Част I – Решение и Обявление част II – Указания към участниците в откритата процедура съдържание на част IIстраница1/6
Дата28.02.2018
Размер1.04 Mb.
#60265
  1   2   3   4   5   6
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет:

Доставка на природен газ за нуждите на УВПБ „Банско”

София, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:ЧАСТ I – Решение и Обявление
ЧАСТ II – Указания към участниците в откритата процедура
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ II

Раздел I – Описание на предмета на поръчката

Раздел II – Технически спецификации

Раздел III – Условия и ред за подаване на офертите

Раздел IV – Изисквания към офертите

Раздел V – Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката
Раздел VI – Съдържание на офертата

6.1._Плик № 1 – Документи за подбор

6.2._Плик № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката

6.3._Плик № 3 – Предлагана цена


Раздел VII – Гаранции

7.1._Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

7.2._Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

7.3._Банкова сметка


Раздел VIII – Документация за участие. Разяснения по документацията за участие.

Раздел IX – Критерий за оценка на офертите
Раздел X – Условия и ред за провеждане на процедурата

10.1._Разглеждане, оценка и класиране на офертите

10.2._Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор
Раздел XI – Проект на договор
Раздел XII – Приложения към Документацията за участие в процедурата

Приложение № 1 – Оферта (образец)

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя (образец)

Приложение № 3 – Предлагана цена (образец)

Приложение № 4 – Банкова гаранция за участие (образец)

Приложение № 5 – Банкова гаранция за изпълнение (образец)

Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (образец)

Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП (образец)

Приложение № 8 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП(образец)

Приложение № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП (образец)

Приложение № 10 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец)

Приложение № 11 – Списък на документите, съдържащи в офертата (образец)ЧАСТ II

Указания към участниците в откритата процедура
Раздел I

Описание на предмета на поръчката
Предмет на настоящата поръчка е доставка на природен газ за нуждите на УВПБ „Банско“.
1.1._Място на изпълнение на поръчката – гр. Банско, адрес: Учебно - възстановителна и почивна база (УВПБ) „Банско", ул. Добри Чинтулов № 1.

1.2._Срок за изпълнение на поръчката – 3 години.
Раздел II

Технически спецификации

Техническите параметри по настоящата обществена поръчка са подробно описани в Приложения І, ІІ, ІІR, ІІІ, ІV и V, неразделна част от проекта на договора – Раздел ХІ от Документацията за участие.

Участникът в процедурата следва да има сключен действащ договор със собственика на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Банско за разпределението на природния газ. В случай, че договорът е за по-кратък срок от срока за изпълнение на настоящата поръчка, участникът трябва да декларира възможността да продължи или сключи нов договор със собственика на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Банско за разпределение на природния газ за целия срок на договора, предмет на поръчката.

Раздел III

Условия и ред за подаване на офертите
3.1._Офертите трябва да се представят в деловодството на ДП РВД на адрес: ДП “Ръководство на въздушното движение”, 1540 София, бул. "Брюксел" № 1, в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
3.2._Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, подпечатан с фирмения печат, участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Този плик или пакет трябва да съдържа три отделни запечатани и надписани плика, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.


3.3._Плик № 1 трябва да съдържа документите, посочени в т. 6.1 от раздел VI от документацията. Върху този плик се поставя надпис Документи за подбор като се посочва и наименованието на участника.
3.3.1._Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето/лицата, оторизирано/и по закон да представляват участника. Допълнително изискване за чуждестранните лица е пълномощното да бъде преведено на български език.
3.4._Плик № 2 трябва да съдържа документите, посочени в т. 6.2 от раздел VI от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” като се посочва и фирмата на участника.
3.5._Плик № 3 трябва да съдържа ценовото предложение на участника. Върху този плик се поставя надпис „Предлагана цена“ като се посочва и фирмата на участника.
3.6._Предложението за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена” следва да бъдат подписани от оторизирано лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално завереното пълномощно съгласно т. 3.3.1. от настоящия раздел.
3.7._Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на ДП РВД.
3.8._Съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаванe или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.
Раздел IV

Изисквания към офертите
4.1._Всеки участник има право да представи само една оферта.

4.2._Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
4.3._В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
4.4._Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език, написани на компютър, без поправки и/или изтривания.
Раздел V

Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката
Участници в процедурата могат да бъдат всички лица, както и техни обединения, които отговарят на следните изисквания:
5.1._В обявената процедура може да участва всеки участник, който отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия и за което не e налице някое от обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
5.2. Участникът в процедурата следва да има сключен действащ договор със собственика на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Банско за разпределението на природния газ. В случай, че договорът е за по-кратък срок от срока за изпълнение на настоящата поръчка, участникът трябва да декларира възможността да продължи или сключи нов договор със собственика на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Банско за разпределение на природния газ за целия срок на договора, предмет на поръчката.

Раздел VІ

Съдържание на офертата
6.1._Плик № 1 - „Документи за подбор”
Съгласно чл. 56, ал. 1-4 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа:
6.1.1._Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Приложение № 11) оригинал.
6.1.2._Оферта (съгласно Приложение № 1) – оригинал.
6.1.3._Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

6.1.3.1._Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 6.1.3 в официален превод.

6.1.3.2._Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на Република България.
6.1.4._При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият – оригинал или нотариално заверено копие.
6.1.5._Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.
Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума;- банкова гаранция.
6.1.6._ Копие от договор със собственика на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Банско за разпределението на природния газ. (заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).
6.1.7. Декларация за възможността участникът да продължи или сключи нов договор за целия срок на изпълнение на поръчката, в случай, че договорът по т. 6.1.6. е за по-кратък срок от срока на договора за изпълнение на настоящата поръчка – оригинал.
6.1.8._Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (съгласно Приложение № 6) – оригинал.

6.1.9._Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП (съгласно Приложение № 7) – оригинал.
6.1.10._Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (съгласно Приложение № 8) – оригинал.

6.1.11._Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. За целта участникът следва да попълни, подпише и подпечата приложената към настоящата документация декларация по образец съгласно Приложение № 9 – оригинал. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, документите по т. 6.1.3, т. 6.1.8, т. 6.1.9 и т. 6.1.10 от този раздел се представят за всеки от тях.
6.1.12._Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Приложение № 10) – оригинал.
6.1.13._Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде легализирано и преведено на български език.
6.1.14._Документите по т.т. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7, т. 6.1.8, т. 6.1.9, т. 6.1.10 и т. 6.1.11 се представят в оригинал.
6.1.15._За участници обединения – документите по т. 6.1.3, т. 6.1.8, т. 6.1.9, т. и т. 6.1.10 се представят от всеки участник в обединението.
6.1.16._За чуждестранни участници – документите, които са на чужд език се представят и в превод.
6.2._Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде в отделен запечатан, непрозрачен плик и да съдържа:
6.2.1._Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя (съгласно Приложение № 2) – оригинал.

6.3._Плик № 3 – „Предлагана цена”
Ценовата оферта трябва да бъде в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и трябва да съдържа:
6.3.1._Попълнена, подписана и подпечатана ценова оферта по приложения в документацията образец (съгласно Приложение № 3).

„Предлаганата цена“ следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.


Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.
Раздел VII

Гаранции
7.1._Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

7.1.1._Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за участие трябва да бъде в размер на 1 000,00 (хиляда) лева и да бъде представена съгласно чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, в една от следните форми:

- парична сума или

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 4) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите, т.е. 120 (сто и двадесет) дни след крайния срок за подаване на офертите.

7.1.2._Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
7.2._Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

7.2.1._Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП преди подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи определената от Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 000 (три хиляди) лв. без ДДС в една от следните форми:

-_парична сума или

-_оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 5) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.
7.2.2._Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора.
7.3._Банкова сметка

Когато участник в процедурата представя предвидените в т. 7.1.1. и т. 7.2.1. гаранции за участие процедурата и за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:

"УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”,

гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 1,

Банков код BIC: UNCRBGSF

Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414.


Раздел VIII

Документация за участие. Разяснения по документацията за участие.

8.1. Документацията за участие е налична на интернет страницата на ДП РВД – www.bulatsa.com.
Лица за контакт:

Георги Алакушев, началник на отдел „Механични системи”

ел. поща: georgi.alakushev@atsa.bg

тел.: 02/ 937 14 20


8.2. Възложителят може по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

8.3. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

8.4. Промените по т. 8.2 се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата по реда и условията на чл. 27а , ал.4 - 7 от ЗОП.

8.5. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. В 4-дневен срок Възложителят изпраща писмено разяснение до участника, който е отправил запитването и е посочил адрес за кореспонденция. За всички останали участници, Възложителят публикува в електронната си страница (www.bulatsa.com) разясненията по документацията за участие, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.

8.6. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

Раздел IX

Критерий за оценка на офертите
9.1. Критерий за оценка на офертите ще бъде „най-ниска предложена цена”.
Раздел X

Условия и ред за провеждане на процедурата
10.1._Разглеждане, оценка и класиране на офертите
10.1.1._Назначаването на комисията за провеждане на откритата процедура се извършва по реда и условията на чл. 34 и чл. 35 от ЗОП.
10.1.2._Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисията по реда на чл. 68-72 от ЗОП.
10.1.3._Офертите ще бъдат отворени в часа и деня, посочени в обявлението, в сградата на ДП РВД от комисия, назначена от Възложителя.
10.1.4._Участниците в процедурата, които са представили оферти или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както при отварянето на плика с предлаганата цена по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.
10.1.5._Информация, относно датата и часа за отваряне на пликовете с цените ще бъде публикувана в електронната страница на ДП РВД (www.bulatsa.com) и изпратена по факс на номерата, посочени в офертите на участниците.
10.2._Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор
10.2.1._Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за изпълнител на поръчката, и сключването на договор за възлагане на обществената поръчка ще се извършва по реда на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.
10.2.2._В договора за възлагане на обществената ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.
10.2.3._При подписване на договора определеният изпълнител трябва да представи гаранция за изпълнение на договора и документите по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.
10.3._Приоритет на документите
При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а) Решение за откриване на процедурата;

б) Обявление за поръчка;

в) Указания към участниците в процедурата /Част ІІ от документацията/;

г) Проект на Договор;

д) Приложенията в Част ІІ, Раздел XII от документацията;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Раздел XI

Проект на договор
Д О Г О В О Р

(проект)
............../..........................
Днес, ................................., в гр. София между:
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ф. дело № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1 , телефон 9371111; факс 9800043, ЕИК 000697179, представлявано от Диян Георгиев Динев - генерален директор, наричано в текста “КУПУВАЧ”, от една страна,
и
.................................................................... регистрирано по фирмено дело №........./........... г. на ....................... съд, със седалище и адрес на управление: ................................................................., телефон .........................., факс ..........................., ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ....................., представлявано от ......................................................, наричан в текста “ДОСТАВЧИК”, от друга страна,

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на резултатите, отразени в Протокол от ........................ от работата на комисията за получаване, разглеждане и класиране на офертите, назначена със Заповед № ............./........... на ………………………….. се подписа настоящия договор за следното:


ДЕФИНИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ
-Терминът “договорна година” означава 12 месеца с начален срок първи януари и краен срок – първи януари на следващата календарна година.

-Терминът “месец” означава периода с начало 8.00 часа на първия работен ден от календарния месец и край – 8.00 часа на първия работен ден от следващия календарен месец.

-Терминът “ден” означава период от 24 (двадесет и четири) часа, започващ в 8.00 часа и завършващ на следващия календарен ден в 8.00 часа.

-Терминът “отчетен период” означава период на отчитане на изразходваните количества природен газ и е равен на един календарен месец.

-Терминът “стандартен кубичен метър” означава количеството газ в един кубичен метър (куб.м.) при температура 293,15 К (20С) и абсолютно налягане 0.101325 МРА (мегапаскала).

-Терминът “място на доставка” е индивидуално устройство за търговско мерене, обслужващо КУПУВАЧА, където се извършва предаване - приемане на количествата и търговското измерване.

-Терминът “природен газ” или “газ” означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред CnH2n+2 и невъглеводородни компоненти, които образуват естествени подземни акумулации.

-Терминът “газоизмервателен пункт” (ГЗП) означава съоръжението за присъединяване обекта на потребителя към ГРМ, по смисъла на Общите условия за присъединяване на потребители на природен газ, съоръжено с индивидуално устройство за търговско измерване на природен газ.

-“Коректор” означава устройство, което привежда отчетените от брояча на индивидуалното средство за търговско измерване обеми природен газ към стандартни условия

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя природен газ на КУПУВАЧА в минимални годишни количества съгласно Приложение I, (за всеки ГЗП), с договореното по спецификацията за съответната календарна година – Приложение II, (за всеки ГЗП), налягане и качество, съгласно нормативните изисквания, срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ.


Каталог: profil-na-kupuvacha -> download -> proc
profil-na-kupuvacha -> Ценово предложение
profil-na-kupuvacha -> Критерий за оценка
profil-na-kupuvacha -> Копие до: агенция по обществени поръчки
profil-na-kupuvacha -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”
proc -> София, 2012 г. Съдържание: част I
proc -> Образец №8 ценово предложение
proc -> Технически спецификации за „доставка на san
proc -> Спецификация за основен ремонт на климатични покривни централи "carrier" тип 39 fd 230 и 39fd 440 в лц за овд варна
proc -> Становище за осъществен предварителен контрол


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница