Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството наДата25.07.2016
Размер119.96 Kb.


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


До

Деловодството на

Народното събрание

Относно: непрочетени текстове в пленарна зала на 13 и 14 април 2009 г. при обсъждането на Доклад № 953-40-9 от 10 април 2009 г. за второ четене на общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители
§ 1. В чл. 3 ал. 3 се отменя.


§ 5.
Член 11се изменя така:

„Чл. 11. (1) За периода от назначаването си до 45 дни след датата на изборите членовете на Централната избирателна комисия получават месечно възнаграждение.

(2) За периода от 45 дни след датата на изборите до края на пълномощията на Народното събрание членовете на Централната избирателна комисия получават възнаграждения за заседания и дежурства.

(3) Възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия се определя от президента на републиката.”


§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта” се заменят с „Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване”.

2. В ал. 4 думите „глава четвърта, раздел III от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта” се заменят с „глава четвърта "а" от Кодекса за социално осигуряване”.
§ 13. В чл. 25, ал. 1, т. 4 след думата "гласовете" се добавя "за мажоритарните кандидати и за кандидатските листи".

§ 14. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:

„(3) В списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателя, постоянният адрес или настоящият адрес, когато избирателят е направил искане по чл. 36а, ал. 1, като графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки.”§ 16. В чл. 29, ал. 1 изречение второ се заличава.
§ 17. Член 30 се отменя.
§ 18. Член 31 се отменя.
§ 19. В чл. 33, ал. 2 накрая се добавя „преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии”.
§ 20. В чл. 34 навсякъде думите „под стража” се заличават.
§ 21. Член 36 се изменя така:

„Чл. 36. (1) Удостоверения за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 26, ал. 1 в един екземпляр на избиратели, които предварително писмено заявят, че няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес.

(2) Удостоверенията се издават не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
(3) Органът по чл. 26, ал. 1 по постоянен адрес предава информация за издадените удостоверения по ал. 2 и копие от регистъра по ал. 5 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на избирателя от избирателните списъци по постоянен адрес.

(4) Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на избирателния район, на чиято територия се издават, и номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес.

(5) Общинската администрация води публичен регистър за издадените удостоверения, в който се вписват номерът на издаденото удостоверение, трите имена и единният граждански номер на лицето, на което е издадено, датата на издаване и подписът на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали удостоверението се получава лично или чрез пълномощник.

(6) Получилият удостоверение за гласуване на друго място писмено декларира, че ще гласува само веднъж.

(7) Удостоверенията се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

(8) Общинските администрации и кметствата представят на районните избирателни комисии копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място не по-късно от 12 дни преди изборния ден.

(9) Избирателите с удостоверения за гласуване на друго място се вписват от секционната избирателна комисия по местопребиваването им в деня на изборите в допълнителен избирателен списък, който се подписва от председателя и секретаря. Към този списък се прилагат удостоверенията за гласуване на друго място.

(10) Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, може да гласува в секцията по постоянния си адрес. Комисията го вписва в допълнителния избирателен списък, към който прилага и удостоверението по ал. 1.

(11) Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на документ за самоличност, надлежно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Ученическата или студентската книжка се подпечатва с печата на секционната избирателна комисия и се подписва от член на комисията.”
§ 22. Създава се чл. 36а:

„Чл. 36а. (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред органите по чл. 26, ал. 1 по настоящия адрес на лицето и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност в страната и подпис.

(2) Органът по чл. 26, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 1 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.”
§ 24. В чл. 40 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавя „и адрес”.

2. Създава се ал. 4:

„(4) В срок не по-късно от 53 дни преди изборния ден кметовете на общини изпращат на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната избирателна комисия след назначаването й.”


§ 27. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 2 и 3:

"(2) В едномандатните избирателни райони политическите партии, коалициите и инициативните комитети регистрират отделни кандидати.

(3) Мажоритарен кандидат може да бъде предложен за регистриране само от една политическа партия, коалиция или инициативен комитет и само в един едномандатен избирателен район."

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите "или коалиция" се заменят с "коалиция или инициативен комитет".

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:

"(6) Когато мажоритарен кандидат бъде регистриран в повече от един едномандатен избирателен район, действителна е първата по време регистрация.”

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

"(7) Мажоритарен кандидат, издигнат от една политическа партия или коалиция не може да бъде включен в кандидатска листа на друга партия или коалиция."

6. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите "ал. 2, 3 и 5" се заменят с "ал. 4, 5, 6 и 7".


§ 31. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите "регистрация на" се добавя "мажоритарен кандидат, издигнат от партия или коалиция или на", а пред думата „листа” се добавя „кандидатска”.

2. В ал. 4 думите "в регистрирана листа" се заличават.
§ 36. В чл. 54 числото „30” се заменя с „21”, а думите „и приключва 24 часа преди” се заличават.
§ 37. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думата „синдикалните” се добавя „и работодателските”, а накрая се добавя „на работните си места”.

2. Алинея 5 се отменя.
§ 38. В чл. 56а, ал. 1 числото „40” се заменя с „31”.


§ 39. В чл. 57, ал. 2 накрая се добавя „и без коментар”.
§ 41. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от 24 часа преди изборния ден до 20,00 часа” се заличават.

2. В ал. 4 числото „15” се заменя със „7”.
§ 42. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „30” се заменя с „21”, а думите „и приключват 24 часа преди” се заличават.

2. В ал. 5:

а) изречение първо думите „и коалициите” се заменят с „коалициите и инициативните комитети”;

б) изречение второ числото „31” се заменя с „22”.
§ 43. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение първо думите „и коалициите” се заменят с „коалициите и инициативните комитети”, а думите „и предизборните коалиции” се заменят с „коалициите и инициативните комитети”.

2. В ал. 2 числото „31” се заменя с „22”.
§ 44. В чл. 63 думите „и коалициите или на техни кандидати” се заменят с „коалициите и инициативните комитети”.
§ 47. В чл. 66 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представители на партиите, коалициите и инициативните комитети на независимите кандидати.”

2. В ал. 3 числото „31” се заменя с „22”.


§ 49. В чл. 68 числото „40” се заменя с „31”.
§ 53. Член 76 се изменя така:

„Чл. 76. Броят на отпечатаните бюлетини е равен на броя на избирателите според избирателния списък, увеличен с 10 на сто.”


§ 54. В чл. 78 ал. 2 се отменя.
§ 55. Създава се чл. 78б:

„Чл. 78б. (1) Към всяка избирателна секция се създава подвижна избирателна кутия при наличие на не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.

(2) Избирателите по ал. 1, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление - подадено чрез писмо, факс или в електронна форма до органите по чл. 26, ал. 1 по постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36а, ал. 1; в заявлението се посочват имената на избирателя, единният граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36а, ал. 1 и се прилага удостоверение за инвалидност.

(3) Имената на избирателите, направили искане по ал. 2, се заличават от избирателния списък и се вписват от органите по чл. 26, ал. 1 в отделен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, който е неразделна част от избирателния списък.

(4) Членовете на секционната избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна кутия, получават от председателя на секционната избирателна комисия списъка по ал. 3, празна запечатана избирателна кутия, бюлетини за гласуване за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати и печат. Броят на бюлетините е равен на броя на избирателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, увеличен с 10 на сто.”
§ 56. В чл. 79, ал. 1 числото „50” се заменя със „100”, а думите „периода от 24 часа преди” се заличават.
§ 57. В чл. 80, ал. 1, т. 6 накрая се добавя „и допълнителен печат, когато има подвижна избирателна кутия;”.
§ 59. В чл. 83, ал. 3 се създава изречение второ: “За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, който съдържа не по-малко от три отпечатъка от маркирания печат.”
§ 65. Чл. 88а се изменя така:

„Чл. 88а. (1) Избирател с физически или зрителни увреждания удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл. 78а, ал. 1.

(2) Избирател с физически или зрителни увреждания може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

(3) Избирател по ал. 2 се вписва в допълнителния избирателен списък на секцията, като декларира писмено, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”


§ 66. Създава се чл. 89а:

„Чл. 89а. Когато към секцията е създадена подвижна избирателна кутия, след приключване на гласуването върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, които обслужват кутията. Подвижната избирателна кутия се връща в избирателната секция и се поставя на масата."


§ 67. Член 94 се изменя така:

"Чл. 94. Секционната избирателна комисия съставя два протокола: за гласуването в едномандатния избирателен район и за гласуването в многомандатния избирателен район. Секционните протоколи се съставят в три идентични екземпляра и се изработват на трипластова индигирана хартия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страници. Преди попълване на протоколите се съставят чернови, които по форма и съдържание са еднакви с тях."


§ 69. Член 97 се изменя така:

"Чл. 97. (1) При установяване на резултатите от гласуването за мажоритарен кандидат и за кандидатска листа една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

(2) Гласът е действителен, когато са налице следните обстоятелства:
1. бюлетината е по установения образец;

2. от съдържанието на бюлетината може да се определи еднозначно волята на избирателя и бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия;

3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя.

(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания и зацапвания.

(4) Броят на гласувалите избиратели за мажоритарен кандидат и за кандидатска листа е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини съответно за мажоритарен кандидат и за кандидатска листа.”
§ 70. В чл. 98, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 1 и 2:

"1. купчинка от бюлетини за мажоритарни кандидати и купчинка от бюлетини за кандидатски листи, които не са по установения образец;

2. купчинка от бюлетини за мажоритарни кандидати и купчинка от бюлетини за кандидатски листи с вписани в тях специални символи като букви и числа, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя;".

2. Досегашната т. 1 става т. 3 и се изменя така:

"3. купчинка от бюлетини за мажоритарни кандидати и купчинка от бюлетини за кандидатски листи по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;”.

3. Досегашната т. 2 става т. 4 и в нея:

а) текстът преди буква "а" се изменя така: „купчинка от бюлетини за мажоритарни кандидати и купчинка от бюлетини за кандидатски листи по установения образец:";

б) буква "а" се изменя така:

"а) с отбелязан вот за двама или повече кандидати или за две или повече кандидатски листи, или".

4. Досегашната т. 3 става т. 5 и се изменя така:

"5. купчинки от бюлетини за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи по установения образец с отбелязан вот, които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия."


§ 71. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя "за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи".

2. В ал. 3 след думата "гласове" се добавя "за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи", а думите "т. 1 и 2" се заменят с "т. 1, 2, 3 и 4".

3. В ал. 4 след думата "гласове" се добавя "за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи", а думите "т. 3" се заменят с " т. 5".


§ 72. Член 100 се изменя така:

"Чл. 100. Протоколът на секционната избирателна комисия се съставя в две части: част І за гласуването за мажоритарни кандидати и част ІІ за гласуването за кандидатски листи. В протокола последователно се вписват:

1. броят на намерените в избирателните кутии бюлетини за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи;

2. броят на недействителните гласове за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи;

3. броят на действителните гласове за мажоритарни кандидати и за кандидатски листи;

4. броят на гласовете, подадени за всеки мажоритарен кандидат;

5. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа;

6. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения."§ 74. В чл. 104, ал. 2 думите "избраните независими кандидати" се заменят с "избрания мажоритарен кандидат".
§ 78. В чл. 111, т. 1 думите "коалициите и независимите кандидати" се заменят с "и коалициите".
§ 79. В чл. 113 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „по пропорционалната система” се заличават.

2. В ал. 4 думите „резултата при избиране на независим кандидат за народен представител” се заменят с „изборния резултат”.

3. В ал. 6 думите „независимите кандидати” се заменят с „инициативните комитети”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОМИСИЯТА:
Ангел НайденовКаталог: pub -> StenD
StenD -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
StenD -> Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
StenD -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседание
StenD -> Закона за генетично модифицирани организми


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница