Част първа Резюме


Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампаниястраница5/9
Дата04.01.2018
Размер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 2 500 лв. Средствата са постъпили от четирима кандидати на коалицията – 1 400 лв. парични средства и 200 лв. непарични средства и от дарение на физическо лице – 900 лв.

Предоставените от отделните кандидати средства са под 1 000 лв.

Не са отчетени 50 лв. приходи, предоставени от един от представляващите коалицията, за откриване на банкова сметка.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Общият размер на установените при одита приходи на МК „Разум“ е 2 550 лв.

Отчетените от МК средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите данни пред общинския съвет (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).68Отчетените приходи съответстват на установените при одита, с изключение на несъществени по стойност приходи (2 на сто от общите приходи).

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „РАЗУМ”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 2 500 лв., от които: разходи за медийни услуги от печатни медии – 960 лв. (42 на сто от общите разходи), разходи за рекламни материали – 792 лв. (34 на сто), разходи за медийни услуги от БНР – 108 лв. (5 на сто), гориво – 220 лв. (9 на сто), канцеларски материали – 180 лв., пощенски услуги – 40 лв. и за наеми – 200 лв.

От проверката на първичната документация на МК се установи, че в отчета неправилно са отчетени като разходи, извършени от МК, 200 лв. непарични средства на кандидат – платен наем за предоставено на МК помещение за офис.

Не са отчетени разходи за банкови такси в размер на 44 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Отчетените разходи са документално обосновани.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.

Установеният размер на извършените от МК разходи е 2 344 лв.

Стойността на разходите за предизборната кампания на МК е 2544 лв.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.69Отчетените от МК „РАЗУМразходи съответстват на установените от извършените проверки, с изключение на несъществени по стойност разходи за банкови такси (2 на сто от размера на общите разходи).

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига двадесет и един кандидати за общински съветници и един кандидат за кмет на кметство с население до 3 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 111 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 2 544 лв.70Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения относно общия размер за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кмет на кметство.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки са установени несъществени по стойност приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки са установени несъществени по стойност извършени и неотчетени от МК разходи за банкови такси.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел тринадесети

Местна коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК - РАЗЛОГ”

Местната коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК - РАЗЛОГ” е образувана от три политически партии – политическа партия „Нова зора”, политическа партия „Общество за нова България” и политическа партия „Зелена партия”. Коалицията се представлява от Никола Иванов Копанаров.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Разлог за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Разлог и кметове на кметства Баня и Елешница.

След проведените избори няма избрани кандидати, издигнати от коалицията.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания след законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.71Не са спазени изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител.72Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК.733. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 2 060 лв. Средствата са предоставени от политическа партия „Нова зора“, участник в коалицията.

Средствата са предоставени по банков път.

Спазено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК приходите над 1000 лв. да се извършват по банков път.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията не са установени средства, които не са отчетени от МК.74Отчетените приходи от МК „ГРАЖДАНСКИ БЛОК - РАЗЛОГ” съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ГРАЖДАНСКИ БЛОК - РАЗЛОГ”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 2 060 лв., от които: разходи за рекламни материали – 2 000 лв. (69 на сто от общите разходи) и разходи за банкови такси – 60 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

Разходите за рекламни материали към един и същ доставчик на обща стойност 2 000 лв. са изплатени в брой. Доставчикът е издал три фактури с еднакви дати, за еднакви услуги със стойности – 600 лв., 700 лв. и 700 лв.

Създадени са предпоставки за нарушаване на законовото изискване на чл. 154, ал. 4 от ИК разходи над 1 000 лв. да се извършват по банков път.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.75

Отчетените от МК „ГРАЖДАНСКИ БЛОК - РАЗЛОГ” разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига един кандидат за общински съветник, един кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители и двама кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 42 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на МК са в общ размер на 2 060 лв.76Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ГРАЖДАНСКИ БЛОК - РАЗЛОГ”, установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „ГРАЖДАНСКИ БЛОК - РАЗЛОГ” за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, недекларирани в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел четиринадесети

Местна коалиция „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ”

Местната коалиция „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ” е образувана от три политически партии – политическа партия „Съюз на демократичните сили”, политическа партия „Демократи за силна България” и политическа партия „Обединени земеделци”. Коалицията се представлява от Христо Спиров Георгиев.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Разлог за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Разлог и кметове на кметства: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Добърско, Долно Драглище и Елешница.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани трима общински съветници и кмет на кметство Бачево.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.77Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК.

Пред Сметната палата са представени два отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ”. Единият отчет е представен пред Сметната палата в законово определения срок и е подписан от представляващите политическите партии, участващи в коалицията. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банкова сметка на ПП „ДСБ“ – Разлог, която не е обявена, че ще се ползва за предизборната кампания. Вторият отчет е подписан от представляващия МК и е представен след законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е представено извлечение на банкова сметка на ПП „СДС“ – Разлог, данни за която са представени в Сметната палата като сметка, която ще се ползва по обслужване на предизборната кампания на коалицията.78Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчет пред Сметната палата.

При одита са взети предвид данните от отчета, подписан от представляващия МК, като в него са включени и приходите и разходите, отчетени в отчета, подписан от представляващите партиите, участващи в МК.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК. 793. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 6 214 лв. Средствата са предоставени, както следва: от политическа партия „ДСБ“, участник в коалицията, - 3 510 лв., от политическа партия „СДС“ – 804 лв. (стойност на предоставени непарични средства – плакати и лепило) и средства от кандидати на коалицията – 1 900 лв. 80

Средствата в размер над 1 000 лв. са предоставени по банков път.

Спазено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК приходите над 1000 лв. да се извършват по банков път.

Отчетените от МК средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите данни пред общинския съвет (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени неотчетени от МК средства.81 Отчетените приходи от МК „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ” съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на установените разходи на МК е 4 556 лв. От тях: разходи за плакати и брошури - 3 500 лв. (77 на сто от общите разходи), медийни услуги от БНР – 108 лв., телефонни услуги – 284 лв., наеми на зали – 240 лв., масови прояви – 212 лв., цветя – 127 лв., пощенски услуги – 60 лв. и банкови такси – 25 лв.

Разходите са документално обосновани.

Разходът за изработка на плакати на стойност 3 000 лв. е изплатен в брой.Нарушено е законовото изискване на чл. 154, ал. 4 от ИК разходи над 1 000 лв. да се извършват по банков път.

При одита са установени поети задължения към частна телевизия за медийни услуги на стойност 450 лв., отчетени неправилно като изплатени разходи.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.

В отчета на МК, подписан от представляващите партиите, които участват в коалицията, са отчетени разходите, изплатени със средствата предоставени от ПП „ДСБ“. В отчета, подписан от представляващия коалицията, са отчетени разходите от първия отчет и разходи, изплатени със средства, предоставени на МК от нейни кандидати и непарични средства, предоставени от ПП „СДС“. При съставянето на двата отчета са допуснати съществени грешки, поради което те не отразяват вярно и точно сумата на извършените разходи за предизборната кампания на МК.Общата стойност на разходваните средства за предизборната кампания на МК е 5 810 лв. (със стойността на непаричните средства, предоставени на коалицията от ПП „СДС“, и поетите задължения).82

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига 20 кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители, трима кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители и четири кандидати за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 151 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 5 810 лв.83Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ”, установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ” за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, недекларирани в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени неотчетени от МК разходи.

При проверките са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел петнадесети

Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ”

Местната коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ” е образувана от две политически партии – политическа партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски” и политическа партия „Движение Гергьовден”. Коалицията се представлява от Явор Иванов Аргиров.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Сандански за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства: Вълково, Дамяница, Джигурово, Лебница, Левуново, Лешница, Петрово, Плоски, Поленица и Склаве.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани четирима общински съветници и кметове на кметства Дамяница, Левуново, Петрово и Поленица.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания след законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.84Не са спазени изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК.85Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

В хода на предизборната кампания, в Сметната палата от МК е постъпила изискващата се информация за публикуване в ЕРИК – данни за физическо лице, предоставило на МК помещение за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, както и декларация на лицето за собственост на предоставения имот. Информацията е подадена своевременно и съдържа всички изискуеми от закона данни.86Спазени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2 от ИК относно изпращане на Сметната палата информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 973 лв. Средствата са предоставени от кандидат на коалицията по банков път.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Отчетените от МК стойности на средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите данни пред общинския съвет (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).87Отчетените приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 972 лв., от които: разходи за плакати и брошури – 852 лв. (88 на сто от общите разходи), наем и такса за поставяне на транспаранти – 86 лв. и банкови такси – 34 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Отчетените разходи са документално обосновани.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.88Отчетените от МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига двадесет и четири кандидати за общински съветници и три кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители и седем кандидати за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 151 000 лв. Отчетените и установените при одита разходи на МК са в общ размер на 972 лв.89Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница