Част І. Общи условияДата24.10.2018
Размер326.88 Kb.
Рег.№ 93-00- 7413 / 13.07.2011 г.

УТВЪРДИЛ ТЗ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

/ИНЖ. Д. НИКОЛОВ/
Технико-икономическо задание
ЧАСТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Общи положения

1.1. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОР на тази поръчка е “АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД - гр.Панагюрище.

1.4. Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е площадка „Асарел”- гр. Панагюрище.

1.5. Предмет на поръчката е да се определи надежден изпълнител, който при условията на настоящата документация да извърши всички дейности на обект: Събиране и депониране на почвен материал от терени в района на хвостохранилище Люляковица

1.6. Изборът се провежда между определен кръг предварително поканени потенциални изпълнители и всяка фирма проявила интерес към поканата отправена по Интернет, публикувана на http://www.asarel.com. в един единствен кръг.
2. Съществуващо положение
Хвостохранилище „Люляковица” е намивно земно-насипно съоръжение или утайник за съхранение на отпадъчен шлам от набогатяването на руда, който е във вид на пулп от Обогатителната фабрика на „Асарел - Медет”АД. Хвостохранилището е изградено в чашата на кариера „Люляковица” и се намира в западната част на Минно- добивен комплекс „Асарел – Медет” АД, непосредсвено до „Западно насипище” на 8 км. северозападно от гр. Панагюрище.

Планинският релеф в района на хвостохранилището е пресечен от множество дерета, които в централната част се събират и вливат в р. Люляковица. Наклонът на деретата в ниската част е приблизително 12%, а във втората половина към билото достига 30-35%.

Площите в основата на землището на с. Оборище, на които ще се изпълнява задачата за обект „Събиране и депониране на почвен материал от терени в района на хвостохранилище Люляковица”, са със сменено предназначение земи от държавен горски фонд, които са заети предимно с габър, дъб и бук. След обеззалесяването им се преминава към дейностите по събиране и депонирне на богатия на хумус почвен материал, който в последсвие се използва при рекултивацията на нарушените терени.

Дебелината на изземвания слой хумус варира от 0.10 до 2 м. Зони с дебелина по малка от 10 см не се предвижда да се изземват, тъй като икономически е неоправдано.

Предвид разнообразния терен, както в хоризонтално, така и във вертикално отношение е необходимо да се направят пътища и подходи за извоз на събрания и натоварен почвен материал до предварително посочено депо.

Изсичането и складирането на продуктивния дървесен материал се изпълнява, и контролира от Горско стопанство към гр.Панагюрище.


3. Изисквания за същността /цел/, съдържанието /предмет/ и особеностите на услугата. Технически спесификации.


  1. Същност /цел/ на услугата:

Целта на услугата е извършване на:

Осигуряване на чиста земна основа, която ще се залее от хвост при покачване нивото на хвостохранилището, както и да се събере и оползотвори богатия на хумус почвен материал, който да се използва впоследтсвие за рекултивация на нарушени терени.3.2. Съдържание /предмет/ на услугата:

Извършване на минно-технически дейности за събиране на почвения материал от землището в основата непосредствено до „Хвостохранилище Люляковица”.


3.3. Обхват, обем и особености на услугата.

Пълно техническо описание, включително обособените позиции.

Обект Събиране и депониране на почвен материал от терени в района на хвостохранилище Люляковицаобхваща дейностите, които са включените в Количествено Стойностна сметка с твърди Ед. цени ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Предвиденият площи за събиране на хумус през тази година са 72.4 дка. съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.


3.3.1. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ ЗА ОБЕКТА

За реализиране целите на задачата е необходимо да се изпълнят следните дейности: • изкореняване на дънери и разчистване на терени в района отреден за хумусосъбиране;

 • събиране и натоварване на хумус на транспорт;

 • транспортиране на хумус до депо при средно тр.разстояние - 2 км.;

 • разриване на хумус с булдозер на табан и оформянето на насипището за хумус, така че да осигури неговият стабилитет при проливни дъждове;

 • направа и поддръжка на пътища и подходи за извоз на хумус.

Хумусният материал да се депонира на депо, което се намира на площадката на кота 830 в близост до „Хвостохранилище Люляковица”, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
В единичните цени за изпълнението на задачата да се заложат гореописаните операции, включително и тези които не са предвидени, но необходими за качественото изпълнение на задачата.


 • В хода на изпълнение на Обекта Възложителя запазва правото си за промяна на обема и обхвата на всички видове работи.3.3.2. МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

За изпълнение на задачата няма да се използват допълнителни видове материали освен тези, които са предоставени от „Асарел- Медет” АД - в района на обекта.3.3.3. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО


 • При стартиране на задачата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дава граница на парцелите, местата, от които ще се събира хумус, и местоположението на депото, на което ще се съхранява;

 • В зоната на депониране се извършва първоначално геодезическо заснемане с цел при последващо заснемане да се определят обемите извършена работа от Изпълнителя;

 • Изпълнителят подсигурява технически ръководител и собствен геодезист, които ще контролират изпълнението на задачата;

 • В края на всеки месец, между 20-то и 30-то число, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща покана към звено „Маркшайдерство” на отдел „МИ” на „Асарел- Медет” АД, за извършване на замер за определяне обема извършена работа в м3. Геодезическата снимка е основание за разплащане;

 • Предаването на извършените СРР се извършва с двустранен констативен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни, в който се описват изпълнените видове работи, количества и стойност;

 • Контролът по изпълнение на строителството ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от негов упълномощен представител, наречен Инвеститорски контрол, и се отнася за всички дейности, предмет на Договора;

 • Приемането на всеки етап от обекта ще се извършва от комисия в състав определен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствие на техническия ръководител и геодезиста от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • При работа на повече от една фирма на обекта, границите на отделните фирми се отлагат от звено „Маркшайдерство” на отдел „МИ” на „Асарел- Медет” АД. Всички изпълнени обеми работа извън посочените граници за определена фирма си остават за сметка на фирмата.

3.3.4. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРООПАСНОСТ

При изготвяне на своите оферти кандидатите следва да включат в тях разходи за изготвяне на ПБЗ и ППБ.

Проектът и подготовката на ППБ да бъдат съобразени с действащите строително-техническите норми за осигуряване на безопасност при пожар.

При изпълнението на СРР стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.3.3.5. Бъдещият изпълнител организира охрана на обекта и временно селище за периода на изпълнение на СРР.

3.3.6. Да се изработи и представи Работен план по организация и изпълнение на строителството (РПОИС).

При изготвяне на свойте оферти, кандидатите следва да включат в тях разходи за изготвяне на РПОИС. РПОИС се одобрява от възложителя и служи за стриктно спазване на ПБЗ.

  1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ


3.4.1. Месторазположение и функционални характеристики на площите за събиране на хумус и площадка за депониране :

В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – е определено месторазположението на предвидените площи за събиране на хумус и площадката за депониране.

Предметът на услугата е: Събиране и депониране на почвен материал от терени в района на хвостохранилище Люляковица”. В тази връзка към настоящата документация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага следните приложения, с които определя работните характеристики на очаквания обем и обхват на дейностите за реализиране на обекта:
3.4.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – „ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ за обекта”- обобщена количествена сметка, която следва да бъде остойностена от кандидатите на база техния професионален фирмен опит, и следвайки конюнктурата на пазара в момента. При това трябва да бъдат спазвани законовата нормативна уредба, технически изисквания и условия в строителството и нормативните изисквания за опазване на околната среда. В единичните цени да бъдат отчетени инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им, да бъдат интегрирани всички операции, гарантиращи качество на изпълнение като така оферираните цени ще остават твърди за целия период на строителство.
3.4.3. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на декларация - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 , че задълбочено са проучили техническите спесификации , че ще спазват при реализиране на посочените в тях стандарти, и че ще представят изискващите се доказателства, че техническото им решение, предложената от тях стока или услуга отговарят на:

1. български стандарти или „еквивалентни” европейски, международни стандарти, или „еквивалентни” европейски технически одобрения или общи технически спесификации, или други еквивалентни технически еталони на европейски стандартизационни органи при реализирането на проекта;

2. български стандарти, еквивалентни технически одобрения или спесификации, отнасящи се до изпълнение на строителството и до използваните материали, когато няма стандарти по предишната т.1;

Като доказателства за съответствие на техническите им предложения по техническите спесификации кандидатите ще представят техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.3.4.4. Справка за ценообразуващи параметри - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4, при които ще се изготвят анализните цени на всички допълнително възникнали и възложени видове строителни работи и доставки извън ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

3.4.5. Справка - предложение за специфичните разходи - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

Всички тези разходи трябва да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР.

3.4.6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - „Общ срок за изпълнение на услугата”.

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

а) Начален срок за отпочване същинските работи на Обекта (като условна дата);

б) Общото времетраене за изпълнение на Обекта, в това число:

- Необходимото време за подготовка на площадката до пълна готовност за отпочване на работите;

- Срок за изпълнението на същинските работи при непрекъсваем /без почивни дни/ работен режим.

в) Персонал - брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на Обекта при горепосочените работни условия;

г) Краен срок за предаване на Обекта (като условна дата).3.4.7. Проект на договор за СРР - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проектодоговора.

3.4.8. Декларация за подизпълнители - ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. В това приложение кандидатът посочва дали възнамерява да ползва или да не ползва подизпълнители, като в случай че ползва за тях се посочва:

1. Име и място на регистрация по ТЗ на фирмата .

2. По коя част от Обекта ще работи подизпълнителя.

3. Да се приложат необходимите декларации за подизпълнителя.

4. Да се приложи декларация в свободен текст от подизпълнителя, че е запознат и дава своето писмено принципно съгласие да изпълни конкретната част. Ако подизпълнителя не е запознат с конкректната част за която ще бъде ползван, го отразява в своята декларация.

3.4.9. Декларация за предложен гаранционен срок на изпълняваните дейности, обхванати в предмета на проектодоговора – ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.

3.4.10. Декларация за срок на валидност на предложението –ПРИЛОЖЕНИЕ №14.
ЧАСТ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в тръжната процедура


поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.


ІІ.1. Условия за участие

1. Възложителят има изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.
2. В процедурата не може да участва кандидат, който е :

(1) лишен от правото да упражнява търговска дейност ;

(2) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за :

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари; за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група ;

(3) осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството;

(4) обявен в несъстоятелност или е в открито производство по обявяване в несъстоятелност;

(5) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

(6) лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

(7) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. Изискванията по т.ІІ.1.2. (2), (3), (6) и (7) се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

4. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.2. и т.3. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.2., т.3. и т.4. с декларация.

6. При подписване на договора за строителство участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелствата .

7. Не може да участва в процедура за възлагане на настоящата поръчка чуждестранно юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.2., т.3. и т.4. по-горе.

Възложителят има право да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.


ІІ.2. Специфични изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за следните специфични условия на Възложителя:

1. Да разработят и представят подробен План-график за обекта и РПОИС.

2. Осигуряване на геодезист на обекта с цел изпълнението на работите в точно определени площи. При съставяне и подписване на актове по Наредба №3 и актовете за разплащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и представя на Възложителя «Геодезическа снимка», която да може да бъде наложена /съпоставена/ върху зададените граници. Това съпоставяне ще бъде база за точното установяване на отклоненията от заданието.


3. Възможност за осигуряване на фургон на обекта, оборудван като канцелария за инвеститорски контрол /2 бюра, 2 библиотечни шкафа, закачалка за дрехи, отоплителен уред и др./

Други:


- устройване временно селище;

- осигуряване електрозахранване и водоснабдяване;

- осигуряване химическа тоалетна;

- осигуряване охрана;

- да организира работата на непрекъсваем режим (без почивни дни);

- да осигури специализирана механизация за изпълнение на видовете СРР.

- да осигури безопасност на площадката, поставяне на предупредителни знаци, указателни табели и др. подобни;

- мерки за опазване на околната среда;

- да осигури постоянен технически ръководител и геодезист на обекта,

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с така описаните специфични изисквания да бъдат интегрирани в единичните цени на видовете дейности заложени в Приложение № 2, дефинирани с количества.
ІІ.3. Оглед на строителната площадка

Извършването на оглед на бъдещата строителна площадка е задължително условие за участие в офертното проучване. Оферентите да представят Декларация /ПРИЛОЖЕНИЕ №10/ за извършен оглед от страна на кандидата.


ІІ.4. Документи за представяне от кандидата

Всеки кандидат следва да представи само едно свое предложение. То трябва да съдържа:


ІІ.4.1. ЧАСТ ПЪРВА „Ценово предложение”, в това число:
1. Попълнени остойностени Технически спесификации - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 по приложените към документацията образци. Предложението трябва да бъде остойностено с отделни единични „ твърди” цени за отделните позиции, включени в посочените приложения, които да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им.

1.2. Справка за ценообразуващи показатели – ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – предлагана цена и начин на плащане, което включва две части:

2.1. Обща офертна цена за услугата, която трябва да обхваща всички преки, допълнителни и специфични разходи за изпълнението ;

2.2. Условия за разплащане – размер на аванса.

3. Вътрешнофирмен ценоразпис на м.см. за ползваната механизация, която ще стане неразделна част от договора като приложение към него.

4. Всички попълнени от кандидата приложения описани в горните точки от 1 до 3 – се представят на хартиен и електронен носител /CD диск/. Таблиците, разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя.

ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставляващи „ЧАСТ ПЪРВА” при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, който плик се поставя заедно с другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в Раздел ІІ. част VІ. от настоящето ТИЗ .
ІІ.4.2. ЧАСТ ВТОРА „Техническо предложение”, в това число:

1. Декларация, надлежно оформена по ПРИЛОЖЕНИЕ № 3;

2. Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по ПРИЛОЖЕНИЕ № 11-1.

3. Декларации по раздел ІІ, част ІІ.1. т.6 и т.8 /чуждестранни лица/, по ПРИЛОЖЕНИЯ № 11-2 И № 11-3.

4. Декларация за извършен оглед от страна на кандидата – ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.

5. Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

6. Копие от съдебно решение за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, съгласно раздел ІІ, част ІІ.1., т.2.

7. Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

8. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/.

9. Справка към 03.2011 г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата кандидат, в т.ч. /брой квалифициран работнически и ИТР персонал/.

10. Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт .

11. Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция.

12. Копие от документ за наличие на системи за контрол.

13. Копие от документ за членства в професионални организации.

14. Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

15. Референции и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

16. Доказателства за търговска репутация - Копия от удостоверения от банки, Отчет за приходите и разходите за 2010 година. Информация за общия оборот и оборота /обема/ на строителството и услугите, извършени от оферента през последните 3 /три/ години.

17. Документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ.

18. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – декларация за изпълнение на специфичните изисквания, които са интегрирани в единичните цени на СРР.

19. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - „Общ срок за изпълнение на услугата”, съгласно указанията в Част І, т.3.4.8.

20. Проект на договор - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 /не се попълва, само се парафира и подпечатва/.

21. Декларация за конфиденциалност, която се подписва при получаване на Тръжната документация от Възложителя. Декларацията се подписва в два екземпляра / 1 остава при Възложителя и 1 при кандидата, като прилага в офертата си 1 бр. копие/ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.

22. Декларация за ползване или не на подизпълнители – ПРИЛОЖЕНИЕ № 12, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Подобекта , съгласно указанията в Част І, т. 3.4.10.

23. Декларация за предложен гаранционен срок - ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.

24. Декларация за срок на валидност на предложението - ПРИЛОЖЕНИЕ № 14, за обект:

Събиране и депониране на почвен материал от терени в района на хвостохранилище Люляковица”,ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи „ЧАСТ ВТОРА”. При подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис «Техническо предложение», който плик се поставя заедно с плика «Ценово предложение» в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в Раздел II, Част VI от настоящото ТИЗ.
ІІ. 5. Важни условия за участниците:

1. В отделния малък плик „Ценово предложение” – поставят се само ПРИЛОЖЕНИЯ №2, №4 и №8 /на хартиен и електронен носител/ и вътрешнофирмения ценоразпис на м.см. за ползване на механизация.

2. В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят всички изискуеми документи по раздел II, по ІІ.4., Част втора от настоящетоТИЗ.

3. Двата плика по т.1. и т.2 се поставят в общ голям плик.

4. При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец съгласно указанията за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

5. Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.
ЧАСТ ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите.


ЧАСТ ІV. ГАРАНЦИИ

ІV.1. Гаранция за изпълнение на договора и

Гаранция за «Добро изпълнение».


 1. „Гаранцията за изпълнение на договора” е банкова гаранция в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, издадена от утвърдена Българска банка, със срок на валидност датата на подписване на Окончателен Приемо-предавателен протокол за обект: Събиране и депониране на почвен материал от терени в района на хвостохранилище Люляковица.

Този протокол се подписва тристранно - Възложител, Изпълнител, Маркшайдер.

 1. Кандидатът определен за изпълнител предава (открива в полза) на Възложителя банковата гаранция по т.1 в срок до 10 работни дни от датата на подписване на Договора за изпълнение и представя оригиналния документ , издаден от банката на Възложителя, което е едно от условията за стартиране на договора.

 2. Освобождаване на „гаранцията за изпълнение на договора” настъпва след изтичане на нейната валидност и представяне на оригинален надлежно оформен протокол по т.1 в банката, издала гаранцията.

 3. Окончателният приемо-предавателен протокол се съставя и подписва при следните условия:

§1. След завършването на изпълнението на възложените работи, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя. За приемане на извършените работи Възложителят ще назначи комисия, която да извърши преглед на състоянието на обекта. В комисията ще бъдат поканени представители на Изпълнителя и на Възложителя.

§2. Комисията, назначена от Възложителя, в едноседмичен срок, ще изготви доклад за своята работа и за констатираните от нея дефекти на обекта, произтичащи от работата на Изпълнителя или за липсата на такива.

§3. В случай, че комисията не констатира дефекти, произтичащи от работата на Изпълнителя, се подписва протокола по т.4 .

§4. Ако комисията е констатирала дефекти, произтичащи от работата на Изпълнителя, той ще отстрани тези дефекти за своя сметка. След отстраняването на дефектите следва да бъде подписан протокола по т.4.

§5. Окончателния приемо-предавателен протокол (ОППП) се подписва независимо от останалите документи, които следва да бъдат съставени и подписани по реда на «Наредба №3/2003г. на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството».


 1. Възложителят ще удържа по 5 % от всяко текущо плащане за извършените дейности при актуването на извършените работи като Гаранция за „добро изпълнение”.

 2. Освобождаване на „Гаранцията за добро изпълнение”:

(1) Възложителят освобождава задържаната сума като Гаранция за „добро изпълнение”, без да дължи лихви за периода, през който същата законно е престояла при него, при следните условия:

§1. 90 /деветдесет/ дни след завършването изпълнението на договора и подписването на (ОППП).


ІV.2. Гаранционни срокове – не се предвиждат

ЧАСТ V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
V.1. Общи условия :

1. Техническата част на предложението се представя на хартиен носител, а ценовата част – на хартиен и електронен носител /DVD или CD диск/

2. Всеки кандидат следва да представи само едно предложение.


 1. Предложението трябва да е написано четливо, да няма механични и други явни поправки по него.

V.2. Предложението трябва да съдържа

 1. Предлагана цена и начин на образуване:

а) Пределна договорена цена за общата стойност на поръчката в левове, без ДДС.

Остойностяването да се извърши по приложената към настоящата документация количествена сметка –технич. спесификация ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

б) Предложените единични цени на СРР трябва да са придружени от формиращите ги стойности на елементите на ценообразуване – часова ставка, допълнителни разходи, доставно-складови и транспортни разходи, непредвидени разходи, печалба, посочени в отделна справка - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Посочените фирмени параметри ще се прилагат при ценообразуване на допълнително възникнали и възложени видове СРР, невключени в ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

в) Специфични разходи за подобекта - съставени на база специфичните разходи по част ІІ, т.ІІ.2 по-горе, които са интегрирани в единичните цени. на Приложение- 2 /ПРИЛОЖЕНИЕ №5/. В ПРИЛОЖЕНИЕ №5 не трябва да фигурират цени. 1. Срок за изпълнение

- Да бъде посочен общ срок за изпълнение на СРР - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9, с начален и краен срок за изпълнение (посочват се условни дати, като се отчита времетраенето на обекта, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 6:

- Готовност за отпочване на работа.

- Непрекъсваем работен режим.

- Изготвен план-график за повременното изпълнение на отделните СРР.

- Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение се оформят към офертното предложение в ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.


 1. Участие на подизпълнители

Кандидатът е длъжен да заяви дали в изпълнението на поръчката ще ползва или не подизпълнители. Той изрично посочва имената на фирмите - подизпълнители, с които възнамерява да работи, коя част от Подобекта те ще изпълняват и представя приложена Декларация, че съответния подизпълнител е дал съгласие за това. Желателно е посочените подизпълнители да бъдат регистрирани в ЦПРС.

Забележка: Да се има впредвид, че в договорът с Главният изпълнител ще включва клаузата, че той отговаря за работата на подизпълнителите като за своя.

Документи, които се представят от кандидатите за техни подизпълнители:

- посочените по-горе две Декларации – първата по ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 и втората – в свободен текст от Подизпълнителя.

- Към ІІ.4. Документи по ЧАСТ ВТОРА „Техническо предложение”:

- Декларации по раздел ІІ, част ІІ.1.3, т.6 респ.т. 8. /за чуждестранни лица/ по ПРИЛОЖЕНИЯ № 11 -2 И № 11 -3.

- Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 -1.

- Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

- Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

- Копие от регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/ .

- Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт /не е задължителна/.


V.3. Начин на плащане

Разплащането ще се извършва по условията на сключения договор :

- на база изготвен протокол от геодезически замер за депонирания обем хумус, в рамките на договорения срок удължен с един месец,

- в левове по банков път,

- след изготвяне на протокол за реално извършените на обекта СРР, проверен, приет и подписан от представител на Възложителя.
ЧАСТ VІ. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

Предложението и документите за легитимиране и квалификация на кандидата се поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва и надписва по следния начин:

Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище, До Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище,

с надпис: ОФЕРТА за изпълнение на обект: Събиране и депониране на почвен материал от терени в района на хвостохранилище Люляковица

и Забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”Върху плика кандидатът поставя и надпис, съдържащ: фирма на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

В големия външен плик се комплектоват: малък плик с надпис „Ценово предложение” и малък плик с надпис “Техническо предложение”.

Предложението, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация.
ЧАСТ VІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Крайният срок за представяне е 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на настоящето Техническо задание и приложенията към него на интернет-страницата на „Асарел-Медет”АД – www.asarel.com, в Деловодството на Асарел Медет АД– гр. Панагюрище, ПК 4500.

Предложенията се подават лично от законен или надлежно упълномощен представител на кандидата, който се легитимира с лична карта.

Предложения, получени след крайния срок за представяне не се приемат. Не се приемат и предложения, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик.

В периода на подготовка на офертата кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в поканата за оферта, но не по-късно от 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за предаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
ЧАСТ VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

VІІІ. 1. Отваряне и разглеждане на предложенията

Отварянето и разглеждането на предложенията ще се извърши на закрито заседание в 10 /десет/ дневен срок след крайната дата на предаване на предложенията в „Асарел Медет”АД – гр. Панагюрище от комисия, чийто състав ще бъде обявен със Заповед на Изпълнителния директор.

При отварянето на пликовете комисията прави преглед и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия в Технико-икономическото задание спрямо:

1.1. Част VІ. и ЧастVІІ. , както и Част ІІ.5. и Част V.1, V2.2и V.2.3.

1.2. Проверка за пълнотата на представените документи по Раздел ІІ. Част ІІ.4. /Част ВТОРА „Техническо предложение”/, начина на попълването на образците и формата, в която са представени всички други технически документи /извън образците/.

1.3. При установено от комисията съответствие на документите от Техническите предложения спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие.

1.4. Ако при така направения преглед, комисията констатира допуснати пропуски от фирмите в техническите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в т.ІІ.5.,т.3. и ценовата й оферта не се отваря. В тридневен срок комисията писмено уведомява декласираните фирми.

VІІІ. 2. Оценяване и класиране

2.1. Класирането на предложенията се извършва в един единствен кръг на процедурата по комплексна методика за оценка съобразно одобрените критерии.

2.2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

2.2.1. Комплексната оценка на всяко предложение се изчислява по следната формула:

КО = К1 x ФО + К2 x ТО

където:

КО е комплексна оценка на постъпилото предложениеФО е финансова оценка на постъпилото предложение

ТО е техническата оценка на постъпилото предложение

К1 е коефициент на тежеста на финансовата оценка; К1= 0,75

К2 е коефициент на тежеста на техническата оценка; К2= 0,25

К1 + К2=1

Максимална комплексна оценка е 100 точки.

Комисията, назначена за провеждането на офертното проучване и оценяването на предложенията, извършва класиране за всеки един кандидат.

2.2.2. Финансова оценка

Максималната финансова оценка за ценовите предложения е

ФО= 100т х 0,75= 75 точки с отчетен коефициент за тежест на ФО- К1.

ФО= ФО1 + ФО2 + ФО3, където

ФО1- оценка на обща предложена цена съгласно Приложение №11 , максимална оценка – 62 точки.

ФО2- размер на авансово плащане- 3точки.

ФО3- оценка на ценови показатели съгласно Приложение №3, макс.оценка–10т.

а/ ФО1


Предложението с най-ниска цена се оценява с 62 точки, а оценката на всички следващи предложения се намалява с процента на отношението между съответните цени.

Пример:


Предложение с най-ниска цена 1 000 000 лв

Следващо предложение 1 200 000 лв

Отношение = 1 000 000 / 1 200 000= 0,84

Финансова оценка на предложението ФО1 = 62 х 0,84 = 52,08 точки ;

б/ ФО 2- Предложението с най-ниско авансово плащане се оценява с мах 3 точки. Оценките на всички следващи предложения се намаляват с отношението между най-нисък % аванс и всеки следващ размер на аванса.

Пример:


Предложение с най-нисък аванс – 30 % – 3 точки;

Предложение с 50% аванс -

3 x 30

ФО 2 = ———– = 1,80 точки50

б/ ФО 3


Предложението с най-ниски ценообразуващи показатели се оценява с 10 точки, а оценката на всички следващи предложения се намалява с процента на отношението между съответните предложени показатели.

Ценообразуващ показател

/съгласно Приложение №6 /Мярка

Максимален брой точки

Най- ниски предложени стойности

Поредно офертно предложение

Стойност показател

Оценка ФО2

/бр.точки /1

2

3

4

5

6

7

1

Часова ставка при СРР

лв./ч.ч.

3

A

A1

Aх3/A1

2

Допълнителни разходи труд

%

2

B

B1

Bх2/B1

3

Доставно-складови и транспортни разходи върху себестойност на материали

%

1,5

C

C1

Cх1,5/C1

4

Допълнителни разходи механизация

%

2

E

E1

Eх2/E1

5

Печалба

%

1,5

J

J1

Jх1,5/J1
Обща оценка в точки:
∑= 10 т.∑(ред1÷ред7)

2.2.3. Техническа оценка

Максималната техническа оценка е ТО= 100т. х 0,25= 25 точки с отчетен коефициент за тежест на ТО- К2.

Техническата оценка за предложенията се образува по следната
формула:

ТО = Т1 + Т2 + Т3

където:

Т1 = 15 точки /мах/, където :Т1 обхваща оценка за предлаган срок за изпълнение на подобекта и

Предложението с най-къс срок се оценява с мах 15 точки. Оценките на всички следващи предложения се намаляват с отношението между най-късия и всеки следващ срок.

Пример:

Предложение с най-къс срок – 300 календарни дни – 15 точки;Предложение с 400 календарни дни
15 x 300

Т1 = ———– = 11,25 точки

400

Т2 – оценка на техническите възможности на кандидата – максимална оценка 8 точки.Т2= Т2-1 + Т2-2 + Т2-3 + Т2-4 + Т2-5 + Т2-6

Предложенията се оценяват от комисията въз основа на следните критерии:

Оценка на технически е и организационни възможности на кандидата:

• Т2-1 - наличен работнически и ИТР персонал – max 1 точка , която кандидата може да получи само ако има към 30.06.2011г. наличен средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/ - не по-малко от 100 работещи. При по-малък числен състав не се дава точка .

Предложението с най-голям брой раб. се оценява с 1 точка. Оценките на всички следващи предложения се намаляват с отношението между най-голям брой и всеки следващ.

Пример:


Предложение с най-голям брой – например 200 човека – 1 точка;

Предложение с 170 човека / но не по-малко от 150/ :


1 x 170

Т2-1 = ———– = 0,85 точки

200

• Т2-2 - налична собствена механизация и автотранспорт - max 1 точка, която кандидата получава при наличие на съвкупност от собствена монтажна, заваръчна и транспортна техника. При отсъствие на един от посочените компоненти – не се присъжда тази точка.• Т2-3 - опит в строителството – въз основа на Справка за изпълнени подобни по своя характер промишлени обекти през последните две години /2009 и 2010г./- мах 1 точка, която се дава в случай, че фирмата има изпълнен поне по 1 подобен обект/година. При отсъствие на такъв обект – не се присъжда точка.

• Т2-4 - за наличие на система за управление на качеството в съответствие с ИСО 9001 - max 1 точка . При отсъствие на внедрена система- не се присъжда точка.

• Т2-5 - проверка на референциите – max 2 точки .

Максималната оценка се дава на участник, който е доказал чрез представен най-голям брой референции от Възложители за изпълнени промишлени обекти ведно с монтирани производствени технологични инсталации. Оценките на всички следващи предложения се намаляват с отношението между най-голям брой и всеки следващ брой .

Пример:

Предложение с най-голям брой – например 5 проверени референции – 2 точка;Предложение с 1 брой референция :

1 x 2


Т2-5 = ———– = 0,20 точки

5

Референциите подлежат на проверка от Възложителя.• Т2-6 - наличие на специфични технически възможности на кандидата, съгласно специфичните изисквания на Възложителя – max 2 точки
Т3 – гаранционни ангажименти – от 0 точки до max 2 точки . Максимален брой точки се дават на кандидат, който посочи най-добри гаранционни условия . Не се присъждат точки, ако посочените гаранционни условия не покриват минималните по ЗУТ.

Крайна максимална техническа оценка:

ТО = Т1+Т2+Т3= 15 + 8 + 2 = 25 точки


2.3. Комисията оценява и класира кандидатите съгласно изискванията на политиката по оценка и подбор на доставчици на стоки и услуги:

2.3.1. След като Комисията е приключила работата си по т.VІІІ.1. , тя прави Техническа оценка по т.2.3. от горната Методика и класиране на техническите предложения на участниците, допуснати до по-нататъшно участие.

2.3.2. Комисията пристъпва към отваряне на „Ценовите предложения”, прави преглед за пълнотата на попълването им спрямо съответните приложения - образци към Тръжната документация. Прави се сравнителна таблица и анализ на офертните ценови предложения. При проверката за съответствие се съблюдават следните условия:

А. При установено от комисията съответствие на документите от Ценовите предложения спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие с оценка по комплексна методика.

Б. Ако при направения преглед комисията констатира допуснати пропуски от фирмите при представянето на ценовите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в т.ІІ.5.4.
2.3.3. Комисията прави „Финансова оценка” на Ценовите предложения на допуснатите фирми по т. 2.2.2. от Методиката и класиране.

2.3.4. Класирането по Методиката завършва с извършване на Комплексна оценка по т.2.2.1., въз основа на която в десетдневен срок след отваряне на предложенията Комисията класира по низходящ ред кандидатите в процедурата.VІІІ.3. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране

Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който съдържа: 1. Състав на комисията

 2. Списък на подадените предложения

 3. Списък на предложенията, отстранени от процедурата

 4. Резултатите от разглеждането на отделните предложения

 5. Становища на участниците в комисията

 6. Класиране на предложенията

С подписването на Протокола от всички членове на Комисията тя приключва своята работа.

Протокола, заедно с всички приложения към него и с офертите на всички участници, се предават при Изпълнителният директор на „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД за окончателно Решение относно избор на изпълнител.VІІІ. 4. Обявяване на резултатите от проведената процедура

В срок от десет дни от подписване на протокола за разглеждане на предложенията Изпълнителният директор на „АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД като Възложител посочва в свое Решение кандидата, класиран на първо място и определя същия за Изпълнител на Подобекта.

Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от оценяването и решението на Възложителя в петдневен срок след приключване на процедурата по избор на изпълнител.

Всички събрани материали от проведената Тръжна процедура се съхраняват в „Технически архив”.ЧАСТ ІX.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Договорът за изпълнение на работите за обекта ще бъде сключен с кандидата избран за Изпълнител в 15-дневен срок от решението на ИД за определянето му и срещу представени от страна на Изпълнителя документи по Част ІІ.1.т.3 от настоящата Документация и Застрахователен договор.

При отказ на кандидата определен за Изпълнител да сключи договор „Асарел - Медет” АД предлага договора да бъде сключен със следващия класиран кандидат.

Договорът не се сключва при съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на услугата по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди.
ЧАСТ X.СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Срокът на валидност на предложенията е не по-малко от 90 календарни дни. За валидността се попълва съответното ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 – декларация.

Възложителят има право да поиска удължаване на валидността от класираните участници до датата на сключване на договор за изпълнение.


ЧАСТ XІ.ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО
Проект на Договор за СРР - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проектодоговора.

В случай, че участникът има бележки или допълнения към проектодоговора, той ги представя отделно като свое приложение към офертата си.

Това приложение - оформения според указанията проектодоговор и евентуални допълнения, е необходимо да се постави в плик Техническа част.


ЧАСТ XIІ.ПРИЛОЖЕНИЯ


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1- „Ситуационен план” с определено месторазположението на предвидените площи за събиране на хумус и площадката за депониране за обекта към ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2- „Техническа спесификация за обекта”- обобщена количествена сметка.

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3- Декларация за задълбочено проучване на техническите спесификации, за спазване на стандартите по техническите спесификации и задължение за представяне на доказателства за съответствие на вложените продукти или услуги със съответните стандарти.

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4- Справка за ценообразуващи показатели.

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5- Справка за специфични разходи за подобекта.

 6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6- Пакетът условия, свързани със срока за изпълнениесрокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа.

 7. ПРИЛОЖЕНИЕ №7- Проекто- договор за строителство.

 8. Приложение Образец №8 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане.

 9. Приложение Образец №9 - Общ срок за изпълнение.

 10. Приложение Образец №10 - Декларация за оглед на площадката.

 11. Приложения Образец №11 - /11-1, 11-2, и 11-3/ - „Административни сведения” и Декларации по раздел ІІ, част ІІ.1.3, т.6 респ.т. 8. /за чуждестранни лица/.

 12. Приложение №12 Образец на Декларация за Подизпълнители.

 13. Приложение №13 Декларация за предложен гаранционен срок на изпълняваните. дейности, обхванати в предмета на проектодоговора.

 14. Приложение №14 Декларация за срок на валидност.

 15. Приложение №15 Образец на Декларация за конфиденциалност.

ИЗГОТВИЛИ : СЪГЛАСУВАЛИ :

Техник ИК «Строителство»:

/инж.Ат.Костов /


Инв. контрол «Строителство»: Директор «Развитие»:

/инж. Здр.Кърпаров/ /инж.Ек.Станчева-Ковачева/


Директор «ПТД»:

/инж.И.Чолаков/


Ръководител «ФО»:

/икн.Н.Господинов/


Р-л отдел «Екология»:

/инж.М.Джиджинкова/


Р-л отдел «МИ»:

/инж.Ив. Белишки/


Р-л отдел «Строителство»:

/инж.Ат. Тасмов/


Р-л звено «УТ»:

/инж.М. Янкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница