Cheo04 tialo inddPdf просмотр
страница1/6
Дата03.01.2022
Размер266.66 Kb.
#112782
  1   2   3   4   5   6
2. Kak da pomognem na malkite u4enici


378
Foreign Language Teaching Volume 41, Number 4, 2014
Чуждоезиково обучение
КАК ДА ПОМОГНЕМ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ
ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА АНГЛИЙСКИЯ ПРАВОПИС?
Пенка Кънева
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Резюме. В статията се разглеждат възможностите за пренос на знания и уме- ния, овладени в обучението по правопис на български език, към обучението по правопис на английски език. Формулират се предложения относно планирането на учебното съдържание по английски език в начална училищна възраст. Посоч- ват се видове упражнения, насочващи към възприемане и осъзнаване на харак- теристиките на английската писменост, които не са валидни за българската.
Keywords: transfer, knowledge, skills, spelling, primary school
Според актуалната учебна документация българските ученици поставят нача- лото на процеса на формиране на умения за четене и писане на избрания чужд език във втори клас. Това се случва, след като са положени основите на ограмо- тяването им по български език. Логичен е въпросът: възможно ли е от близостта и последователността на двата процеса (обучение по български и по избрания чужд език) да бъдат извлечени ползи за езиковото обучение като цяло?
Психолингвистите твърдят, че съществува обратна зависимост между процеси- те на обучение по роден и по чужд език (при положение че родният и официалният за страната език съвпадат): когато детето учи чужд език в училище, то разполага с вече готови и развити значения на думите, които само се превеждат на чуждия език (Даскалова / Daskalova, 2003: 266 – 284). Родният език е относително зрял и служи като основа на обучението по чужд език. От своя страна, чуждият език може да оказва с развитието си обратно влияние върху родния език, защото не повтаря неговите пътища на развитие. Двата езика се намират помежду си в сложно взаимо- действие, в което се намесва и писмената реч. Нейното развитие обаче не повтаря нито процеса на развитие в родния език, нито развитието в чуждия език. Той е нов вариант, извънредно своеобразен процес в единния процес на езиковото развитие.
В началото на втори клас учениците вече владеят определен набор от зна- ния и умения, придобити по време на ограмотяването по български език в първи клас. Някои от тях могат да бъдат „пренесени“ в процеса на формиране на правилно писане на чужд език, за да се постигне приемственост в обуче- нието по езици и да се освободи време и енергия за възприемане и осмисляне на характеристиките, валидни само за новата езикова система.
Language Teaching Methodology
Методика


379
Как да помогнем на малките...
В изложението се разглеждат възможностите за пренос на знания и умения, овладени в обучението по правопис на български език, към обучението по правопис на английски език. Те са откроени след провеждането на дидактиче- ски експеримент със 127 ученици от начална училищна възраст, който изслед- ва и анализира спецификата на процеса на формиране на умения за правилно писане на английски език във втори, трети и четвърти клас (Кънева / Kaneva,
2012: 111 – 151). Посочват се видове упражнения, насочващи към възприема- не и осъзнаване на характеристиките на английската писменост, които не са валидни за българската; формулират се предложения относно планирането на учебното съдържание по английски език в начална училищна възраст.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница