Част I – Търговски смеси на полибромирани дифенил етери (pbde)*: Pentabde (тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер), Octabde (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и Decabdeстраница1/3
Дата24.06.2017
Размер0.6 Mb.
  1   2   3


В Ъ П Р О С Н И К

за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на полибромирани дифенил етери (PBDE): (тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер), OctaBDE (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и DecaBDE (декабромодифенил етер)1 в различни приложения

ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА

Наименование на компанията:
БУЛСТАТ:
Адрес:
Лице за контакт:

Име и фамилия

Длъжност

Телефон:
Факс:
e-mail:

Интернет страница:


Отрасъл по НКИД 2011:

(Национален класификатор на икономическите дейности)


Вид на компанията (производител, вносител/дистрибутор/потребител надолу по веригата, организация по оползотворяване и рециклиране и др.)
Дата:

Част I – Търговски смеси на полибромирани дифенил етери (PBDE)*: PentaBDE (тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер), OctaBDE (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и DecaBDE (декабромодифенил етер)

РАЗДЕЛ A – ОБЩИ ВЪПРОСИ

I-A-1: Произвеждали ли сте изделия/смеси, съдържащи PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE?

(Моля, виж Приложенията относно употреби на търговски смеси на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE в изделия/смеси)

 Да (Моля попълнете таблица Таблица I-Б-1 в Раздел Б)

 Не


 Не ми е известно
I-A-2: Доставяли/внасяли ли сте в страната изделия/смеси, съдържащи PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE?

(Моля, виж Приложенията относно употреби на търговски смеси на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE в изделия/смеси)


 Да (Моля попълнете таблица Таблица I-Б-2 в Раздел Б)

 Не


 Не ми е известно

I-A-3: Изнасяли ли сте от страната изделия/смеси, съдържащи PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE?

(Моля, виж Приложенията относно употреби на търговски смеси на PentaBDE или OctaBDE в изделия/смеси)


 Да (Моля попълнете таблица I-Б-3 в Раздел Б)

 Не


 Не ми е известно
* Описание на търговските смеси на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE

PentaBDE

OctaBDE

DecaBDE

Тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер [2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47, CAS № 40088-47-9) и 2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (BDE-99, CAS No: 32534-81-9) и други тетра- и пентабромодифенил етери, присъстващи в търговски смеси на pentaBDE]

Хексабромодифенил етер и хептабромодифенил етер [2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-153, CAS № 68631-49-2); 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (BDE-154, CAS № 207122-15-4); 2,2',3,3',4,5',6 heptabromodiphenyl ether (BDE-175, CAS № 446255-22-7); 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-183, CAS No: 207122-16-5) и други хекса- и хептабромодифенил етери, присъстващи в търговски смеси на pentaBDE]

Декабромодифенил етер [Bis(pentabromophenyl) ether (CAS № 1163-19-5;]
I-A-4: Занимава ли се Вашата компания с рециклиране на изделия, съдържащи търговски смеси на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE?

(Моля, виж Приложенията относно употреби на търговски смеси на PentaBDE или OctaBDE в изделия/смеси)


 Да (Моля попълнете таблици I-Б-4, I-Б 5 и I-Б 6 в Раздел Б)

 Не


РАЗДЕЛ Б – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Таблица I-Б-1: Моля, посочете типовете и количествата изделия/смеси, съдържащи PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE (PBDE), които са произведени от Вашата компания, включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на производство, периода на пускане на пазара, приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.).


Видове

Изделия или

смеси


Търговско име на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE

Приблиз.

съдържание

[тегловни %]


Количество на произведените изделия/смеси [брой и kg/год.]

Количество на PBDE в изделията/смесите

[kg/год.]Забележка (година на производство)

Експлоатационен срок на изделието, години

ПримерПосочете за всяка година

Посочете за всяка годинаИзделие X (вид)

PentaBDE:

Bromkal 70-5DE2 %

5000 kg/год

100 kg/год

Производство от 1995-2000:

2000


10 години

Изделие У (вид)

OctaBDE: DE-79

0.2 %

2500 kg/год

5 kg/год

Производство от 1997-2003:

2003


7 години

Изделие У (вид)

DecaBDE: FR-300 BA

0.06 %

10 000 kg/год

6 kg/год

Производство от 1998-2004:

2004


6 години

Смес(вид)

PentaBDE:

Bromkal 70-5DE5 %

10 000 kg/год

500 kg/год

Производство от 1998-2004:

2004


2 години

1. Тапицирани мебели2.Матраци3.Защитно облекло4. Продукти за строителството3.Електрически кабели4. Текстил5. Транспортни ленти6. Бои/лакове
-

7. Високоеластичен полиуретан (PUR)8. Високоустойчив полистирен (HIPS)9.Акрилонитрил-бутадиен стирен (ABS)10.Каучук (стирен бутадиен )11. Поливинил хлорид (PVC)12. Други (посочете вида на изделието/сместа)ОбщоТаблица I-Б-2: Моля, посочете вида и количествата изделия/смеси, съдържащи рentaBDE, OctaBDE или DecaBDE, които сте доставили/внесли в страната (от ЕС или от трети страни) включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на доставка/внос, приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо.


Вид на

изделието или

сместа


Търговско име на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE

Приблиз.

съдържание
К-во на изделията/смесите

К-во на PBDE в изделия или смеси

Забележка (години на доставка/внос, от ЕС, от трети страни, моля посочете страните)

Експлоата- ционен срок на изделието

[тегловни %]

[бройки и kg/год]

[kg/год.]

Година на внос

От ДЧ на ЕС

От трети страни

години

ПримерПосочете за всяка година

Посочете за всяка година

Изделие A (вид)

PentaBDE:

Bromkal 70-5DE2%

5000 kg/год

100 kg/год

2004

Германия
10 години

Изделие B (вид)

OctaBDE: DE-79

0.2%

2500 kg/год

5 kg/год

2007
Китай

7 години

Изделие C (вид)

DecaBDE: FR-300 BA

0.06 %

10 000 kg/год

6 kg/год

2003

Англия
6 години

Смес D (вид)

PentaBDE:

Bromkal 70-5DE5 %

10 000 kg/год

500 kg/год

2005
Китай

2 години

1. Тапицирани мебели

2.Матраци

3.Защитно облекло
4. Продукти за строителството

3.Електрически кабели

4. Текстил

5. Транспортни ленти

6. Бои/лакове

7. Високоеластичен полиуретан (PUR)

8. Високоустойчив полистирен (HIPS)

9.Акрилонитрил-бутадиен стирен (ABS)

10.Каучук (стирен бутадиен )

11. Поливинил хлорид (PVC)

12. Други (посочете вида на изделието/сместа)

Общо


Таблица I-Б-3: Моля, посочете вида и количествата изделия/смесите, съдържащи с-PentaBDE, с-OctaBDE или DecaBDE, които са изнесени извън страната от Вашата компания (за ЕС и трети страни), включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на износ, приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо.

Вид на изделието или сместа

Търговско име на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE

Прибл.

съдържание

[тегловни %]


К-во на изнесените изделия/смеси


К-во на PBDE в изделия или смеси


Забележка (години на износ, за ЕС, за трети страни, моля посочете страните)

Експлоатационен срок на изделието
[брой и kg/год.]

[kg/год.]

Година на износ

за ДЧ на ЕС

за трети страни

години

ПримерПосочете за всяка година

Посочете за всяка година

Изделие A (вид)

PentaBDE:

Bromkal 70-5DE2%

5000 kg/год

100 kg/год

2004

Германия
10 години

Изделие B (вид)

OctaBDE: DE-79

0.2%

2500 kg/год

5 kg/год

2007
Китай

7 години

Изделие C (вид)

DecaBDE: FR-300 BA

0.06 %

10 000 kg/год

6 kg/год

2003

Англия
6 години

Смес D (вид)

PentaBDE:

Bromkal 70-5DE5 %

10 000 kg/год

500 kg/год

2005
Китай

2 години

1. Тапицирани мебели

2.Матраци

3.Защитно облекло
4. Продукти за строителството

3.Електрически кабели

4. Текстил

5. Транспортни ленти

6. Бои/лакове

7. Високоеластичен полиуретан (PUR)

8. Високоустойчив полистирен (HIPS)

9.Акрилонитрил-бутадиен стирен (ABS)

10.Каучук (стирен бутадиен )

11. Поливинил хлорид (PVC)

12. Други (посочете вида на изделието/сместа)

Общо


Таблица I-Б-4: Моля, посочете вида и количествата изделия, съдържащи PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE, които Вашата компания рециклира, включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на износ, приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо.

Вид на изделието

Търговско име на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE

Прибл.

съдържание

[тегловни %] PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE


К-во на рециклирани изделия

[kg/год]


К-во на PBDE в изделия [kg/год]

Година

Пример
Изделие A (вид)

PentaBDE:

Bromkal 70-5DE2%

5000 kg/год

100 kg/год

2004

Изделие B (вид)

OctaBDE: DE-79

0.2%

2500 kg/год

5 kg/год

2007

Изделие C (вид)

DecaBDE: FR-300 BA

0.06 %

10 000 kg/год

6 kg/год

2003

Смес D (вид)

PentaBDE:

Bromkal 70-5DE5 %

10 000 kg/год

500 kg/год

2005

1. Тапицирани мебели
2.Матраци
3.Защитно облекло
4. Продукти за строителството
3.Електрически кабели
4. Текстил
5. Транспортни ленти
6. Бои/лакове
7. Високоеластичен полиуретан (PUR)
8. Високоустойчив полистирен (HIPS)
9.Акрилонитрил-бутадиен стирен (ABS)
10.Каучук (стирен бутадиен )
11. Поливинил хлорид (PVC)
12. Други (посочете вида на изделието/сместа)
Общо
Таблица I-Б-5: Моля, посочете методите за идентифициране на търговските смеси на pentaBDE, octaBDE или DecaBDE в изделията, които Вашата компания рециклира? Добавете допълнителни редове, ако е необходимо.


Тип изделие, съдържащо pentaBDE, octaBDE или DecaBDE

Метод за идентифициране

Описание (по етикет, по ИЛБ, по данни на производителя/вносителя, чрез анализи и т.н.)

1.2.3.
Таблица II-Б-6: Моля, посочете използваните от Вас методи за екологосъобразно депониране, в т.ч. обезвреждане на изделия, съдържащи търговски смеси на pentaBDE, octaBDE или DecaBDE (операции D). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо.


Методи за екологосъобразно депониране или обезвреждане

Описание

1.
2.
3.

Част IІ – Информация относно алтернативи за заместване на полибромирани дифенил етери (penta-; оcta- и decaBDE) в различните употреби и приложения
ІІ-1: Моля да предоставите информация за алтернативните химични вещества или смеси, използвани за заместване на полибромирани дифенил етери (PBDE), [(pentaBDE; оctaBDE и decaBDE)] в изделията/смесите, които пускате на пазара или изнасяте. (виж.Приложение № 4)

Моля да имате в предвид, че за изброените употреби, penta-; оcta- и decaBDE са забранени, ако концентрацията им като самостоятелно вещество, в смеси, продукти и изделия надвишава 0.1 тегл.% (1000 g/kg).

Ако пускате на пазара повече от едно изделие от изброените по-долу, моля да предоставите в табличен вид информация за наличните алтернативи за всяка употреба поотделно като копирате таблицата.

Информация относно алтернативи на полибромирани дифенил етери (penta-; оcta- и decaBDE) в различни употреби:

1.Описание на алтернативите

(хим.наименование, CAS №, търговска марка, производител/вносител)


2. Употребени количества на година (по години), кг, внос (държава)
3. Тип употреба

 Тапицирани мебели

 Килими, мокети

 Матраци

 Текстил (дамаски за мебели, пердета, брезенти, мушами, палатки, палатки трамплини)

 Защитно работно облекло

 Транспортни ленти

 Каучук и пластмаси

 Еластични пенополиуретани (PUR)

 Корабни бои и лакове

 ЕЕО – категория 1-4 (TV/video апарати, PC компютри, цветни принтери, копирни машини, телефони и факс апарати, малки компоненти на ЕЕО)

 Опаковки от стририопор


 Строителни материали: пенопълнители, изолационни плоскости, изолационна пяна за тръбопроводи, пластмасови ламперии, стенни покрития и подови настилки, електрически кабели и табла, подпокривна изолация, комуникационни кабели, лицеви ламинати за изолационни панели, подпокривна изолация.

 Фасунги, щепсели, ел.ключове

 Седалки за стадиони

 Армирани пластмаси

 Външни кутии и вътрешни компоненти на на телевизори (ТV)

 Други4. Физико-химични свойства от ИЛБ
5. Наличност на пазара
6. Пазарна и ценова достъпност
7. Класификация според Глобалната хармонизирана система (GHS)
8. Друга информация
Забележка

  1. Описание на алтернативата:

  1. За алтернативният химикал, моля посочете химичното наименование, CAS №, търговско наименование, производител.

  2. За алтернативният химичен продукт, моля посочете физико-химичните свойства като парно налягане, коефициент на разделяне октанол/вода (log Kow);

  1. Количества на година:

Моля посочете, ако е възможно, количествата, употребени на година .

  1. Тип употреба :

Отбележете със знак “х” типа на употребата. Ако употребите са повече от една копирайте цялата таблица и попълнете за всяка отделна алтернатива.

  1. Физико-химични свойства: Посочете физико-химичните свойства от ИЛБ

  2. Наличност:

Отнася се до това, дали алтернативата е налична на пазара. Информация за производители и търговци, ако Ви е известна, също трябва да бъде включена.

  1. Пазарна и ценова достъпност

Моля, посочете дали алтернативния продукт е лесно достъпен на пазара и ценово-изгоден за Вашата компания.

  1. Класификация според Глобалната хармонизирана система (GHS):

Моля, посочете, класификацията на алтернативното вещество/смес съгласно Приложение VІ на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Таблица 3.1, в която са вписани веществата, класифицирани в съответствие с критериите на CLP Регламента и Таблица 3.2, в която са записани веществата, класифицирани и етикетирани в съответствие с критериите в Директива 67/548/EИО за опасните вещества /DSD/

  1. Друга информация:

Моля посочете, ако досега сте използвали полибромирани дифенил етери като забавители на горенето (виж Приложение 1), кога сте преминали към алтернативния продукт при Вашето производството.

____________________

Приложения с помощна информация за попълване на Въпросника

Приложение № 1: Производители и търговски марки на търговски смеси на полибромирани дифенил етери (РBDE)
Таблица 1: Основни конгенери/изомери на PBDE, присъстващи в търговските продукти

Полибромирани дифенил етери (PBDE)

CAS №

Тетрабромодифенил етер (tetraBDE)

40088-47-9

Пентабромодифенил етер (pentaBDE)

32534-81-9

Хексабромодифенил етер (hexaBDE)

36483-60-0

Хептабромодифенил етер (heptaBDE)

68928-80-3

Октабромодифенил етер (octaBDE)

32536-52-0

Нонабромодифенил етер (nonaBDE)

63936-56-1

Декабромодифенил етер (decaBDE)

1163-19-5

Производители на c-PentaBDE

Само няколко компании са произвеждали търговски смеси на c-PentaBDE: четири фирми в Европа (Англия и Холандия), една в САЩ и една в Израел. Понастоящем те не произвеждат вече c-PentaBDE.Таблица 2: Производители на търговски смеси на c-PentaBDE2

Фирма-производител

Страна

BRE - BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT

Англия

GREAT LAKES CHEMICAL (EUROPE) LTD.

Англия

INSTITUTE FOR TERRESTIAL ECOLOGY

Англия

EUROBROM B.V.

Холандия

GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION (сега CHEMTURA)

САЩ

ISRAEL CHEMICAL AND INDUSTRIAL PRODUCTS (бивша Dead Sea Bromine Group)

Израел

Понастоящем c-PentaBDE не се произвеждат в САЩ, Канада, Европа, Австралия, Япония, Израел [SFT 2009].

Търговски марки C-PentaBDE

Търговските PentaBDE продукти3 са търгувани на пазара под различни търговски марки: Great Lakes DE-60F; Great Lakes DE-61; Great Lakes DE-62; Great Lakes DE-71; Bromkal 70’; Bromkal 70 DE; Bromkal 70-5DE, Bromkal G1; FR 1205/1215; Pentabromprop; Saytex 115; Tardex 50. Bromkal 70-5DE и Saytex 115 вече не се произвеждат и предлагат на пазара в ЕС.

Например, търговският PentaBDE продукт „Bromkal 70-5DE” съдържа 37% BDE-47, 35% BDE-99 като основни компоненти на техническата смес и минимални количества от BDE-17, BDE-28, BDE-85, BDE-100, BDE-138, BDE-153 и BDE-154, по-малко от 15%.

Производители на c-OctaBDE

Според международната информационна база-данни за химикали (IUCLID),[ http://ecb.jrc.it/iuclid/], BSEF и [BiPRO 2007] производители на c-OctaBDE са осем компании, от които шест в Европа. В Европа производството на c-OctaBDE е спряно от 1997/1998 г [ECB 2003]., а в САЩ – в началото на 2005 г.[Landry S Albermarle, (2008)].


Таблица 3: Производители на търговски смеси на c-OctaBDE (ЕСВ 2011)

Фирма-производител

Страна

ALBEMARLE S.A.

Белгия

BRE - BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT

Англия

GREAT LAKES CHEMICAL (EUROPE) LTD.

Англия

EUROBROM B.V.

Холандия

ELF ATOCHEM

Франция

CHEMISCHE FABRIK KALK

Германия

ISRAEL CHEMICAL AND INDUSTRIAL PRODUCTS (бивша Dead Sea Bromine Group)

Израел

GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION (сега CHEMTURA)

USA

Търговски марки c-OctaBDE

Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница