Честита Нова 2010 година!страница1/6
Дата14.01.2019
Размер0.73 Mb.
#109895
  1   2   3   4   5   6

Честита Нова 2010 година!


Happy New Year!

Уважаеми колеги!

2009 година бе година на икономическа криза която постепенно завладя практически всички дейности на стопанския живот на страната ни. Намаляването на обема на производство на стоки и на услуги, ограничаването на основните инфраструктурни проекти сериозно се отрази и на активността на дефектоскопната дейност в страната. Значително намаляха обемите на NDT услугите. Редица фирми силно ограничиха своята дейност. Големи енергийни проекти, където приложението на NDT методите е от особено значение, все още са в условията на политическо или проектно обсъждане.

В тези условия ННТДД реши, че основно би трябвало да насочи дейността си в областта на: повишаване на квалификацията и сертифицирането на специалисти. Въведени бяха магистърски проекти в НБУ и ТУ – Варна.

Като най-значителни постижения могат да се посочат: дейността по създаване и утвърждаване на Българския национален аерокосмически борд, провеждането на Дните на БК 2009, работата на СЦП по сертифициране на кадри за БК, подновяване на дейността на ТК „Безразрушителен контрол” към БИС, въвеждането на новите стандарти за обучение, сертификация и организация на контрола, подготовката на учебници и учебни помагала на български език, подновяване на международните връзки на ННТДД със сродни организации в EF NDT и IC NDT.

В част от фирмите бяха направени усилия за подновяване на материалната база чрез закупуване на уреди и системи за БК от ново поколение.

В страната ни редица специалисти работят по национални, европейски и двустранни проекти по създаване на нови поколения уреди за БК, развитие на методите за БК при оценка на структурното и механично състояние на материали, изделия и конструкции.

В системата АЕЦ „Козлодуй” квалификацията на контрола се утвърди като система гарантираща високото качество на провеждания автоматизиран и ръчен контрол на елементите от първия кръг на атомната централа.

2010 година е година на ХХV юбилейна научно техническа конференция по БК „Дефектоскопия 2010”, на юбилейната 10 европейска конференция по БК в Москва, на сериозни изпитания за доказване на нашата компетентност и възможности при участието на БК в очакваните големи инвестиционни проекти.

На всички колеги пожелавам здраве и успехи за реализиране на по-добър живот в условията на все още действуващата икономическа криза.

Да ни е честита 2010 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ННТДД:

/ст.с. I ст. дтн М. Миховски/

БЮЛЕТИН N 38
1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

На 14.10.09 г. заседанието на УС протече при следния дневен ред: информация на Дните на БК 2009, информация за участието на ННТДД в проект по 7 рамкова програма “Ship inspector” с главен ръководител TWI – Англия, организиране на семинар по време на националната конференция „Акустика 09” по тематиката на проекта “Ship inspector”, приемане на финансовия отчет на ННТДД за периода 01.01-30.09.2009, организиране на Общото събрание на Дружеството за 2009 г., информация на работата на БНАКБ, внесена от председателя на Борда маг. инж. Иван Гайтанджиев, информация за работата на СЦП КБР за периода 01.01. – 30.09.2009 г. внесена от Ал. Скордев, подготовка на годишните отчети на клубовете и комисиите на ННТДД, организиране на Дните на БК 2010 г., организиране на участието на специалисти от България в Х ECNDT в Москва, приемане на съдържанието на Бюлетин № 38 на Дружеството.1.2. Заседания на БНАКБ

На 14.10.09 г. се проведе заседание на Българския авиационен борд по контрол без разрушаване БНАКБ при следния дневен ред: отчет за работата на борда до септември 2009 г., обсъждане на БДС 4179 и БДС 473, приемане на план за дейността на Борда до края на 2009 – 2010 г.

Отчетена бе значителна по обем дейност, свързана с провеждането на одит на основните авиационни компании в България по отношение на съответствие на персонала с въвежданите нови изисквания по БДС EN 4179. Срещите на председателя на Борда Ив. Гайтанджиев с ръководителите на фирми спомагат за подготовката на дългосрочни програми за обучение и сертификация на специалистите в областта на контрола. Подписани са споразумения на Борда с центъра за обучение към БАН и със СЦП КБР за организация на обучението и сертификацията в съответствие с изискванията и стандарта.

Подготвят се документите за участие на Борда в международното сътрудничество в тази област.1.3. План и бюджет на ННТДД за 2010 г. /проект/

1.3.1. План за работа

 1. Научно-технически прояви

1.1. Дни на БК 2010 г. ХХV Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия 2010 и ХХI Международна младежка школа. - Орг. комитет с председател М. Миховски.

  1. Практически семинари – Отг. Р. Димитров.

1.3. Национален семинар по контрола и изпитването без разрушаване (заседания при поискване) – Отг. Ал. Алексиев.

1.4. Семинар на секция “Бизнес” – Отг. А. Русев.

1.5. Организиране на фирмени семинари – Отг. М. Миховски, Р. Димитров.

1.6. Избор на носител на наградата на името на Сл. Попов – Отг. А. Скордев, К. Маринов.

1.7. Младежки конкурс за най-добра разработка – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев.

2. Международна дейност

2.1. Поддържане на договорните взаимоотношения с IСNDT, EFNDT и дружествата с които ННТДД има подписани договори за сътрудничество – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев.3. Издателска дейност

3.1. Издаване на Бюлетини № 39 и 40 – Отг. М. Миховски.

3.2. Подготовка за издаване на материали на СЦП – Отг. Й. Мирчев.

3.3. Актуализиране на сайта на ННТДД – Отг. Й. Мирчев, Ал. Русев.4. Организационна дейност

4.1. Упълномощаване на експерти на ННТДД – Отг. В. Ничев.

4.2. Обсъждане в УС на дейността на комисиите – Отг. Председатели на комисии.

4.3. Заседания на УС – февруари, април, юни, септември и ноември.

4.4. Заседания на комисиите към УС – Отг. Председатели на комисии.

4.5. Организиране на Общо събрание на ННТДД - Отг. Р. Димитров, М. Миховски..

4.6. Обсъждане на участието на представители на ННТДД в ТК към ИА БСА, ДАМС и БИС – Отг. М. Миховски, Р. Димитров, Ал. Скордев.

4.7. Организация на спонсорството на NDT 2010 – Отг. А. Русев, Р. Димитров, Г. Петков.

4.8. Обсъждане на дейността на клоновете – Отг. М. Миховски.

4.9. Обсъждане на дейността на БНАКБ – Отг. Ив. Гайтанджиев.

4.10. Обсъждане на дейността на секция “Бизнес” – Отг. А. Русев

4.11. Разглеждане на дейността на СЦП по КБР - Отг. А. Скордев.

4.12. Приемане на тримесечните финансови отчети на ННТДД - Отг. К. Мавракова, М. Миховски.

4.13. Обсъждане на участието на ННТДД в дейността на НТСМ - Отг. А. Скордев.1.3.2. Бюджет на ННТДД за 2010 г.

ПРИХОДИ

СУМА (лв.)

РАЗХОДИ

СУМА (лв.)

Индивидуален чл. внос

1500

Бюлетин

1000

Колективен чл. Внос

2000

Колективно членство в НТСМ и в EF NDT

1000

ХХV Конференция на NDT 2010

12000

ХХІV Конференция NDT 2009

11000

Семинари

1000

Семинар

1000

СЦП по КБР

45000

СЦП по КБР

40000

Други дейности

1500

Други дейности

5000
Остатък

4000
ВСИЧКО

63000

ВСИЧКО

63000


1.4. Дни на безразрушителния контрол 2009 г.

Дните на БК 2009 се проведоха в периода от 10 до 13.06.2009 г. в Созопол. Основните научни и организационни прояви, които бяха включени в Дните бяха: • ХХIV национална с международно участие конференция Дефектоскопия 2009;

 • ХХ Младежка школа “Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите”

 • Българо-руски семинар “Диагностика на електроенергетични системи”

 • Национален семинар “Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорт”

 • Кръгла маса “Прахова металургия – изисквания и възможности за развитието и в България”

 • Изложба на фирми

 • Обучителен семинар на екзаминаторите в СЦП КБР.

 • Семинар на секция “Бизнес”

На конференцията бяха представени повече от 80 орални и постерни доклади. В изложбата участвуваха основните фирми от България които предлагат оборудване за БК - НДТ “Продукти и системи”, NDT Omel, ЕТ "VІТ" - Желко Топич, Намикон 2001 ЕООД, ЕТ “Стефан Запрянов”, Nexus и др.

В демонстрациите участвуваха специалисти от Япония, Хърватия, Сърбия, Германия, България.

Необходимо е да се отбележи участието на редица хабилитирани специалисти от България, Русия, Полша, Турция.

Особено обхватно беше представянето на методите за електромагнитно изследване на напрегнатото състояние на феромагнитни материали, подготвено от чл. кор. Е.С. Горкунов.

Общият брой участници, независимо от кризата бе повече от 200. В Дните участвуваха специалисти от България, Япония, Русия, Полша, Турция, Германия, и др. страни. Най-голяма бе групата на специалистите от железопътната инфраструктура, както и на фирма Контрол ООД – Хасково.

Независимо от изключително хубавото време по време на Дните (нетрадиционно) много специалисти участвуваха в секционните заседания и в посещението на изложбата.

По време на Дните бяха проведени изключително полезни за дефектоскопската общественост срещи с представители на БИС и ИАБСА. Разработена бе с Изпълнителния директор на БИС Мая Станева програма за активизиране на дейността на ТК 24.

С представителя на ИА БСА М. Седефчева бяха обсъдени редица въпроси по сертифицирането на органи за контрол и на лаборатории.

Обсъдено бе предложението на ННТДД за създаване на подкомитет към ТК “Органи за контрол” който да работи в областта на БК.

По време на Дните бяха връчени награди на водещи специалисти в областта на БК.

Наградата на името на Сл. Попов бе връчена на доц. д-р Д. Димов.

За почетен член на ННТДД бе избран Ив. Гайтанджиев.1.5. Национална конференция „Акустика 2009”.

На 09-10 и на 04-05.122009 г. се проведе съответно, във Варна и в София, национална конференция Акустика 2009. На конференцията бяха представени повече от 20 доклада в областта на електроакустиката, музикалната акустика, хидроакустиката, физическата акустика и безразрушителния контрол. В работата на конференцията взеха участие повече от 35 специалисти по акустика в страната.1.6. Семинар “Ship inspector”

Семинарът е организиран от ННТДД. Проведе се по време на националната конференция „Акустика 2009”. Целта на семинара бе да се представи участието на ННТДД в разработката на проекта “Ship inspector” от 7 рамкова програма и да се направи отчет за първите резултати от реализацията на проекта. Доклади бяха представени от М. Миховски, Й. Мирчев, А. Алексиев, Й. Иванова и др.1.7. Заседание на УС на НТСМ

На 19.12.2009 г. се състоя Деветото заседание на осмия мандат на Националния управителен съвет (НУС) на НТСМ. Разгледани бяха следните въпроси:

- Решаване на организационни проблеми в Българския съюз по заваряване;

- Утвърждаване на участието на НТСМ, като съорганизатор на 2 Конгрес по заваряване в юго-източна Европа, който ще се състои през м. октомври 2010 г. • Утвърждава създаването на клъстер “Металолеене” - сдружение с нестопанска цел като нова фирма за подпомагане от НТСМ на машиностроенето в страната.

 • Приемане на отчетите за проведени годишни научно-технически прояви, в това число: Trans-motauto, Металолеене 09, Мениджмънт и инженеринг 09”, Бултриб 09, Роботика и мехатроника 09”, “Енергономия и промишлен дизайн 09”, Дни на безразрушителния контрол 09.

Отчетено бе, че НТСМ и неговите клонове са най-активно действуващите структури в системата на ФНТС.

Наградени бяха и членове на НТСМ със съюзни награди.

1.8. Заседание на клуб “Олимпус”

На 19.11.2009 г. в София се състоя поредната годишна среща на членовете на клуб “Олимпус”, организирана от фирма ЕТ “Ст. Запрянов”.

Програмата на срещата включваше лекции и демонстрации на уреди и софтуерни продукти с участието на Ст. Запрянов, Е. Церба, В. Бертход, Боб Пек. От потребителите демонстрации направи Йордан Колев. Представени бяха нови разработки в областта на ултразвуковия, визуално оптичния, вихротоков и на металографския безразрушителен контрол.

В срещата участвуваха повече от 60 специалисти от авиацията, ТЕЦ, ВЕЦ, БАН и др. институти. В заседанието взеха участие и ветерани – основатели на клуба – Иван Гайтанджиев и М. Миховски.Домакинът на срещата Ст. Запрянов и И. Петрова организираха изключително полезна среща за обмяна на мнения и нови познания която завърши с дегустация на отлични вина и напитки.

1.9. Семинар” Изисквания по радиационна защита при извършване на дейностти с гама и рентгенови дефекоскопи”

В София в залата на „Рискинженеринг” на 17 ноември 2009 г. във връзка с изпълнението на проект на ФАР BG 2006/018-411.01.03 „Усъвършенстване на регулаторната инфраструктура в областта на радиационната защита и прилагане на добрата европейска практика за безопасно управление на високоактивни източници на йонизиращи лъчения” (съгласно сайта на Министерството на икономиката цената на проекта е 905 000 Евро) се проведе семинар на тема „Изисквания по радиационна защита при извършване на дейности с гама и рентгенова дефектоскопия”. В семинара участваха 25 представители на лицензиантите на Агенцията за ядрено регулиране.

В програмата на семинара бяха включени 4 теми, преставени в резултат на разработката на проекта. Целта на семинара, обявена от организаторите, беше да се повиши културата на лицензиянтите.

Темите, представени от Климент Бурин и Любомир Минев, представляващи обзори на радиационната дефектоскопия и принципите на радиационната защита не бяха развити и представени съобразно нивото на присъствуващите и нивото на представяне на тези теми в колегията. Или по-точно в първото представяне беше представена информация от нивото на 70те и 80-те години на миналия век (с изключение на използването на радионуклида Se 75) – нито дума за европейските норми и съвременните постижения за радиационните методи за контрол без разрушаване. Добрата идея за представяне на лекцията в брошура с много цветни илюстрации обаче се оказа документ за непрофесионализма на авторите в областта на радиационната дефектоскопия. За първи път на публично място от много години насам бяха представени количествените характеристики за лицензиантите и за радиационните дефектоскопи в България: 78 лицензианти за използане и съхранение на радиационни дефектоскопи (30 - с гамадефектоскопи, 28 – с рентгени и 30 – за съхранение на гамадефектоскопи). Има 238 гамадефектоскопи, от които се използват 107, в т.ч. 10 за Se75, а останалите се съхраняват. (За сравнение в годишния доклад на АЯР за 2008 г., публикуван в сайта на агенцията, количествените характеристики са: 236 гамадефектоскопа (109 използвани и 127 съхранявани) и 129 рентгена, 85 автомобила, включени в лицензиите за превоз), внесени 48 източници Ir 192 и 5 – Se 75).

Третата тема за радиологичното изследване на обекти са σ гама дефектоскопи, представена от Л. Минев, представлява публикация на резултатите от изследване с модерна апаратура на радиационните характеристики на хранилището с най-много гамадефектоскопи в България (собственост на ГАЗСТРОЙМОНТАЖ) и на „горещата” камера с хранилището с най-много източници Ir 192 в България (СИМТЕСТ ГРУП). Публикацията показва, че „изследваните обекти са в добро състояние, както от технически, така и от организационна и нормативна гледна точка”.

Четвъртата тема беше посветена на проекта за Ръководство за радиационна защита при извърщване на дейности с радиационни дефектоскопи. Това ръководство трябва да запълни нормативните празноти след отменяне на Наредба 031 за работа с радиационни дефектоскопи и да изпълни задачата на проекта за прилагане на добрата европейска практика за управление на висооктивни източници на йонизиращи лъчения. Съдържанието с малки изключения отговаря на поставената задача. В представения проект са включени публикации и разработки на инспекторите от АЯР, известни на лицензиантите и на специалистите, които се прилагат в практиката на издаване на лицензии от АЯР. За съжаление нито изискванията на Директива 2003/122/Евратом относно контрола на високоактивни закрити радиоактивни източници и безстопанствени източници, нито изискванията на стандартите на ISO и EN, нито новите публикациите и разработки в областта на радиационната дефектоскопия на Международната агенция по атомна енергия (IAAE) не са включени в представения проект. Особено безпокойство предизвика фактът, че доброжелателно направените забележки не бяха регистрирани никъде и дискусията по тях беше безплодна. Това създаде в участниците в семинара на впечатлението, че полезната скъпоструваща инициатива, за решаване на проблемите в една от трите области за въвеждане на европейски практики в радиационната защита при използване на високоенергийни източници ще завърши „по български”.

Националното НТД по дефектоскопия е доказало конструктивното си отнощение по проблемите на радиационната дефектоскопия (последен пример – процедурите по ликвидиране на инциденти и отстраняване на неизправности в гамадефектоскопите) и възможностите на неговите експерти в областта. За съжаление авторите на ръководството не показаха, че знаят за тези предложения.

В заключение семинарът показа, че компетентните органи са разбрали актуалността на поставената задача и са предоставили възможност за сериозно финансиране, но за изпълнението и засега няма оптимистични очаквания.Каталог: bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница