Част първа Резюместраница4/9
Дата04.01.2018
Размер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Раздел девети

Местна коалиция „ЗА КРЕСНА”

Местната коалиция „ЗА КРЕСНА” е образувана от пет политически партии – политическа партия „Национално движение за стабилност и възход”, политическа партия „Вяра Морал Родолюбие Отговорност – Национален идеал за единство”, политическа партия „Обединени земеделци”, политическа партия „Съюз на демократичните сили” и регистрираната в ЦИК коалиция от партии „ОДС – Общност на демократичните сили”. Местната коалиция се представлява от Илиян Борисов Кръстев.

Местната коалиция е регистрирана от Общинска избирателна комисия Кресна за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Кресна и кметове на кметства: Сливница, Горна Брезница и Долна Градешница.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани четирима общински съветници, кмет на община Кресна и кмет на кметства Горна Брезница и Долна Градешница.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите. 46Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата след законово определения срок. 47, 48Не е спазено изискването на чл. 159, ал. 1 от ИК относно срока за представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК.

Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК. 49Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на коалицията за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания, представен в Сметната палата, са отчетени разходи за гориво на стойност 1 200 лв. По време на одита са представени декларации от три физически лица за собственост на предоставени от тях на коалицията за безвъзмездно ползване леки автомобили.50Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 1 700 лв., предоставени от издигнати от коалицията кандидати. Размерите на сумите от отделните кандидати са под 1 000 лв.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Отчетените от МК средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите средства пред общинския съвет (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).51Отчетените приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ЗА КРЕСНА“.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 1 700 лв., от които: разходи за плакати – 500 лв. и разходи за гориво – 1 200 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

За част от отчетените разходи за гориво с обща стойност 710 лв. не са представени разходооправдателни документи.

Не са отчетени несъществени по размер разходи за банкови такси – 29 лв.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.52

Отчетените от МК „ЗА КРЕСНА” разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи, с изключение на неотчетени несъществени по стойност разходи за банкови такси.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига тринадесет кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители и трима кандидати за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 96 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 1 729 лв.53Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ЗА КРЕСНА”, установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „ЗА КРЕСНА ”за изборите за общински съветници и за кметове на община и кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи, с изключение на несъществени по стойност разходи за банкови такси.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел десети

Местна коалиция „ГЕРГЬОВДЕН - НДСВ”

Местната коалиция „ГЕРГЬОВДЕН - НДСВ” е образувана от две политически партии – политическа партия „Национално движение за стабилност и възход” и политическа партия „Движение Гергьовден”. Коалицията се представлява от Христо Василев Георгиев и Петя Живкова Хантова.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Петрич за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства: Кавракирово, Кулата, Кърналово, Марикостиново, Михнево, Генерал Тодоров, Самуилово и Беласица.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани четирима общински съветници и кметове на кметства Кърналово, Михнево и Самуилово.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител.54

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК и изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

В хода на предизборната кампания, в Сметната палата от МК е постъпила изискващата се информация за публикуване в ЕРИК – данни за получени от коалицията четиринадесет дарения. Информацията е подадена своевременно и съдържа всички изискуеми от закона данни.55Спазени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2 от ИК относно изпращане на Сметната палата информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 13 389 лв. От тях 2 000 лв. са предоставени от ПП „НДСВ“ и 11 389 лв. са получени дарения от физически лица.

Всички приходи, включително тези в размер над 1 000 лв., са постъпили по банков път, с изключение на едно дарение от 950 лв.

Спазено е законовото изискване приходи в размер над 1 000 лв. да се получават по банков път.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Отчетените от МК нулеви стойности на средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите данни пред общинския съвет (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).56

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ГЕРГЬОВДЕН - НДСВ“.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 13 389 лв., от които: разходи за плакати, дипляни и рекламни материали – 6 128 лв. (46 на сто от общия размер на разходите), наеми на помещения и рекламни съоръжения – 4 982 лв. (37 на сто), разходи за храна и др. – 1 053 лв. (8 на сто), разходи за данъци за получените дарения – 569 лв., разходи за масови прояви – 480 лв., такси и пощенски услуги и канцеларски материали – 177 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Отчетените разходи са документално обосновани.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.57Отчетените от МК „ГЕРГЬОВДЕН - НДСВ” разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига осемнадесет кандидати за общински съветници, пет кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители и трима кандидати за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 126 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 13 389 лв.58Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ГЕРГЬОВДЕН - НДСВ ”, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „ГЕРГЬОВДЕН - НДСВ” за изборите за общински съветници и за кметове на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел единадесети

Местна коалиция „БСП, ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ”

Местната коалиция „БСП, ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ” е образувана от три политически партии – политическа партия „Българска социалистическа партия”, политическа партия „Политическо движение Социалдемократи” и политическа партия „Партия на българските комунисти”. Коалицията се представлява от Емил Славчов Колевичин, Йордан Георгиев Гърбев и Пирин Асенов Несторов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Разлог за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Разлог и кметове на кметства: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Добърско, Долно Драглище и Елешница.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани двама общински съветници и кмет на кметство Добърско.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета не е приложено извлечение от банковата сметка на МК. (Извлечение от банковата сметка на МК е представено при одита.)59Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата, с изключение на изискването за прилагане към отчета на извлечение от банковата сметка на МК.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК.603. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 5 157 лв. Средствата са предоставени от ПП „БСП“, участник в коалицията, на шест транша под 1 000 лв.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

МК не отчита средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, което съответства на декларираните от кандидатите данни пред общинския съвет (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).61Отчетените приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 5 157 лв., от които: разходи за плакати, дипляни и рекламни материали – 2 400 лв. (46 на сто от общия размер на разходите), разходи за масови прояви – 2 432 лв. (47 на сто), наеми на помещения – 325 лв. (6 на сто)

Допусната е техническа грешка в отчета като към разходите за масови прояви са отчетени разходи за възнаграждения на временно нает персонал – 150 лв.

Разходи за поръчка на рекламни материали от един и същи доставчик на обща стойност 2 400 лв. са изплатени в брой. Доставчикът е издал три фактури с еднакви дати, за еднакви услуги и с еднакви стойности – по 800 лв.Създадени са предпоставки за нарушаване на законовото изискване на чл. 154, ал. 4 от ИК разходи над 1 000 лв. да се извършват по банков път.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Отчетените разходи са документално обосновани.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.62

Отчетените от МК „БСП, ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ,

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИразходи съответстват на установените от извършените проверки разходи.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига осемнадесет кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община, трима кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители и четири кандидати за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 141 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 5 157 лв.63Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.

Раздел дванадесети

Местна коалиция „РАЗУМ”

Местната коалиция „РАЗУМ” е образувана от три политически партии – политическа партия „Българска социалдемократическа партия”, политическа партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски” и политическа партия „Радикалдемократическа партия в България”. Коалицията се представлява от Иван Костадинов Гюров и Валентин Христов Коцаков.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Разлог за участие в изборите за общински съветници и кмет на кметство Бачево.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани трима общински съветници и кмет на кметство Бачево.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания след законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.64Не са спазени изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК.65Спазени са изискванията на чл. 159, ал. ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата имената на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения.

В отчета на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е декларирано едно дарение, получено на 05.10.2011 г.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата не е постъпила от МК „РАЗУМ” информация за публикуване в ЕРИК.66Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от ИК относно полученото парично дарение от МК „РАЗУМ”, за което в хода на предизборната кампания не са изпратени на Сметната палата името на дарителя, вида, целта и размера на направеното дарение за публикуването им в ЕРИК.

Съгласно чл. 158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на коалицията са отразени разходи за гориво в размер на 220 лв. Не са представени данни за безвъзмездно предоставяне на превозни средства на МК, за които е използвано горивото.67

Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница