Часове Цели ЗабележкиДата24.07.2016
Размер205.18 Kb.
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Часове

Цели

Забележки

1

2

3

1-ви 2-ри час

Unit 1 Hello again!

Цели на урока:

Да се преговори изученото във втори клас:

What's my/your/his/her name? My/your/his/her name is...

What's this? It's a bag. It's an umbrella.

Is it a bag? Yes, it is./ No, it isn't.

Whose bag is this? It's Peter's bag.

Is this Peter's bag? Yes, it is./ No, it isn't. It's Lora's bag.

3-ти 4-ти час

Unit 2 How many tigers can

you see?

Цели на урока:

Да се преговори изученото във втори клас:

– числата до 12;

– множествено число на съществителните имена – snakes, bees, foxes;

– цветовете и въпросът What colour is it?;

– части на лицето и главата – His nose is...; Her eyes are ...


5-и 6-и час

Unit 3 Let's make a doll!

Цели на урока:

– Да се преговори и обогати лексиката по темите Части на тялото, Плодове и зеленчуци;

Да се преговори употребата на this is a(an).../ these are... със съществителни имена в ед. и мн.ч.;

– Да се преговорят предлозите за местонахождение in, on, under, behind.


7-и 8-и час

Unit 4 This is my family.

Цели на урока:

– Да се преговори и разшири лексиката по темата My family;

– Да се преговорят структурите с have got/ haven't got и can/ can't;

– Да се преговорят прилагателни, свързани с описание на външността;

– Да се упражни описание на членове от семейството.

9-и час

Unit 5 Up to now 1

Цели на урока:

– Да се обобщи преговореният материал;

– Учениците да се подготвят за първия тест за тази учебна година.

10-и час Test № 111-и 12-и час

Unit 6 I'm tall. He's short.

Цели на урока:

– Да се преговорят някои от изучените във 2. клас качестве­ни прилагателни;

– Да се усвои новата лексика – качествени прилагателни, свързани с описание на човек, животно или предмет;

– Да се затвърдят формите на глагола to be – положителна и отрицателна форма.


13-и 14-и час

Unit 7 She is a dentist.

Цели на урока:

– Да се затвърди употребата на to be в сег. вр. във въпроси­телни изречения;

– Да се усвои нова лексика, свързана с темата Професии;

– Да се усвои задаване на въпроси за професии и отговори към тях.


15-и 16-и час

Unit 8 It's Peter's new flat.

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят с някои названия на жилищни помещения и предлозите, употребявани с тях – in the kitchen, on the balcony;

– Да се преговори this is, формата за притежание 's (Lilly's), have you got...;

– Да се въведе показателното местоимение that и употреба­та му – this is ... / that is...;

– Да се развиват уменията слушане и извличане на информа­ция.

17-и 18-и час

Unit 9 Where's Speedy?

Цели на урока:

– Да се затвърди изучената лексика, свързана с описание на дома;

– Да се усвои нова лексика, свързана с обзавеждане на дома;

– Да се усвоят предлозите за местонахождение next to, between, behind.


19-ти 20-ти час

Unit 10 It's my room.

Цели на урока:

– Да се въведат и упражнят названията на някои мебели;

– Да се преговорят цветовете, употребата на предлозите за място on, in, behind, under, next to, between; названията на жилищните помещения, употребата на this is/ that is и these are;

– Да се въведе и упражни показателното местоимение those и употребата му – those are...;

– Да се въведе предлогът за място near и да се усвои упот­ребата му.

21-ви час

Unit 44 Special days in Britain – Bonfire night

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят с празника Guy Fawkes' night (Bonfire night);

– Да се преговорят частите на тялото и формата за притежа­ние 's.

22-ри 23-ти час

Unit 11 Up to now 2

Цели на урока:

– Да се преговорят и затвърдят усвоените в уроци 5–10 лек­сика и граматични структури.


24-ти час Test № 225-и 26-и час

Unit 12 I've got 15 model

planes.

Цели на урока:

– Да се усвоят структурите за притежание с have got – поло­жителна, отрицателна и въпросителна форма;

– Да се усвоят числата от 13 до 19;

– Да се усвои въпросителната структура How many ... have you got?


27-и 28-и час

Unit 13 He has got 30 model

cars.

Цели на урока:

– Да се въведат числата 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100;

– Да се въведе структурата за притежание в 3 л. ед.ч. He/ she has got...;

– Да се въведе въпросителната структура How much is...?


29-и 30-и час

Unit 14 Has Andrew got that book?

Цели на урока:

– Да се усвои отрицателната форма за притежание в 3 л. ед.ч. He/ She hasn't got...;

– Да се усвои въпросителната структура за притежание в 3 л. ед.ч. Has he/she got...?

31-ви 32-ри час

Unit 15 I've got 84 stotinki.

Цели на урока:

– Да се въведат и упражнят числата от 20 до 100 (21, 22 ...);

Да се въведе лексика, свързана с определяне на количест­во: a packet of..., a cup of...;

Да се усвоят изрази, свързани с пазаруване в магазина.


33-ти34-ти час

Unit 16 Up to now 3

Цели на урока:

– Да се преговорят и затвърдят усвоените в уроци 11–15 лексика и граматични структури.


35-и час – Test № 336-и 37-и час

Unit 17 The test is on Wednesday.

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят с дните на седмицата;

– Да усвоят задаването на въпроса What day is it today? и от­говора It's...;

– Да усвоят задаването на въпроса When is /are ...? и упо­требата на предлога on пред дните на седмицата (On Sunday);

– Да се преговори въпросът Where is/are ...? и употребата на предлога in пред имена на градове;

– Да се развива умението на учениците за четене и извлича­не на информация.


38-и 39-и час

Unit 18 We've got five lessons today.

Цели на урока:

– Да се въведат названията на учебните предмети на анг­лийски език;

– Да се затвърдят дните на седмицата и употребата на пред­лога on;

– Да се преговорят have got, has got, Have you got...?, Has s/he; got...?;

– Да се развиват комуникативните умения на децата – зада­ване на въпроси и отговори When have you got...? How many lessons have you got on...?;

– Да се развиват уменията на учениците за систематизиране на информация и правене на кратки описания въз основа на тази информация.


40-и 41-ви час

Unit 19 You're late for school!

Цели на урока:

– Да се въведат и упражнят часовете по часовника;

– Да се въведат в употреба изразите in the morning, in the afternoon, in the evening;

– Да се усвои конструкцията It's time for..., за да се научат децата да свързват часовете на деня с определена дейност.


42-ри 43-ти час

Unit 20 What's on TV today?

Цели на урока:

– Да се затвърди употребата на часовете (цели часове и по­ловинки);

– Да се въведе лексика по темата Телевизия и телевизионни предавания;

– Да се развиват умения за водене на елементарни разгово­ри относно телевизионни предавания.


44-ти 45-и час

Unit 21 Up to now 4

Цели на урока:

– Да се преговорят и обобщят лексиката и структурите, ус­воени в уроци 16–20.


46-и час – Test № 447-и 48-и час

Unit 22 What are you doing?

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят със сегашно продължително време – формата за 1 л. ед.ч. I am... ing;

– Да се упражни задаването на въпроси – What are you doing? Are you ...ing?, и кратките отговори Yes, I am. /No, I am not...

49-и 50-и час

Unit 23 She's making a pizza.

Цели на урока:

– Да се въведе и упражни формата за 3 л. ед.ч. на сегашно продължително време – He/she/it is sleeping.;

– Да се упражни задаването на въпроса What is he/she/it doing?;

– Да се преговори формата на сегашно продължително вре­ме за 1 л. ед.ч.;

– Да преговори лексиката по темата Моят дом.

51-ви 52-ри час

Unit 24 A postcard from

Sydney

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят с въпросите What is s/he read­ing? What is s/he eating? и отговорите S/he is reading a book. S/he is eating an apple.;

– Да се затвърди употребата на формите на сегашно продъл­жително време за 1 и 3 л. ед.ч.;

– Да се даде информация за живота в други страни – Авст­ралия;

– Да се даде образец за написването на пощенска картичка;

– Да се преговорят някои предлози за местоположение – on, near, in.


53-ти 54-ти час

Unit 25 We're having lunch.

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят с формите на сегашно продъл­жително време за 1, 2 и 3 л. мн.ч.;

– Да се усвоят езиковите структури have breakfast/ lunch/ dinner – We are having lunch;

– Да се преговорят часовете – It's two o'clock in the after­noon;

– Да се преговори лексиката по темите Моето семейство, Време и Националности (English, Bulgarian).

55-и 56-и час

Unit 26 A weekend in the

mountains

Цели на урока:

– Да се затвърдят знанията на учениците за формите и упот­ребата на сегашно продължително време;

– Учениците да усвоят нова лексика, свързана със зимни спортове и игри, облекло.

57-и 58-и час

Unit 27 Up to now 5

Цели на урока:

– Да се затвърдят знанията за формите и употребата на се­гашно просто време;

– Да се преговори и затвърди изучената в предходните уро­ци лексика.

59-и час Test № 560-и час

Unit 43 Special days in Bulgaria – 1st March

Цели на урока:

– Учениците да могат да обяснят по съответстващ на въз­растта им начин традицията, свързана с подаряване на мар­теница.


61-ви 62-ри час

Unit 28 Do you like pizza?

Цели на урока:

– Да се усвои нова лексика, свързана с храни и напитки;

– Учениците да се научат да говорят за своите вкусови пред­почитания; да задават въпроси за предпочитанията на дру­гарчетата си;

– Да се въведе и упражни въпросителната форма на изрече­ние с глагола like в сегашно просто време и кратките отгово­ри.


63-ти 64-ти час

Unit 29 I don't like Maths.

Цели на урока:

– Да се усвоят положителната и отрицателната форма на изречения с глагола like в сегашно просто време – 1 л. ед.ч.;

– Учениците да се научат да говорят за неща, които харес­ват и не харесват;

– Да се даде образец на писмо;

– Да се преговорят названията на учебните предмети.

65-и 66-и час

Unit 30 They don't like water.

Цели на урока:

– Да се въведе употребата на like в мн.ч. сег. просто време;

– Да се въведе и усвои лексиката, свързана с темата Домаш­ни животни.

67-и 68-и час

Unit 31 He likes winter.

Цели на урока:

– Да се усвои новата лексика, свързана със зимните игри на децата;

– Да се усвои формата за 3 л. ед.ч. в сег. просто време на глагола like;

– Да се затвърди лексиката, свързана с описание на време­то.


69-и 70-и час

Unit 32 Where do you live?

Цели на урока:

– Да се затвърди употребата на формите за сег. просто вре­ме, изучени дотук;

– Учениците да се научат да говорят за себе си, да могат да напишат своя адрес; да могат да попитат за адреса на други хора;

– Да се преговорят изучени предлози за време и място.


71-ви 72-ри час

Unit 33 Up to now 6

Цели на урока:

– Да се преговорят и затвърдят лексиката и граматичните структури, усвоени в уроци 28–32.


73-ти час Test № 674-ти 75-и час

Unit 34 My birthday is in

August.

Цели на урока:

– Да се усвоят наименованията на месеците;

– Да се преговорят сезоните;

– Да се затвърди употребата на въпросителни изречения с When.


76-и час

Unit 44 Special days in Britain – April Fool's day

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят с обичаите в деня на шегата (April Fool's) във Великобритания и да ги сравнят с българ­ските;

– Да се преговори употребата на сегашно продължително и сегашно просто време.

77-и 78-и час

Unit 35 You've got a cold.

Цели на урока:

– Да се усвои лексика, свързана с описание на здравословно състояние;

– Да се усвои лексика, свързана с различни заболявания;

– Учениците да се научат да дават съвет, препоръка.


79-и 80-и час

Unit 36 She must stay in bed.

Цели на урока:

– Да се затвърди лексиката, свързана с описание на здраво­словно състояние;

– Да се усвоят езикови структури за изразяване на задълже­ние и забрана с must/ mustn't.

81-ви 82-ри час

Unit 37 I get up early in the

morning.

Цели на урока:

– Учениците да се научат да разказват за ежедневните си дейности, навици и занимания;

– Да се затвърди употребата на сегашно просто време с пъл-нозначни глаголи;

– Да се усвои задаването на въпроси, свързани с навици, ежедневни дейности и занимания.


83-ти 84-ти час

Unit 38 He starts work at 6

o'clock.

Цели на урока:

– Учениците да могат да разказват за обичайни дейности, на­вици и занимания на трето лице;

– Да се затвърди употребата на глаголите в 3 л. ед.ч. сег. вр.;

– Да се усвои задаването на въпроси, свързани с обичайни дейности, навици и занимания на трето лице.


85-и 86-и час

Unit 39 Up to now 7

Цели на урока:

– Да се обобщят знанията на учениците, получени през учеб­ната година;

– Да се усвои описание на познато животно;

– Да се преговорят дните на седмицата, месеците, учебните предмети и астрономическото време;

– Да се преговорят структурите за притежание с have got/ haven't got, has got /hasn't got;

– Да се преговори употребата на глагола like.


87-и час – Test № 788-и 89-и час

Unit 40 Let's make a fruit salad.

В уроци 40, 41 и 42 няма нови езикови структури. В тези уроци се преговаря голяма част от изучения през учебната година материал.

Цели на урока:

– Да се затвърдят знанията на учениците за употребата на: there is/ there are, единствено и множествено число на съ­ществителните имена; глагола can; заповедните изречения – Peel the apples. Don't come here.; сегашно продължително време – I'm peeling the apples.


90-и91-ви час

Unit 41 Photos from London

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят с някои от най-известните забе­лежителности на Лондон;

– Да се преговорят и затвърдят знанията за употребата на сегашно просто време.

92-ри93-ти час

Unit 42 Everybody speaks

English.

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят с названията на някои страни и националности на английски език;

– Да се подчертае значението на изучаването на чужд език като средство за комуникация с хора от други страни;

– Учениците да се запознаят с формите и употребата на глагола speak в сегашно просто време;

– Да се преговори употребата на глагола can.

94-ти час

Unit 43 Special days in Bulgaria – 24th May

Цели на урока:

– Учениците да могат да обяснят по съответстващ на въз­растта им начин същността на празника 24 май.


95-и 96-и час

Unit 45 The three little pigs

Цели на урока:

– Учениците да се запознаят със съдържанието на английс­ката народната приказка, която те са чели на български език;– Да се научат да драматизират приказката на английски език.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница