Част първа Резюместраница3/9
Дата04.01.2018
Размер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК.253. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 7 660 лв. Средствата са предоставени от политическа партия „Демократи за силна България“, участник в коалицията.

Средствата са предоставени по банков път.

Спазено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК приходите над 1000 лв. да се извършват по банков път.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, са установени непарични средства с обща стойност 3 000 лв., предоставени от ПП „СДС“, които не са отчетени от МК.

Общият размер на установените приходи на МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“ (ОИК Благоевград) е 10 660 лв.26

Отчетените приходи от МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“(ОИК Благоевград) не съответстват на установените при одита.

От Общински съвет Благоевград не са изпратени в Сметната палата декларации по чл. 160, ал. 1 от ИК на избрания кандидат на коалицията за кмет на кметство.Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”(ОИК Благоевград).

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 7 642 лв., от които: разходи за медийни услуги – 5 304 лв. (69 на сто от общите разходи), в т.ч. за печатни медии – 1 320 лв., електронни медии: БНТ – 1 944 лв., частна телевизия – 2 040 лв.; разходи за плакати, дипляни и листовки – 1 497 лв. (20 на сто от общите разходи); наеми на помещения – 400 лв.; пощенски услуги – 399 лв. и банкови такси – 41 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

Разходите са изплатени по банков път.

Спазено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК за извършване по банков път на разходите със стойност над 1 000 лв.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.

Отчетените от МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Благоевград) разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи.

Като част от разходваните средства за предизборната кампания на МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Благоевград) не са отчетени предоставените от ПП „СДС“ непарични средства с обща стойност 3 000 лв.Установеният общ размер на разходваните средства за предизборната кампания на МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Благоевград) е 10 642 лв.27

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига двадесет и седем кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община с население до 50 000 жители и трима кандидати за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 641 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 10 642 лв.28Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Благоевград), установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Благоевград) за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки са установени приходи, недекларирани в отчета на МК (предоставени непарични средства от политическа партия, участник в МК).

От извършените проверки не са установени неотчетени от МК разходи.

Като част от разходваните средства за предизборната кампания на МК не са отчетени предоставените непарични средства от партия, участник в МК.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.

Раздел шести

Местна коалиция „ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ - НЕВРОКОП”

Местната коалиция „ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ - НЕВРОКОП” е образувана от политическа партия „Демократи за силна България” и коалиция „ОДС-Общност на демократичните сили“ - регистрирана от Централната избирателна комисия. Коалицията се представлява от Ангел Димитров Бучков.

Местната коалиция е регистрирана от Общинска избирателна комисия Гоце Делчев за участие в изборите за общински съветници.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани двама общински съветници.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законово определения срок.Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в срок до пет дни от регистрацията й за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата след законово определения срок.29, 30.Не е спазено законовото изискване на чл. 159, ал. 1 относно срока за представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК.

Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК.Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на коалицията за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания, представен в Сметната палата, са отчетени разходи за гориво на стойност 152 лв.31Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 510 лв. Средствата са предоставени от политическа партия „ДСБ“, участник в коалицията.

Средствата са предоставени по банков път.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени неотчетени средства.

Коалицията не отчита приходи, получени от издигнати от нея кандидати. Спечелилите изборите кандидати на коалицията също декларират пред Общински съвет Гоце Делчев, че не са предоставили средства за предизборната кампания (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).32

Отчетените приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ - НЕВРОКОП”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 452 лв., от които: разходи за плакати – 290 лв. (64 на сто от общите разходи), разходи за гориво – 152 лв. (34 на сто) и банкови такси - 10 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.33Отчетените от МК „ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ - НЕВРОКОП” разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига дванадесет кандидати за общински съветници. Съгласно изискванията на чл. 155, ал. 2 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 60 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на МК са в общ размер на 452 лв.34Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ – НЕВРОКОП“, установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазено е законовото ограничение за финансиране на предизборната кампания на МК „ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ - НЕВРОКОП” за изборите за общински съветници.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, недекларирани в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел седми

Местна коалиция „ФОРМАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА” (МК ФАГО)

Местната коалиция „ФОРМАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА” (МК „ФАГО“) е образувана от политическа партия „Зелена партия” и политическа партия „Обединен блок на труда – български лейбъристи”. Коалицията се представлява от Кирил Любенов Попов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Гоце Делчев за участие в изборите за общински съветници.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани двама общински съветници.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета не е приложено извлечение от банковата сметка на МК. (Извлечение от банковата сметка е представено по време на одита.)35

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК и изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата, с изключение на изискването за представяне към отчета на извлечение от банковата сметка на коалицията.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК.363. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 460 лв. Средствата са предоставени от двама кандидати, издигнати от коалицията.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Отчетените от МК средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите средства пред общинския съвет. (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).37Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ФАГО“.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 457 лв., от които: разходи за медийни услуги от частно радио – 399 лв. и разходи за банкови такси – 58 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.38Отчетените от МК „ФАГО“ разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига четиринадесет кандидати за общински съветници. Съгласно изискванията на чл. 155, ал. 2 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 70 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на МК са в общ размер на 457 лв.39Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ФАГО“, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазено е законовото ограничение за финансиране на предизборната кампания на МК „ФАГО“ за изборите за общински съветници.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел осми

Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН” /ПП „БСП“ и ПП „ВМРО-БНД“/

Местната коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН” /ПП „БСП“ и ПП „ВМРО-БНД“/ (МК „КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН”) е образувана от две политически партии – политическа партия „Българска социалистическа партия” и политическа партия „ВМРО– Българско национално движение”. Коалицията се представлява от Мариана Асенова Стругова.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Гърмен за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства: Горно Дряново, Дебрен, Дъбница, Огняново, Осиково и Рибново.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани трима общински съветници и кмет на кметство Осиково.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания след законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.40Не са спазени изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в срок до пет дни от регистрацията й за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК.41Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на коалицията за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания, представен в Сметната палата, са отчетени разходи за гориво на стойност 560 лв. По време на одита е представена декларация от физическо лице за собственост на предоставен от него на коалицията за безвъзмездно ползване лек автомобил.42Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 1 779 лв., предоставени от политическа партия „БСП“. Средствата са предоставени на три вноски, като сумите са под 1 000 лв.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Отчетените от МК нулеви стойности на средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите данни пред общинския съвет (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).43Отчетените от МК приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 1 779 лв., от които: разходи за масови прояви – 1 009 лв., разходи за гориво – 560 лв. и разходи за канцеларски материали – 210 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК с изключение на несъществени по стойност разходи за банкови такси -10 лв.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.44Отчетените от МК „КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН” разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи, с изключение на неотчетени несъществени по стойност разходи за банкови такси.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига четиринадесет кандидати за общински съветници, пет кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители и един кандидат за кмет на кметство с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 102 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 1 789 лв.45Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН”, установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН” за изборите за общински съветници и за кметове на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки са установени извършени и неотчетени от МК несъществени по стойност разходи за банкови такси.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница