Четвърта технически изисквания за наблюденията и докладите от вс съдържание на докладите от всДата02.09.2017
Размер118.13 Kb.
#29348
ТипГлава
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КЪМ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА НАБЛЮДЕНИЯТА И ДОКЛАДИТЕ ОТ ВС
1. Съдържание на докладите от ВС
Тези технически изисквания конкретизират видовете наблюдения и доклади от ВС и начините за тяхното разпространение, в съответствие с изискванията за наблюденията и докладите от ВС на глава четвърта от наредбата.
1.1 Редовни доклади от ВС чрез линия за предаване “въздух-земя”

1.1.1. Когато се използва линия за предаване на данни "въздух-земя" и се прилага ADS, редовните доклади от ВС съдържат следните елементи:

Указател за типа на съобщението

Опознавателен индекс на ВС

Блок данни 1

Географска ширина

Географска дължина

Ниво

Време


Блок данни 2

Посока на вятъра

Скорост на вятъра

Признак за качество на данните за вятъра

Температура на въздуха

Турбулентност (ако има такава)

Влажност (ако има такива данни)

1.1.2. Когато се използва линия за предаване на данни "въздух-земя", но не се прилага ADS, елементите, които се съдържат в редовните доклади от ВС, трябва да са в съответствие с т. 1.3 „Изисквания към редовните доклади от ВС чрез говорна комуникация”.
1.2. Специални доклади от ВС чрез връзка “въздух-земя”
Когато се използва линия за предаване на данни "въздух-земя", специалните доклади от ВС се съдържат следните елементи:

Указател за типа на съобщението

Опознавателен индекс на ВС

Блок данни 1

Географска ширина

Географска дължина

Ниво

Време


Блок данни 2

Посока на вятъра

Скорост на вятъра

Признак за качество на данните за вятъра

Температура на въздуха

Турбулентност (ако има такава)

Влажност (ако има такива данни)

Блок данни 3

Условие, което изисква издаване на специален доклад от ВС, т.е. избира се едно от следните условия:

а) силна турбулентност;

б) силно обледяване;

в) силни планински вълни;

г) гръмотевични бури без град, скрити, вградени, над обширен район, или във вид на шквалова линия;

д) гръмотевични бури с град, скрити, вградени, над обширен район, или във вид на шквалова линия;

е) силни прашни или пясъчни бури;

ж) облак от вулканична пепел;

з) вулканична активност, предхождаща изригване, или вулканично изригване.

При околозвукови и свръхзвукови полети списъкът включва и:  • умерена турбулентност;

  • град;

  • купесто-дъждовни облаци.


1.3. Редовни доклади от ВС чрез говорна комуникация

Когато се използва говорна комуникация, елементите, включени в редовните доклади от ВС, са както следва:

Указател за типа на съобщението

Раздел 1 (Информация за местоположението)

Опознавателен индекс на ВС

Местоположение или географска ширина и дължина

Време

Полетно ниво или абсолютна височинаСледващо местоположение и време на прелитане

Следваща основна точка

Раздел 2 (Оперативна информация)

Очаквано време на кацане

Максимална продължителност на полета
Раздел 3 (Метеорологична информация)

Температура на въздуха

Посока на вятъра

Скорост на вятъра

Турбулентност

Обледяване на ВС

Влажност (ако има такива данни)
1.4. Специални доклади от ВС чрез говорна комуникация
Когато се използва говорна комуникация, специалните доклади от ВС включват:

Указател за типа на съобщението

Раздел 1 (Информация за местоположението)

Опознавателен индекс на ВС

Местоположение или географска ширина и дължина

Време


Полетно ниво или абсолютна височина

Раздел 3 (Метеорологична информация)

Условие, което изисква издаване на специален доклад от ВС, т.е. избира се едно от следните условия:

а) силна турбулентност;

б) силно обледяване;

в) силни планински вълни;

г) гръмотевични бури без град, скрити, вградени, над обширен район, или във вид на шквалова линия;

д) гръмотевични бури с град, скрити, вградени, над обширен район, или във вид на шквалова линия;

е) силни прашни или пясъчни бури;

ж) облак от вулканична пепел;

з) вулканична активност, предхождаща изригване, или вулканично изригване.

При околозвукови и свръхзвукови полети списъкът включва и:  • умерена турбулентност;

  • град;

  • купесто-дъждовни облаци.


2. Критерии за докладване

2.1 При използване на линия за предаване на данни "въздух-земя" метеорологичната информация за посока на вятъра, скорост на вятъра, признак за качество на данните за вятъра, температура, турбулентност и влажност, които са включени в докладите от ВС, се съобщават в съответствие с т. 2.
2.2. Посока на вятъра

Посоката на вятъра се докладва в градуси спрямо географския север, закръглени до най-близкия цял градус.


2. 3. Скоростта на вятъра
Скоростта на вятъра се докладва в километри в час или във възли, закръглени до най-близките 2 km/h (1 възел). Отбелязват се използваните мерни единици.
2.4. Признак за качеството на данните за вятъра
Признакът за качеството на данните за вятъра се докладва като 0 при ъгъл на крена по-малък от 5º и като 1 при ъгъл на крена 5º и повече.
2.5. Температура
Температурата се докладва с точност до най-близката десета от градуса по Целзий.
2.6. Турбулентност
Турбулентността се изразява като скорост на затихване на завихреността (СЗЗ).

2.6.1. Редовни доклади от ВС

Турбулентността се докладва по време на крейсерски полет и се отнася за 15- минутен период непосредствено преди наблюдението. Проследяват се средната и максимална стойност на турбуленцията, заедно с времето на наблюдаване на максималната стойност до най-близката минута. Средната и максимална стойности се докладват като индекси на турбулентност – СЗЗ съгласно седем степенната скала на интензивността, посочена в Таблица А4-1. Времето на наблюдаване на пиковата стойност се докладва, в съответствие с Таблица А4-2.


2.6.2. Интерпретация на индекса на турбулентност
Турбулентността се счита за:

а) силна – при индекс на турбулентност между 15 и 27, т. е. максималната стойност на СЗЗ е над 0,5;

б) умерена – при индекс на турбулентност между 6 и 14, т. е. максималната стойност на СЗЗ е в интервала между 0,3 и 0,5;

в) слаба – при индекс на турбулентност между 1 и 5, т. е. максималната стойност на СЗЗ е в интервала между 0,1 и 0,3;

г) нулева – при индекс на турбулентност равен на 0, т. е. максималната стойност на СЗЗ е под 0,1.

Забележка: СЗЗ е едно независимо измерване на турбулентността от ВС. Връзката между индекса СЗЗ и усещането на турбулентност е функция на типа на самолета и неговата маса, абсолютна височина, конфигурация и скорост.2.6.3 Специални доклади от ВС

Специалните доклади за турбулентност се предават във всяка фаза на полета, когато максималната стойност на СЗЗ достигне 0,5. Те се отнасят за 1-минутен период непосредствено преди наблюдението. Проследяват се средната и максимална стойности на турбулентността. Средната и пиковата стойности се докладват като индекси на турбулентност, в съответствие с таблица А4-1. Когато максималните стойности на турбулентност СЗЗ са равни или по-високи от 0,5 специалните доклади се издават на всяка минута.


2.7 Влажност
Влажността се докладва като относителна влажност, закръглена до най-близкия цял процент.
3. Обмен на докладите от ВС

3.1. Отговорности на метеорологичните служби за следене
3.1.1. Метеорологичните служби за следене обединяват получените чрез говорна комуникация редовни доклади от ВС и ги предават до СЦЗП и други метеорологични служби, в съответствие с РАНС. При голям брой доклади се обменят ежечасни сборни съобщения.

3.1.2. Метеорологичните служби за следене незабавно предават без закъснение получените чрез говорна комуникация специални доклади от ВС до СЦЗП.

3.1.3. Метеорологичните служби за следене своевременно предават получените специални доклади от ВС за вулканична активност преди изригване, вулканично изригване или облак от вулканична пепел до съответните консултативни центрове за вулканична пепел (VAAC).

3.1.4. При получаване на специален доклад от ВС за явление, за което метеорологичната служба за следене прецени, че то няма да бъде трайно и не се налага издаване на SIGMET, специалният доклад от ВС се разпространява до други метеорологични служби за следене, СЦЗП и други метеорологични служби, в съответствие с РАНС.
3.2. Отговорности на СЦЗП
Получените в СЦЗП доклади от ВС се разпространяват като базова метеорологична информация. Базовата метеорологична информация се разпространява чрез глобалната телекомуникационна система на Световната метеорологична организация.
3.3. Допълнително разпространение на доклади от ВС
Когато допълнително разпространение на доклади от ВС се изисква за удовлетворяването на специални аеронавигационни или метеорологични нужди, то трябва да се организира по договаряне между съответните упълномощени органи.
3.4. Формат на докладите от ВС
3.4.1. Докладите от ВС се обменят във формата, в която са получени.

3.4.2. По изключение, когато при използване на говорна комуникация, местоположението е дадено спрямо точка за доклад, метеорологичната служба за следене преобразува данните за местоположение в съответните географска ширина и дължина.
4. Особености при доклади от ВС за наблюдения на срез на вятъра и на вулканична активност

4.1. Доклади за срез на вятъра
4.1.1. Докладът от ВС за срез на вятъра по време на набор или на подход за кацане трябва да включва типа на самолета.

4.1.2. Когато на летището се съобщава или прогнозира срез на вятъра, но по време на набор или подход за кацане ВС установи, че такива условия не съществуват, командирът на ВС уведомява във възможно най-кратък срок съответните органи за ОВД, освен ако му е известно, че същите вече са уведомени от друго ВС.
4.2. Следполетен доклад за вулканична активност
4.2.1. Попълнената форма за вулканична активност се предава на летищната метеорологична служба от оператора или член на екипажа незабавно след кацането на ВС.

4.2.2. Летищната метеорологична служба изпраща незабавно попълнената форма по т. 4.2.1. до метеорологичната служба за следене в РПИ, в който се наблюдава вулканичната активност.
Таблица А4-1.

Индекси на турбулентност, които се докладват като функция от средната и максимална стойности на турбулентност

(Стойностите, които съответстват на силна турбулентност са на сив фон)
Максимални стойности на турбулентност

Средни стойности на турбулентностСЗЗ

(m2/3 s -1)


Няма доклад

СЗЗ(m2/3 s -1)

<0.1

0.1-0.2

0.2-0.3

0.3-0.4

0.4-0.5

0.5-0.8

>0.8
<0.1

0

1

3

6

10

15

21
0.1 - 0.2
2

4

7

11

16

22
0.2 - 0.35

8

12

17

23
0.3 – 0.4


9

13

18

24
0.4 – 0.5

14

19

25
0.5 – 0.8
20

26
> 0.827
Няма доклад


28Таблица А4-2

Време на случаите с максимална стойност на турбулентност, които се докладват


Пикови стойности на турбулентност, наблюдавани през 1-минутен период .... минути преди наблюдението

Стойности в доклада

0 - 1

0

1 – 2

1

2 - 3

2

....

....

13 – 14

13

14 – 15

14

Не е възможно да се докладва времето

15


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница