Част първа Резюместраница7/9
Дата04.01.2018
Размер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Раздел първи

Инициативен комитет за издигане на Вельо Атанасов Илиев за кмет на община Петрич

Инициативният комитет е регистриран от Общинска избирателна комисия Петрич за участие в изборите за кмет на община Петрич и се представлява от Антонио Ангелов Николов.

След проведените избори издигнатият от инициативния комитет кандидат е избран за кмет на община Петрич.
1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на инициативния комитет и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

В Сметната палата не са представени данни за банковата сметка на ИнК по обслужване на предизборната му кампания.142Не са спазени изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на ИнК по обслужване на предизборната му кампания в срок до пет дни от регистрацията му за участие в изборите.

Отчетът на ИнК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната му кампания е представен пред Сметната палата след законово определения срок.143Не е спазено законовото изискване на чл. 159, ал. 1 относно срока за представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на ИнК.

Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на ИнК.

Спазени са разпоредбите на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от инициативния комитет в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл. 158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от ИК в хода на предизборната кампания инициативните комитети следва да изпращат на Сметната палата имената на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения.

В отчета на ИнК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната му кампания са декларирани приходи от дарения.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата не е постъпила от ИнК информация за публикуване в ЕРИК.144Нарушени са изискванията на чл. 158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 от ИК относно полученото парично дарение от ИнК, за което в хода на предизборната кампания не са изпратени на Сметната палата имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения за публикуването им в ЕРИК.

Съгласно чл. 158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания ИнК следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на ИнК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В отчета на ИнК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания, представен в Сметната палата, са отчетени разходи за гориво на стойност 367 лв.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от ИнК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.145Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

    Общият размер на отчетените от ИнК приходи е 15 465 лв. От тях средства в общ размер на 14 765 лв. са отчетени като дарения и 700 лв. - предоставени от член на ИнК. В Приложение ИК 3 към отчета на ИнК - „Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания“ не са посочени данни за дарители. Отбелязано е, че 8 165 лв. са от „фондонабирателна кампания за Вельо Илиев“ и 6 600 лв. са „вноска по сметка на ИнК“. От извършените при одита директни съществени проверки се установи, че в банковата сметка на ИнК са постъпили 13 800 лв. От тях 2 100 лв. са получени с директни преводи от банкови сметки на три физически лица (по 700 лв.). Останалите средства в размер на 11 700 лв. са внесени на каса по сметката на ИнК. За част от средствата, отчетени от дарения в общ размер на 13 365 лв. (от които 11 700 лв., постъпили в банковата сметка на ИнК) не са представени документи, доказващи източника им, и по своя характер са анонимни дарения.

Нарушена е забраната на чл. 152, ал. 1, т. 1 за финансиране на предизборната кампания с анонимни дарения под каквато и да е форма.

Данните в отчета на ИнК съответстват на декларираните данни от кандидата пред общинския съвет (в декларацията му по чл. 160, ал. 1 от ИК).1464. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от ИнК разходи е 15  465 лв., от които: разходи за медийни услуги – 9 297 лв. (60 на сто от общия размер на разходите), в това число 4 000 лв. – разходи за услуги от печатни медии, 2 297 лв. – разходи за услуги за частни радиа, 3 000 лв. – разходи за услуги за частни телевизии; разходи за социологически проучвания – 3 600 лв.(23 на сто от общия размер на разходите); разходи за плакати и диплянки – 1 820 лв. (12 на сто от общия размер на разходите); други разходи (гориво, ел. енергия, наем на зала) – 748 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от ИнК.

Не са представени разходооправдателни документи за отчетените разходи за гориво – 367 лв. и за електрическа енергия – 68 лв.

Разходът за отпечатване на реклама в печатна медия на стойност 4 000 лв. е изплатен в брой.

Нарушено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК за извършване по банков път на разходите със стойност над 1 000 лв.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от ИнК.

Не са отчетени от ИнК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.147

Отчетените от ИнК разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определеното с чл. 155 от ИК ограничение на размера за финансиране на предизборната кампания на кандидата на инициативния комитет за кмет на община

Съгласно изискванията на чл. 155, ал. 2 от ИК, общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатия от ИнК кандидат за кмет на община с население до 60 000 лв. не може да надхвърля 50 000 лв. Установените при одита разходи на ИнК са в общ размер на 15 465 лв.148Средствата за финансиране на предизборната кампания на ИнК, установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазено е законовото ограничение за финансиране на предизборната кампания на ИнК за изборите за кмет на община.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от инициативния комитет

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на ИнК.

От извършените проверки не са установени разходи, различни от отчетените от ИнК.

При проверките не са установени поети задължения за плащане.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на ИнК.
Раздел втори

Инициативен комитет за издигане на Емил Терзийски за общински съветник, община Сандански

Инициативният комитет е регистриран от Общинска избирателна комисия Сандански за участие в изборите за общински съветници и се представлява от Огнян Костадинов Димов.

След проведените избори издигнатият от инициативния комитет кандидат е избран за общински съветник.

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на инициативния комитет и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на ИнК по обслужване на предизборната му кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на ИнК за участие в изборите.Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на ИнК по обслужване на предизборната му кампания в срок до пет дни от регистрацията му за участие в изборите.

Отчетът на ИнК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната му кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок.Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на ИнК.149

Спазени са разпоредбите на чл. 157 във връзка с чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на ИнК по обслужване на предизборната му кампания в срок до пет дни от регистрацията му за участие в изборите и на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно срока, формата и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от инициативния комитет в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които ИнК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК. 1503. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

    Общият размер на отчетените от ИнК приходи е 350 лв. Средствата са предоставени от кандидата на ИнК.

При извършените проверки не са установени средства, които не са отчетени от ИнК.

Данните в отчета на ИнК за предоставени от кандидата му средства съответстват на декларираните данни от кандидата пред общинския съвет (в декларацията му по чл. 160, ал. 1 от ИК).151    Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от ИнК.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от ИнК разходи е 350 лв. – за отпечатване на флаери и листовки. При изпълнението на одита са проверени отчетените от ИнК разходи.

Отчетените разходи са документално обосновани.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от ИнК.

Не са отчетени от ИнК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.152

Отчетените от ИнК разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определеното с чл. 155 от ИК ограничение на размера за финансиране на предизборната кампания на кандидата на инициативния комитет за общински съветник

Съгласно изискванията на чл. 155, ал. 2 от ИК, общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатия от ИнК кандидат за общински съветник не може да надхвърля 5 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на ИнК са в общ размер на 350 лв.153Средствата за финансиране на предизборната кампания на ИнК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на ИнК за изборите за общински съветник.
6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от инициативния комитет

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на ИнК.

От извършените проверки не са установени разходи, различни от отчетените от ИнК.

При проверките не са установени поети задължения за плащане.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на ИнК.
Раздел трети

Инициативен комитет за издигане на Андон Тотев за кмет на община Сандански

Инициативният комитет е регистриран от Общинска избирателна комисия Сандански за участие в изборите за кмет на община Сандански и се представлява от Зоя Николова Пачова.

След проведените избори издигнатият от инициативния комитет кандидат е избран за кмет на община Сандански.

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на инициативния комитет и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на ИнК по обслужване на предизборната му кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на ИнК за участие в изборите. 154

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 97, ал. 8, т. 5 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на ИнК по обслужване на предизборната му кампания в срок до пет дни от регистрацията му за участие в изборите.

Отчетът на ИнК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната му кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок.Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на ИнК.155

Спазени са разпоредбите на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно срока, формата и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от инициативния комитет в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка се установи, че в хода на предизборната кампания ИнК е изпратил своевременно на Сметната палата изискуемата се информация за публикуване в ЕРИК. В регистъра са публикувани данни за получените от ИнК парични дарения - имената на дарителите, видът, целта, размерът на даренията и декларации на дарителите за произхода на предоставените средства за даренията над 1 000 лв.156Спазени са изискванията на чл. 158, ал.2 от ИК за предоставяне на информация за публикуване в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

    Общият размер на отчетените от ИнК приходи е 21 122 лв. От тях 19 480 лв. са предоставени от дарители, 990 лв. – от кандидата на ИнК и 652 лв. – от член на ИнК.

При извършените проверки не са установени средства, които не са отчетени от ИнК.

Даренията в размер над 1 000 лв. са постъпили по банков път.Спазено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК приходите над 1000 лв. да се извършват по банков път.

Данните в отчета на ИнК за предоставени от кандидата средства съответстват на декларираните данни от кандидата пред общинския съвет (в декларацията му по чл. 160, ал. 1 от ИК).157Отчетените приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от ИнК.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от ИнК разходи е 21 122 лв., в т. ч.: за медийни услуги – 6 602 лв. (частни радиа – 4 241 лв., електронни издания на вестници – 1 185 лв., БНТ – 216 лв., от печатни медии – 960 лв.) (31 на сто от общите разходи); разходи за плакати – 7 180 лв. (34 на сто от общите разходи), разходи за възнаграждения за временно нает персонал (застъпници) – 3950 лв. (19 на сто от общите разходи), разходи за масови прояви – 1 470 лв., разходи за наеми – 480 лв., разходи за осигуровки на лицата – 353 лв., разходи за данъци върху даренията – 911 лв., други разходи – 176 лв.

При изпълнението на одита са проверени отчетените от ИнК разходи.

Разходите над 1 000 лв. са извършени по банков път.Спазено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК разходите над 1000 лв. да се извършват по банков път.

Отчетените разходи са документално обосновани.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от ИнК.

Не са отчетени от ИнК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.158Отчетените от ИнК разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определеното с чл. 155 от ИК ограничение на размера за финансиране на предизборната кампания на кандидата на инициативния комитет за кмет на община Сандански.

Съгласно изискванията на чл. 155, ал. 3 от ИК, общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатия от ИнК кандидат за кмет на община с население до 60 000 жители не може да надхвърля 50 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на ИнК са в общ размер на 21 122 лв.159Средствата за финансиране на предизборната кампания на ИнК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на ИнК за изборите за кмет на община.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от инициативния комитет

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на ИнК.

От извършените проверки не са установени разходи, различни от отчетените от ИнК.

При проверките не са установени поети задължения за плащане.Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на ИнК.


В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 151 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните
етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 271 от 17.10.2013 г. на председателя на Сметната палата.


ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0400003412

Приложение

Брой страници

1

Списък на местните коалиции от партии, включени в обхвата на одита

1

2

Списък на инициативните комитети, включени в обхвата на одита

1

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница