Чес­­­то пи­­­та­­­ли Пол Ха­­­рис да­­­ли в он­­­зи сту­­­ден зи­­­мен ден, ко­­­га­­­то ос­­­но­­­ва­­­ва Ро­­­та­­­ри, е мис­­­лел, че то ще пре­­­рас­­­не в све­­­тов­­­но дви­­­же­­­ниеДата10.02.2018
Размер66.78 Kb.
Ис­­­то­­­ри­­­я­­­та на Ро­­­та­­­ри
Чес­­­то пи­­­та­­­ли Пол Ха­­­рис да­­­ли в он­­­зи сту­­­ден зи­­­мен ден, ко­­­га­­­то ос­­­но­­­ва­­­ва Ро­­­та­­­ри, е мис­­­лел, че то ще пре­­­рас­­­не в све­­­тов­­­но дви­­­же­­­ние. Най-доб­­­ри­­­ят от­­­го­­­вор на то­­­зи въп­­­рос са мо­­­же би ду­­­ми­­­те му, ка­­­за­­­ни по слу­­­чай го­­­диш­­­ни­­­на­­­та на Ро­­­та­­­ри мал­­­ко пре­­­ди смърт­­­та му, на 27 яну­­­а­­­ри 1947 го­­­ди­­­на: „Не, през 1905 г. не виж­­­дах та­­­ко­­­ва бъ­­­де­­­ще. Ко­­­га­­­то чо­­­век за­­­саж­­­да ни­­­що не обе­­­ща­­­ва­­­ща фи­­­дан­­­ка в ран­­­на про­­­лет, мо­­­же ли да е си­­­гу­­­рен, че от нея ще из­­­рас­­­не здра­­­во дър­­­во? Мо­­­же ли да е си­­­гу­­­рен в то­­­ва и да не се съ­­о­­­б­­­ра­­­зя­­­ва с кап­­­ри­­­зи­­­те на вре­­­ме­­­то и с бла­­­го­­­раз­­­по­­­ло­­­же­­­ни­­­е­­­то на съд­­­ба­­­та? Ед­­­ва след ка­­­то ви­­­ди пър­­­ва­­­та пъп­­­ка, ед­­­ва то­­­га­­­ва мо­­­же да мис­­­ли за бъ­­­де­­­ща­­­та сян­­­ка."

Ро­­та­­ри­­ан­­с­­­ко­­то дви­­же­­ние се за­­раж­­­да на 23 фев­­­ру­­а­­ри 1905 го­­ди­­на, ко­­га­­то Пол Ха­­рис, то­­га­­ва млад юрист, кой­­то се чув­­с­­т­­­ва са­­мо­­тен в раз­­­рас­­т­­­ва­­щия се Чи­­ка­­го, Или­­нойс, САЩ, се сре­­ща с три­­ма при­­я­­те­­ли, за да об­­­съ­­дят ед­­­на не­­го­­ва идея. При­­я­­те­­ли­­те са Сил­­­вес­­­тър Ши­­ил, тър­­­го­­вец на въг­­­ли­­ща, Гус­­­та­­вус Е. Ло­­ер, ми­­нен ин­­­же­­нер, и Хи­­рам Шо­­ри от ши­­ваш­­­кия биз­­­нес. Иде­­я­­та на Пол е биз­­­нес­­­ме­­ни­­те да се съ­­би­­рат пе­­ри­­о­­дич­­­но в име­­то на при­­я­­тел­­с­­т­­­во­­то и да раз­­­ши­­ря­­ват кръ­­га си от поз­­­нан­­с­­т­­­ва в све­­та на биз­­­не­­са и про­­фе­­си­­о­­на­­лиз­­­ма.

В спо­­ра се раж­­­да иде­­я­­та за съз­­­да­­ва­­не на мъж­ки клуб, в кой­­то да чле­­ну­­ва по един пред­­с­­­та­­ви­­тел на все­­ки биз­­­нес и про­­фе­­сия. Ре­­ше­­но е вся­­ка след­­­ва­­ща сбир­­­ка да пре­­дос­­­та­­вя въз­­­мож­­­ност на чле­­но­­ве­­те да се за­­поз­­­на­­ват с приз­­­ва­­ни­­я­­та на ко­­ле­­ги­­те си и да пред­­с­­­та­­вят своя биз­­­нес, а сед­­­мич­­­ни­­те сбир­­­ки да се ре­­ду­­ват в раз­лич­ни биз­нес офи­си. То­­ва ре­­ду­­ва­­не е с цел все­­ки един от чле­­но­­ве­­те да опоз­­­на­­ва про­­фе­­си­­я­­та на дру­­гия. И от­­­тук наз­­­ва­­ни­­е­­то Ро­­та­­ри (rotary – вър­тене).

Но­­ви­­на­­та за но­­ва­­та ор­­­га­­ни­­за­­ция се раз­­­на­­ся бър­­­зо. Ско­­ро бро­­ят на чле­­но­­ве­­те на­­рас­­т­­­ва тол­­­ко­­ва мно­­го, че сре­­щи­­те по ра­бот­ни­те мес­­­та се оказ­­­ват не­­у­­дач­­­ни и те за­­поч­­­ват да се сре­­щат вся­­ка сед­­­ми­­ца в рес­­­то­­ран­­­ти и хо­­те­­ли.

В пред­­с­­­та­­ви­­те на Пол Ха­­рис чи­­каг­­с­­­ки­­ят клуб ни­­ко­­га не е са­­мо­­цел­­­на ор­­­га­­ни­­за­­ция, ко­­я­­то на­­сър­­­ча­­ва един­­с­­т­­­ве­­но биз­­­не­­са меж­­­ду сво­­и­­те чле­­но­­ве. Още от са­­мо­­то на­­ча­­ло той виж­­­да сво­­я­­та идея, пре­­въп­­­лъ­­те­­на в по-ши­­ро­­ки со­­ци­­ал­­­ни изя­­ви, за­­ся­­га­­щи ця­­ло­­то об­­­щес­­т­­­во. Пър­­­ва­­та та­­ка­­ва ини­­ци­­а­­ти­­ва е ре­­а­­ли­­зи­­ра­­на през 1907 го­­ди­­на: в Чи­­ка­­го е от­­к­­­ри­та об­­­щес­­т­­­ве­­на то­­а­­лет­­­на в бли­­зост до Си­­ти Хол.

През 1910 г. в Чи­­ка­­го Ро­­та­­ри свик­­­ва пър­­­вия си кон­­г­­­рес и шес­­т­­­на­­де­­сет­­­те клу­­ба се обе­­ди­­ня­­ват в На­­ци­­о­­нал­­­на асо­­ци­­а­­ция на Ро­­та­­ри клу­бо­ве­те.

Иде­­а­­лът на Ро­­та­­ри за­­поч­­­ва да се офор­­­мя през то­­зи на­­ча­­лен пе­­ри­­од. То­­га­­ва се на­ла­га тен­ден­ци­я­та да се прив­­­ли­­чат но­ви чле­но­ве. Ро­­та­­ри­­ан­­­ци­­те са убе­­де­­ни, че на биз­­­не­­са тряб­­­ва да се гле­­да ка­­то на сред­­с­­т­­­во за служ­­­ба на об­щес­­т­­­во­­то. През 1989 го­­ди­­на За­­ко­­но­­да­­тел­­­ни­­ят съ­­вет ре­ша­­ва де­­ви­­зът на Ро­­та­­ри Ин­тер­­­не­­шъ­­нъл да бъ­де Service Above Self – За без­­­ко­­рис­­т­­­на служ­­­ба.

Пър­­­ви­­ят опит на Пол Ха­­рис да уч­­­ре­­ди клуб из­­­вън гра­­ни­­ци­­те на САЩ е в Ма­­ни­­то­­ба, Ка­­на­­да, къ­­де­­то през 1911 го­­ди­­на след ня­­кол­­­ко не­­ус­­­пеш­­­ни опи­­та клу­­бът е чар­ти­ра. То­­зи клуб ста­­ва меж­­­ду­­на­­ро­­ден. През 1911 го­­ди­­на се раж­­­да спи­са­ни­е­то The National Rotarian, кой­­то е пред­­­вес­­т­­­ник на The Rotarian Magazine – офи­­ци­­ал­­­но из­­­да­­ние на Ро­­та­­ри.

Съ­­ща­­та го­­ди­­на ро­та­ри­а­нец, на­пус­нал САЩ, ос­но­ва­ва Ро­­та­­ри клуб в Дъб­­­лин, Ир­­­лан­­­дия.

Вед­­­нъж пре­­ми­­на­­ло Ат­­­лан­­­ти­­ка, дви­­же­­ни­­е­­то бър­­­зо се раз­­­рас­­т­­­ва, в ре­­зул­­­тат на ко­­е­­то на кон­­г­­­ре­­са в Ду­лут, Ми­­не­­со­­та, през 1912 го­­ди­­на ор­­­га­­ни­­за­­ци­­я­­та ве­­че се на­­ри­­ча Меж­­­ду­­на­­род­­­на асо­­ци­­а­­ция на Ро­­та­­ри клу­бо­ве­те. През 1922 г. име­­то е сък­­­ра­­те­­но на Ро­­та­­ри Ин­­­тер­­­не­­шъ­­нъл.

През 1923 го­­ди­­на зъб­но­то ко­­ле­­ло с 24 зъ­­бе­­ца и шест спи­­ци се въз­­п­­­ри­­е­­ма за сим­­­вол, ка­­то се до­­ба­­вя и ключ на ос­­­та, за да по­­ка­­же, че ко­­ле­­ло­­то е в дви­­же­­ние. Пър­­­ви­­ят Ро­­та­­ри клуб в не­ан­г­ло­го­во­ре­ща стра­­на е чар­ти­ран през 1916 г. в Ха­­ва­­на, Ку­­ба. И та­­ка Ро­­та­­ри пре­­о­­до­­ля­­ва не са­­мо на­­ци­­о­­нал­­­ни гра­­ни­­ци, но и ези­­ко­­ви ба­­ри­­е­­ри. След 1920 г. се прев­ръ­ща в све­­тов­­­на ор­­­га­­ни­­за­­ция – дос­­­ти­­га Юж­­­на и Цен­­т­­­рал­­­на Аме­­ри­­ка, Аф­­­ри­­ка, Ав­­с­­т­­­ра­­лия и Азия. Та­­зи ши­­ро­­ка под­­к­­­ре­­па до­каз­ва уни­­вер­­­сал­­­ност­­­та на ор­­­га­­ни­­за­­ци­­я­­та, че прин­­­ци­­пи­­те са жиз­­­не­­ни и под­по­ма­гат пре­­въз­­­мог­­­ва­­нето на раз­­­ли­­чи­­я­­та в ра­­си­­те, цве­­та, ве­­ро­­из­­­по­­ве­­да­­ни­­е­­то, ези­­ка и ге­­ог­­­раф­­с­­­ко­­то раз­­­по­­ло­­же­­ние.

Два­­де­­сет­­­те го­­ди­­ни са го­­ди­­ни на пре­­диз­­­ви­­ка­­тел­­с­­т­­­во, на раз­­­ви­­тие, на въл­­­не­­ния. През 1926 г. след дис­­­ку­­сия чле­­но­­ве­те на Ро­­та­­ри клуб Лон­­­дон пред­лагат уси­­ли­­я­­та да се на­­со­­чат в че­­ти­­ри на­­со­­ки – за вът­­­реш­­­на служ­­­ба, за про­­фе­­си­­о­­нал­­­на служ­­­ба, за бла­­гот­­­во­­ри­­тел­­­на служ­­­ба и за меж­­­ду­­на­­род­­­на служ­­­ба.

Но­­ва­­та идея е ши­­ро­­ко об­­­съ­­де­­на и пред­­с­­­та­ве­­на на кон­­г­­­ре­­са в Ос­­­тен­д, Бел­­­гия, през 1927 го­­ди­­на и след при­­е­­ма­­не­­то на че­­ти­­ри­­те на­­со­­ки, на­ре­че­ни по-къс­но нап­рав­ле­ния за служ­ба, те ста­­ват част от прог­­­ра­­ма­­та на Ро­­та­­ри и са ва­­лид­­­ни и днес.

Ро­­та­­ри дви­же­ни­е­то под­по­ма­га ос­­­но­вава­не­то на дру­­ги све­­тов­­­но­­из­­­вес­­т­­­ни ор­­­га­­ни­­за­­ции ка­­то Меж­­­ду­­на­­род­­­но­­то об­­­щес­­т­­­во на де­­ца­­та ин­­­ва­­ли­­ди, 1922 го­­ди­­на, на­­ри­­ча­­но днес Меж­­­ду­­на­­род­­­на организация за ре­­ха­­би­­ли­­та­­ция; на ЮНЕС­КО, иде­­я­­та за ко­­я­­то се раж­да на ед­­­на кон­­­фе­рен­­­ция на Ро­­та­­ри в Лон­­­дон през 1942 г.

След Вто­­ра­­та све­­тов­­­на вой­­на ка­­то глав­­­на цел на Фон­­­да­­ция Ро­­та­­ри се об­­­съж­­­да из­­г­­­раж­­­да­­не­­то на един по-до­­бър свят чрез об­­­ра­­зо­­ва­­тел­­­ни и бла­­гот­­­во­­ри­­тел­­­ни про­­ек­­­ти, пред­­­виж­­­да­­щи меж­­­ду­­на­­ро­­ден об­­­мен и раз­­­би­­ра­­тел­­с­­т­­­во. Ос­­­вен с та­зи своя дей­­ност Фон­­­да­­ци­­я­­та е из­­­вес­­т­­­на и с то­­ва, че е ед­­­на от най-го­­ле­­ми­­те све­­тов­­­ни ор­­­га­­ни­­за­­ции, от­­­пус­­­ка­­щи сти­­пен­­­дии за меж­­­ду­­на­­род­­­но обу­­че­­ние.

Фон­­­да­­ци­­я­­та Ро­­та­­ри офи­­ци­­ал­­­но съ­­щес­­т­­­ву­­ва от 1928 г.

Не­­пос­­­ред­­с­­т­­­ве­­но след смърт­­­та на Пол Ха­­рис през 1947 г. е със­­­та­­вен пър­­­ви­­ят план за наг­­­ра­­ди на Фон­­­да­­ци­­я­­та за об­­­ра­­зо­­ва­­ни­е­ на име­­то на ос­­­но­­ва­­те­­ля на Ро­­та­­ри, кой­­то сил­­­но вяр­­­вал в чет­­­вър­­­то­­то нап­рав­ле­ние за служ­­­ба. От­то­га­ва Фон­­­да­­ци­­я­­та Ро­­та­­ри е на­­пъл­­­но за­­ви­­си­­ма от доб­­­ро­­вол­­­ни­­те да­­ре­­ния на ро­­та­­ри­­ан­­­ци и не­­ро­­та­­ри­­ан­­­ци от це­­лия свят. Се­­ри­­о­­зен из­­­точ­­­ник на фи­­нан­­­си са внос­­­ки­­те от по 1000 и по­­ве­­че щат­­с­­­ки до­­ла­­ра във Фон­­­да­­ци­­я­­та, сре­­щу ко­­и­­то да­­ри­­те­­ли­­те по­лу­­ча­­ват знак "Пол Ха­­рис".

През 1985 го­­ди­­на Фон­­­да­­ци­­я­­та ста­­ва ини­­ци­­а­­тор на прог­­­ра­­ма с не­­виж­­­дан до­­се­­га об­­х­­­ват – "По­ли­оП­люс". Та­зи прог­­­ра­­ма има за цел до 2005 го­­ди­­на да иму­­ни­­зи­­ра всич­­­ки де­­ца по све­­та сре­­щу па­­ра­­лич и да на­­сър­­­чи вак­­­си­­ни­­те сре­­щу дру­­ги дет­­с­­­ки за­­бо­­ля­­ва­­ния. За пок­­­ри­­ва­­не стой­ност­­­та на вак­­­си­­ната Ро­­та­­ри пред­­п­­­ри­­е­­ма ед­­­на гран­­­ди­­оз­­­на кам­­­па­­ния по на­­би­­ра­­не­­то на 120 ми­­ли­­о­­на щат­­с­­­ки до­­ла­­ра. Уси­­ли­­я­­та в та­­зи на­­со­­ка до­­ве­­до­­ха до съ­би­ра­не­то на 230 ми­­ли­­о­­на в по­­да­­ръ­­ци и в брой. То­­зи ус­­­пех е оз­­­на­­ме­­ну­­ван на Меж­­­ду­­на­­род­­­ния кон­­г­­­рес във Фи­­ла­­дел­­­фия, Пен­­­сил­­­ва­­ния.

Ед­­­на от най-ефи­­кас­­­ни­­те све­­тов­­­ни кам­­­па­­нии, ре­­а­­ли­­зи­­ра­­ни по ини­­ци­­а­­ти­­ва на Ро­­та­­ри, е бор­­­ба­­та в по­­ли­­о­­ми­­е­­ли­­та. Тя трае по­­ве­­че от 20 го­­ди­­ни и за нея са съб­­­ра­­ни над 500 млн. до­­ла­­ра. В ре­­зул­­­тат на вак­­­си­­на­­ци­­и­­те днес та­­зи бо­­лест се спо­­ме­­на­­ва са­мо в че­ти­ри стра­­ни, а в на­­ча­­ло­­то на кам­­­па­­ни­­я­­та пре­­ди 20 го­­ди­­ни – е раз­п­рос­т­ра­не­на в 125.

Дру­­ги зна­­чи­­ми прог­­­ра­­ми на фон­­­да­­ци­­я­­та са: Ма­чинг грант – сти­­пен­­­дии в под­­к­­­ре­­па на се­­ри­­оз­­­ни про­­ек­­­ти на Ро­­та­­ри клу­бо­ве­те и дис­­т­­­рик­­­ти­­те; Здра­ве-Глад-Ху­ман­ност (3-H) прог­­­ра­­ма, из­­­гот­­­ве­­на, за да от­­­бе­­ле­­жи 75-го­­диш­­­ни­­на­­та на Ро­­та­­ри и за "по-доб­­­ро здра­­ве, по-мал­­­ко глад и да на­­сър­­­чи раз­­­ви­­ти­­е­­то на чо­­ве­­ка и об­­­щес­­т­­­во­­то ка­­то сред­­с­­т­­­во, спо­­ма­­га­­що за нап­­­ре­­дъ­­ка на меж­­­ду­­на­­род­­­но­­то раз­­­би­­ра­­тел­­с­­т­­­во, доб­­­ра во­­ля и мир"; прог­­­ра­­ма­­та Ро­­та­­ри доб­­­ро­­вол­­­ци суб­­­си­­ди­­ра ро­­та­­ри­­ан­­­ци, ро­­та­­рак­­­то­­ри или бив­­­ши въз­­­пи­­та­­ни­­ци на Ро­­та­­ри, ко­­и­­то же­­ла­­ят да слу­­жат в чуж­­­да стра­­на, ко­­я­­то се нуж­­­дае от тех­­­ни­­те уме­­ния; прог­­­ра­­ми­­те на Ро­­та­­ри за мир из­­с­­­лед­­­ват ре­­ше­­ния, свър­­­за­­ни с ми­­ра, и на­­чи­­ните за раз­­­ре­­ша­­ва­­не на кон­­ф­­­лик­­­ти чрез се­­рии от меж­­­ду­­на­­род­­­ни сре­­щи.В ре­­ди­­ца стра­­ни по вре­­ме на Вто­­ра­­та све­­тов­­­на вой­­на ня­­кои Ро­­та­­ри клу­­бо­­ве се зак­ри­ват, но по-къс­­­но част от тях се включ­­­ват в Ро­­та­­ри Ин­тер­не­­шъ­­нъл. В се­мейс­­т­­­во­­то на Ро­­та­­ри се връ­щат Ита­­лия (1946), Гер­­­ма­­ния и Япо­­ния (1948), Ис­­­па­­ния (1977). Клу­­бо­­ве­­те в ня­­кои стра­­ни под ко­­му­­нис­­­ти­­чес­­­ко уп­­­рав­­­ле­­ние не фун­к­ци­о­ни­рат до 1989 го­­ди­­на, ко­­га­­то след съг­­­ла­­су­­ва­­ни уси­­лия и по­­ли­­ти­­чес­­­ки про­­ме­­ни Ро­­та­­ри се по­­я­­вя­­ва от­­­но­­во в Из­­­точ­­­на Ев­­­ро­­па. През съ­­ща­­та та­­зи го­­ди­­на клу­­бо­­ве се по­­я­­ви­­ха в Бу­­да­пе­­ща,Ун­­­га­­рия, и Вар­­­ша­­ва, Пол­­­ша. През 1990 го­­ди­­на за пър­ви път Ро­­та­­ри нав­­­ле­­зе в бив­­­шия Съ­­вет­­с­­­ки съ­­юз, с уч­­­ре­­дя­­ва­­не­­то на Ро­­та­­ри клуб Мос­к­ва. Нас­­­тъп­­­ле­­ни­­е­­то про­­дъл­­­жи със сфор­­­ми­­ра­­не­­то на клу­­бо­­ве в Че­­хос­­­ло­­ва­­кия, Югос­­­ла­­вия, бив­­­ша­­та Из­­­точ­­­на Гер­­­ма­­ния и Бъл­­­га­­рия.

Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница