мнението си за необходимостта от последователни и пълноценни промени в съдебната система, които да следват Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система и да отчитат в пълен обем международните и европейските стандарти и препоръки. Съюзът на юристите в България винаги своевременно е изразявал активна позиция по значимите и актуални проблеми в областта на съдебната реформа и функционирането на съдебната система.

През отчетния период Съюзът на юристите в България чрез свои представители активно участва в заседанията на няколко работни групи към министерство на правосъдието. СЮБ участва в работните група по ЗИД на ЗСВ, ГПК, ЗОДОВ, АПК, НК и за електронното правосъдие.

От 2013 г. Съюзът е член и редовно участва в работата на Гражданския съвет при ВСС като изразяваше критично и конструктивно позициите си по темите от дневния ред на съответните заседания.

От м. януари 2016 г. на основание ПМС №3/2016 г. СЮБ е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Представители на СЮБ вземат активно участие в работните групи по обсъждане на проектите за ИД на ЗСВ.


През отчетния период беше осъществена следната организационно-съюзна дейност (в хронологичен ред):
На 17 юни 2011 г. при огромен интерес бе проведена Национална кръгла маса на тема „Имотни измами”. Тя е втори национален форум, иницииран от Съюза на юристите в България, посветен на тази актуална проблематика и е по същество продължение на проведената на 31 октомври 2008 г. Национална конференция „Имотни измами - проблеми и противодействие". На нея беше направен отчет и анализ на изпълнението на решенията, съдържащи се в Декларацията от 2008 г. Във форума участваха 58 души, вкл. зам.-министърът на вътрешните работи г-н Веселин Вучков, председателят на Нотариалната камара г-н Димитър Танев, градският прокурор на София г-н Николай Кокинов, представители на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ВКС, ВКП, ВСС и представители на други институции, неправителствени организации и медии. Кръглата маса прие нова Декларация, съдържаща препоръки за усъвършенстване организацията на дейността за противодействие срещу имотните измами и необходимите нормативни промени, която бе изпратена на всички участници. Работата й бе широко отразена от медиите, включително с интервюта от ръководството на Съюза за различни телевизионни програми и печатни издания. Списък на участниците в кръглата маса, както и техните конкретни предложения за нормативни промени бяха предоставени на Министерство на правосъдието, което организира работна среща на 26 септември 2011 г. в изпълнение на ангажиментите на министерството за иницииране на законодателни промени на база на препоръките в новата Декларация.
На 13 юли 2011 г. СЮБ, Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат и Институт „Отворено общество” представиха изданието „Конституционен съд – юриспруденция 1997-2006 г.” Това е втора част на публикуваното през 1997 г. издание на юриспруденцията на Конституционния съд до 1996 г. Бяха поканени всички настоящи конституционни съдии и тези с изтекъл мандат, като голяма част от тях присъстваха. Доц. д-р Пенчо Пенев сподели свои разсъждения на тема „Компетентност на Конституционния съд – проблемни въпроси”, а конституционният съдия д-р Красен Стойчев направи аналитично представяне на книгата. Впоследствие двете презентации бяха публикувани в брой 7 /2011 г. на сп. „Общество и право”.

Екземпляри от новото издание бяха предоставени на присъстващите, на Народното събрание, ВСС и др. Така СЮБ допринесе по подходящ начин да бъде отбелязана двадесетата годишнина от приемането на Конституцията на Р България и от създаването на българския Конституционен съд.

На 21 ноември 2011 г. Съюзът на юристите в България под патронажа и с личното участие на г-жа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание, проведе Кръгла маса по проблемите на конституционния модел на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт. Участваха представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и на правни НПО, които обсъдиха проблемите на съдебната реформа и на Висшия съдебен съвет и по-конкретно следните въпроси:

1.Необходими ли са промени в правната уредба на съдебната власт и в частност на Висшия съдебен съвет?

2.Какво съдържание следва да бъде вложено в препоръките в Раздел IV, т. 1, б. „а” на Доклада на Европейската комисия за напредъка на България от м. юли 2011 г.?

3.Необходимо ли е изменение в действащи закони и/или в Конституцията?

4.Конституционните промени, ако такива се предлагат, могат ли да се извършат от обикновено Народно събрание или изискват Велико народно събрание?

На кръглата маса бяха направени многобройни предложения за осъществяване на съдебната реформа и за съобразяване с препоръките в Доклада за напредъка на България от м. юли 2011 г. Същите бяха систематизирани и изпратени на всички участници в кръглата маса. Г-жа Цецка Цачева пое ангажимента дискусията да продължи в Народното събрание.

С това Съюзът на юристите в България постави началото на сериозна обществена дискусия по проблемите на ВСС и органите на съдебната власт, която продължава и понастоящем. Ръководството на СЮБ продължи усилията си в подкрепа на промени в ЗСВ като активно участва в поредица от срещи и дискусии чрез председателя г-н Вл. Славов, зам.-председателя г-н Д. Гочев и председателя на Културния дом проф. Сн. Начева. През март 2012 г. Съюзът изрази своето становище по предоставените ни от МПр варианти за проекти за ЗИД на ЗСВ.
През 2011 г. в съответствие с решението на 19 конгрес СЮБ да осъществява дейност в обществена полза, Съюзът беше вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при МПр.

На 5 април 2012 г. Съюзът на юристите в България и АПИС БЪЛГАРИЯ проведоха Кръгла маса на тема „Свободното използване на данни от публичния сектор – двигател за иновации, растеж и прозрачно управление”. На нея бяха обсъдени предизвикателствата пред информационното общество, свързани с отварянето на публични данни за свободна повторна употреба.


На 17 май 2012 г. Съюзът на юристите в България, АПИС БЪЛГАРИЯ и Институтът за изследване на законодателството и правоприлагането проведоха научно-практическа конференция на тема "НОВИЯТ СЕМЕЕН КОДЕКС в изпитанието на практиката - достижения, проблеми, тенденции". Лектори бяха зам.-министърът на правосъдието доц. Велина Тодорова, съдия Стилияна Григорова, председател на БК на СРС и Димитър Танев, председател на Съвета на Нотариалната камара. Присъствието на конференцията и интересът към проблематиката бяха много високи. Обсъдени бяха множество въпроси, свързани с приложението на новия СК, включително приложението на медиацията в сферата на семейните взаимоотношения. Конференцията беше излъчвана по интернет в реално време.
На 21 юни 2012 г. Съюзът на юристите в България и АПИС БЪЛГАРИЯ проведоха тематичен семинар „Последните промени в Закона за обществените поръчки”. Това е вторият семинар, посветен на промените в ЗОП през 2012 г. – първият беше на 17 февруари 2012 г. Очевидно АПИС БЪЛГАРИЯ в сътрудничество със СЮБ реагира своевременно и адекватно на потребностите на колегите юристи при подбора на теми за семинари. Конференцията можеше да бъде проследена в реално време по интернет.
На 22 юни 2012 г. в гр. Ловеч Съюзът на юристите в България и дружеството на юристите – гр. Ловеч организираха обучителен семинар на теми „Съдебни производства по ДОПК” с лектор Теодора Николова, съдия във ВАС и „Въззивно обжалване по НПК” с лектор Кети Маркова, съдия в Конституционния съд и бивш съдия във ВКС. Присъстваха над 60 колеги в това число председателите на Окръжен съд гр. Ловеч Антоанета Монева и на РС гр. Ловеч, председателят на АдмСъд гр. Ловеч Габриела Христова, на РС гр. Троян Сийка Сеизова, на РС гр. Тетевен Искра Максимова, председателят на НАП гр. Ловеч, ръководителите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Ловеч, на РП гр. Троян и РП гр. Тетевен, представители на Областната администрация, на областната структура на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на областната Дирекция на полицията, инспектори в затвора в гр. Ловеч, следователи, полицейски служители, адвокати. Благодарим на колегата Валентин Вълков, член на ЦС на СЮБ, за инициативата и перфектната организация.
През  м. май 2012 г. Съюзът на юристите в България представи становище по ПРОЕКТА ЗА НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС – ОСОБЕНА ЧАСТ. Оценяваме приноса на проф. Байчо Панев и колегата Ваня Савова, прокурор във ВКП за изготвяне на становището на СЮБ и им благодарим.

На 30 ноември 2012 г. СЮБ проведе експертна конференция с подкрепата на Президента на Р България Росен Плевнелиев на тема „Правни проблеми на строителното предприемачество”. Конференцията бе организирана със съдействието на ВКП, ВАдвС, Нотариалната камара на Р България, Института за принципите на правото, Българска стопанска камара и Българска предприемаческа камара в строителството. Станахме свидетели на задълбочена дискусия на многобройните проблеми в сферата на строителното предприемачество. Участниците обсъдиха и приеха заключителен документ – Декларация, с която възложиха на държавни институции и браншови организации от сектора да реализират конкретни предложения за преодоляването им, включително законодателни промени. Декларацията бе изпратена на всички участници в конференцията и на институциите, имащи отношение към проблемите на строителното предприемачество.

На 22 ноември 2012 г. Съюзът на юристите в България и Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проведоха възпоменателна вечер „В памет и за памет” на проф. Борис Спасов по случай 100 год. от рождението на бележития учен, юрист и дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ „Климент Охридски”, Доктор хонорис кауза” на ЮЗУ „Н. Рилски”, основател и пръв председател на СЮБ. Честването започна с встъпително слово на председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. Колеги, роднини, приятели и бивши студенти присъстваха на събитието. Спомени за творческия и житейски път на проф. Б. Спасов разказаха проф. Александър Янков, проф. Велко Вълканов, проф. Васил Мръчков, проф. Иван Велинов, проф. Александър Воденичаров, проф. Красимира Средкова, зам.-председателят на СЮБ Димитър Гочев, проф. Мариана Карагьозова-Финкова и проф. Сашо Пенов, декан на ЮФ на СУ "Кл. Охридски". По време на честването прозвуча радио-интервю на проф. Б. Спасов и бе прожектиран видеоматериал-интервю на проф. Б. Спасов, както и бе раздадена на всички присъстващи мемоарната му книга "Морна памет".

На 25 февруари 2013 г. в сградата на СЮБ бе проведена ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА на тема «ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ», организирана от Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Съюза на юристите в България. Присъстваха зам.-министърът Деница Вълкова и близо 50 експерти, които задълбочено обсъдиха проблемите и перспективите пред информационните технологии в електронното правосъдие. Направените предложения бяха обобщени и изпратени на участниците за преглед и уточнения.

На 15 ноември 2013 г. в салона на СЮБ се проведе Експертна кръгла маса по проблемите на съдебната експертиза и вещите лица, организирана от Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието и СЮБ. Кръглата маса беше открита от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Участваха представители на ВСС, МПр, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Министерство на инвестиционното проектиране, както и на Съюза на счетоводителите, Съюза на архитектите, Сдружение „Сефита“ и др. Бяха изготвени предложения за законодателни промени , съгласувани с участниците в кръглата маса. През м. февруари 2014 г. с решение No. 2305 oт 18 февруари ВАС отмени изцяло Наредба No.3 от 30.11.2012 г. на министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица по жалба на Сдружение „Сефита“. С провеждането на кръглата маса СЮБ допринесе за промяна във виждането на МП за регулиране на тази дейност със закон. СЮБ подготви за печат в отделна книжка на сп. „Правна трибуна“, орган на Съюза, материалите от проведената кръгла маса, която бе изпратена на всички заинтересовани и имащи отношение институции.

На 20 февруари 2014 г. Институтът за държавата и правото–БАН и Съюзът на юристите в България проведоха кръгла масазборни системи – предимства и недостатъци". Темата беше представена от проф. д-р Емилия Друмева – ИДП при БАН, Димитър Гочев – зам.-председател на СЮБ и гл. ас. Владимир Христов – ИДП при БАН.


Съюзът на юристите в България и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат проведоха на 28 февруари 2014 г. експертна кръгла маса на тема:"Индивидуалната конституционна жалба - ЗА и ПРОТИВ". Форумът се проведе под патронажа и с участието на г-н Росен Плевнелиев, президент на Р България.

На 28 ноември 2014 г. в сградата на СЮБ при препълнен салон се проведе съвместен национален семинар на СЮБ, Камарата на следователите, Фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” и АПИС АД на тема „Актуални въпроси по правната уредба на разследването и наказването на данъчни, банкови и други престъпления и нарушения против стопанството” с лектори Капка Костова, съдия във ВКС и Теодора Николова, съдия във ВАС.

На 7 юли 2014 г. на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът на Р България Росен Плевнелиев удостои с орден "Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие един от най-авторитетните български адвокати - Тодор Бурилков. Предложението бе внесено в МС от правосъдния министър Зинаида Златанова по инициатива на ЦС на Съюза на юристите в България, на Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциация на прокурорите в България, Център за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" и Българския институт за правни инициативи.
На 16 април всяка година Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията и юриста. През 2015 г. тържествено слово произнесе председателят на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов, който призова юридическата общност да бъде единна в подкрепата си за осъществяване на съдебната реформа в България. Министърът на правосъдието г-н Христо Иванов поздрави юристите за празника и от своя страна ги призова да се включат в дебата за промени в Конституцията, за да има ефективна реформа в съдебната система.

Приветствия към колегите юристи поднесоха г-жа Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, г-н Красимир Катранджиев – председател на Нотариалната камара и г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. На тържественото честване присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, известни и уважавани представители на юридическата общност в България, както и представители на медиите.

По решение на ЦС на СЮБ 9 (девет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-прредседателя г-н Йосиф Герон.


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Боян Магдалинчев – съдия, зам.-председател на ВАС и председател на Асоциацията на българските административни съдии

Евгени Иванов - председател на Асоциацията на прокурорите в България

Ели Христова – адвокат, Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев”

Елка Хаджиeва – съдия в РС гр. Девин и председател на дружество на СЮБ

Катина Клявкова – медиатор, Национална асоциация на медиаторите

Йордан Школагерски - адвокат

Проф. Огнян Герджиков - преподавателПетър Георгиев – завеждащ следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе

Цвятко Миланов – нотариус, гр. Русе (най-възрастният нотариус в България).

  

За пета поредна година Съюзът на юристите в България връчи наградата „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА“, която се присъжда за дългогодишно и активно сътрудничество. За 2015 г. наградата (плакет на СЮБ и грамота) получи Община Бургас.Традиционно, награди получиха и журналисти за свои публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – публикация в централния печат, публикация в местен печат и излъчен материал в електронна медия.

Наградени бяха журналистите:Владимира Георгиева , в-к „Труд“ за материала „СРС-то не затваря вратата на съдебната зала“ – 09.12.2014 г.

Мила Кюлюмова, в-к „Екип 7“, гр. Разград, за материала „Омагьосаният кръг на институциите докара уволнена жена до просешка тояга“ – 27.02.2015 г.

Петър Нанев, предаването „ bTV Репортерите“, БТВ – „Необяснимо бездействие. Злоупотреби за милиони във ВМА“ – 22.02.2015 г.

 

Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.На 3 февруари 2015 г. председателят на СЮБ г-н Славов участва в организираният от Български институт за правни инициативи /БИПИ/ проект – Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието.

На 14 май 2015 г. представители на СЮБ участваха в конференция – Върховенството на закона:съдебната реформа в България и алтернативното решаване на спорове, организирана от Американската търговска камара в България, Френско-българската индустриална и търговска камара и др.

На 2 юни 2015 г. зам.председателят на СЮБ г-н Герон и главния секретар г-жа Спасова взеха участие в работна среща, организирана в Националния институт на правосъдието, на тема:“Реформа с измерими резултати – медиация с елементи на задължителност“.

На 23 юни 2015 г. г-н Славов присъства в Националния институт на правосъдието на закриване на курса за първоначално обучение на младши съдии и прокурори, випуск 2015 г.

На 24 юни 2015 г. представители на СЮБ взеха участие в Национална конференция на Асоциацията на прокурорите в България на тема: „Прокурорите и реформата в съдебната власт“, където председателят на СЮБ г-н Славов и зам. председателят г-н Гочев се изказаха по разискваните проблеми.

На 3 юли 2015 г. СЮБ и АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема: Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение № 2/2013 на ОСГТК на ВКС". Към разискваната тема имаше голям интерес от действащите юристи – адвокати, магистрати и съдебни изпълнители.

На 6 юли 2015 г. под патронажа и с участието на г-жа Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание, се проведе Кръгла маса на тема „Конституционният модел на Висшия съдебен съвет и предложенията за промени". Участие във форума взеха министърът на правосъдието г-н Христо Иванов, председателят на ВКС – г-н Лозан Панов, членове на ВСС, представители на Съюза на съдиите в България, на Асоциацията на прокурарите в България, на Камарата на следователите.
На 13 юли 2015 г. в Националния институт на правосъдието Министерство на правосъдието организира изнасянето на лекция от съдия Салим Жубран от Върховния съд на Израел на тема „Ролята на съдебната система в демократичната държава“. От СЮБ присъства г-жа Спасова.

На 17 септември 2015 г. СЮБ и АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема: Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и българските съдилища". 

На 2 октомври 2015 г. в университетска база Бачиново, община Благоевград се проведе международна научна конференция на тема: “ООН - исторически традиции и съвременно право“. Конференцията бе организирано от Българска академия на науките и Института за държавата и правото. На конференцията присъства зам. председателят на СЮБ г-н Гочев, който взе отношение по разглежданата тема.
На 9 октомври 2015 г. г-н Славов взе участие в организираната от Народното събрание и Български институт за правни инициативи /БИПИ/ дискусия – структурирани дебати за прозрачни парламентарни назначения.
На 13 октомври 2015 г. в гранд хотел „София“ бе представен брой 11 на „Юридически барометър“. Темата на броя: Конституционните промени в контекста на реформата в съдебната система бе представена от председателя на СЮБ г-н Вл. Славов. Поставената проблематика и задълбочените разисквания в последвалата дискусия намериха широк отзвук в медиите.
На 16 октомври 2015 г. зам.председателят на СЮБ г-н Гочев взе участие в организираната от Министерство на правосъдието кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на обучението по ЕКЗПЧ в университетите“.
На 23 октомври 2015 г. представители на СЮБ посетиха организираната от Посолството на Великобритания, Институт Отворено общество-София и Фондация Америка за България публична лекция „Историческото значение на Магна Харта“.

Сериозно медийно отражение и колегиална благодарност получи Декларацията на СЮБ от 28 октомври 2015 г. в подкрепа на Отвореното писмо на съсловните магистратски неправителствени организации до ръководителите на Народното събрание, на Министерския съвет, на Министерство на правосъдието и на Министерство на финансите за оттегляне на проектозакона за държавния бюджет за 2016 г. и за осигуряване на необходимите бюджетни средства за нормално функциониране на съдебната система през 2016 г.

На 30 октомври 2015 г. г-н Славов и г-жа Бозукова се включиха в организираното от Министерство на правосъдието обсъждане на проект за Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Г-н Славов направи задълбочено изказване по разискваната тема.

На 6 ноември 2015 г. се състоя заключителния етап на проект по програма BG14 по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 на Националното бюро за правна помощ /НБПП/ – Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „гореща линия за първична правна помощ“ и регионални центрове за консултиране. В мероприятието взеха участие г-н Славов и г-жа Бозукова. Г-н Славов поздрави организаторите и изрази желанието на колегите юристи за продължаване развитието на тези добри практики в България.


На 11 ноември 2015 г. СЮБ, съвместно с Националната асоциация на медиаторите /НАМ/ и Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, организира кръгла маса на тема: Медиацията в България – проблеми и перспективи.

На 13 ноември 2015 г. СЮБ организира експертна кръгла маса по проблемите на юридическото образование, която премина на много високо равнище с участието на председателя на комисията по правни въпроси към НС, експерти от комисията по образованието и науката към НС, министъра на правосъдието, зам.-министъра на образованието и науката, омбудсмана на Р България, председателя на ВКС, представители на ВАС, ВСС, ВАдвС, Нотариалната камара, НИП, декани на юридически факултети в страната, преподаватели и студенти. Предмет на разискванията по време на кръглата маса бяха няколко теми - въвеждане на единен критерий при изпитите за прием в специалността „право” и при провеждането на държавните изпити за специалността, качество на обучението и оценка на правните факултети, необходима ли е промяна в системата на държавното финансиране на университетите, ограничаване броя на местата за юридическите факултети според състоянието на пазара на труда и др.


На 13 ноември 2015 г. в гр.Пловдив се проведе ОИС на Съюза на съдиите в България. От СЮБ приветствие към събранието бе поднесено от зам. председателя г-н Гочев.Избрано е ново ръководство на ССБ. Г-н Николай Гунчев е избран за член на Управителния съвет.
На 13 декември 2015 г. в камерна зала „България“ Българската адвокатура тържествено отбеляза 90-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет. От името на СЮБ г-н Славов поднесе поздравления и подари картина на художничката-юрист Венета Дочева.
На 17 ноември 2015 г. в зала Изток на Народното събрание се проведе Трети дискусионен форум – Необходимост от законодателни промени, свързани с децата и семейството по инициатива на д-р Султанка Петрова, народен представител от 43-то НС.В дискусионния форум взеха участие зам.председателя на СЮБ г-н Герон и г-жа Бозукова.
На 17 ноември 2015 г. в СУ „Кл. Охридски“ се проведе публична „Юридически и политически профил на новите международни предизвикателства пред ЕС“, с лектор г-н Франко Фратини – бивш зам. председател на Европейската комисия и председател на секция в Държавния съвет /ВАС/ на Италия Присъстваха г-н Славов и г-жа Янева.
На 24 ноември 2015 г. в зала Изток на НС се проведе организираната от Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” дискусия на тема: „Съдебната реформа сега. Защо и как?“ В дискусията взе участие председателят на СЮБ г-н Славов.

На 27 ноември 2015 г. в УНСС се проведе научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж“, организирана от Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС – наш колективен член. Участниците в конференцията бяпа приветствани от зам.председателя на СЮБ г-н Гочев.


На 4 декември 2015 г. отбелязахме 10 години от създаването на частното съдебно изпълнение в България. Председателят на СЮБ поднесе приветствие на организираното от Камарата на ЧСИ тържествено събрание.
На 7 декември 2015 г. по инициатива на Съюза на съдиите в България се проведе среща на неправителствени организации по темата: „Обсъждане на закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България“. Беше прието общо становище, което се оформи в ДЕКЛАРАЦИЯ до Народното събрание за приемане на първоначалните предложения за изменение на Конституцията.

На 10 декември 2015 г. в зала „Европа“ на Академията на МВР се проведе конференция на тема „Защита от дискриминация в България и Европа“, органицирана от Факултет „Полиция“ на АМВР и ИДП. На конференцията присъства зам.председателя на СЮБ г-н Гочев.

На 19 януари 2016 г. при голям интерес се проведе кръгла маса с участие на юристи от Русия, Азербайджан, Турция, Македония и Иран на тема: „Актуални проблеми в развитието на правната теория и практика на страните от Черноморско-каспийския регион“. Събитието бе организирано от СЮБ, Фондация Славяни, БАН, Институт за стратегии и анализи.

На 22 януари 2016 г. председателят на СЮБ участва в проведената във ВСС кръгла маса „Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебните карти“.

При изключително голям интерес се проведоха организираните от АПИС ЕВРОПА и СЮБ семинар на тема "Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика" на 26.02.2016 г. с лектори доц.д.ю.н. Атанас Семов и съдия Любка Стоянова – зам. председател на АССГ и кръгла маса на тема: „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика /ECLI/ в България – предизвикателства и перспективи“ .
СТАНОВИЩА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ДЕЛА

С определение от 20 януари 2015 г. Съюзът на юристите в България е конституиран като заинтересована страна по конституционно дело № 13 от 2014 година, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изречение второ от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., последно изменение, бр. 98 т 28.11.2014 г.) в частта „осъществява управление на дейността й“. СЮБ е изразил становище, че искането на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изречение второ от Закона за съдебната власт за неоснователно и не е налице противоречие на атакувания текст от ЗСВ с чл. 117, ал. 2, изр. първо от Конституцията, още повече, че става въпрос за т.н. външна независимост, която кореспондира с чл. 8 от Конституцията – независимост спрямо другите власти, президента на Републиката, политически и други организации. Външната независимост е уредена във второто изречение на чл. 117, ал. 1 от Конституцията.

СЮБ е приел, че не е налице противоречие на текста от ЗСВ с чл. 130, ал. 6 от Конституцията, тъй като изброените правомощия не са посочени изчерпателно – напр. текстът за бюджета, ал. 6, т.4. Доколкото чл. 117, ал. 3 прогласява независимост на бюджета на съдебната власт, нейното участие не може да бъде само в приемането на проект на бюджет. Тази независимост е развита в ЗУДБ и годишните бюджетни закони, съгласно които ВСС е първостепенен разпоредител с бюджета и контролира изпълнението му.

С определение от 24 октомври 2015 г. Съюзът на юристите в България е конституиран като заинтересована страна по конституционно дело № 8 от 2015 година, образувано по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност и произнасяне за съответствието им с международни договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл.40, ал.1, т.5 от Закона за защита на класифицирата информация /ЗЗКИ/, и на чл.165, т.7 от закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/, в частта «при отказ за издаване, при отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация или». СЮБ изрази становище че искането на президента за обявяване на противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗКИ и чл. 165, т. 7 от ЗОВСРБ е неоснователно. Не е налице и несъответствие на посочените разпоредби с международните договори, по които България е страна.

С определение от 19 януари 2016 г. Съюзът на юристите в България е конституиран като заинтересована страна по конституционно дело № 10 от 2015 година, образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.29, ал.2, ал.3 и ал.4 и на чл.30, ал.1 от Закона за адвокатурата. СЮБ изрази становище че искането на главния прокурор е неоснователно.
МЕДИАЦИЯ
През 2015 г. Центъра по медиация при СЮБ бяха проведени три базови курса по медиация – през май, юни и октомври-ноември 2015 г. с общо 31 участника.
БИБЛИОТЕКА НА СЮБ
Развитието и целите на библиотеката са съобразени с приоритетите на Съюза на юристите в България – да съдейства за професионалното усъвършенстване и задоволяване на интересите на юристите, работещи в различните сфери на правото, чрез предоставяне на специализирана научна литература и извършване на разнообразни библиотечни услуги. Едновременно с това, библиотечните документи са достъпни и за всички граждани, нуждаещи се от информация и данни в тази област.

За по-активно използване на библиотечните ресурси е необходимо да се потърсят допълнително различни форми за популяризиране дейността на библиотеката при СЮБ и привличане на нови читатели.

От началото на м. март 2015 г. до края на м. март 2016 г. в библиотеката са постъпили 51 нови книги. Библиотечният фонд в края на отчетния период наброява около 6000 тома. Начинът на набавяне на библиотечните документи е чрез дарение и закупуване. Основни дарители - Издателство «Нова звезда», Институт «Отворено общество», Бургаски свободен университет, Конституционен съд, Институт за държавата и правото към БАН, частни лица и др. Своето място в библиотеката намират и изданията на СЮБ.

Абонаментът за 2015 г. е на стойност 1095.72 лева – от тях: вестници – 4 бр., списания – 6 бр.Осем (8) заглавия периодични издания са дарения от различни институции – ИК «Труд и право» (5 загл.), ВадвС, Нотариална камара на Р България, Фондация «Български адвокати за правата на човека».

С голям интерес се ползват изданията на СЮБ - сп. «Общество и право» - най-четеното и използвано периодично издание през отчетния период и сп. «Правна трибуна».


През 2015 г. са регистрирани около 2000 библиотечни документи в ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ, който е основен модул в интегрираната библиотечно-информационна система E-lib на фирма СофтЛиб. Като входни данни се явяват библиографските описания на получаваните в библиотеката книги. Този модул изпълнява две основни функции – каталогизиране на библиотечните единици и информационно търсене. Обединява всички традиционни каталози – азбучен, систематичен, предметен. Търсенето в Електронния каталог на книгите се извършва по всеки елемент на библиографското описание, определен от потребителя (напр.: авторска отговорност, заглавие и подзаглавни данни, ключови думи и т.н.). Модулът предлага разнообразни печатни изходи: Инвентарна книга, Книга за движение на библиотечния фонд, бюлетини, писмени справки (тематични, авторски и др.), библиографии. Предстои отразяване на архивните книги на библиотеката в модула.

Периодичните издания се отразяват в „Регистър на периодичните издания” по заглавие, година на издаване, периодичност и получени броеве.

Библиотеката се ползва от членовете на СЮБ, членовете на колективните дружества и организации на юристи в СЮБ и служители на съюза, само под формата на читалня. Регистрираните посещения за периода са общо 146. Отразяват се в «Регистър на посещенията», който включва дата, име, статус, тема/справка, ползвани документи.
На читателите е осигурен интернет достъп за провеждане на информационни търсения и ползване на електронна поща. Една от услугите, която се използва най-често, е работата с правно-информационните системи АПИС 7 и СИЕЛА 5.1. Членовете на СЮБ могат да се възползват и от библиотечни документи на други библиотеки посредством междубиблиотечно заемане.

Други форми на библиотечно-библиографско и информационно обслужване: • От м. май 2011 г. на разположение на служителите на СЮБ и читателите на библиотеката е ПРЕС КНИГА, в която могат да се намерят материали за Съюза на юристите в България – новини, събития, интервюта и др., публикувани в електронни и печатни медии;

 • Информация за нови книги в библиотеката в интернет стр. на СЮБ.

СЪТРУДНИЧЕСТВО с АПИС


СЮБ продължава традиционното си добро сътрудничество с АПИС. Както бе отбелязано по-горе, през годината бяха проведени два семинара съвместно с АПИС ЕВРОПА - „Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение №2/2013 на ОСГТК на ВКС” и "Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и българските съдилища". А от началота на 2016г. се проведоха две съвместни мероприятия - Кръгла маса на тема: „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика /ECLI/ в България – предизвикателства и перспективи“ и конференция на тема: „Приложение на правото на ЕС в българската съдебна практика“.
ПОДКРЕПА ЗА ДРУЖЕСТВАТА НА СЮБ

Ръководството на СЮБ неотклонно и в съответствие с Устава подкрепя дружествата на Съюза в тяхната дейност. Най-често това се изразява в съдействие за намиране на лектори за семинари по избрани от дружествата теми и в заплащане на хонорарите им. През отчетния период СЮБ подпомогна квалификационната дейност на следните дружества: • Дружеството на СЮБ в гр. Ямбол на 6 март 2015 г. проведе семинар на близка тема „Имуществени отношения между съпрузи по Семейния кодекс, брачен договор – практически проблеми” с лектор доц. Красимир Димитров, на който са присъствали 37 колеги от Ямбол, Сливен и Стара Загора.

 • Отчитайки съвременните възможности за общуване чрез интернет дружествата на СЮБ в Бургас и Пловдив поддържат страници във Фейсбук, на които активно обсъждат въпроси от правоприлагането и законодателството.

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ

И през отчетния период СЮБ продължи в съответствие с Устава да подпомага дейността на колективните си членове. В сградата на Съюза в София на ул. „Пиротска“ 7 бяха проведени редица мероприятия на колективни членове. Свои мероприятия в салона на СЮБ проведоха Националният съюз на юрисконсултите, Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, ЕЛСА – България, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Института за принципите на правото. Салонът и кафе-клубът бяха използвани и от Инспектората към ВСС, Софийско адвокатско дружество, БИПИ.РАБОТА С МЕДИИТЕ
В брой 11 на „Юридически барометър“ темата на броя: „Конституционните промени в контекста на реформата в съдебната система“ бе представена от председателя на СЮБ г-н Вл.Славов.


На 14 октомври 2015г. в ефира на БНТ 1, зам. председателят на СЮБ адвокат Йосиф Герон, участва в предаването"Законът и ние" по темата "Промени в Закона за домашното насилие" .
Г-н Димитър Гочев изрази становището си във връзка с промените в Конституцията пред Агенция „Фокус“, както и позицията си относно предстоящите промени в ЗСВ и реформите в правосъдието в сайта „Правен свят“и в интервю за в-к „Труд“.


II. НАУЧНОКВАЛИФИКАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ


 • На 28 март 2015 г. се проведе квалификационен уикенд в с. Долна Баня на тема „Трансгранични наследявания“ с лектор колегата Димитринка Герганова, адвокат от САК.

 • На 4 юли 2015 г. СЮБ проведе квалификационен уикенд и семинар в с.Дебели лаг, община Радомир на тема „Принудително изпълнение върху дружествени дялове и акции“ с лектор доц. Д-р Анета Антонова, преподавател в ЮФ на СУ „Кл.Охридски“. На семинара присъстваха колеги от София, Пловдив и Благоевград.

 • На 7 ноември 2015 г. СЮБ проведе квалификационен уикенд и семинар в курортно селище „Минкови бани“ в района на с.Спанчевци, община Вършиц на тема „Закон за защита от домашно насилие – 10 години от приемането, проблеми, практика.“ Лектор Николай Маджаров – съдия СРС.

 • На 13 февруари 2016 г. се проведе квалификационен уикенд в с. Долна Баня на тема „Кадастрална карта и кадастрални регистри. Проблеми. Казуси.“ с лектор Петър Д. Лефтеров, гл. юрисконсулт, Агенция АГКК.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ


 • СЮБ има договор и за издаването на сп. „Общество и право” и на сп. „Правна трибуна” с издателство „Нова звезда“.

 • Излезе от печат специален брой на сп. "Правна трибуна"/кн. 1, 2015 г./, издание на СЮБ, в който са публикувани материали от Възпоминателната вечер по случай 160 г. от рождението на акад. Стефан Бобчев 

 • Книжка 2, 2015 г. на сп. „Правна трибуна“ е посветена изцяло на индивидуалната конституционна жалба и съдържа материалите от проведената под патронажа на Президента на Р България експертна кръгла маса, организирана от СЮБ и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат на тема“ „Индивидуалната конституционна жалба – за и против“.

 • Както всяка година и сега съществува безпокойство по отношение на абонамента за сп. „Общество и право“ за 2016 г. Ръководството на Съюза успя да се справи с това предизвикателство като осигури абонамент за сп. „Общество и право” за годината от Висшия съдебен съвет и от Висшия адвокатски съвет. Тази година МВР препоръча абонирането за списанието да се извърши от директорите на Областните дирекции на МВР.
 1. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 • През м. май 2015 г. сключихме договор с нов наемател на офис 10 в гр. Варна, ул.“Кръстьо Мирски“№7.

 • През м. октомври 2015 г. сключихме договор с нов наемател на ап. 12 на ул.“Осми приморски полк“ №84 в гр. Варна.

 • През м.ноември бе монтирана нова конферентна и озвучителна уредба в голямата зала на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска“ №7, ет. 2, която ни е подарена от ВАдвС.

 • През м. декември 2015 г. сключихме договор с нов наемател на офис-помещение № 2 и зали №4 и 5, находящи се на 5-ти етаж в сградата на ул. Пиротска № 7, гр. София.

 1. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

През 2015 г. Културният дом при СЮБ с председател проф. д-р Снежана Начева и секретар Сабиха Мехмедова, осъществи наситена програма и в трите направления на своята дейност - концерти, изложби и представяне на литературни произведения на колеги -юристи.
Музикална дейност - К О Н Ц Е Р Т И
Ръководството на Съюза на юристите и ръководството на Културния дом положиха усилия, за да се осигури ритмичността на концертната дейност на Струнния оркестър при КД на СЮБ.

До лятната ваканция бяха изнесени четири концерта от Струнния оркестър при Културния дом на СЮБ по конкретни поводи.

Концертите:


 • 3 март - Национален празник на Р България

 • 16 април - Ден на Конституцията и професионален празник на юристите.

- 24 май – Ден на българската култура и славянската писменост.
На 28 юни 2015 г. бе изнесен за четвърта поредна година концерт на Струнния оркестър на СЮБ в гр. Бургас в рамките на културната лятна програма на общината под патронажа на кмета на града в зала на Морската градина.

Благодарности поднасяме на зам.председателя на СЮБ г-н Йосиф Герон, на чиято активност и лична ангажираност с бургаските концерти на оркестъра до голяма степен се дължи успешната им реализация. Също така благодарим и на Висшия адвокатски съвет за подкрепата, която ни оказа, за да реализираме този концерт.

След всички тези прекрасни отзиви получихме покана за участие и следващото лято.

Първият концерт след ваканцията бе проведен на 6 ноември 2015 г. и бе посветен на 90-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет. Покани бяха разпратени на всички членове на ВАдвС, на ръководството на училището за адвокати, в Софийската адвокатска колегия.

На концерта присъстваха Председателят на СЮБ Владислав Славов, Председателят на КД на СЮБ Проф. Снежана Начева, Председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, секретарят на ВАдвС – Валентин Бенатов и др. Г-жа Негенцова поздрави оркестъра на СЮБ , като отбеляза че „на 24 юни 1925 г. с приемането на Закона за адвокатите професията започва да работи на принципа на самоуправление и самоконтрол. Българската адвокатура през всички тези десетилетия е играла важна роля в историята на България. Очевидно е, че само единна, тя може да е гарант за правовия ред в страната”. Поднесе кошница с цветя на оркестъра, като пожела още дълги години ползотворно сътрудничество.

В края на ноември под ръководството на диригента Веселин Байчев, се състоя концерт „Романтика” на нашия оркестър. Присъстваха председателят на КД проф, Начева, зам председтелите на СЮБ Йосиф Герон и Димитър Гочев.

Традиционният Коледен концерт се проведе преди Коледните празници на 21 декември 2015г.

Щастливи сме, че бившият диригент на оркестъра Проф. Йосиф Радионов, остана наш приятел и досега, взема участие в някои концерти като солист.

Отчитаме, че чрез тези концерти Културният дом има съществен принос в изявите на обществената полза от дейността на СЮБ. Радостно е, че слушателите-юристи, веднъж чули оркестъра, се приобщават към многобройната му вярна публика.
На 28.01.2016 г. солистката на Оркестъра на юристите към Културния дом при СЮБ, колежката Галя Георгиева, изнесе самостоятелен концерт - арии и дуети из опери на Дж. Росини, В. А. Моцарт, Верди и др. С участието на Зиедите Рункуле - съпровод на пиано и Андрей Михайлов - солист на оркестъра.


Оркестърът на юристите към Културния дом при СЮБ с диригент Веселин Байчев изнесе на 1 март 2016 г. концерт, посветен на НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ - 3 МАРТ и 50 години от учредяването на Съюза на юристите в България.


На 29 февруари 2016 г. в салона на СЮБ  с открита репетиция на Хор Планинарска песен "Филип Аврамов" към Културния дом при СЮБ и присъствието на близки, представители на юридическата общност и приятели, заместник-председателят на СЮБ г-н Димитър Гочев отбеляза своята 80-годишнина. Поздравления и подаръци към юбиляра поднесоха председателят на СЮБ г-н Владислав Славов, представители на БТС, колеги и приятели.

  
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Д Е Й Н О С Т


Културният дом продължи да организира и представя произведения на пишещи юристи. Както винаги и този период бе изпълнен с литературни четения и представяне на книги на колеги – юристи.

На 19 март 2015 г. на фона на изложбата “Пролетен салон” – “Тризвучие в багри” бе организирана станалата традиция литературна вечер „Първа пролет” в големия салон на СЮБ.

Свои произведения четоха колегите Кети Бозукова, Димитър Генчев, Венци Радков, Краси Райчева, проф. Кино Лазаров, Проф. Дарина Зиновиева и др.

Вечерта бе прекрасна и с изпълнението на флейтистката Румяна Петрова.

Салонът бе препълнан с колеги и гости на вечерта.
Една от най забележителните вечери организирана от Културния дом на СЮБ бе във връзка с представянето на книгата на Академик Стефан Павлов – „Метаморфози”, университетско издателство от 2002 г. Тя се състоя на 24 юни 2015г.в 101-вата годишнина от рождението на Академика и бе почетена от много колеги, приятели и семейството му.

Водещ на вечерта бе Председателят на КД Проф. Снежана Начева.Тя фокусира, макар и закъснелия във времето интерес към „непознатия” Академик Павлов – не този, от катедрата по наказателно право в Софийския университет, а човека – автор на литературни творби, „непознатия” на студенти, преподаватели и колеги.

Книгата бе представена със задълбочен анализ от двамата колеги – адвокат Илко Димитров и прокурорът от ВКП - Димитър Генчев, които са известни не само в юридическите среди, а и с литературното си творчество.Присъствието на дъщерята, внуците и семейството на академика развълнува всички. Внукът Стефан чете избрани басни, сатири от книгата на дядо си.Имаше различни изказвания във връзка с творчеството на академика. Освен това на всички присъстващи гости на тържеството бе подарена и по една от издадената книга.

Втората изненада на вечерта бяха музикалните паузи, оцветени от изпълнението на флейтата на Румяна Петрова, солист на струнния оркестър на СЮБ.


На 28 октомври 2015 г. организирахме „Среща с колеги”- представяне на новата книга на колегата Светослав Наумов – Нахум – „Доктринер”. На представянето бяха Председателя на СЮБ – Владислав Славов, Проф. Снежана Начева и много колеги.

Представянето бе направено от колегата Димитър Генчев. Новият роман е чудесен повод за нова творческа и колегиална среща с него. Направеното представяне излезе във вестник „Словото” – 33 бр., 05.11.2015 г., издание на Съюза на българските писатели.


ИЗЛОЖБИ НА ХУДОЖНИЦИ – ЮРИСТИ
На 19 март 2015 г. бе организирана станалата вече традиция изложба „Пролетен салон” със заглавие: „Тризвучие в багри” на колегата и активен участник в мероприятията ни – Нейчо Ивановски. Тя бе изложена в салона на СЮБ от 19 март до 1 април 2015 г., за да могат колегите и любителите на изобразителното изкуство да и се насладят. На неин фон бе организирано и литературното четене „Първа пролет“.


 1. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Международната дейност през отчетния период е свързана основно с инициативите на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД) и Международната асоциация на юристите за демокрация (МАЮД).
Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)
През м. май 2015 г. в Мадрид се проведе Генералната асамблея на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека публикува. Асамбеята избра нови ръковаодни органи. Съюзът на юристите в България командирова проф. Снежана Начева, г-жа Ваня Савова и зам. Председателя на СЮБ – Димитър Гочев. Проф. Начева представи кандидатурите на г-жа Савова и г-н Гочев отново за членове на Административния съвет на ЕАЮ|Д, които бяха избрани с мнозинство.

Следващото заседание на Административния съвет се проведе през м. септември отново в Мадрид, по същото време беше организирана и международна конференция по въпросите на синдикатите и трудовото право. Поради късното уведомяване на датите на заседанието СЮБ не взе участие.

През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните процеси в Турция, Испания (Страната на баските) и организира протести в различни страни в защита на заплашени адвокати и магистрати, всички свързани с потъпкване на правата на човека и неоснователно арестувани юристи.
Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)
През юни 2015 г. в Катманду предстоеше да се проведе редовното заседание на Бюрото на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) и членовете да вземат участие в срещата на страните от Тихоокеанския съюз – КОЛАП ІV , но земетресението в Непал осуети провеждането на заседанието.

От 1 до 3 декември т.г. в Париж се проведе редовното заседание на Бюрото на МАЮД, за което от СЮБ беше командирован адв. Герон – зам. председател на СЮБ и зам. председател на Бюрото на МАЮД. В същото време на 4 - 5 декември в Париж по инициатива на МАЮД ще се проведе тържествено честване и конференция по повод 70 годишнината от приемането на Хартата на ООН. Във форума ще вземе участие г-н Герон.

За провеждане на своите форуми МАЮД има финансови затруднения, които предстои да бъдат решавани на заседанието на Бюрото в Париж.
Следва да отбележим, че през последните години и двете организации се ангажират все повече с политически проблеми като заемат едностранна позиция по тях и все по-малко се занимават с въпроси, свързани с дейността на юристите по света. Това донякъде поставя пред СЮБ въпроси, отнасящи се до членството в тези организации.

Уважаеми колеги,


В заключение може да бъде посочено, че през отчетния период СЮБ работеше активно и организира и проведе много обществено значими изяви. По обща преценка СЮБ се изявява като най-авторитетната правна неправителствена организация, отговорно изпълняваща целите и задачите на Устава в интерес на членовете си и в обществен интерес. Можем с гордост да отбележим, че цялостната ни дейност и осъществената съвместна дейност с други организации на юристи, с държавни органи, обществени организации и научни институти, както и връзките ни със сродни организации в чужбина, допринесоха за популяризиране на дейността на Съюза на юристите в България, съдействаха за повишаване на квалификацията на неговите членове и подпомогнаха професионалното, научното и творческото им израстване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница