Част б – за инвестиционни предложения Съдържание на уведомлението по чл. 10, аДата24.10.2018
Размер269.96 Kb.
#96880Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, (Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)

Част Б – за инвестиционни предложения

Съдържание на уведомлението по чл. 10, ал. 1

 1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.

ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Гр.Самоков, ул.Македония №34, п.к.2000

Лице за контакти: инж.Мария Санкийска – ст.експерт „Екология”

тел. 0886 72 72 96, факс: 0722/600-50, email: samokov@samokov.bg


2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

а) (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота;

Инвестиционното предложение е разположено в землището на гр. Самоков, местност “ Катранджия” и обхваща следните имоти: • Имот №65231.915.216 с площ 25.173 дка

 • Имот №23491.5.529 с площ 7.258 дка

 • Имот №65231.915.164 с площ 47.410 дка

 • Имот №23491.5.423 с площ 4.999 дка

 • Имот №23491.5.422 с площ 16.800 дка

 • Имот №23491.5.530 с площ 4.424 дка

 • Имот №65231.915.217 с площ 4.447 дка

 • Имот №65231.915.179 с площ 31.365 дка

 • Имот №65231.915.222 с площ 43.466 дка

 • Имот №65231.915.170 с площ 625.639 дка

 • Имот №65231.915.183 с площ 28.442 дка

 • Имот №65231.915.191 с площ 4.549 дка

 • Имот №23491.5.5 с площ 14.061 дка

Рекултивацията не се ситуира изцяло в имота отреден за сметище. Налага се да бъдат рекултивирани и съседни общински имоти.

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

Инвестиционното предложение ще се изпълнява на следните два етапа: • Техническа рекултивация

 • Биологична рекултивация

 • I етап - подготовка на почвата за затревяване и маркиране на местата и отваряне на дупките за засаждане на храстовата растителност;

 • II етап - затревяване и засаждане на храстова растителност;

 • III етап - поддържане на растителността за период от три години.


в) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;

Целта на проекта е да се извърши техническа и биологична рекултивация на терени, общинска и държавна собственост, заети от битови отпадъци в м.”Катранджия”, гр.Самоков.Чрез рекултивацията се цели да се постигне възстановяване на терените и създаване на възможност за последващото им използване.


д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.

Няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура.
 1. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.Органът отговорен за одобряване на инвестиционното предложение е МОСВ

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2, (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)

Приложения към уведомлението по чл. 10, ал. 1: Част Б - за инвестиционни предложения

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.


 • Имот № 915.216 в землището на гр.Самоков с ЕКАТТЕ 65231, Община Самоков за общинска публична собственост, със статут на трайно ползване - Депо за индустриални отпадъци.

 • Имот № 5.529 в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, община Самоков за държавна частна собственост, със статут на трайно ползване -Депо за битови отпадъци(Сметище).

 • Имот № 915.164 в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за държавна публична собственост, със статут на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора.

 • Имот № 5.423 в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, Община Самоков с начин на трайно ползване Пасище и вид собственост -общинска.

 • Имот № 5.422 в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, община Самоков за собственост стопанисвана от общината, със статут на трайно ползване - Пасище.

 • Имот № 5.530 в землището с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, община Самоков за държавна частна собственост, със статут на трайно ползване -Мочурище.

 • Имот № 915.217 в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - Пасище.

 • Имот № 915.179 в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - Пасище.

 • Имот № 915.222 в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора.

 • Имот № 915.170 в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за държавна публична собственост, със статут на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора.

 • Имот № 915.183 в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - Пасище.

 • Имот № 915.191 в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път.

• Имот № 5.5 в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, община Самоков за общинска публична собственост, със статут на трайно ползване -За селскостопански, горски, ведомствен път.
2. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.

Скица №15-563541-17.11.2016г. изд. От Служба по геодезия, картография и кадастър-Софийска област, за ПИ 65231.915.216

Скица №15-563548-17.11.2016г. изд. От Служба по геодезия, картография и кадастър-Софийска област, за ПИ 65231.915.222

Скица №15-563526-17.11.2016г. изд. От Служба по геодезия, картография и кадастър-Софийска област, за ПИ 65231.915.179

Скица №15-563536-17.11.2016г. изд. От Служба по геодезия, картография и кадастър-Софийска област, за ПИ 65231.915.191

Скица №15-563453-17.11.2016г. изд. От Служба по геодезия, картография и кадастър-Софийска област, за ПИ 23491.5.423

Скица №15-563449-17.11.2016г. изд. От Служба по геодезия, картография и кадастър-Софийска област, за ПИ 23491.5.422

Скица №15-580244-24.11.2016г. изд. От Служба по геодезия, картография и кадастър-Софийска област, за ПИ 65231.915.183

Скица №15-563473-17.11.2016г. изд. От Служба по геодезия, картография и кадастър-Софийска област, за ПИ 23491.5.5

Извадка от кадастралния регистър на ПИ 65231.915.164, 65231.915.170, 65231.915.217 от 16.11.2016г.

Извадка от кадастралния регистър на ПИ 23491.5.529 и 23491.5.530 от 16.11.2016г.
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.
Ситуация с имоти, заети от съществуващи отпадъци и бъдеща рекултивация на общинско депо гр.Самоков

Приложение № 2

към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,

бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:

1. ОБЩИНА САМОКОВ

2. Община Самоков, гр.Самоков, ул.Македония №34

3. 0722/666-30, факс 0722/600-50, email: samokov@samokov.bg

4. инж.Мария Санкийска – ст.експерт „Екология”, тел.0886 72 72 96
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Проектът „Закриването и рекултивацията на старо депото за твърди битови отпадъци на община Самоков” е изготвен въз основа на започване на експлоатация на „Регионален център за управление на отпадъците - Самоков” . Обектът се категоризира съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „г” от ЗУТ като строеж от втора категория – съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”.

Депото се експлоатира от 1965г. територията около довеждащият път с дължина около 400м е замърсена с хаотично насипани купчини от отпадъци. Битовите отпадъци са депонирани на площ от 61 570 м2. Като се вземат в предвид и всички замърсени с отпадъци територии в района на депото, общата замърсена с отпадъци е 65 декара. От направените пред-проектни проучвания се установи действителният обем отпадъци – 384 000м3. Рекултивацията не е възможно да се ситуира изцяло в имота отреден за сметище. Налага се да бъдат рекултивирани и съседни общински имоти.

Проектът предвижда съществуващите отпадъци да бъдат предепонирани и преоткосирани в общо тяло със стабилни откоси 1:3 и наклони по билото от (3÷5)%. Предепонираните отпадъци ще бъдат уплътнени с коефицент 1.3. Предепонираните отпадъци ще се насипват и уплътняват на пластове по 0.50 м. Едрогабаритните строителни материали ще се раздробяват преди предепонирането им. В петата се изгражда опорна дига с променлива височина и ширина на билната част 6.1м. Преоткосирането става посредством една берма с ширина 5.0м и височина 6м.

След приключване на преоткосирането отпадъците се запечатват с пръст с дебелина 20 см. По продължение на петите на откоса в ниската част е предвидена дренажна система за инфилтрирали води. Ще се изгради от перфорирани 0200 РЕ100 HDPE. Дренажната система за инфилтрирали води се зауства в събирателна ревизионна шахта, посредством плътна тръба 0315 HDPE постъпва в резервоар за инфилтрат. Събраният инфилтрат веднъж месечно се извозва до пречиствателната станция на регионалното депо Самоков на разстояние 2 км.

Закриването на съществуващото сметище включва следните дейности:


 1. Подготвителни работи - почистване от храсти и дървета на определената зона;

 2. В петата на предепонираните отпадъци се изгражда опорна дига с променлива височина и ширина на билната част 6.1 м;

 3. Изгражда се охранителна дига за ограничаване на контакта водна площ-отпадък със ширина на билната час 3.6 м. Воден откос 1:2.5 покрит с геоклетки;

 4. Предепониране и уплътнение на съществуващите отпадъци извън новопроектираното сметищно тяло V= 85 160 м3;

 5. Почистване на териториите около довеждащият път;

 6. Предепонираните отпадъци ще бъдат уплътнени с коефициент 1,2;

 7. Преоткосиране на съществуващите отпадъци с откос 1:3 за стабилност на тялото на депото. Общата площ на преоткосираните отпадъци е 32 900 м2;

 8. Полагане на 20 см изравнителен слой от пръст в уплътнено състояние по откосите, бермите и билото;

 9. Изграждане на 3 броя газови кладенци;

 10. Изграждане на бетонов охранителен канал и бетонови охранителни канавки клон Север и клон Юг- обща дължина L=856 м;

 11. Дренажна система за улавяне и временно съхранение на инфилтрата.

От изброените дейности по рекултивацията се рекултивират следните площи:

 • Техническа рекултивация, включваща биологична рекултивация, охранителни канавки и резервоар за инфилтрат - 40139 м ;

 • Биологична рекултивация - 34 336 м ;

 • Почистване на замърсени терени извън имота отреден за сметище и насипване им с пласт хумус 30 см-25 394 м ;

Имотите който се засягат от рекултивацията и почистените територии са както

следва:


Имот № ЕКАТТЕ

Площ на имота (дка)

Площ на рекултивация (дка)

Площ почистена от отпадъци (дка)

915216

ЕКАТТЕ 6253125,173

21035

0,164

005529

ЕКАТТЕ 234917,258

7,258

0,000

915164

ЕКАТТЕ 6523147,410

0,000

2,212

005423

ЕКАТТЕ 234914,999

2,423

0,070

005422

ЕКАТТЕ 2349116,800

1,830

0,022

005530

ЕКАТТЕ 234914,424

1,731

0,000

915217

ЕКАТТЕ 652314,447

1,653

0,030

915179

ЕКАТТЕ 6523131,365

0,000

5,924

915222

ЕКАТТЕ 6523143,466

3394,0

4028,0

915170

ЕКАТТЕ 65231625,639

0,000

3662,0

915191

ЕКАТТЕ 652314,549

0,007

1,471

005005

ЕКАТТЕ 2349114,061

0,808

0,132

005183

ЕКАТТЕ 2349128,442

0,000

7,679


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Има издадено Решение №12-ПЕДНБО-11/21.10.2016г. за прекратяване на експлоатациата на Директора на РИОСВ-София. Реализацията на ИП ще доведе до закриване на общинското депо, което не отговаря на нормативните изисквания и ще бъде предотвратено отрицателното въздействие върху околната среда.

С реализиране на настоящото ИП ще се изпълнят законовите изисквания по отношение закриване и рекултивация на депа, неотговарящи на нормативните изисквания.
3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Проектът „Закриването и рекултивацията на старо депото за твърди битови отпадъци на община Самоков” е изготвен въз основа на започване на експлоатация на „Регионален център за управление на отпадъците - Самоков” и заповед за прекратяване на експлоатациата с Решение №12-ПЕДНБО-11/21.10.2016г. Предвижда се инвестиционния проект за „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Самоков” да бъде реализиран с финансиране чрез ПУДООС.

Настоящото ИП е самостоятелна дейност и не е свързана с други намерения.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Алтернативата, която в момента действа е оставяне под въздействие на метереологичните условия на незакритото депо и възможност от самозапалване и разпиляване на депонираните през годините отпадъци. Чрез реализиране на инвестиционното намерение ще се преустанови неконтролируемото разпространение на газовете и проникване на повърхностни води в тялото на депото.


5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Съществуващото сметище е разположено в землището на гр. Самоков, местност " Катранджия", на около 4 км от центъра на града. До депото се достига по асфалтов път, на около 400 м след отклонение от ляво от пътя гр. Самоков-гр. Ихтиман. Ситуирано е в долина преди Шипочански рид в местността „Катранджия". Депото се експлоатира от 1965г. и е единственото регламентирано депо на община Самоков.

Територията около довеждащият път с дължина около 400 м е замърсена с хаотично насипани купчини от отпадъци.

Засегнатата от депонирани битови отпадъци площ е 61.570 дка от тях 30.12 дка са извън определените за сметище имот 65231.915.216 и имот 23491.5.529 Общинските отпадъци са депонирани върху следните имоти: • Имот № 915.216 с площ 25.173 дка в землището на гр.Самоков с ЕКАТТЕ 65231, Община Самоков за общинска публична собственост, със статут на трайно ползване - Депо за индустриални отпадъци.

 • Имот № 5.529 с площ 7.258 дка в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, община Самоков за държавна частна собственост, със статут на трайно ползване -Депо за битови отпадъци(Сметище).

 • Имот № 915.164 с площ 47.410 дка в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за държавна публична собственост, със статут на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора.

 • Имот № 5.423 с площ 4.999 дка в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, Община Самоков с начин на трайно ползване Пасище и вид собственост -общинска.

 • Имот № 5.422 с площ 16.800 дка в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, община Самоков за собственост стопанисвана от общината, със статут на трайно ползване - Пасище.

 • Имот № 5.530 с площ 4.424 дка в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, община Самоков за държавна частна собственост, със статут на трайно ползване -Мочурище.

 • Имот № 915.217 с площ 4.447 дка в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - Пасище.

 • Имот № 915.179 с площ 31.365 дка в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - Пасище.

 • Имот № 915.222 с площ 43.466 дка в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора.

 • Имот № 915.170 с площ 625.639 дка в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за държавна публична собственост, със статут на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора.

 • Имот № 915.183 с площ 28,442 дка в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - Пасище.

 • Имот № 915.191 с площ 4.549 дка в землището на гр. Самоков с ЕКАТТЕ 65231, община Самоков за общинска частна собственост, със статут на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път.

• Имот № 5.5 с площ 14.061 дка в землището на с.Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491, община Самоков за общинска публична собственост, със статут на трайно ползване -За селскостопански, горски, ведомствен път.

Не се предвижда използване на допълнителни площи по време на рекултивацията.


6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Основните процеси при „Закриване и рекултивацията на старо депо за твърди битови отпадъци на община Самоков” са:

 1. Техническа рекултивация

Техническата рекултивация включва следните пластове отдолу нагоре:

 • Полагане на минерален запечатващ пласт от глина 50 см — на два пласта по 25 см, до достигане на водопропускливост 10"9m/s;

 • Полагане на пласт земна маса с дебелина 70 см в уплътнено състояние;

 • Полагане на хумусен пласт с дебелина 30 см;

От външната страна на депото се предвиждат охранителни облицовани трапецовидни канавки с обща дължина L=470 м.

За доброто оттичане на атмосферните води от билото на рекултивирането депо се предвиждат наклони от 3-5.0% от билото към периферията на депото. Така оформеното тяло и сигурната хидроизолация спомагат за добро оттичане на атмосферните води. Отвеждането на дъждовните води се осъществява чрез охранителни канавки.Горният изолиращ екран е проектиран съобразно предвидения обем на отпадъците и позволява естественото вписване на депото в съществуващия ландшафт. Определените проектни наклони на билната част и откосите не допускат заблатяване и прояви на ерозионни процеси.

С горния изолиращ екран се осигурява: защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото; опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло. удовлетворяване изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени и удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.Рекултивиращият пласт е проектиран във връзка с преоткосирането и предвиденото бъдещо ползване на територията на депото след приключване на експлоатацията му за неземеделско ползване. С оглед осигуряването на нормални условия за растеж и развитие на бъдещата растителност и защита на запечатващия пласт от замръзване и биоинтрузия, рекултивиращият слой е с обща дебелина 1,0 m (0,7 m земни маси и 0,3 m почвени материали - хумус). След полагане на рекултивиращият слой пръст и хумус е предвидена биологическа рекултивация.

Към момента Депото не е оградено. Не се предвижда изграждането на какъвто и да е вид ограждащи съоръжения. Не се предвижда охрана на рекултивираното депо. Предвидено е маркирането с обозначителни табели. 1. Биологична рекултивация

Биологичната рекултивация на депото за отпадъци на Община Самоков е разработена съобразно техническата рекултивация. Биологична рекултивация обхваща площ от 34 336 м2;

Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена на етапи: • I етап - подготовка на почвата за затревяване и маркиране на местата и отваряне на дупките за засаждане на храстовата растителност;

 • II етап - затревяване и засаждане на храстова растителност;

 • III етап - поддържане на растителността за период от три години.

Изпълнението на I етап на биологическата рекултивация включва почистване на площта от камъни и обработка на почвата, която се състои от култивиране, брануване или фрезуване и внасяне на минерални торове в най-горния почвен слой. Обработката на почвата се прилага по посока на хоризонталите.

Почвата се култивира (до 12 см дълбочина), за да се получи повърхностно разрохване. Следващата по-прецизна повърхностна обработка на почвата преди затревяването и засаждане на храстите е брануване или фрезуване. С това се постига обработеният слой да бъде доведен до така нареченото градинско състояние на почвата.

В този етап става и маркирането на местата за засаждане на храстовата растителност и отваряне на дупките с размер 30/30/30 см или 50/50/50 см за в зависимост от размера на кореновата им система. Храстовата растителност е разположена в основата и билото на дигите на депото.

Тревните смески се подбират според специфичните изисквания на обекта.

За слънчеви, места на припек и места без поливна система, се препоръчва смеска от сухоустойчиви тревисти видове, които се чувстват добре и при по-малки количества вода.

Растителността е съобразена с конкретните климатични, почвени и биологични изисквания на района. Подбраните видове са биологично устойчиви на замърсявания, промени на атмосферния въздух, газове, дим, прах и аерозоли. Притежават добра приспособителна способност и устойчивост на различните антропогенни замърсявания. Предложените видовете се използват в залесителната практика у нас и са с доказан рекултивиращ и декоративен ефект.

Предвидено е поливането да става с водоноски. За достъп ще се използват експлоатационните пътища и пътеките в самото депо.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвиждат промени в съществуващата пътна инфраструктура. Достъпа на транспортни средства в района на депото се осъществява по съществуващият асфалтов път, площадка за достъп до резервоара за инфилтрат и рампа за достъп до билото с наклон 15%.

Настилките са от несортиран трошен камък с дебелина 30 см, положен върху пясъчен възглавница 10 см.

В района на резервоара е обособена площадка с размери 6 м - 15 м, за маневриране на обслужващите МПС.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Необходимо е изграждане на 3 броя газови кладенци, канавки и охранителна дига за ограничаване на контакта водна площ-отпадък. По време на реализирането на ИП не се предвижда оказване на негативно влияние, налагащо етап на възстановяване, след преустановяване на дейността.


9. Предлагани методи за строителство.

Депото е ситуирано върху старо дере с постоянен отток. Вследствие на подприщването на водите се е образувало водно огледало. Дерето не може да бъде преместено, а само коригирано с цел предотвратяване на навлизане на води в и под депото. Изгражда се предпазна земно-насипна дига (от глинести материали) за коригиране на трасето на канала. Обема зад дигата ще изпълнява функцията на ретензеонен обем при върхови води.


За отводняване на Дере 1 и Скат 1 се предвижда изграждането на охранителен бетонов канал западно от Старо депо за ТБО, който след преминаването покрай депото се излива в съществуващо дере, което от своя страна зауства в река Бели Искър. Канала е бетонов за да се предотврати евентуално изравяне на бреговете му при продължителната експлоатация. Дължината на канала е 386 м с минимален наклон на дъното 0.2% и максимален 4.36%. Бетоновата облицовка ще се изпълни с дебелина 0.10 м от бетон СЗО/37 върху подложка от пясък 0.05 м. Канала е с дълбочина 0,80 м, широчина на дъното 1,00 м, наклон на водоприемната страна е 1:1,5, наклона откъм депото е 1:1. С цел предотвратяване на подравяне на съоръжението, на изхода на канала се предвижда бетонова заскалявка от камък с дебелина 0,5 м и едрина на зърната 150 - 300 мм. Типов напречен профил на канавката, с характерни размери е даден в чертеж Детайли.

За отводняване на Дере 2 и Дере 3, и отводняване на терена на рекултивация се предвижда изграждането на охранителни бетонови канавки източно от Депото. Клон Север с дължина 166 м се зауства в началото на охранителния канал, а южния с дължина 304 м се зауства в канала преди заскалявката. Канавката е бетонова за да се предотврати евентуално изравяне на бреговете й при продължителната експлоатация.

На територията на рекултивираното съществуващо депо се предвижда да се изградят 3 броя кладенци. В съществуващото сметище газоотвеждащите кладенци ще се изпълняват като сондажи с дълбочина до 10 м от повърхността с диаметър 1,0 м. Ще се изграждат от перфорирана HDPE тръба 0110 в зоната на натрупване на отпадъците, която преминава в плътна преди пресичане на горния запечатващ екран. След полагане на HDPE тръбата до стъпването й на дъното на сондажа, около перфорираната й част се насипва дренажен материал с едрина на частиците от 16 до 32 мм.

В газовия дренаж на горния изолационен екран към всеки газов кладенец се предвиждат по 3 броя радиално разположени под 120° перфорирани газови HDPE тръби 0110 с променлива дължина.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Земните маси и глини необходими за рекултивация на сметището ще се доставят от изкопшните работи на новото регионално депо. За поливането на тревата о растителността ще се използват водоноски. Площния дренаж с дебелина ще бъде изграден от промита баластра. Ще се използва дървесен материал за технически нужди (кофраж, подпори и др.)


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

При изграждането на обекта ще се използват следните строителни материали, които биха могли да образуват СО:

- Бетон - Генерираното количество бетонен отпадък следва да се раздроби и да се използва като трошен камък или в обратната засипка и при оформяне на дигите.


 • Стомана - цялото количество стоманен отпадък ще се предаде за рециклиране в пунктове за изкупуване на вторични суровини.

 • Инертните строителни материали, предвидени за влагане в рекултивацията на са: глина, трошен камък, баластра пясък и др. материали, които не замърсяват околната среда, оставайки в земната основа те повишават физическите и механичните и показатели без да е замърсяват.

 • За улавяне на генерираните сметищни газове ще се използват дренажни ПЕ/ПП тръби и минимално количество геотекстил около газовите кладенци. Използваните дренажни тръби ще са предварително доставени с определения от проекта размер.

Битови отпадъци образувани от персонала по време на рекултивацията ще бъдат извозени на новото регионално депо - Самоков. Строителните отпадъци ще се извозват на депо за строителни отпадъци.


 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Отделянето на газове е процес, който започва 2-3 години след началото на депонирането и може да продължи дълъг период след запечатване на депото. В първите дни при разлагането на отпадъците, процесът е аеробен, като се отделя значително количество топлина и въглероден двуокис. В конкретния случай свободният кислород вече е изчерпан и е започнало анаеробно гниене, с отделяне на метан, а при наличие на сулфати и на сероводород. При неправилна експлоатация, газовете могат да се разпространяват в хоризонтална посока, с което да замърсяват околната среда.

Неконтролируемото разпространение на газовете през покривния слой налага полагане на непропускливи газови бариери и газоотвеждащи кладенци с цел улавяне и отвеждане на газовете по тръбопроводи до инсталацията за оползотворяването им.

Броят на газоотвеждащите кладенци е съобразен с изискванията на Наредба №6 от 201Зг., съгласно, която кладенците се разполагат на разстояние от 50 до 100 м един от друг. На територията на рекултивираното съществуващо депо се предвижда да се изградят 3 броя кладенци.

За отводняване на Дере 1 и Скат 1 се предвижда изграждането на охранителен бетонов канал западно от Старо депо за ТБО, който след преминаването покрай депото се излива в съществуващо дере, което от своя страна зауства в река Бели Искър.

За отводняване на Дере 2 и Дере 3, и отводняване на терена на рекултивация се предвижда изграждането на охранителни бетонови канавки източно от Депото.


 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

За отвеждане на инфилтрата от тяло на депото се предвижда дренажна система. Събраният инфилтрат един път месечно, ще се извозва до пречиствателна
станция на РЦУО Самоков.


 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение се изисква издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.


 1. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Технологичните решения осигуряват безопасни условия на труд на персонала, както и лимитират възможностите за неблагоприятно въздействие върху околната среда.


 1. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.

Не се очаква настъпване на инциденти по време на реализирането на ИП.
III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Съществуващото и използвано депо е разположено в землището на гр. Самоков, местност “ Катранджия”, на около 4 км от центъра на града. До депото се достига по асфалтов път, на около 400 м след отклонение от ляво от пътя гр. Самоков-гр. Ихтиман. Ситуирано е в долина преди Шипочански рид в местността „Катранджия”.

Общата замърсена от битови отпадъци територия е 65 500м2, като от тази територия отпадъци са депонирани в дълбочина на площ от 61570м2. Част от депонираните отпадъци са извън определените за сметище имот 65231.915.216 и имот 23491.5.529 на площ от 30.12 дка. Общинските отпадъци са депонирани върху следните имоти:


 • Имот №65231.915.216 с площ 25.173 дка

 • Имот №23491.5.529 с площ 7.258 дка

 • Имот №65231.915.164 с площ 47.410 дка

 • Имот №23491.5.423 с площ 4.999 дка

 • Имот №23491.5.422 с площ 16.800 дка

 • Имот №23491.5.530 с площ 4.424 дка

 • Имот №65231.915.217 с площ 4.447 дка

 • Имот №65231.915.179 с площ 31.365 дка

 • Имот №65231.915.222 с площ 43.466 дка

 • Имот №65231.915.170 с площ 625.639 дка

 • Имот №65231.915.183 с площ 28.442 дка

 • Имот №65231.915.191 с площ 4.549 дка

 • Имот №23491.5.5 с площ 14.061 дка

Рекултивацията не се ситуира изцяло в имота отреден за сметище. Налага се да бъдат рекултивирани и съседни общински имоти.

Ще се извърши рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Самоков в имоти 65231.915.216, 23491.5.529, 65231.915.164, 23491.5.423, 23491.5.422, 23491.5.530, 65231.915.217, 65231.915.179, 65231.915.222, 65231.915.170, 65231.915.183, 65231.915.191 и 23491. 5.5, както следва техническа рекултивация на площ около 40 000 м2, биологична рекултивация на терен около 35 000 м2 и почистване на замърсени терени на площ около 25 000м2 въз основа на ситуация с имоти, заети от съществуващи отпадъци и бъдеща рекултивация на общинско депо гр.Самоков.

В момента депото не се експлоатира и не е заградено.

Депото се експлоатира от 1965г. до 2016г.


2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Депонирани са смесени битови отпадъци върху терени общинска и държавна собственост на площ около 62 000м2. Дейността, която ще бъде извършвана няма да нарушава дейностите на съседните имоти.


3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Бъдещото използване на общинското сметище след рекултивацията е за земеделски нужди с начина на трайно ползване “пасища, мера”. Не се предвиждат изменения в зонирането или земеползването във връзка с осъществяването на ИП.


4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Настоящото ИП не засяга чувствителни зони.


4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Не се предвижда използване на природни ресурси както при инсталирането, така и при функционирането на системата.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Депото се експлоатира от 1965г. до 2016г. и не е възможно да се разглеждат алтернативи за местоположението му.


IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Не се предвижда възникването на неблагоприятни въздействия върху околната среда или човешкото здраве в следствие реализиране на ИП.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Обекта не попада в защитени територии.

Разглежданите имоти са разположени на повече от 15 км от НП ”Рила”.

Най-близко разположената защитена зона по Натура 2000 е ЗЗ „Палакария”с код ВG 0002084 за опазване на дивите птици, приета с Решение № 802/04.12.2007 г. Намира се на около 2,5 км от терена на бъдещото рекултивирано депо.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Настоящото ИП не оказва въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.


4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Настоящото ИП не оказва негативно въздействие върху населението на района, в който се намира. Чрез осъществяването на ИП се очаква намаляване на негативно въздействие, което оказват депонираните през годините отпадъци.


5. Вероятност на поява на въздействието.

Не се очаква неблагоприятно въздействие.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Не се очаква поява на неблагоприятно въздействие.


7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се предвиждат такива.


8. Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква трансгранично въздействие


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА САМОКОВ

Със седалище гр.Самоков, ул.Македония №34

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
съобщава
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за„Закриването и рекултивацията на старо депото за твърди битови отпадъци на община Самоков”

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: инж.Мария Санкийска – ст.експерт „Еколигия” в община Самоков, ет.4, стая 409

/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org

Приложение:

 1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОСКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница