Част първа Резюместраница1/9
Дата04.01.2018
Размер1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400000912


за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на регистрираните инициативни комитети и местни коалиции от партии в общинските избирателни комисии на територията на Област Благоевград

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 271 от 17.10.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕ


Част първа Резюме

5

Част втора Въведение

7

Част трета Констатации

10

Част А

Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове10

Раздел Първи - Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО”

10

Раздел Втори - Местна коалиция „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА“

12

Раздел Трети - Местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА"

14

Раздел Четвърти - Местна коалиция „ЕКИП“

16

Раздел Пети - Местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“ (ОИК Благоевград)

18

Раздел Шести - Местна коалиция „ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ-НЕВРОКОП“

21

Раздел Седми - Местна коалиция „ФАГО-ФОРМАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА“

23

Раздел Осми - Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН“/ПП „БСП“ и ПП „ВМРО – БНД“/

25

Раздел Девети - Местна коалиция „ЗА КРЕСНА“

27

Раздел Десети - Местна коалиция „ГЕРГЬОВДЕН-НДСВ“

29

Раздел Единадесети - Местна коалиция „БСП“, „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ”

31

Раздел Дванадесети - Местна коалиция „РАЗУМ“

34

Раздел Тринадесети - Местна коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК-РАЗЛОГ“

36

Раздел Четиринадесети - Местна коалиция „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ“

38

Раздел Петнадесети - Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ“

41

Раздел Шестнадесети - Местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“ (ОИК Сандански)

43

Раздел Седемнадесети - Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА САТОВЧА“

45

Раздел Осемнадесети - Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ“

47

Раздел Деветнадесети - Местна коалиция „ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ“

50

Раздел Двадесети - Местна коалиция „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ“

52

Раздел Двадесет и първи- Местна коалиция „НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ“

54

Раздел Двадесет и втори - Местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“ (ОИК Якоруда)57

ЧАСТ Б

Спазване изискванията на Изборния кодекс от инициативните комитети за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове58

Раздел Първи - Инициативен комитет за издигане на Вельо Атанасов Илиев за кмет на община Петрич

58

Раздел Втори - Инициативен комитет за издигане на Емил Терзийски за общински съветник, община Сандански

61

Раздел Трети - Инициативен комитет за издигане на Андон Тотев за кмет на община Сандански

63

Опис на приложенията

66

Опис на одитните доказателства

67

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ИК

Изборен кодекс

ОИК

Общинска избирателна комисия

МК

Местна коалиция от партии

ИнК

Инициативен комитет

ЕРИК

Единен регистър по Изборния кодекс

Част първа

РЕЗЮМЕ

В съответствие с утвърдената Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и на основание Заповед № ОД- 4 - 009 от 20.01.2012 г. на г-н Валери Апостолов, заместник - председател на Сметната палата, се извърши одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на инициативни комитети (ИнК) и местни коалиции (МК) от партии, регистрирани от общинските избирателни комисии (ОИК) на територията на област Благоевград.

В изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в област с административен център гр. Благоевград са участвали двадесет и девет местни коалиции от партии и двадесет и шест инициативни комитети, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за съответните населени места.

В обхвата на одита са включени двадесет и две МК и три ИнК, регистрирани от тринадесет ОИК в област Благоевград за участие в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства и представили пред Сметната палата отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове, проведени през октомври 2011 г.

От обхвата на одита са изключени шест МК и двадесет ИнК, които не са представили отчети пред Сметната палата.

От обхвата са изключени една МК и два ИнК, представили отчети с нулеви стойности, както и един ИнК, в отчета на който са отчетени само разходи за откриване и обслужване на банковата сметка. При извършените насрещни проверки не са установени данни, различни от отчетените от тях.

Одитната задача обхвана проверка и оценка на: спазването на нормативните изисквания на Изборния кодекс (ИК) за представяне на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчети от МК и ИнК; спазване на изискванията за изпращане в хода на предизборната кампания на информация, определена в чл. 158, ал. 2 от ИК, за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК); спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания от МК и ИнК; съответствие на декларираните приходи с реално установените от извършените проверки; съответствие на отчетените разходи с реално установените от извършените документални и насрещни проверки; съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените документални и насрещни проверки; спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства и оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от съответната МК или ИнК.

Установени резултати по области на изследване:

Спазени са изискванията на ИК за представяне пред Сметната палата на данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания от шестнадесет МК и два ИнК. Срокът за представяне не е спазен от шест МК и един ИнК.

Спазени са сроковете, регламентирани в ИК, за представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания от шестнадесет МК и два ИнК. Срокът за представяне на отчетите не е спазен от шест МК и един ИнК.

Нормативните изисквания за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на изискуемата информация по реда на чл. 158 от ИК са спазени от две МК и един ИнК. Изискванията на чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуване в ЕРИК не са спазени от: десет МК и един ИнК, които не са предоставили информация за имената на физическите лица, предоставили им за предизборната кампания вещи за безвъзмездно ползване, вида и описанието на вещите, срока на ползването им както и декларации за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи; три МК и един ИнК, които не са представили информация за дарителите, вида, целта и стойността на направените дарения и декларации за произход на дарените средства.

При девет МК и един ИнК не са възникнали обстоятелства, които в съответствие с изискванията на ИК следва да бъдат публикувани в ЕРИК.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за предизборните кампании от всички МК и от два ИнК.

При две МК е констатирано несъответствие между стойността на отчетените от нея приходи, предоставени от кандидати, и декларираните от кандидатите пред общинските съвети (в декларациите им по чл. 160, ал.1 от ИК) средства, предоставени от тях за финансиране на предизборната кампания. Съществува риск от неточно представяне на размера и източниците на приходи в отчетите на коалициите.

В отчета на две МК не са отразени непарични средства (рекламни материали), предоставени им от участваща в тях политическа партия.

Четири МК и един ИнК са получили приходи на стойност над 1 000 лв. по банков път в съответствие с изискванията на ИК.

Спазени са изискванията за деклариране в отчета на изразходваните средства за предизборната кампания от всички МК и всички ИнК. Установените при извършените проверки разходи съответстват на отчетените от одитираните участници в изборите.

Нарушено е изискването на ИК за извършване на разходи със стойност над 1 000 лв. по банков път от три МК и един ИнК.

Отчетените и установени средства за финансиране на предизборните кампании на одитираните МК и ИнК не надхвърлят регламентираните с ИК размери за финансиране на съответните предизборни кампании.

Конкретните констатации за установените нарушения на ИК са отразени в съответните раздели на част трета „Констатации“ от одитния доклад.Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

  1. Основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-4-009 от 20.01.2012 г. на Валери Апостолов, заместник -председател на Сметната палата. При изпълнението на одита участват и одитори от изнесено работно място – Благоевград и Кюстендил, към дирекция „Одити за съответствие при финансовото управление” на Сметната палата.

2. Информация за одитираните обекти и ограничение в техния обхват

В изборите за общински съветници, кметове на общини, и кметове на кметства в административно-териториална област Благоевград са участвали двадесет и девет местни коалиции от партии (МК) и двадесет и шест инициативни комитети (ИнК), регистрирани от общински избирателни комисии (ОИК) и издигнали кандидати за съответните населени места.

В обхвата на одита са включени определените на етапа на планиране на одита двадесет и две МК1 и три ИнК, регистрирани от тринадесет ОИК в област Благоевград за участие в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, които са представили отчети в законоустановения срок пред Сметната палата.

От обхвата на одита са изключени шест МК и двадесет ИнК, които не са представили отчетите си пред Сметната палата.

От обхвата на одитираните обекти са изключени и една МК и два ИнК, чиито отчети са представени в законоустановения срок пред Сметната палата и са с нулеви стойности и един ИнК, в отчета на който са отчетени само разходи за откриване и обслужване на банковата сметка. При извършените насрещни проверки не са установени данни, различни от отчетените от тях.

3. Цели на одита

Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на Изборния кодекс при финансирането на предизборната кампания от местните коалиции и от инициативните комитети, като обществеността се информира за:

3.1. спазването на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на съответната местна коалиция или инициативен комитет;

3.2. спазването на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от местните коалиции и инициативните комитети на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК);

3.3. спазването на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане, във връзка с предизборната кампания на съответната местна коалиция или инициативен комитет;

3.4. законосъобразността на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания на местните коалиции и инициативни комитети;

3.5. установените реално извършени разходи от местните коалиции и инициативни комитети във връзка с предизборната кампания за избори на общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства;

3.6. съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи в отчетите на местните коалиции и инициативни комитети;

3.7. спазването на определените с чл. 155 от ИК размери за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства.

4. Обхват на одита

В обхвата на одита се включва изпълнението на следните задачи спрямо двата вида участници в изборите (МК и ИнК):

4.1. спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчетите на местните коалиции и инициативни комитети и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на съответната местна коалиция и инициативен комитет;

4.2. проверка за съответствие на предоставената информация по време на предизборната кампания от местните коалиции и инициативни комитети, по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК, със законово регламентираната и за спазване на срока за изпращането й на Сметната палата за публикуване в ЕРИК;

4.3. спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания от местните коалиции и инициативни комитети;

4.4. проверка за съответствие на декларираните приходи с реално установените от извършените проверки на първичната документация на местните коалиции и инициативни комитети;

4.5. проверка за съответствие на отчетените разходи с реално установените от извършените документални и насрещни проверки на местните коалиции и инициативни комитети;

4.6. проверка за съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените документални и насрещни проверки;

4.7. проверка за спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответната местна коалиция или инициативен комитет;

4.8. оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от съответната местна коалиция или инициативен комитет.5. Критерии за оценка

5.1. спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местните коалиции и инициативни комитети;

5.2. спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчетите от местните коалиции и инициативни комитети:

5.2.1. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец;

5.2.2. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечението от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларация/и за произход на средствата, предоставени от кандидата и/или член на инициативния комитет;

5.2.3. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок;

5.3. съответствие на предоставената от местните коалиции и инициативни комитети информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра;

5.4. спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуване в ЕРИК;

5.5. спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.5.1. спазване на законовото ограничение относно размера на даренията, получени от едно физическо лице;

5.5.2. наличие на декларация/и за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1 000 лв.;

5.5.3. наличие на декларация/и за произход на средствата, предоставени за предизборната кампания от издигнатите кандидати и/или членове на инициативни комитети, когато размерът на средствата е над 1 000 лв.;

5.5.4. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

5.5.5. съответствие на отразените предоставени средства от кандидати в отчета на дадена местна коалиция с декларираните средства от кандидатите по чл. 160 от ИК, когато са избрани за общински съветници и кметове;

5.5.6. съответствие на собствените средства на партиите или коалиции от партии, представени в отчета на конкретна местна коалиция с предоставените парични средства за финансиране на местната коалиция, отразени в отчетите на същите партии или коалиции от партии.

5.6. спазване на законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път;

5.7. спазване на определените ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания за издигнатите кандидати на съответната местна коалиция или инициативен комитет за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответния участник;

5.8. съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от съответната местна коалиция или инициативен комитет:

5.8.1. съответствие на отчетените приходи с установените от извършените проверки приходи, използвани за финансиране на кампанията;

5.8.2. съответствие на отчетените разходи с установените от извършените проверки реално извършени разходи;

5.8.3. съответствие на отчетените поети задължения с установените от извършените проверки реално поети задължения.
Част трета

КОНСТАТАЦИИ

Част А

Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове
Раздел първи

Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО”

Местната коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО” е образувана от три политически партии – политическа партия „Национално движение за стабилност и възход”, политическа партия „Български социалдемократи” и политическа партия „Движение за социален хуманизъм”. Коалицията се представлява от Костадин Николов Ушев.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Банско за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Банско и кмет на кметство Филипово.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани четирима общински съветници.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител.2

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК и изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл. 158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата не е постъпила от МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО” информация за публикуване в ЕРИК.

При одита от МК са представени две декларации на физически лица за собственост на предоставените от тях на коалицията вещи (помещения за офис) за безвъзмездно ползване. Декларациите са от дата 23.09.2011 г.3Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата имената на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения.

В отчета на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е декларирано едно дарение, получено на 20.09.2011 г.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата не е постъпила от МК информация за публикуване в ЕРИК.4Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от ИК относно полученото парично дарение от МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО”, за което в хода на предизборната кампания не са изпратени на Сметната палата името на дарителя, вида, целта и размера на направеното дарение за публикуването им в ЕРИК.

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница