Част първа Резюместраница8/9
Дата04.01.2018
Размер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
№ 0400000912

Одитни доказателства

Брой страници

1

Работен документ РД-И-1 за съответствие на представените пред Сметната палата отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от местните коалиции, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград

5

2

Работен документ РД-И-2 за съответствие на представените пред Сметната палата отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от инициативните комитети, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград

2

3

Работен документ РД-И-3 за спазване на изискванията на чл. 158, ал. 2 от ИК за предоставяне на информация от местните коалиции, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград и изискванията на чл. 158, ал. 4 от ИК за изпращането й по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК

 3

4

Работен документ РД-И-4 за спазване на изискванията на чл. 158, ал. 2 от ИК за предоставяне на информация от инициативните комитети, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград и изискванията на чл. 158, ал. 4 от ИК за изпращането й по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК

 2

5

Работен документ РД-И-5 за извършена проверка на информацията за предоставени средства от партии, участващи в местните коалиции, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград

3

6

Работен документ РД-И-6 за извършена проверка на декларираните средства по чл. 160, ал. 1 от кандидатите на местни коалиции, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград

6

7

Работен документ РД-И-7 за извършена проверка на декларираните средства по чл. 160, ал. 1 от кандидатите на инициативни комитети, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград

2

8

Работен документ РД-И-8 за размера на реално извършените разходи, определени за целите на одита като съществени по характер и за размера на реално поетите задължения, на местни коалиции регистрирани от ОИК Благоевград, свързани с предизборната кампания за избиране на общински съветници и кметове през 2011 г., установени от извършените насрещни проверки на доставчици на услуги и стоки

2

9

Работен документ РД-И-9 за размера на реално извършените разходи, определени за целите на одита като съществени по характер и за размера на реално поетите задължения, на инициативни комитети, регистрирани от ОИК Благоевград, свързани с предизборната кампания за избиране на общински съветници и кметове през
2011 г., установени от извършените насрещни проверки на доставчици на услуги и стоки

2

10

Работен документ РД-И-10 за извършена проверка за спазване на ограниченията за финансиране на предизборната кампания по чл. 155 от ИК, от местните коалиции, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград


7

11

Работен документ РД-И-11 за извършена проверка за спазване на ограниченията за финансиране на предизборната кампания по чл. 155 от ИК, от инициативните комитети, регистрирани от ОИК на територията на област Благоевград

2

 

 

 

ЧАСТ А

Раздел Първи - Местна коалиция „Бъдеще за Община Банско”
(ОИК - Банско)


12

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

19

13

Декларации по чл. 154, ал. 3 (2 бр.)

2

14

Работен документ РД-И-МК 1/1 за проверка на приходите от дарения предоставени от физически лица с приложен договор за дарение

3

15

Работен документ РД-И-МК 1/2 за проверка на предоставените средства от издигнатите кандидати с приложени договори за дарения (6 бр.)

8

16

Работен документ РД-И-МК 1/3 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер с приложени фактури (7 бр.)

12

17

Работен документ РД-И-МК 1/4 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

18

Работен документ РД-И-МК 1/5 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност с приложени фактури (4 бр.)

3

Раздел Втори - Местна коалиция „ЕВЕТ за Белица”
(ОИК - Белица)


19

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

9

20

Решение за регистрация на МК "ЕВЕТ за Белица" за участие в изборите

3

21

Декларация по чл. 160, ал. 1 от ИК

1

22

Работен документ РД-И-МК 2/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции участващи в местната коалиция

2

23

Работен документ РД-И-МК 2/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер с приложени фактури (2 бр.)

4

24

Работен документ РД-И-МК 2/3 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

25

Работен документ РД-И-МК 2/4 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Трети - Местна коалиция „Единни за Община Белица"
(ОИК - Белица)


26

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

12

27

Решение за регистрация на МК "Единни за Община Белица" за участие в изборите и удостоверение за новооткрита банкова сметка за обслужване на предизборната кампания с приложено пълномощно

6

28

Работен документ РД-И-МК 3/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция

2

29

Работен документ РД-И-МК 3/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер с приложени

2

30

Фактура (2 бр.) и протокол за изплатени суми на упълномощени представители
(1 бр.)

3

Раздел Четвърти - Местна коалиция „ЕКИП"
(ОИК - Благоевград)


31

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

12

32

Работен документ РД-И-МК 4/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция и договор за публикуване на рекламни материали във в. "Струма"

4

33

Работен документ РД-И-МК 4/2 за проверка на предоставените средства от издигнатите кандидати

2

34

Работен документ РД-И-МК 4/3 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер с приложени фактури (18 бр.), нареждане-разписка (2 бр.)

23

35

Работен документ РД-И-МК 4/4 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

36

Работен документ РД-И-МК 4/5 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Пети - Местна коалиция „Синята коалиция"
(ОИК - Благоевград)


37

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

11

38

Работен документ РД-И-МК 5/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция

2

39

Работен документ РД-И-МК 5/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер

2

40

Работен документ РД-И-МК 5/3 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

2

41

Работен документ РД-И-МК 5/4 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Шести - Местна коалиция "Обединен Демократичен Съюз - Неврокоп"
(ОИК - Гоце Делчев)


42

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

8

43

Работен документ РД-И-МК 6/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция

2

44

Работен документ РД-И-МК 6/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер

2

45

Работен документ РД-И-МК 6/3 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

2

46

Работен документ РД-И-МК 6/4 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Седми - Местна коалиция „Формация Алтернатива за Гоце Делчев"
(ОИК - Гоце Делчев)


47

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

10

48

Решение за регистрация на МК "Формация Алтернатива за Гоце Делчев" за участие в изборите с приложено пълномощно (2 бр.)

4

49

Работен документ РД-И-МК 7/1 за проверка на предоставените средства от издигнатите кандидати с приложени договори за дарения (2 бр.)

4

50

Работен документ РД-И-МК 7/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер с приложена фактура (1 бр.)

4

51

Работен документ РД-И-МК 7/3 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

52

Работен документ РД-И-МК 7/4 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Осми - Местна коалиция „Коалиция за Гърмен"
(ОИК - Гърмен)


53

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

2

54

Решение за регистрация на МК "Коалиция за Гърмен" за участие в изборите

2

55

Декларация по чл. 154, ал. 3 (1 бр.)

1

56

Работен документ РД-И-МК 8/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция с приложени ПКО (3 бр.)

5

57

Работен документ РД-И-МК 8/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер

3

58

Работен документ РД-И-МК 8/3 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

59

Работен документ РД-И-МК 8/4 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

60

Фактури (8 бр.) и протокол за изплатени суми на упълномощени представители
(1 бр.)

6

Раздел Девети - Местна коалиция „За Кресна"
(ОИК - Кресна)


61

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

10

62

Решения за регистрация на МК "За Кресна" за участие в изборите

9

63

Декларации по чл. 154, ал. 3 (3 бр.)

3

64

Работен документ РД-И-МК 9/1 за проверка на предоставените средства от издигнатите кандидати

2

65

Работен документ РД-И-МК 9/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер с приложени фактури (1 бр.) и фискални бонове (9 бр.)

13
Раздел Десети - Местна коалиция „Гергьовден - НДСВ"
(ОИК - Петрич)


66

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

14

67

Решения за регистрация на МК "Гергьовден - НДСВ" за участие в изборите

4

68

Разписка за електронно въведени данни в ЕРИК

4

69

Работен документ РД-И-МК 10/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция

2

70

Работен документ РД-И-МК 10/2 за проверка на приходите от дарения предоставени от физически лица с приложена декларации по чл. 154, ал. 1 (13 бр.) и договори за дарение

29

71

Фактури (25 бр.), договори (4 бр.), квитанции (7 бр.) и РКО (1бр.)

37

72

Работен документ РД-И-МК 10/3 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер

3

73

Работен документ РД-И-МК 10/4 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

74

Работен документ РД-И-МК 10/5 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

4

Раздел Единадесети - Местна коалиция „"БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ""
(ОИК - Разлог)


75

Отчет

6

76

Решения за регистрация на МК ""БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"" за участие в изборите

2

77

Извлечение от банкова сметка

1

78

Работен документ РД-И-МК 11/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция с приложени ПКО (6 бр.)

8

79

Работен документ РД-И-МК 11/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер

3

80

Фактури (21 бр.), обяснение (1 бр.) и РКО (1бр.)

25

81

Работен документ РД-И-МК 11/3 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

82

Работен документ РД-И-МК 11/4 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Дванадесети - Местна коалиция "Разум"
(ОИК - Разлог)


83

Отчет

6

84

Извлечение от банкова сметка

9

85

Договор за дарение

1

86

ПКО (4 бр.)

4

87

Фактури (4 бр.), договор (1 бр.) и РКО (7 бр.)

13

88

Придружително писмо, заповед и копие от касова книга

8

Раздел Тринадесети - Местна коалиция "Граждански блок - Разлог"
(ОИК - Разлог)


89

Отчет

8

90

Извлечение от банкова сметка

7

91

Фактури (3 бр.)

3

Раздел Четиринадесети - Местна коалиция "Патриотичен съюз за община Разлог "
(ОИК - Разлог)


92

Отчети 2 броя с приложени извлечения от банкови сметки и 1 бр. писмо за представяне на банкова с-ка

21

93

Работен документ РД-И-МК 14/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция

1

94

Работен документ РД-И-МК 14/2 за проверка на предоставените средства от издигнатите кандидати и 2 бр. ПКО

2

95

Работен документ РД-И-МК 14/3 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер с приложени разходооправдателни документи

8

96

Работен документ РД-И-МК 14/4 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

2

97

Работен документ РД-И-МК 14/5 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност с приложени разходооправдателни документи

12

Раздел Петнадесети - Местна коалиция "Бъдеще за Община Сандански "
(ОИК - Сандански)


98

Отчет с извлечение от банкова сметка

9

99

Разписка за електронно въведени данни в ЕРИК с приложена декларация по чл. 154, ал. 3

2

100

Решения за регистрация на МК "Бъдеще за Община Сандански" за участие в изборите и удостоверения за регистрация

5

101

Извлечение от банкова сметка с вносни бележки 3 бр.

4

102

Разходооправдателни документи

5

Раздел Шестнадесети - Местна коалиция "Синята коалиция"
(ОИК - Сандански)


103

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

8

104

Работен документ РД-И-МК 16/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция

2

105

Работен документ РД-И-МК 16/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер

2

106

Работен документ РД-И-МК 16/3 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

107

Работен документ РД-И-МК 16/4 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Седемнадесети - Местна коалиция "За Община Сатовча"
(ОИК - Сатовча)


108

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

7

109

Решения за регистрация на МК "За Община Сатовча" за участие в изборите

1

110

Декларация по чл. 154, ал. 2 (2 бр.)

2

111

Фактури (1 бр.) с приложена справка

2

112

Работен документ РД-И-МК 17/1 за проверка на предоставените средства от издигнатите кандидати

2

113

Работен документ РД-И-МК 17/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност


3Раздел Осемнадесети - Местна коалиция "Бъдеще за Община Симитли"
(ОИК - Симитли)


114

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

11

115

Декларации по чл. 154, ал. 3 от ИК (1 бр.)

1

116

Декларации по чл. 154, ал. 1 от ИК (3 бр.)

3

117

Решения за регистрация на МК "Бъдеще за Община Симитли" за участие в изборите

4

118

Работен документ РД-И-МК 18/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция с приложени РКО (3 бр.)

5

119

Работен документ РД-И-МК 18/2 за проверка на приходите от дарения предоставени от физически лица с приложени ПКО (3 бр.)

5

120

Работен документ РД-И-МК 18/3 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по характер с приложени фактури (6 бр.) и
квитанции (4 бр.)

15

121

Работен документ РД-И-МК 18/4 за установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи

3

122

Работен документ РД-И-МК 18/5 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Деветнадесети - Местна коалиция "Демократичен избор за Община Симитли"
(ОИК - Симитли)


123

Отчети с приложени извлечения от банкови сметки

24

124

Документи за новооткрити банкови сметки за обслужване на предизборната кампания

5

125

Работен документ РД-И-МК 19/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция

2

126

Работен документ РД-И-МК 19/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3

Раздел Двадесети - Местна коалиция "Социалдемократи за Община Симитли"
(ОИК - Симитли)


127

Отчет

7

128

Писмо за уведомяване на СП за банковата сметка за предизборната кампания

1

129

Приемателен протокол, оригинал на фактура и фискални бонове към нея 14 бр.

2

Раздел Двадесет и първи - Местна коалиция "Нов път за Община Струмяни"
(ОИК - Струмяни)


130

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

9

131

Решения за регистрация на МК "Нов път за Община Струмяни" за участие в изборите, удостоверения и уведомление за банковата сметка за предизборната кампания

5

132

Работен документ РД-И-МК 21/1 за проверка на приходите от дарения предоставени от физически лица с приложени договор за дарение, декларация по чл. 154, ал. 2 от ИК и ПКО

5

133

Работен документ РД-И-МК 21/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност с приложени: констативен протокол, копия на фискални бонове (3 бр.) и копие на декларация по чл. 154, ал. 3 от ИК

8

134

Декларации по чл. 160, ал. 1 от ИК на избраните кандидати на МК - 6 бр.

6

Раздел Двадесет и втори - Местна коалиция "Синята коалиция"
(ОИК - Якоруда)


135

Отчет

6

136

Уведомление за банкова сметка на МК за обслужване на предизборната кампания

1

137

Работен документ РД-И-МК 22/1 за проверка на предоставените собствени средства от политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция

2

138

Работен документ РД-И-МК 22/2 за установяване на извършените разходи, определени като съществени по стойност

3


ЧАСТ Б


Раздел Първи - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА ВЕЛЬО АТАНАСОВ ИЛИЕВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

139

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

10

140

Решения за регистрация на ИнК за участие в изборите

7

141

Протокол от29.09.2011 г. и 3 бр. вносни бележки

4

142

Декларация по чл. 160, ал.1 от ИК на кандидата на ИнК

1

143

Работен документ РД-И-ИнК 1/1 за установяване на извършените разходи с приложени приемо-предавателен протокол и копия от разходооправдателни документи

30

Раздел Втори - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРАТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК НА ЕМИЛ ТЕРЗИЙСКИ

144

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

6

145

Решения за регистрация на ИнК за участие в изборите и удостоверения за регистриране на ИнК и за банкова сметка

6

146

Декларация по чл. 160, ал.1 от ИК на кандидата на ИнК

1

147

Копие на фактура 1 бр. и платежно нареждане

1

Раздел Трети - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НА АНДОН ТОТЕВ

148

Отчет с приложено извлечение от банкова сметка

27

149

Декларации по чл. 154, ал. 1 от ИК (3 бр.)

3

150

Декларация по чл. 160, ал.1 от ИК на кандидата на ИнК

1

151

Писмо от 01.02.2012 г. на представляващия инициативния комитет до одитния екип с приложени заверени копия на документи, доказващи приходите и разходите на ИнК и извлечения от дневници на счетоводни сметки

383

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница