Четиридесето народно събрание триста деветдесет и шесто заседаниестраница1/4
Дата11.01.2018
Размер1.24 Mb.
#43501
  1   2   3   4

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМАЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ТРИСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

София, четвъртък, 17 юли 2008 г.

Открито в 9,06 ч.


Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов, Камелия Касабова и Петър Берон
Секретари: Нина Чилова и Светослав Малинов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Добро утро, колеги!

Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.

Колеги, предстои ни едно гласуване по законопроект, по който обсъжданията са приключили, а именно по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Това е единственото гласуване за днешния пленарен ден, така че предлагам да пристъпим към гласуване.

Моля за внимание. Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, с вносители Надка Балева, Яни Янев и Четин Казак.

Гласували 196 народни представители: за 165, против 2, въздържали се 29.

Законопроектът е приет на първо четене.

Госпожа Антонова желае думата за процедурен въпрос.

Имате думата, заповядайте.

НАДЯ АНТОНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми колеги, имам процедурно предложение срокът за предложенията за второ четене към настоящия законопроект да бъде минимален, както е по нашия правилник – три дни, считано от утре. Този срок да изтече в понеделник в 18,00 ч. Мотивите са, че при обсъждането на законопроекта нямаше никакви особени мнения или други различни становища. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Направено е предложение за съкратен срок за предложения между първо и второ четене.

Моля, гласувайте това процедурно предложение.

Гласували 173 народни представители: за 160, против няма, въздържали се 13.

Процедурното предложение е прието.

Колеги, предстои да подновим работата си по седмичната ни програма с продължаване на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите.

Позволете, преди това да предложа на вниманието ви следното. В програмата като т. 6 сме включили второ четене на Законопроекта за МВР. Докладът на комисията по втората част ще бъде готов в днешния ден. Това означава, че утре в началото на деня ще можем да подновим обсъждането на този законопроект.

Това, което бих искал да предложа на вашето внимание и ако няма възражения да го подложим на гласуване, е, след приключването на тази т. 5 за концесиите, която предстои да подновим, да преминем към точки 12 и 13 – Законопроекта за кредитиране на студенти и Законопроекта за счетоводството – и двата са на второ четене. Подготвени са докладите на Комисията по бюджет и финанси. Мисля, че колегите ще имат време да се организират докато приключи четенето по Закона за концесиите, за да можем да приемем тези два законопроекта, за да не ги оставяме за края на нашата програма, тъй като може и да не остане време. След това да продължим с първо четене на Закона за обществените поръчки. Тук са четири законопроекта и предстои сериозна дискусия, така че да минем тези два законопроекта - точки 12 и 13. Не виждам възражения срещу това предложение.

Подлагам на гласуване това процедурно предложение - след приключване на работата по т. 5, да преминем съответно към т. 12 и т. 13.

Гласували 151 народни представители: за 129, против 3, въздържали се 19.

Предложението се приема.


Сега продължаваме с точка пета:

ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ – продължение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще трябва да продължим с § 12.

Господин Янев, Вие искахте да се изкажете. Заповядайте.

ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.

Във вчерашния ден, във връзка с обсъжданията по § 12, големият акцент на вниманието на пленарната зала беше върху това дали и до каква степен предвидените възможности за публично-частно партньорство разкриват истинските възможности за развитието на тази сфера на обществено взаимодействие. Аз бих обърнал внимание на колегите и на вносителите, разбира се и на председателя на комисията, върху един такъв проблем.

В § 12 с измененията на чл. 18 всъщност се предлага възможността за юридическа трансформация на кандидата за концесия, който не е в съответна търговска форма, след спечелването на концесията да има възможност да се преучреди или да регистрира ново търговско дружество.

Тук ми се струва, че има един сериозен пропуск в закона от гледна точка на това, че никъде, поне по това, което разгледах най- внимателно, няма краен срок на тази търговска пререгистрация или тази търговска трансформация на този, който е спечелил концесията в новото си качество.

От тази гледна точка това създава възможност за безкрайно забавяне на процедурата, от една страна.

На второ място, тогава, когато в публичното частно партньорство участват общини чрез свои предприятия и за които влизането в новоучредяващо се търговско дружество трябва да има решение на общинския съвет, е напълно възможно и да няма такова решение, да не се постигне консенсус в рамките на общината.

За да не се блокира като цяло процесът на концесионирането, моето предложение, уважаеми колеги, е да се помисли във всички случаи по отношение на един краен срок, в който тази търговска трансформация трябва да се извърши. Ако това не се случи, да се предостави възможността сключването на концесията с втори, трети и така нататък, така че това да не е основание за безкрайно забавяне на процедурите по концесионирането на обекти. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Янев.

Реплики има ли? Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по § 12? Няма.

Заповядайте, господин Цонев, за да продължим напред.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 13 има направено предложение от народния представител Евгени Чачев за отпадане, което е подкрепено. Има предложение и на Йордан Мирчев, на Мария Капон и Елеонора Николова, което не е неподкрепено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поддържате ли го, госпожо Капон?

МАРИЯ КАПОН (независим, от място): Да.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Поддържате го, при положение, че § 13 отпада? Защото комисията е приела да отпадне?

„Чл. 18а:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Държавата и общините могат да създават еднолични търговски дружества, с които да експлоатират обекти от обществен интерес или услуга от обществен интерес. В този случай не се провежда концесионна процедура.”

2. Алинея 3 да отпадне.”

Както вече казах, комисията не подкрепя това предложение.

Има още две предложения за отпадане, които са подкрепени от комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисията предлага текстът да отпадне.

Заповядайте, госпожо Николова.

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.

Колегите Мирчев и Чачев са имали същите съображения, каквито са вълнували мен и госпожа Капон, а те са именно, че не е казано в чл. 18а какво ще е процентното участие на общините и на държавата. В интерес на истината ние сме видели в този модел една възможност да се заобиколи Законът за концесиите и поради това сме се обединили около най-крайната идея отначало да отпадне въобще този текст. Такава опасност обаче за държавните и общинските мероприятия въобще не съществува, така че да експлоатират една услуга или един обект от обществен интерес без да минават през процедурата на концесия, защото са 100% собствени. Какво казваме сега – че общинските и държавните предприятия нямат право да дават услуги или да експлоатират един обект от обществена полза. Това противоречи на Търговския закон, на Закона за общинската собственост, на Закона за държавната собственост.

Мисля, че категоричното и крайно отпадане на чл. 18а като хипотеза е много крайно предложение. Пак казвам, съображенията са били, че когато се започва текстът с еднолични търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала, просто всички депутати са разсъждавали така. Добре, а не се ли създава този търговски субект с единствената цел да се заобиколи концесията като процедура?

В края на краищата, ако се обединят всички колеги в това, че този текст трябва да отпадне, естествено, че няма да поддържам моя текст, който е по-мекият вариант. Но пак казвам, и сега съм убедена, че държавните общински предприятия би трябвало да могат, а те го и могат по закон, независимо дали ние ще го запишем или не, да експлоатират обекти от обществен интерес или услуга от обществен интерес. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители, които искат да вземат отношение по § 13?

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 14 има направено предложение от народния представител Евгени Чачев параграфът да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя текста на вносителя като се преномерира като § 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

Господин Чачев, и Вие не желаете да вземете отношение.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 15 има направено едно предложение от народния представител Евдокия Манева, което е прието по принцип от комисията.

Комисията предлага следната редакция на § 15, който става § 13:

„§ 13. Член 20 се изменя така:

„Чл. 20 (1) Подготвителните действия за предоставяне на концесия започват по инициатива на съответния орган по чл. 19, ал. 1 3 или на заинтересувано лице.

(2) Инициативата на заинтересуваното лице по ал. 1 се придружава с мотиви за целесъобразността на концесията от гледна точка на концедента, като при концесия за строителство – и с прединвестиционно проучване.

(3) Съответният орган по чл. 19, ал. 1-3 не по-късно от три месеца от писменото заявяване на заинтересувано лице по ал. 1 го уведомява за резултатите от проучването на инициативата и за решението си да откаже или да започне подготвителни действия за предоставяне на концесия.

(4) Инициативата на заинтересуваното лице не поражда за него права или привилегии.

(5) Подготвителните действия се откриват със заповед на съответния орган по чл. 19, ал. 1-3 и се извършват по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.

Заповядайте, госпожо Манева.

ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.

Имам предложение за редакция по последната редакция на чл. 13. Къде виждам противоречие? В ал. 1 пише, че подготвителните действия за предоставяне на концесия започват по инициатива на съответния орган или на заинтересуваното лице. След това в ал. 3 и ал. 5 става ясно, че подготвителните действия зависят изцяло от решението на органа, тоест, самите подготвителни действия започват само по волята на съответния орган. А инициатива за предоставяне на концесия имат и заинтересуваните лица, и съответният орган. Затова смятам, че ал. 1 трябва да звучи така:

„(1) Инициатива за предоставяне на концесия може да бъде заявена от всяко от заинтересуваните лица или с решение на съответния орган по чл. 19.”

Право на инициатива имат заинтересуваните лица, но тя се проучва, по нея се взема становище, може да бъде удовлетворена или отказано. Когато е удовлетворена, започват подготвителните действия.

Така че е некоректно според мен в ал. 1 да е формулирано по този начин, тъй като то не е вярно по същество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по § 13? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 14 със следната редакция:

„§ 14. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:  1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Подготвителните действия включват осигуряване от органа по чл. 19, ал. 1-3 изработването на обосновка на концесията.”

2. В ал. 2 се добавя второ изречение „Обосновката се основава на приложени към нея технически, финансово-икономически и правен анализи, а в случаите когато обект на концесията е инвестиционно предложение за строителство, дейност или технология съгласно приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда – и екологичен анализ”.

3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато такава е проведена”.

4. В ал. 4 думите „и на анализите и редът за тяхното изработване” се заменят с „и редът за нейното изработване”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Следващият текст е за нов параграф – по допълнителния доклад.

Има предложение за нов § 14а във връзка с това, което вчера ви съобщих – с отпадането на процедурите текстовете, които са в закона, да отпаднат.

Предложението за нов § 14а е следното:

„§ 14а. В чл. 22, т. 4 думите „- при открита и ограничена процедура, или описателен документ – при състезателен диалог” се заличават.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.

Заповядайте, господин Димитров.

МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Господин председател, уважаеми колеги! Някъде преди две години в тази зала бяхме свидетели на много емоционални дебати, в които представителите на правителството ни убеждаваха как състезателния диалог и ограничената процедура били едва ли не най-добрата европейска практика.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Няма такова нещо.

МАРТИН ДИМИТРОВ: Година и половина по-късно Комисията по икономическата политика прояви воля и прие нашето предложение за отпадането на тези ограничителни процедури.

Въпросът е следният. В Европейския съюз има и добри, и лоши практики. Ние трябва да правим опити да приемаме добрите практики, тъй като в последно време има тенденция да се приемат най-лошите. Откритата процедура е най-добрият начин за провеждане на концесия, тъй като всеки може да участва.

И сега идва големият въпрос, който аз поставих в Комисията по икономическата политика, ще го поставя днес и на вашето внимание. Като отпада състезателният диалог от Закона за концесиите, сега вече той би трябвало да отпадне и от Закона за обществените поръчки.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Направили сме го вече.

МАРТИН ДИМИТРОВ: Тоест, ако започнем тази линия на поведение да искаме открита процедура, би трябвало да вървим докрай. Това ще бъде правилна стъпка. В случая Комисията по икономическата политика заслужава уважение, че върви в тази посока. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по § 14а?

Заповядайте, госпожо Николова.

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (независим): Благодаря, господин председател.

Аз искам да подкрепя колегата Мартин Димитров и да кажа, че едно от големите достойнства на този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите е това, че се върви само към открити процедури. Действително, след като правим този закон, би трябвало тази идея, вече облечена в законова форма, да намери отражение в Закона за обществените поръчки. Защото това, от което се оплаква бизнесът, това са състезателния диалог, процедурата по договаряне, тоест неясните критерии, по които се отива към такъв тип обществени поръчки.

Другото, което искам да кажа, е, че достойнството на този законопроект е, че очертава концесиите като най-сериозната форма на публично-частното партньорство. Единственото, което продължава да ни липсва като законодателство, е един Закон за публично-частното партньорство, което да даде точната и ясна дефиниция, в която концесиите са най-сериозната форма на публично-частно партньорство, подизпълнението също е форма на публично-частно партньорство и разбира се специалните инвестиционни дружества, които се създават между бизнеса, между държавата и между общините за обслужване на една услуга или на обществен интерес. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този параграф? Няма.

Следващият § 15, господин Цонев – има ли разлика между допълнителния доклад и това, което ни е представено тук?

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има, да.

Следващият параграф е 17 по вносител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По § 17 се предлага на основание чл. 50 от Указ ...

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Прочетохме § 16 по вносител, който става § 14. След това прочетохме редакционно предложение за § 14а и сега четем § 17 на вносител – на стр. 12, горе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По него има само едно неприето предложение - на народния представител Олег Попов, всички други предложения се подкрепят.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Ще трябва да го прочета.

Предложение на народния представител Олег Попов – в чл. 24, ал. 2 накрая се добавя „освен ако не е предвидено друго със закон”.

Това е единственото предложение, което не е подкрепено.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17 и предлага да се създадат нови параграфи 15-15е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това е по допълнителния доклад, а не първоначалния.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17 и предлага на основание чл. 50 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове да се създадат параграфи 15-15е със следната редакция. Това ли е?

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, и ще ви прочета новата редакция от допълнителния доклад:

„§ 15. В наименованието на Глава четвърта думата „Процедури” се заменя с „Процедура”.

§ 15а. Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. Концесионерът се определя чрез провеждане на открита процедура.

§ 15б. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „кандидатите или” се заличават;

2. алинея 5 се изменя така:

„(5) Минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението на критериите за подбор на кандидатите се определят в съответствие със спецификата на обекта на концесията и/или управлението на услугата от обществен интерес и се посочват в обявлението.”;  1. алинеи 8 и 9 се отменят.

§ 15в. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:

„(1) При провеждане на процедурата за предоставяне на концесия критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.”

§ 15г. В чл. 29 ал. 1 думата „са” се заменя с „могат да бъдат”:

§ 15д. Членове 31-36 се отменят.

§ 15е. В чл. 37 думата „процедурите” се заменя с „процедурата”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Параграф 18 е на вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Отиваме на основния доклад, стр. 13:

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, но предлага да отпадне, тъй като систематично е отразен като § 15б.

Така ли, господин Цонев.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 19 и предлага да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този параграф? Няма.

Прехвърляме се, струва ми се, към допълнителния доклад.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Вървим по основния доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 16 със следната редакция – чета допълнителния доклад.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Трябва да изчетем неприетите предложения – на госпожа Евдокия Манева, на Марко Мечев, Олег Попов. След това ще четем редакцията не от основния, а от допълнителния доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Подкрепяте или оттегляте предложението си, госпожо Манева?

ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Оттеглям го.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението се оттегля.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение на народния представител Марко Мечев, подкрепено по т. 1 и неподкрепено по т. 2:

„2. Точка 2 да отпадне.”

Предложенията на народните представители Олег Попова и Диана Хитова са подкрепени.

Чета редакцията, предложена от комисията в допълнителния доклад:

„§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 11 след думата „условията” се добавя „и формата” и се създава буква „д”:

„д) формата на концесионното плащане и/или паричният й еквивалент;”

б) т. 12 се изменя така:

„12. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;”

в) създава се нова т. 13:

„13. условията за опазване на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;”

г) досегашните точки 13-15 стават съответно точки 14-16;

д) досегашната т. 16 се отменя.

2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) С решението по ал. 1 концедентът може да определи концесията да се предостави при условията на чл. 18, ал. 5. В тези случаи решението съдържа и:

1. размера на участието в капитала на участника, определен за концесионер;

2. вида и размера на вноската, с която лицето по чл. 18, ал. 5 ще участва в капитала;

3. съществените елементи на акционерно споразумение или споразумение между съдружниците или на всяко друго аналогично споразумение, целта на което е да определи договорните отношения за разпределяне на правата и задълженията между акционерите, съответно съдружниците.”

(4) Решението по ал. 1 не се обнародва.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Сега се прехвърляме отново на основния доклад.

По § 21 по вносител има предложение на народния представител Олег Попов – в § 21, след думите „чл. 40, ал. 1” думите „в 7-дневен срок” се заменят с „14-дневен срок”.

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става § 17 със следната редакция:

„§ 17. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:

„Чл. 40. (1) В 7-дневен срок от приемането на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия органът по чл. 19, ал. 1-3 със заповед одобрява обявление за провеждане на процедурата, документация за участие в процедурата и проект на концесионен договор и изпраща обявлението за обнародване в електронната страница на „Държавен вестник” и за вписване в Националния концесионен регистър.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 22 по вносител има предложение на народния представител Марко Мечев – в § 22, т. 5 думите „включително условието по чл. 39, ал. 3” да отпаднат.

МАРКО МЕЧЕВ (КБ, от място): Оттеглям го.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението се оттегля.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията предлага следната редакция на параграфа, който става § 18:

„§ 18. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 14 и т. 23 се отменят.

2. Точка 16 се изменя така:

„16. място, дата и час на отваряне на офертите;”

3. В т. 20 думите „за доказване на” се заменят със „с които се удостоверява”.

4. Точка 26 се изменя така:

„26. други, в зависимост от спецификата на обекта на концесията и на извършваните чрез него стопански дейности, включително условието по чл. 39, ал. 3.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Параграф 23, който става § 19, е по вносител.

Параграф 24, който става § 20, е по вносител.

Параграфите се подкрепят от комисията.

Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Сега отново се прехвърляме към допълнителния доклад – това е § 25 по вносител, който става § 21 със следната редакция:

„§ 21. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създават се нови точки 2 и 3:

„2. документите, с които се удостоверява липсата на обстоятелство за допускане до участие в процедурата;

3. критериите за подбор и документите, с които се удостоверява съответствието с тях;”

б) досегашната т. 2 става т. 4 и в нея думите „и спецификацията за електронния търг, когато такъв се предвижда” се заличават;

в) досегашните точки 3-6 стават съответно т. 5-8;

г) досегашната т. 7 става т. 9, като думите „и предвижданата процедура” се заличават.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.”

3. Създава се ал. 5:

„(5) Срокът за получаване на документацията за участие в процедурата е до третия ден преди изтичане на срока за подаване на оферти.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.

Приключихме ли с допълнителния доклад?

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трябва да се внимава после при гласуванията.

Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Отново минаваме към основния доклад.

Параграф 26 е по вносител, подкрепен от комисията и става § 22.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

По § 27 има предложение на народните представители Борислав Великов и Петя Гегова. Тези народни представители ги няма в залата. Трябва да се прочете предложението.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложението на народните представители Борислав Великов и Петя Гегова е следното:

В чл. 47:

1. В ал. 2, изречение първо след думите „Министерство на финансите” се добавя „Министерство на регионалното развитие и благоустройството”.

2. Създават се нови алинеи 8, 9 и 10:

„(8) В решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерални води се предвижда количеството минимален добив...”

Господин председател, предлагам да не изчитаме предложението. В целия закон текстовете, които се отнасят до концесия на минерални води, са препратени към Закона за водите. По тази причина нито един от тези текстове не е приет, защото мястото им не е тук, и всички вносители се съгласиха с тази постановка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Защо не го оттеглиха? (Реплики на народния представител Евдокия Манева.)

Госпожо Манева, Вие оттегляте ли го?

ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ, от място): Не.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: На заседанието на комисията Вас Ви нямаше, но всички останали се съгласиха.

„(8) В решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерални води се предвижда количеството минимален добив, което гарантира икономическия интерес на държавата от използването на природния ресурс. В концесионния договор задължително се предвижда концесионно възнаграждение, което се дължи за него, независимо от общото количество на използваната минерална вода от находището.

(9) Общият годишен експлоатационен ресурс, който се определя в решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, съвпада с утвърдения общ годишен експлоатационен ресурс на водоизточника, съгласно одобрения хидрогеоложки доклад.

(10) Срокът на експлоатация на водоизточника, включително възможността за удължаването му с точно определен в години период от време, се предвижда в решението на Министерския съвет за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.”

Комисията не подкрепя предложението.

Предложението на народния представител Евдокия Манева е същото.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 23.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Манева, заповядайте, имате думата.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател. Не зная кой се е съгласил с отпращането на тези текстове към Закона за водите, но във всеки случай зная, че вносителите не са се съгласили.

Няма никакво основание този текст да бъде препращан към Закона за водите, защото не нарушава никакви принципи на този закон, тъкмо обратното – в този закон решаваме частен проблем на плажовете, като изменяме Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Няма никакви причини по същия начин да не се постъпи и със Закона за водите.

Текстът, който предлагаме, решава един изключително наболял проблем, който незабавно трябва да бъде решен, а не да бъде отпращан към Закона за водите, който скоро няма да бъде готов – това е съвсем точно, и досега не е допусната нито една промяна по Закона за водите с мотива, че се пише нов закон. Следователно препращане към Закона за водите означава откровено нежелание този наболял проблем да бъде решен.

В какво се състои той? В момента, когато на един източник има дадена концесия и има ресурс от минерална вода, за да получите допълнителен ресурс извън даденото по първоначалния концесионен договор, трябва отново да се явите на конкурс. Явявайки се на конкурс, на същия извор може да бъде допуснат втори концесионер. Съгласно европейските директиви на един извор не може да има повече от една марка минерална вода. За съжаление, поради редица грешки, допускани в миналото, в момента имаме такива прецеденти и се готвят нови. За да се спрат тези нарушения, трябва да бъдат приети текстовете, които ние предлагаме, които казват, че когато има допълнителен ресурс, това се договаря. Възможността за по-голям ресурс се договаря в концесионния договор още в момента на предоставяне на концесията. Този текст ще даде възможност на големите концесионери на изворите на Девин, Банкя и други, които имат капацитет да усвоят допълнителен ресурс, да не бъдат напразно разкарвани и се явяват отново на конкурс за концесия на същия извор, на който оперират.

Най-важният аргумент е директивата, която категорично и еднозначно постановява, че на един извор има един концесионер. Приемането на този текст ще даде възможност да бъдат решени съществуващите казуси с по два концесионера на един извор. В съда има доста дела, спорове за марка и подобни истории. Тази практика трябва да бъде прекратена.

Текстът, който ние предлагаме, е възможност за това. Неговото отлагане означава не само, че няма желание да се реши проблемът, а тъкмо обратното – има откровено желание да бъде задълбочен проблемът като на всички останали извори бъдат пуснати допълнителни, втори концесионери. Така фактически ние няма да имаме нито един извор, в който да има чиста концесионна процедура и нормални бизнес отношения. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, госпожо Манева.

Има ли реплики? Няма.

Заповядайте за изказване.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не вносителите, аз, госпожо Манева, не се съгласих и комисията ме подкрепи тези текстове да не бъдат тук и ще Ви кажа на какво основание.

Първо, бележката Ви, че правим промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие относно концесията на плажовете, не е основателна. Ние нищо не променяме по същество и в Закона за концесиите не уреждаме как точно трябва да се извършват процедурите по концесия на плажа, а уреждаме само въпроса с концесиите, които не могат да бъдат проведени, че могат да бъдат отдавани под наем.

Ще ви прочета основанията защо не трябва да бъде в този закон. Този закон урежда общите условия и регламента за отдаване на концесия, видовете концесии и така нататък.

В чл. 2, ал. 3 е записано, че предмет на концесиите са: концесия за строителство, концесия за услуга и концесия за добив. Това са три вида концесии. Нито една от другите видове концесии – нито за услуга, нито за строителство, не се разработва в такъв вариант, който вие давате за един от видовете концесия – за добив, а именно добив на вода, как да бъде тук регламентиран. В този закон ние никъде не разглеждаме този вид концесия, този закон няма такъв предмет. И сега точно тук да сложим една кръпка за водите, понеже за водите има проблем, който не е уреден в Закона за водите?!

Не оспорвам нито един от аргументите Ви по отношение на проблема с водите, но няма да бъде тук и в този закон. Това е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Искате да кажете, че това е извън обхвата на закона? Тогава няма право да се правят предложения извън обхвата, ако е така.

Заповядайте за реплика, госпожо Манева.

ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател. Не зная как тълкувате обхвата. След като става дума за Закон за концесиите, говорим за концесия на минерална вода, която е концесия за добив. Ако ви се вижда неприемливо това да бъде към чл. 47, няма никаква пречка в Преходните и заключителните разпоредби да бъдат изнесени двата текста, които касаят минералната вода, тъй като наистина става дума за концесия. Ако в тялото на закона по някакъв начин нещо е неприемливо, няма абсолютно никакви пречки, така както правите за плажовете, както имаме практика по десетки закони да постъпваме.

Но всъщност отговорът е: „Няма да бъде в този закон”, Вие много ясно го казахте. И щом като управляващото мнозинство е казало, че няма да бъде в този закон, очевидно няма да бъде, но това означава, че вие искате да задълбочавате този проблем.

Ако още утре този текст не бъде внесен от някой от тройната коалиция в Закона за водите с воля да бъде решен този проблем, защото наистина е изключително важен, това означава категорично заявяване, че там намеренията са съвсем различни. Намеренията наистина са да се пуснат втори концесионери на големите извори, да бъдат изместени сегашните концесионери, както стана с Велинград. Господин Чакъров пусна местния човек с втора концесия във Велинград, появи се вода „Велина” и първият беше анулиран. Това ще стане и на другите извори и големите концесионери с мощни западни фирми, с утвърдена марка ще бъдат изхвърлени от пазара, за съжаление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика, госпожа Капон.

МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми господин Цонев, да, аз имам почти същата поправка в Преходни и допълнителни разпоредби, която е в § 48. Наистина госпожа Манева е права, че може да се използва тази част, така както правим промени в други закони и това е, между другото, обичайна процедура.

Съгласна съм с Вас, че е най-добре тази процедура да се сложи в съответния закон. Но тай като става въпрос за края на пленарната сесия, а знам, че проблемът с минералната вода отново е на дневен ред към месец юни-юли, когато има най-голямо потребление, за това, че част от дадените концесии имат определен дебит и той приключва някъде към месец юни. И започва сериозно рекетиране на тези концесионери да им се предостави допълнително, или рекетът да има втора тръба, дадена на друг.

Така че въпросът е много важен. Аз категорично смятам, че трябва да намерим неговото решение. Убедена съм, че и Вие искате да намерите неговото решение.

Нека да намерим това решение заедно! Нямам нищо против още днес следобед заедно с Вас да внесем този текст, за да се гледа в рамките на следващите 10 дни, така че текстът да влезе в Закона за водите.

Моята реплика към Вас е и предложение: да внесем заедно с Вас този текст в Закона за водите и да решим проблема, защото той съществува. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Проблемът съществува – и господин Цонев го каза. Въпросът е тези предложения, които се правят, не са ли извън обхвата. Член 70, ал. 2 изрично казва, че не могат да се правят предложения извън обхвата на закона, който е приет на първо четене. Аз не казвам, че е извън обхвата, но трябва да се види. Ако сега го минем, това значи на второ четене да мине един закон, само че под закона за водите. И аз ще ви съдействам да решим този въпрос.

Заповядайте, господин Цонев.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз ще кажа още веднъж – имате право на законодателна инициатива. Ако искате да видите какво е отношението на управляващата коалиция към проблема за водите, който поставяте, направете предложение за изменение и допълнение на Закона за водите и веднага ще видите какво е отношението на управляващите към този проблем. Но концесия за добив специално за водите да бъде разработвано тук, защото има проблем с добива на минерални води означава, тъй като има проблем и с добива на злато, има проблем и с добива на цинк, има проблем и с добива на инертни материали, да започнем да ги разписваме тук. (Реплики от народния представител Евдокия Манева.)

Госпожо Манева, аз Ви слушах внимателно. Още един аргумент – в цялото на Закона за изменение и допълнение имаше предложение за изменение и допълнение на Закона за въздухоплаването. Комисията ги отхвърли и препрати да се прави Закон за изменение и допълнение на Закон за въздухоплаването. На какво основание ние отхвърлихме всички предложения за изменение и допълнение на Закона за въздухоплаването и на още няколко закона, които бяха на вносител, а сега ще приемем предложение за изменение на Закона за водите. Нямахме никакво основание да го направим. В този законопроект следвахме заедно – управляващи и опозиция, принципа да го изчистим от всичко, което не е нужно, не е спешно и не отговаря на целите на закона.

Така че, много Ви моля, ползвайте правото си на законодателна инициатива. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по разглежданата тема, включително и представителите на изпълнителната власт? Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 24 със следната редакция:

„§ 24. Чл. 28. (1) Комисията:

1. организира приемането и съхраняването на офертите;

2. допуска до и отстранява от участие в процедурата участниците;

3. извършва подбора и определя участниците, които получават право да продължат участието си в процедурата;

4. дава разяснение и предоставя допълнителна информация или документи на заинтересованите лица, кандидати и участници;

5. прави предложения за отстраняване на незаконосъобразност в обявената документация за участие и проекта на концесионен договор;

6. разглежда и оценява офертите и извършва класиране на участниците като предлага класираният на първо място да бъде определен за концесионер;

7. изработва проект на решение за определяне на концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия.

(2) Решенията на комисията се мотивират и заедно с извършените от нея действие се отразяват в протокол.

(3) За извършените действия и приетите решения комисията уведомява всички участници в процедурата.

(4) Комисията може да привлича като консултанти, служители или външни експерти. Разпоредбите на чл. 46, ал. 4-6 се прилагат и за консултантите.

(5) На членовете на комисията и на консултантите си изплаща възнаграждение при условия и по ред, определени с правилник на закона.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 25 и 26:

„§ 25. Наименованието на Раздел ІV „Заявления и оферти” се изменя така: „Оферти”.

§ 26. Член 49 се изменя така:

„Чл. 49. Офертата за участие в открита процедура може да подаде лице по чл. 16, ал. 1, за което не е на лице обстоятелство по чл. 16, ал. 2-4.”

Имате думата, уважаеми народни представители, до § 26.

Няма желаещи.

Господин Мечев има предложение по § 29.

МАРКО МЕЧЕВ (КБ, от място): Оттеглям го.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението е оттеглено.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 27 със следната редакция:

„§ 27. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. (1) Сроковете за получаване на оферти се определят в обявлението по чл. 41.

    (2) Сроковете за получаване на оферти не могат да бъдат по-кратки от:

1. петдесет и два дни от датата на изпращане на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник” – при концесия за строителство със стойност на предвидената инвестиция за строителство на обекта на концесията, над определената с регламент на Европейската комисия;

2. тридесет и пет дни от датата на изпращане на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник” – за останалите случаи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следващия § 30, който с тава § 28 е по вносител.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, който става § 29 със следната редакция:

„§ 29. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „а в случаите на електронен търг – в двумесечен срок от приключването му” се заличават.

2. В ал. 2, т. 1 думите „определяне на” се заменят с „определяне за”.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При концесия за строителство със строителната инвестиция за строителство на обекта на концесията над определената с регламент на Европейската комисия едновременно с изпращането му в „Държавен вестник” решението се изпраща по електронен път и до Европейската комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следващият параграф – § 32, е по вносител и се подкрепя от комисията.

Госпожо Хитова, поддържате ли си предложението по § 33 на вносителя?

ДИАНА ХИТОВА (КБ, от място): Оттеглям го.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33, който става § 31 със следната редакция:

„§ 31. В чл. 60 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. не са подадени оферти или няма допуснат участник;”

2. Точка 5 се изменя така:

„5. определеният за концесионер участник и класираните на второ и трето място участници последователно откажат да сключат концесионен договор.”

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Решението по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица, когато има такива, и подлежи на обжалване в 10-дневен срок от съобщението по реда на Глава единадесета.”

3. В ал. 4 думата „обнародването” се заменя с „влизането в сила”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По следващия параграф предложението на Мартин Димитров е прието по принцип.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 32 със следната редакция:

„§ 32. Член 63 се изменя така:

„Чл. 63. (1) Концесионният договор се сключва без провеждане на преговори в съответствие с проекта, включен към документацията за участие, и с офертата на участника, определен за концесионер.”

(2) В случаите, когато класираният на първо място участник откаже да сключи концесионния договор, договорът може да се сключи след провеждане на преговори за подобряване на предложенията по критериите за комплексна оценка на офертата. Преговорите се провеждат с участника, класиран на второ място. Ако той откаже, преговорите се провеждат с класирания на трето място участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Параграф 35 е по вносител.

Параграф 36, който става § 34 – също е по вносител.

Имате думата, уважаеми народни представители.

Заповядайте, господин Сотиров.

ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз искам да кажа няколко думи по § 32, предложението за чл. 63 – да направя едно предложение. Явно, идеята на ал. 1 е този, който е класиран на първо място, с него да не се водят преговори. Ако идеята е такава, мисля, че е по-коректно, за да няма двусмислие, накрая, след запетайката да се пише „с офертата на участника, който е класиран на първо място”.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: „Определен за концесионер” означава на първо място.

ИВАН СОТИРОВ: Не точно, защото в ал. 2 се казва какво се прави с тези, които не са класирани на първо място. По-добре е, за да е ясно, че ал. 1 за който е класиран на първо място. За да става ясно точно по какъв принцип е разделението. Иначе „определен за концесионер” в крайна сметка се явява и този по ал. 2 след другата процедура. За да има ясно разделение, че ал. 1 е за хора, които са се класирали на първо място, че с тях не се провеждат преговори. Мисля, че така ще има по-голяма яснота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбрах Ви, господин Сотиров. Редакционно е, изяснява смисъла на текста.

Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по разглежданите текстове? Няма.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 37 има предложение на Евдокия Манева – т. 1 да се заличи.

Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на народния представител Мартин Димитров - § 37 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, който става § 35 със следната редакция:

„§ 35. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:  1. Създава се нова ал. 2:

„(2) При неизпълнение от концесионера на условие за осъществяване на концесията или на основно задължение, определени с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия и с концесионния договор, концедентът може да прекрати договора и без да дава срок за изпълнение.”

  1. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) Когато неизправна страна е концесионерът, действие за прекратяване на концесионния договор се предприемат от органа, който представлява концедента по договора, а прекратяването се извършва с решение на концедента.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.

Заповядайте, господин Димитров.

МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми колеги, по този въпрос имаше дискусия в комисията. Аз ще повторя и пред вас моето притеснение, което споделих и с колегите в Икономическата комисия. Текстът на § 32 на практика казва следното нещо: когато се нарушава условие по договор, концедентът може да прекрати договора, а може и да не го прекрати. Както прецени. Ако реши ще го прекрати, ако реши – няма да го прекрати. Тоест, ако става въпрос за фирма, която е спечелила благоразположението на администрацията, договорът няма да бъде прекратен. Ако става въпрос за фирма, която не е спечелила благоразположението на администрацията, ще бъде прекратен.

Затова като има ясна процедура за съдебно уреждане на подобни въпроси, за мен и за колегите от СДС по този начин се въвежда нова възможност за прекалена свобода в действията на администрацията. Нещо, което ние не подкрепяме. Така че поддържаме нашето предложение за отпадане на текста. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители желаещи да вземат отношение по този текст?

Заповядайте, госпожо Хитова.

ДИАНА ХИТОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров. Въпреки проведената дискусия при първото четене на закона, обсъжданията в Икономическата комисия, Вие поддържате това становище, което според мен е необосновано и не съответства нае изискванията на закона. Това, което се предвижда с този текст, с който Вие изразявате несъгласие, е всъщност израз на общовалидни правни принципи. Как ще постъпи концедентът зависи не от благоволението на администрацията, а зависи всъщност от поведението на концесионера, от това доколко той е изпълнил точно условието на договора за концесия. Ако е налице някакво минимално неизпълнение, вероятно в договора за концесия ще бъдат предвидени съответните неустойки. Ако е налице пълно неизпълнение или тъй нареченото безполезно изпълнение, когато то е обвързано със срокове, когато то е обвързано с някакви специални други условия, е много ясно, че ще се пристъпи към прекратяване на договора за концесия.

Освен това това може да стане и без да бъде отправено предупреждение, защото в общите принципи на Закона за задълженията и договорите, който е приложим по отношение на концесията съгласно чл. 64, ал. 3 от Закона за концесиите, тази възможност е налице – договорът да бъде прекратен и без да се отправя предупреждение при наличие на безполезно неизпълнение. Това е предвидено в чл. 87, ал. 2 от ЗЗД. Няма да Ви го чета, но ако желаете мога да Ви го предоставя да се запознаете. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по разглеждания текст? Няма желаещи.

Уважаеми народни представители, § 38, който става § 36, е по вносител и се подкрепя от комисията.

Има предложение на народния представител Йордан Мирчев, за създаване нае нов § 38а, който става § 37, а именно:

„§ 37. В чл. 80, ал. 2 се отменя.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 38.

Параграф 40 се подкрепя от комисията и става § 39.

Параграф 41, който става § 40, е по вносител и се подкрепя от комисията.

Параграф 42, който става § 41, е по вносител и се подкрепя от комисията.

Параграф 43, който става § 42, е по вносител и се подкрепя от комисията.

Имате думата, уважаеми народни представители.

Заповядайте, госпожо Хитова.

ДИАНА ХИТОВА (КБ): В § 41 - В чл. 85, ал. 2:

2. Точка 4 се изменя така

„4. данни за процедурата и за административния акт...”.

Тъй като отпаднаха видовете процедури, би трябвало да остане само „данни за административния акт”, да отпадне „за процедурата и”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по разглежданите текстове до § 43 по новата номерация? Няма.

Господин Мечев, поддържате ли предложението си по § 44?

МАРКО МЕЧЕВ (КБ, от място): Не. Оттеглям го.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението е оттеглено.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 44, който става § 43 със следната редакция:

„§ 43. В чл. 100, ал. 1 се правят следните изменения:

„1. Точка 4 се отменя.

2. Точка 6 се отменя.

3. Точка 7 се отменя.

4. В т. 8 след думите „на първо място” текстът се заличава.

5. Точка 9 се отменя.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народните представители Борислав Великов и Петя Гегова за нов § 44а:

„§ 44а. В чл. 105, ал. 2 в изречение първо след думите „Министерството на финансите” се добавя „и Министерството на регионалното развитие и благоустройството”.

Комисията не подкрепя предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45, който става § 44 със следната редакция:

„§ 44. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 3 и 4 се отменят.

2. Точка 7 се изменя така:

„7. „Кандидат” е физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, което е закупило документация в процедура за предоставяне на концесия и има интерес да подаде оферта. При обединение е достатъчно документация да е закупил един от участниците в обединението”.


  1. Точка 8 се отменя.

  2. Точка 9 се изменя така:

„9. „Принадлежност” е прилежаща инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, както и земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждане на обекти на концесията, прилежащата към обекта на концесия територия, свързана с осъществяваната чрез него стопанска дейност, и всяка самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятственото и нормалното функциониране на обекта на концесия, без да е необходимо физически да е свързано с него.”

5. В т. 16 думите „или проектиране и изпълнение” се заличават.

6. Създават се т. 19-21:

„19. „Услуга от обществен интерес” е услуга по Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и по Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, която към момента на започване на подготвителните действия за предоставяне на концесия се предоставя или следва да се предоставя от концедента при условията на този закон.

20. „Наличност на услугата от обществен интерес” е управлението на услугата в съответствие с концесионния договор.

21. „Ведомство” е всяко от ведомствата по § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.”

Комисията предлага да се създаде § 45 със следната редакция:

„§ 45. Започнатите подготвителни действия и откритите процедури за предоставяне на концесия към датата на влизане в сила на този закон се довършват по досегашния ред.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

Пак стигнахме до водите.

Моля, представителите на изпълнителната власт, вземете отношение! В този закон ли трябва да се уредят концесиите за водите или ще се уреждат в специалния закон? (Реплика от докладчика господин Йордан Цонев.)

Те са категорични, но в стенографския протокол няма нищо. Не се допускат въобще предложения, които противоречат на принципите и са извън обхвата на приетия на първо четене законопроект! Недопустимо е да се разглеждат, ако са извън обхвата.

Ще дойде ли някой от Министерския съвет или от министерството?

Има думата госпожа Цвета Каменова – директор на Дирекция „Икономическа и социална политика” в Министерския съвет.

ЦВЕТА КАМЕНОВА: Благодаря, господин председател.

Уважаеми дами и господа народни представители! Ние считаме, че този текст трябва да се уреди в специалния закон – Закона за водите.

Председателят на Народното събрание каза, че принципите и обхватът, които са регламентирани в този закон, се нарушават. Наистина предложението, което се прави от госпожа Капон и госпожа Манева, съжалявам, че ги няма в залата, нарушава един основен принцип в Закона за концесиите, който е регламентиран в чл. 23 – това е принципът на конкуренцията. Този принцип е възпроизведен във връзка с Договора за присъединяване към Европейския съюз.

В това, което се прави като предложение, се смесват две важни понятия - търговска марка и произход. Произход на водоизточника е произход, но търговската марка е графичен знак и това не може да бъде претенция на всеки един, който иска да получи концесия без конкурс. Става въпрос за минералните води. Това е становището на Министерския съвет.

Имаме предложения в двете посоки от бутилиращи компании, тоест в посока да се даде целият ресурс, което не е целесъобразно, и обратно, да не се нарушава принципът на конкуренцията. Надявам се дори в Закона за водите това предложение да не намери съответната опора. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тъй като предложенията, които са направени от тази група народни представители, са извън обхвата на приетия на първо четене законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от нашия правилник няма да се докладват.

Господин Чачев, заповядайте за процедура.

ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми колеги! Тъй като на второ четене комисията има двоен аршин както по отношение на Закона за водите, така и по отношение на Закона за Черноморското крайбрежие, заключението на Консултативния съвет по законодателство е категорично, че текстовете, с които се променя почти изцяло Законът за Черноморското крайбрежие, са противоконституционни. Наред с това министър-председателят е оказал много силен натиск върху управляващата коалиция, трите парламентарни групи, и съответните комисии за бързото приемане на промените в Закона за Черноморското крайбрежие.

Последните дни в европейските средства за информация излязоха публикации, в които се говори, че световно известният английски архитект Норман Фостър и неговата фирма, в сътрудничество с Георгий Дмитриевич Станишев, ще строи в България така наречения комплекс „Блек сий гардънс” на 2193 дка в местността „Карадере” – близо до Бяла. Територии, защитени от „Натура 2000”. Въпросният комплекс ще бъде с над 5400 жилища, яхтено пристанище и други съоръжения, построени във водата.

В тази връзка, господин председател, от името на Парламентарната група на Демократи за силна България моля да бъде поканен министър-председателят в залата, за да каже дали има конфликт на интереси. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате предвид в някои от следващите текстове.

ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ, встрани от микрофоните): Имам предвид всичките текстове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля да се съобщи на министър-председателя това предложение, направено от господин Чачев. Виждам, че и господин Сотиров се присъединява към него. Министър-председателят и всеки министър може да заповяда в залата и да вземе отношение по поставените въпроси, които разискваме тук.

Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Стигнахме до заглавието: „Заключителни разпоредби”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага заглавието да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби”.

Има предложение от народния представител Йордан Мирчев § 46 да отпадне.

Комисията подкрепя предложението.

Народните представители Мария Капон и Елеонора Николова имат същото предложение - § 46 да отпадне.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.

Ние чухме съображенията по повод дискусията около Закона за водите. Тук е Законът за гражданското въздухоплаване.

Няма желаещи за изказване.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 47 по вносител има направени много предложения.

Ще прочета неприетите предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Предложението по този текст народният представител Диана Хитова е оттеглила.

Предложението на народния представител Евгений Иванов е подкрепено от комисията.

Има предложение на народния представител Евгени Чачев - § 47 да отпадне.

Комисията не подкрепя предложението. Нали така?

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Точно така. (Реплики.)

Дефиницията, че комисията не подкрепя предложението, не е точна. Може би в 70-80% е подкрепено, тъй като една голяма част от текстовете отпадат, други се трансформират само в тази посока. Това беше един голям дебат в комисията. Общо-взето ние приехме предложениета на опозицията.

Господин Чачев не беше на заседание на комисията, но той в залата вероятно ще каже съображенията си.

Има предложение на народния представител Евдокия Манева по § 47.

Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя по принцип предложенията по точки 2 и 3:

„2. В т. 5, в новосъздадената т. 3, текстът след думите „се изключва от концесионната площ” се заличава.

3. В чл. 8, ал. 3 след текста „на заинтересовано лице” се добавя „не по-късно от един месец след писменото й заявяване пред министъра”.” (Реплики.)

Точно това казах, че по принцип се подкрепя, както и по предложението на господин Чачев, че текстът не е коректен – по принцип се подкрепя за една голяма част от текстовете, както и Вашето предложение.

Има предложение от народните представители Мария Капон и Елеонора Николова.

Комисията подкрепя предложението по т. 2, буква „а” и не подкрепя предложението в останалата му част. По принцип то е подкрепено, но аз ще го прочета:

„1. В т. 1, относно чл. 7:

а) алинеи 3, 6 и 7 да отпаднат;

б) алинея 4 става ал. 3, като в нея думите „200 метра” се заменят с „50 метра”, а в края думите „и 5” се заличават;

в) алинея 5 става ал. 4;

г) алинея 8 става ал. 5, а думите „или по реда на ал. 6” се заличават.

2. В т. 2, относно чл. 8, ал. 1:

а) в т. 1 след думата „плажове” се поставя точка и запетая и останалото се заличава;

б) в т. 3 накрая се добавя „в срок до 31 март”.

3. В т. 3, относно чл. 10, ал. 5 думите „2 на сто” се заменят с „0,5 на сто”.”

Следващото предложение е на Мартин Димитров и група народни представители и то е аналогично на предложението на народния представител Евгени Чачев.

Следва предложението на народния представител Олег Попов.

Ще прочета т. 1 от него:

„1. В чл. 7:

а) в ал. 3 се добавя: „Новата процедура се завършва в най-кратък срок”;

б) в ал. 4 да се добави ново изречение: „Концесионерът не може да налага никакви ограничения в общественото ползване на прилежащата акватория”.

Не е ясно какво се има предвид под „принадлежност на обекта на концесия”, тъй като по чл. 6, ал. 4, т. 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие „островите не са плажна ивица”.”

Това казва той в своето предложение. Прочетох ви го цялото.

Има предложение на народния представител Ремзи Осман, което е подкрепено по принцип.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Ремзи Осман заяви малко преди да излезе, че оттегля предложенията си там, където не са приети.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение на народния представител Румен Ангелов, което е подкрепено по т. 1, относно ал. 1 и 4 на чл. 7 и не е подкрепено по т. 2.

Точка 2 има следното съдържание:

„2. Относно чл. 10, буква „б” се изменя така:

„б) в т. 2 след думите „за бързо хранене” се добавя „от готови пакетирани стоки”.”

Има предложение на народния представител Тодор Батилов, което е подкрепено по т. 1, букви „а” и „б”, по принцип предложението по т. 1, буква „в” също е подкрепено и не е подкрепено по т. 1, букви „г” и „д”.

Точка 1, буква ”г” гласи:

„г) досегашната ал. 6 става ал. 7 като т. 1 се заличава.

д) досегашните алинеи 7 и 8 стават съответно алинеи 8 и 9”.

Има предложение от народния представител Христо Попов за отпадане на § 47.

Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е прието.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 46, със следната редакция:

„§ 46. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр., ....) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7 се правят следните изменения:

а)  създават се нови алинеи 3-4:

„(3) Началният срок на концесията е 1 януари на годината, следваща сключването на концесионния договор, а крайният срок – 31 декември на съответната година, в която изтича срокът на договора.

(4) Когато при изтичане на крайния срок на концесия за съответния морски плаж е открита процедура за предоставяне на нова концесия без да е сключен концесионен договор, срокът на действащия договор се удължава до влизането в сила на концесионния договор за новата концесия”.

б) алинея 3 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Морските плажове, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителните дейности”;

в) създават се алинеи 6-8:

„(6) Министърът на регионалното развитие и благоустройството със заповед може да предоставя което и да е от правомощията си по ал. 5 на съответния областен управител.

(7) Морски плажове, които не са предоставени на концесия или по реда на ал. 5, са неохраняеми морски плажове.

(8) Концесионерът извършва към концедента концесионно плащане.”

2. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. извършва подготвителните действия за предоставяне на концесии за морски плажове при условията и по реда на Закона за концесиите;

2. внася в Министерския съвет предложения за предоставяне на концесии за морските плажове;

3. организира процедурите за определяне на концесионер;

4. сключва концесионните договори;

5. провежда процедури за отдаване под наем на морски плажове и сключва наемните договори;

6. ежегодно до 31 май обявява със заповед списък на неохраняемите морски плажове и организира поставянето на предупредителни табели на тях; заповедта се публикува на Интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Минималният размер на концесионното плащане, съответно на наемната цена, за морски плажове се определя по методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Петдесет на сто от сумата на концесионното плащане, съответно на наемната цена, се внася в бюджета на общината, на чиято територия се намира съответният плаж.”

3. В чл. 10, ал. 4, т. 1 думите „чадъри и шезлонги” се заменят с „плажни принадлежности”, а думите „20 на сто” с „50 на сто”.

4. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават точки 3 и 4:

„3. „Активна плажна площ” е площта от морския плаж, която се ползва:

а) за осъществяване на задължителните дейности;

б) за поставяне на преместваеми обекти с изключение на тези, предназначени за осигуряване безопасното ползване на плажа;

в) от посетителите на плажа за: разполагане на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности; свободно пешеходно придвижване на посетителите върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки; удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания.

4. „Плажни принадлежности” са чадъри, шезлонги, постелки, плажни дюшеци и други, използвани от посетителите на морския плаж”.

5. В § 7 от Преходните и заключителните разпоредби се създават точки 3 и 4:

„3. за морските плажове с действащи концесионни договори, които включват пясъчни дюни, площта на дюните остава в концесионната площ до прекратяване на концесионния договор;

4. извън случаите по чл. 7, ал. 3 срокът на всички действащи концесионни договори се удължава при съгласие на концесионера до 31 декември на годината, в която изтича договореният срок на концесията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по дискутираната тема?

Господин Сотиров, заповядайте.

ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Радвам се, че много от нещата, които бяха предложени в основния законопроект, в комисията са отпаднали. Но все пак не виждам каква е логиката за всички тези разпоредби, защото и на първо четене коментирахме, че не е редно с допълнителни разпоредби да се правят решителни интервенции в друг закон, които по същество да променят доста сериозни отношения.

Не виждам какъв е поводът за промяната на чл. 8 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - за функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството, защото по същество тук се променя и много сериозно кой управлява плажовете, които не са концесионирани. Досега те бяха управлявани от общините, сега това се прехвърля към министъра на регионалното развитие и благоустройството. И тук става въпрос за всички плажове. Не пише морските плажове държавна собственост, а изобщо всички плажове, които не са концесионирани, преминават под прякото разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Да не говорим, че самият регламент, който се предвижда тук, дава възможност министърът сам да си определя правилата, процедурите, наредбите и накрая той подписва и договорите, така че по същество даваме едни изключителни правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, включително и да определя кое да се концесионира и кое не.

Освен това по ал. 2 той предлага на Министерския съвет минималния размер на концесионното плащане - знаем как Министерският съвет ги приема, и той фактически си определя дори и цените, и правилата, по които ще отдава плажовете, които не подлежат на концесиониране, до пет години.

В този смисъл аз се радвам, че много от другите забележки, които бяхме направили, са взети предвид, но искам да разбера какъв е смисълът и каква е необходимостта от въвеждането на тези разпоредби специално в § 46. Защото първоначалната идея, доколкото си спомням, беше да се извършат промени, които трябваше да изчистят въпроса с това, че някои концесионни договори изтичат по средата на сезона и под този благовиден предлог бяха внесени много сериозни промени. Сега виждам, че те са доста ограничени, а също и тази дефиниция на активната плажна площ и някои други дефиниции също така сега се появяват ни в клин, ни в ръкав.

Аз също не съм член на комисията и за мен е важно, когато утре примерно ще гласуваме, да е ясно какви са съображенията за всички тези неща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Сотиров.

Заповядайте, господин Цонев.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Длъжен съм да поясня. Въпросите на господин Сотиров са съвсем основателни, ние ги разисквахме в комисията, но е редно и в залата да бъдат казани.

Действително всички се обединихме около идеята, че онези текстове, които не са наложителни от гледна точка на изясняване на пропуски, които сме направили в процедурите по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, и практиката, която е показала такива несъответствия, трябва да бъдат изчистени с оглед на това да не останат територии от плажната ивица, които да нямат субект, който да носи отговорността за тях.

Ще поясня, господин Сотиров. Алинея 4 е такава. Тя запълва такава празнина в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Алинея 5 също е такава. Тя всъщност вменява в отговорност на министъра всички процедури по плажната ивица, тъй като тя е изключителна публична държавна собственост и би трябвало изпълнителната власт да носи тази отговорност. Тук ние категорично казваме, че изпълнителната власт ще носи тази отговорност в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и малко по-надолу, във връзка с тази отговорност, разписваме по кой ред той е длъжен да носи тази отговорност, как извършва процедурите за тези, които трябва да бъдат отдадени под наем по Закона за държавната собственост, и за тези, които трябва да бъдат дадени на концесия. Така че измененията в чл. 8 именно конкретизират как тази отговорност ще бъде носена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Във връзка с третия въпрос, който поставихте. Някои от определенията като „активна плажна площ” и така нататък са именно от изменения, които направихме в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, където, ако си спомняте, за едно от тях сега се сещам да Ви кажа, изключихме дюните от плажната ивица и вървят процедури по тяхното определяне - кои територии са дюни и кои се изключват. От това следват последици за концесионерите, разбира се, неблагоприятни, но благоприятни за обществото и затова са разписани тези текстове.

Не знам дали сме съумели с експертите да намерим точните редакции, но се надявам, че все пак подобряваме значително Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и то само в тази му част, в която има пропуски.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по разглеждания текст? Няма.

Следва предложение на народните представители Мария Капон и Елеонора Николова за създаване на нов § 48, но това е в Закона за водите. Това тяхно предложение, съобразно чл. 71, ал. 2, е извън обхвата на приетия на първо четене законопроект и следователно не е необходимо тук да се докладва и няма да се гласува.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията предлага да се създадат два нови параграфа: 47 и 48. Те са във връзка с приетите текстове:

„§ 47. Действащите концесионни договори за морски плажове се привеждат в съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в срок от три месеца от влизането на този закон в сила.

§ 48. Разпоредбата на § 46, т. 2 (относно чл. 8, ал. 2, изречение второ) влиза в сила от 1 януари 2009 г.”

Първият параграф е относно увеличаването на свободната площ от 20 на 50% и е редно да влезе в сила след края на сезона, затова даваме три месеца. Вторият параграф е относно това, че приехме общините да не получават както досега 30% от наема или концесията, а 50% и затова предлагаме да е от 1 януари, тъй като те вече са платени. Това са двете предложения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.

С това докладът по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите приключи. Гласуването ще бъде утре сутринта в 9,00 ч.Каталог: Stenogrami -> stenogrami Beron
stenogrami Beron -> Програма за работата на Народното събрание за 19-28 юли 2006 г
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 7 април 2006 г. Открито в 9,03 ч
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 1 февруари 2008 г. Открито в 9,03 ч
stenogrami Beron -> Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет, внесен от Министерския съвет
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 16 май 2008 г. Открито в 9,07 ч
stenogrami Beron -> Решение за приемане на Доклада за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г
stenogrami Beron -> Решение за приемане на Обобщен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница