Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»страница1/9
Дата20.07.2018
Размер0.73 Mb.
#76845
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Обект: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим”


ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

«ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА «ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ» АД ОТ ПРОТИВОПРАВНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ»


С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № PPS12-012

Март 2012, град София


СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.................................................3

 2. Обявление за обществената поръчка....................................................................................................................4

 3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително обособените позиции.......................................5

 4. Технически спецификации (спецификации за изпълнение на услугата)........................................................7

 5. Критерии за допустимост и оценка на офертите...............................................................................................18

 6. Указания за подготовка на офертата...................................................................................................................20

 7. Условия и информация по провеждане на процедурата.................................................................................24

 8. Проект на договор за изпълнение на поръчката...............................................................................................26

 9. Образци и приложения към офертата за участие.............................................................................................32

Приложение 1. Оферта за участие...........................................................................................................................32

Приложение 2. Списък на документите съдържащи се в офертата......................................................................34

Приложение 3. Декларация по чл. 47, ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 от ЗОП.................................................................36

Приложение 4. Декларация по чл. 47, ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП......................................37

Приложение 5. Декларация по чл. 47, ал. (5) от ЗОП.............................................................................................38

Приложение 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител............................................................39

Приложение 7. Декларация за основните договори...............................................................................................40

Приложение 8. Декларация за извършен оглед на обектите.................................................................................41

Приложение 9. Техническо предложение за обособена позиция 1.......................................................................42

Приложение 10. Техническо предложение за обособена позиция 2.....................................................................43

Приложение 11. Техническо предложение за обособена позиция 3.....................................................................44

Приложение 12. Предлагана цена за обособена позиция 1...................................................................................45

Приложение 13. Предлагана цена за обособена позиция 2...................................................................................47

Приложение 14. Предлагана цена за обособена позиция 3...................................................................................49

Приложение 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор...................................................51

Приложение 16. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите....................................52

Приложение 17. Банкова гаранция за участие в процедура..................................................................................53

Приложение 18. Банкова гаранция за изпълнение.................................................................................................54I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка


II. Обявление за обществената поръчка

III. Пълно описание на предмета на поръчката, включително обособените позиции
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на услугата: въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, както и имущество на трети лица находящо се на територията на охраняваните обекти от противоправни посегателства, охрана на съоръжения и мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя за срок от 36 месеца, съгласно изискванията на настоящата документация.
Услугата - обект на обществената поръчка е разделена на следните три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „София“”;

Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „София област“”;

Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „Плевен“”.
Описание на обектите на Възложителя, по отношение на които ще се извършва услугата – обект на обществената поръчка.І. Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „София”“

 1. Административна сграда на ул. "Цар Симеон" №330, град София

 2. Административна сграда на бул.”Г. М. Димитров” №14А, град София

 3. Административна сграда на ул. "Адам Мицкевич" № 2А, град София

 4. Административна сграда на ул."Гинци" №32, град София – ЕР "Север"

 5. Административна сграда на ул. "Христо Матов" №9, град София – ЕР "Юг"

 6. Подстанция “Средец” на ул. “Охридско езеро“ № 1, град София

 7. Подстанция "Витоша" е разположен на бул. “Витоша“ № 89, град София

 8. Административна сграда, ул. „Козлодуй” № 14, град София

 9. Център за обслужване на клиенти на адрес: ул. “Гинци“ № 32, град София

 10. Център за обслужване на клиенти на адрес: ул. "Христо Матов" №9, град София

 11. Център за обслужване на клиенти на адрес: бул. ”Г. М. Димитров” №14А, град София

 12. Център за обслужване на клиенти на адрес: ул. "Адам Мицкевич" № 2А, град София

 13. Център за обслужване на клиенти на адрес: бул. „Сливница” № 213, град София

 14. На територията на СДВР ще се извършва охрана на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили.


ІІ. Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „София област“”

 1. Административна сграда със складови помещения, гаражи и ЦОК на ул. „Грънчар” №16, гр. Самоков.

 2. Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Боровец” №6, гр. Костенец.

 3. Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Стефан Караджа” №3, гр. Ботевград.

 4. ЦОК на ул. „Стефан Караджа” №3, гр. Ботевград.

 5. Складова база и гаражи на ул. „България” №26, гр. Ботевград.

 6. Административна сграда със складови помещения и гаражи в гр. Правец, ул. „Хр Данов” №31

 7. Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Бобьовица” №7, гр. Пирдоп

 8. Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Иван Вазов” №6, гр. Сливница.

 9. Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Международно шосе” №1, гр. Драгоман.

 10. Административна сграда гр. Ихтиман, ул.”Й. Чонев”№23

 11. Административна сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Света Петка” №65, гр. Перник.

 12. Административна сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Широки дол” №1, гр. Радомир.

 13. Почивна база яз. „Лобуш”, гр. Ковачевци.

 14. Административна сграда, гр. Земен.

 15. Административна и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Петър Ников” №2, гр. Кюстендил.

 16. Административна и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Аракчийски мост” №5, гр. Дупница.

 17. Административна сграда и гаражи на ул. „Промишлена” №1, гр. Благоевград.

 18. Складова база Благоевград в кв. „Грамада” при п/ст. Джумая.

 19. ЦОК гр. Благоевград.

 20. Административна сграда с ЦОК и гаражи на ул. „Асен Василев” №11, гр. Сандански.

 21. Складова база Сандански в м. „Ано” при п/ст. Сандански.

 22. Административна сграда с ЦОК и гаражи на ул. „Цар Борис ІІІ” №26, гр. Петрич.

 23. Административна с ЦОК и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Георги Бенковски” №4, гр. Разлог.

 24. Складова база Разлог, промишлена зона – посока с. Баня.

 25. Административна с ЦОК и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Христо Ботев” №3, гр. Гоце Делчев.

 26. Складова база Г. Делчев, м. „Заемджиков чифлик”.

 27. Административна сграда на бул. „Европа” №2, гр. София. Намира се бул. „Европа” и ул. „Адам Мицкевич”.

 28. Административна сграда на ул. „Добринова скала” №1, гр. София.

 29. На територията на ОД на МВР–София Област, ОД на МВР–Перник, ОД на МВР–Кюстендил и ОД на МВР–Благоевград, ще се извършва охрана на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили.


ІІІ. Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „Плевен“”

 1. Административна сграда на ул. „Дойран" № 73, град Плевен

 2. Административната сграда на ул. „Панега" №2, град Плевен

 3. Складова база в Индустриален квартал, град Плевен,

 4. Складова база и работилници в района на подстанция „Плевен 1" се намира в района на Западна индустриална зона на град Плевен, вляво от магистралата София-Плевен.

 5. Административна сграда, складове и работилници в технически район „Левски", намира се в югозападната част на град Левски.

 6. Административна сграда ТР „Червен бряг", намира се в южната част на Червен бряг в индустриалната зона.

 7. Складова база в технически район "Белене", разположен южно от град Белене.

 8. Сграда в ТР „Гулянци", намира се източно от село Гулянци на пътя Гулянци-Гиген.

 9. Складова база на ЕРК, гаражи и работилница в района на подстанция „Мелта” гр. Ловеч, Северна индустриална база.

 10. Административна сграда, складова база, гаражи и работилница в ТР „Ловеч”, ул. „Хан Кубрат” №4

 11. Административна сграда, град Враца, ул. „Ст. Калъчев” № 8.

 12. Западна индустриална зона, гр. Враца.

 13. Административна сграда град Бяла Слатина на ул. „Сладница” № 3.

 14. Административна сграда Мездра разположена в Западна индустриална зона на град Мездра.

 15. Складова база на ТР „Козлодуй” с площ около 10 дка, разположена на ул. „Ст. Караджа” № 55 в краен квартал на град Козлодуй в близост до подстанция „Козлодуй”.

 16. Административната сграда с адрес в град Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 45.

 17. Двор 4350 м2. Адрес: град Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 45.

 18. Административна сграда, град Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 72.

 19. Складова база в Западна промишлена зона във Видин.

 20. На територията на ОД на МВР–Видин, ОД на МВР–Монтана, ОД на МВР–Враца, ОД на МВ–Ловеч и ОД на МВР–Плевен, ще се извършва охрана на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобил.

IV. Технически спецификации (спецификации за изпълнение на услугата)
Раздел-І. Изисквания относно режима на охрана на отделните обекти, необходимия брой охранители и брой постове за всеки обект.
І. Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „София””
1. Обект: Административна сграда на ул. "Цар Симеон" №330 – град София, се намира в западната част на град София. Представлява масивна сграда на четири етажа, с прилежащи паркинги и граници:

 • на изток – ул. “Насте Стоянов”;

 • на запад – градинка - междублоково пространство;

 • на север – П/ст “Боримечка”;

 • на юг – парк “Света Троица”.

На първи етаж в сградата се помещава “Център за работа с клиенти” на „ЧЕЗ България” ЕАД, деловодство, пропуски и пост за охраната. На втори, трети и четвърти етаж е разположена администрация. В сградата има електронна каса на „ИЗИ ПЕЙ”, която е с отделен външен вход и няма връзка с останалата част от нея. • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


2. Обект: Административна сграда на бул.”Г. М. Димитров” №14А – град София – ЕР “Изток”. Представлява масивна сграда на 4 етажа, с прилежащи складови помещения, дворно масто и автомобилна техника, с граници:

  • на изток – сграда на "Електропреносен район - София";

  • на запад – вътрешна уличка и строителен парцел;

  • на север – сгради на "Електропреносен район - София";

  • на юг – бул. “Г. М. Димитров“.

За сградата са обособени два входа, официален откъм булеварда и втори вход откъм двора. На първия етаж в сградата са разположени „Център за работа с клиенти” на „ЧЕЗ България” ЕАД и Електронна каса на “ИЗИ ПЕЙ”, на втори и трети етаж в левите крила е разположена администрацията на района, десните крила са собственост на външни фирми, на четвърти етаж е разположена администрация.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 5;

 • Постове – 1 денонощен, 1 дневен (1ДН, 1Д).


3. Обект: Административна сграда на ул. "Адам Мицкевич" № 2А – град София - ЕР “Запад” се намира в западната част на града. Представлява масивна сграда на 3 етажа, с прилежащи складови помещения, дворни места и автомобилна техника, със следните граници:

 • на изток – складова база;

 • на запад – лице към ул. “Адам Мицкевич”;

 • на север – П/ст Орион;

 • на юг – през улица с къща - музей на „Ал. Стамболийски”.

Административната сграда представлява триетажна постройка с официален вход към ул. "Адам Мицкевич" и втори вход откъм двора. На първия етаж на сградата са разположени „Център за работа с клиенти” и Електронна каса на "ИЗИ ПЕЙ", кафене. В останалата част от втори и третия етаж на сградата са заети от администрацията на ЕР ”Запад”. Прозорците и вратите на първия етаж не са обезопасени с метални решетки. • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен (1ДН).


4. Обект: Административна сграда на ул."Гинци" №32 – град София – ЕР "Север" представлява масивна двуетажна сграда, с прилежащи към нея складови помещения, дворни места и автомобилна техника. Обектът граничи с:

 • на изток – Подстанция “Хаджи Димитър”, собственост на НЕК;

 • на запад – локално платно и поле;

 • на север – поле;

 • на юг – ул. “Резбарска“.

Сградата има официален вход и външен вход от двора за отделения „Център за работа с клиенти” и Електронна каса на "ИЗИ ПЕЙ", които се намират на първия етаж, без връзка с останалата част от сградата. Първият и вторият етаж от сградата са заети от администрацията на района.

   • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

   • Брой охранители – 10;

   • Постове – 2 денонощни, 1 нощен (2 ДН, 1Н).


5. Обект: Административна сграда на ул. "Христо Матов" №9 – град София – ЕР "Юг" представлява сгради с прилежащи складове, дворни места и автомобилна техника, граничи:

   • на изток – жилищни сгради;

 • на запад – дворно място, чужда собственост;

 • на север – ул. „Христо Матов“;

 • на юг – сградата на “Балкантон“.

В района се намират две отделни сгради, сграда № 1 е едноетажна, тухлена постройка, с изходи от всички стаи към двора, сграда № 2 представлява тухлена двуетажна постройка, с два обособени входа за първия етаж, единият от които е за Електронна каса на “ИЗИ ПЕЙ”, без топла връзка с останалата част от първи етаж, в който се намира част от администрацията на района, вторият етаж е негоден за обитаване. Има и изградена отделна тухлена постройка – „Център за работа с клиенти“. В двора на обекта са изградени открити и закрити складове и ремонтни помещения, в които се съхраняват съоръжения и други стоково-материални ценности, както и автомобилната техника на района.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 8;

 • Постове – 2 денонощни (2 ДН).


6. Обект: Подстанция “Средец” на ул. “Охридско езеро“ № 1 – град София – Район Подстанции се намира в централната част на града. Граничи:

 • на изток – гаражи на транспортна фирма;

 • на запад – ул. “Охридско езеро“;

 • на север – ул. “Капитан Андреев“;

 • на юг – гаражи на фирма.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН ).


7. Обект: Подстанция "Витоша" е разположен на бул. “Витоша“ № 89 – град София, с граници:

 • на изток – моста на бул. "Пенчо Славейков" над бул. "България";

 • на запад – моста на бул. "Витоша" над бул. "България";

 • на север – кръстовището на бул. "Витоша" и бул. "Пенчо Славейков";

 • на юг – бул. "България“.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен (1 ДН).


8. Обект: Административна сграда на 7 етажа, част от която е П/ст “Г. Димитров“, находящи се на ул. “Козлодуй“ №14, с граници:

 • на изток – жилищни сгради;

 • на запад – ул. „Веслец”;

 • на север – ул. „Рила”;

 • на юг – ул. „Козлодуй”

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4

 • Постове – 1 денонощен (1 ДН).


9. Обект: Център за обслужване на клиенти на адрес : ул. “Гинци“ № 32 – град София

 • Режим на охрана на обекта: от 8,00 ч.- до 19, 00 ч.;

 • Брой охранители – 1,5

 • Постове – 1 дневен (1 Д).


10. Обект: Център за обслужване на клиенти на адрес: ул. "Христо Матов" №9:– град София

 • Режим на охрана на обекта: от 8,00 ч.- до 19, 00 ч.;

 • Брой охранители – 1,5

 • Постове – 1 дневен (1 Д).


11. Обект: Център за обслужване на клиенти на адрес: бул.”Г. М. Димитров” №14А:– град София

 • Режим на охрана на обекта: от 8,00 ч.- до 19, 00 ч.;

 • Брой охранители – 1,5

 • Постове – 1 дневен (1 Д).


12. Обект: Център за обслужване на клиенти на адрес: ул. "Адам Мицкевич" № 2А – град София

 • Режим на охрана на обекта: от 8,00 ч.- до 19, 00 ч.;

 • Брой охранители – 1,5

 • Постове – 1 дневен (1 Д).


13. Обект: Център за обслужване на клиенти на адрес: бул. „Сливница” № 213 – град София

 • Режим на охрана на обекта: от 8,00 ч.- до 19, 00 ч.;

 • Брой охранители – 1,5

 • Постове – 1 дневен (1 Д).


14. На територията на СДВР ще се извършва охрана на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили, което включва: охрана на служители при изпълнение на техните служебни задължения и извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати в рискови райони, и охрана на кабелни трасета.

Извършването на охранителната дейност ще включва охрана с физическа сила с 1 екип от двама охранители за 100 часа на месец и използване на специализиран автомобил за 1000 км на месец.


ІІ. Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „София област“”
1. Обект: Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Грънчар” №16; гр. Самоков. Представлява масивна сграда на три етажа с граници:

 • на изток – частен имот;

 • на запад – ул. „Грънчар”;

 • на север – ВиК Самоков;

 • на юг – частен имот.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


2. Обект: Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Боровец” №6; гр. Костенец. Представлява масивна сграда на два етажа.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


3. Обект: Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Стефан Караджа” №3; гр. Ботевград.

 • Режим на охрана на обекта – 12 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 1,5;

 • Постове – 1 дневен ( 1 Д )


4. Обект: ЦОК на ул. „Стефан Караджа” №3; гр. Ботевград.

 • Режим на охрана на обекта – 12 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 1,5;

 • Постове – 1 дневен ( 1 Д )


5. Обект: Складова база и гаражи на ул. „България” №26; гр. Ботевград.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


6. Обект: Административна сграда със складови помещения и гаражи в гр. Правец ул. „Хр Данов” №31; Представлява масивна сграда на два етажа.

 • на изток – частен имот;

 • на запад – частен имот;

 • на север – частен имот;

 • на юг – ул. „Хр. Данов”.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


7. Обект: Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Бобьовица” №7; гр. Пирдоп.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


8. Обект: Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Иван Вазов” №6, гр. Сливница.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


9. Обект: Административна сграда със складови помещения и гаражи на ул. „Международно шосе” №1; гр. Драгоман.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


10. Обект: Административна сграда гр. Ихтиман, ул.”Й. Чонев”№23

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


11. Обект: Административна сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Света Петка” №65; гр. Перник. Масивна двуетажна сграда. На първи етаж ЦОК; гаражи и рем. производствени помещения. На втори етаж административни офиси.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 7;

 • Постове – 1 денонощен и 1 нощен ( 1 ДН, 1 Н )


12. Обект: Административна сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Широки дол” №1, гр. Радомир.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


13. Обект: Почивна база яз. „Лобуш”, гр. Ковачевци.

 • Режим на охрана на обекта – 12 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 3;

 • Постове – 1 нощен ( 1 Н )


14. Обект: Административна сграда гр. Земен.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


15. Обект: Административна и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Петър Ников” №2; гр. Кюстендил. Масивна сграда на 3 етажа.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


16. Обект: Административна и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Аракчийски мост” №5; гр. Дупница.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


17. Обект: Административна сграда и гаражи на ул. „Промишлена” №1; гр. Благоевград. Масивна сграда на 6 етажа.

 • На изток – ул. „Промишлена”

 • На запад – частен имот

 • На север – частен имот

 • На юг – Мрежи високо напрежение.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 5;

 • Постове – 1 денонощен и 1 дневен ( 1 ДН, 1 Д )


18. Обект: Складова база Благоевград в кв. „Грамада” при п/ст. Джумая.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


19. Обект: ЦОК гр. Благоевград.

 • Режим на охрана на обекта – от 07.00-19.00 ч.;

 • Брой охранители – 1,5;

 • Постове – 1 дневен ( 1 Д )


20. Обект: Административна сграда с ЦОК и гаражи на ул. „Асен Василев” №11; гр. Сандански.

 • на изток – частен имот;

 • на запад – частен имот;

 • на север – ул. „Асен Василев”;

 • на юг – частен имот.

 • Режим на охрана на обекта – 12 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 1,5;

 • Постове – 1 дневен ( 1 Д )


21. Обект: Складова база Сандански в м. „Ано” при п/ст. Сандански.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


22. Обект: Административна сграда с ЦОК и гаражи на ул. „Цар Борис ІІІ” №26 – гр. Петрич. Масивна сграда на 3 етажа:

 • на изток – ул. „Цар Борис ІІІ”;

 • на запад – общински имот;

 • на север – частен имот;

 • на юг – Община Петрич.

 • Режим на охрана на обекта – 12 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 1,5;

 • Постове – 1 дневен ( 1 Д)


23. Обект: Административна с ЦОК и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Георги Бенковски” №4; гр. Разлог.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 дeнонощен ( 1 ДН )


24. Обект: Складова база Разлог – промишлена зона – посока с. Баня.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


25. Обект: Административна с ЦОК и производствена сграда със складово стопанство и гаражи на ул. „Христо Ботев” №3 - гр. Гоце Делчев.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


26. Обект: Складова база Г. Делчев м. „Заемджиков чифлик”.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен ( 1 ДН )


27. Обект: Административна сграда на бул. „Европа” №2; гр. София. Намира се бул. „Европа” и ул. „Адам Мицкевич”. Представлява масивна сграда на три етажа с граници:

 • на изток – ул. „Адам Мицкевич”;

 • на запад – мрежи високо напрежение;

 • на север – институт по имунология;

 • на юг – бул. „Европа”.

На първи етаж гаражи и помещение за охрана. На втори и трети етаж на сградата са разположени кабинети и канцеларии на административния състав.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 8;

 • Постове – 2 денонощни (2 ДН)


28. Обект: Административна сграда на ул. „Добринова скала” №1; гр. София. Представлява масивна сграда на три етажа с граници:

 • на изток – ул. „Добринова скала”;

 • на запад – околовръстно шосе;

 • на север – частен имот;

 • на юг – частен имот.

На първи етаж гаражи и ремонтни производствени помещения. На втори етаж ел. лаборатория. На трети етаж на сградата са разположени кабинети и канцеларии на административния състав.

 • Режим на охрана на обекта – 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители – 4;

 • Постове – 1 денонощен (1 ДН )


29. На територията на ОД на МВР–София Област, ОД на МВР–Перник, ОД на МВР–Кюстендил и ОД на МВР–Благоевград, ще се извършва охрана на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили, което включва: охрана на служители при изпълнение на техните служебни задължения и извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати в рискови райони, и охрана на кабелни трасета. Извършването на охранителната дейност ще включва охрана с физическа сила с 1 екип от двама охранители за 100 часа на месец и използване на специализиран автомобил за 1000 км на месец
ІІІ. Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Възложителя на територията на направление „Плевен“”
1. Обект: Административна сграда на ул. „Дойран" № 73, град Плевен, намира се в централната част на град Плевен. Представлява масивна сграда на три етажа с граници:

 • на изток - водна каскада;

 • на запад - ул. „Дойран";

 • на север - площад и сграда

 • на юг - кафе-аператив „Каскада".

На първия етаж на сградата са разположени: Електронна каса, помещения на „Топлофикация - Плевен", помещения на административния персонал и стая за охраната. На втори и трети етаж на сградата са разположени кабинети и канцеларии на административно-управленския състав.

 • Режим на охрана на обекта: 12 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 3;

 • Постове: 1 дневен ( 1 Д).


2. Обект: Административната сграда на ул. „Панега" №2, град Плевен, намира се в дясно от кръговото движение на входа на град Плевен от магистралата София - Плевен. Администрацията е разположена в две самостоятелни сгради, разположени в общ район, с граници:

  • на изток - жилищни сгради;

  • на запад - ул. „Цар Самуил" и кръгово движение;

  • на север - ул. „Дойран" и кръгово движение;

  • на юг - ул. „Княз Борис І".

Административна сграда № 1 представлява четириетажна постройка с официален вход към ул. „Дойран" и втори вход към двора. На първия и втория етаж на сградата са разположени касов салон с четири работни места и стая за охраната. На втори и трети етаж на сградата са разположени зали за ремонт на техника, складове за материали и помещения на администрацията. Всички прозорци и врати на първия етаж са обезопасени с метални решетки. Административна сграда № 2 е триетажна постройка, разположена във вътрешната част на района. В нея се помещава администрацията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, област Плевен. Прозорците на трите етажа са обезопасени с метални решетки. Под първия етаж са разположени гаражни клетки, някои от които се използват за складови помещения. Вратите на гаражните клетки са метални и се заключват с катинар.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


3. Обект: Складова база в Индустриален квартал, град Плевен, разположен на площ около 3 дка в района на Западна индустриална зона на град Плевен и граничи:

 • на изток - старият чугуно-леярен завод;

 • на запад - ж.п. линия Плевен-София;

 • на север - завод „Мизия" и цех "Свобода";

 • на юг - празно пространство.

Обектът представлява складова и автобаза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, област Плевен. В източната част са изградени метални халета за извършване на ремонтни дейности, монолитна сграда с гаражни клетки и складови помещения. В западната част са разположени фургон-работилница, метални отпадъци, стълбове за високо напрежение, неизползваема авто-тракторна техника и фургон за охраната.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


4. Обект: Складова база и работилници в района на подстанция „Плевен 1" се намира в района на Западна индустриална зона на град Плевен вляво от магистралата София-Плевен и граничи:

 • на изток - празно пространство и „Енергопренасяне";

 • на запад - производствени помещения на частна фирма;

 • на север - ж.п. линия София-Плевен:

 • на юг - жилищни сгради на служители и автомагистрала София-Плевен.

В обекта са изградени открити и закрити складове и ремонтни помещения, в които са съхраняват съоръжения и др. стоково-материални ценности.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 6;

 • Постове: 1 денонощен и 1 нощен (1 ДН и 1Н);


5. Обект: Административна сграда, складове и работилници в технически район „Левски", намира се в югозападната част на град Левски. Граничи:

 • на изток - улица и птицекланница;

 • на запад - улица и бетоновъзел;

 • на север - улица и жилищни сгради;

 • на юг - ж.п. подстанция и ж.п. линия Плевен-Левски.

В обекта са разположени административна масивна двуетажна сграда, помещение за охраната, гаражи, складове и автоработилница. На втория етаж се помещават канцеларии на технически район „Левски“.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


6. Обект: Административна сграда ТР „Червен бряг", намира се в южната част на Червен бряг в индустриалната зона и има следните граници:

 • на изток - с незастроена площ;

 • на запад - частна нива;

 • на север - улица и жилищен квартал;

 • на юг - пътят Червен Бряг-Луковит и „Тера" ЕООД /тухлена фабрика/.

В обекта са разположени административна сграда с жилищни помещения, трафопост, гаражни клетки, използвани и за ремонтни работилници, рампа за трансформатори и бетонна гаражна клетка. Административната сграда е масивна триетажна постройка, в която са разположени складови помещения, работилници и кабинетите на администрацията. В източната й част се намират апартаменти на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Вратите и прозорците на първия етаж са с решетки.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


7. Обект: „Складова база в технически район "Белене", разположен южно от град Белене на площ от 3 дка с граници:

 • на изток - частен лозов масив;

 • на запад - съоръжение на „Електроподстанция - Белене";

 • на север - заготвителна база на ЕСМ - Белене;

 • на юг - асфалтов път за АЕЦ „Белене".

В обекта са изградени: масивна сграда склад „Държавен резерв", гараж с 12 гаражни клетки, използвани и за работилници, гараж за кран, фургон за охраната.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


8. Обект: Сграда в ТР „Гулянци", намира се източно от село Гулянци на пътя Гулянци-Гиген. Граничи:

 • на изток - ниви;

 • на запад - ниви;

 • на север - асфалтов път Гулянци-Гиген;

 • на юг - ниви.

В обекта са разположени двуетажна административна сграда и едноетажна постройка със складове (324 м2) и работилници, гаражни клетки (40 м2) и открит склад 160 м2. Административната сграда представлява масивна, двуетажна постройка 144 м2. Вратите и прозорците на първия етаж са с решетки. На втория етаж се помещава касата. • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


9. Обект: Складова база на ЕРК, гаражи и работилница в района на подстанция „Мелта” гр. Ловеч, Северна индустриална база. Обектът се състои от два броя покрити складове 600 м2, автоработилница с гаражи 757 м2, двор 4500 м2.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).10. Обект: Административна сграда, складова база, гаражи и работилница в ТР „Ловеч”, ул. „Хан Кубрат” №4. Обектът се състои от административна сграда на 3 етажа с обща площ 581 м2, гаражи и работилници 327 м2, двор 4200 м2.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


11. Обект: Административна сграда, град Враца, ул. „Ст.Калъчев” № 8, намира се в централната градска част на град Враца. Монолитна конструкция на пет етажа със застроена площ  270м2, РЗП  1500 м2 собственост на клон Враца и граници:

• на север - ул. „Ст. Калъчев”;

• на запад - ул. „Л. Каравелов”;

• на изток - дв. пл. №1322 кв. 7 – частна триетажна къща;

• на юг - дв. пл. №1326 кв. 7 – държавна сграда.
На първия етаж са разположени касови помещения, помещения на технически подрайон Враца-1 и стая за охраната. Вратите и прозорците на първия етаж са с решетки. На ІІ, ІІІ и ІV етаж са канцеларии и кабинети на административно-управленския състав, на част от ІV и V етаж е предприятие „МрВН подрайон Враца”.


 • Режим на охрана на обекта: от 7:00 часа – до 19:00 часа всеки раб. ден;

 • Брой охранители; 1,5;

 • Постове: 1 дневен (1 Д).


12. Обект: Западна индустриална зона, гр. Враца,

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


13. Обект: Административна сграда град Бяла Слатина на ул. „Сладница” № 3, намира се в ЦГЧ на град Бяла Слатина. Масивна сграда на 3 етажа със ЗП  250 м2, РЗП  710 м2, склад-гараж на 1 етаж с площ 250 м2, склад-гараж на 1 етаж с площ 36 м2, сграда с площ 6 м2, открит склад около 600 м2. Граници на имота:

 • на север - ул. „Крайбрежна”;

 • на запад - частен имот, стара баня, собственост на „Искра-ГКП“ООД;

 • на изток - частен имот, къща на Димитър Цветков Тончев;

 • на юг - ул. „Сладница”.

На първия етаж са разположени касово помещение, помещения на изпълнителския персонал и стая на охраната. Вратите и прозорците на първия етаж са с решетки. На втория и третия етаж са помещения на административния и изпълнителски персонал, складови помещения. На третия етаж е разположена каса и две помещения на група ел. монтьори към предприятие „МрВН подрайон Враца”. • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


14. Обект: Административна сграда Мездра разположена в Западна индустриална зона на град Мездра. Монолитна конструкция на три етажа със ЗП 295 м2, приземен етаж-склад площ 295 м2, 1-ви етаж, бивши стол с приемна (настоящ склад) и стая за охрана – площ 331 м2, 2-ри етаж – бивша електромерна лаборатория с площ 331 м2, 3-ти етаж помещения на персонала на ТР „Мездра” с площ 331 м2. В двора е разположена бивша трансформаторна работилница с площ 410 м2, склад-гараж на 1 етаж с площ 408 м2, гаражи-работилница с площ 328 м2. Теренът е от 9,6 дка и граничи:

 • на север - терен и сгради на „Енергострой” АД София;

 • на запад - жилищни блокове;

 • на изток - подстанция „Мездра”;

 • на юг - ул. „Христо Ботев”.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


15. Обект: Складова база на ТР „Козлодуй” с площ около 10 дка, разположена на ул. „Ст. Караджа” № 55 в краен квартал на град Козлодуй в близост до подстанция „Козлодуй”. Има гаражи-работилница, използвани за склад със застроена площ от 416 м2. Граници на имота:

 • на север - ул. „Ст. Караджа”;

 • на запад - подстанция „Козлодуй”;

 • на изток - общински терени;

 • на юг - ул. „Ц. Церковски”.

 • Режим на охрана на обекта: 12 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 3;

 • Постове: 1 нощен (1 Н).


16. Обект: Административната сграда с адрес в град Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 45. Сградата е разположена върху терен на Предприятие “МрВН”, район „Монтана”. Състои се от два входа “А” и “Б”. Вход “А” се състои от първи етаж: две помещения “Каси” и три административни помещения, а трети етаж: единадесет административни помещения. Вход “Б” се състои от два етажа. Първи етаж електромерна лаборатория и втори етаж административни помещения 3 броя. Общата разгърната площ на двата входа е 880 м2.

 • Режим на охрана на обекта: от 7:00 часа – до 19:00 часа всеки раб. ден;

 • Брой охранители: 1,5;

 • Постове: 1 дневен (1 Д).


17. Обект: Двор 4350 м2. В него се помещава автопарк, трансформаторна работилница 150 м2 масивно строителство, три гаража и едно производствено помещение 120 м2 масивно строителство, автоработилница 30 м2, метална конструкция и метален навес за 10 леки автомобила. Адрес: град Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 45.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 4;

 • Постове: 1 денонощен (1 ДН).


18. Обект: Административна сграда, град Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 72. Обектът е с обща застроена площ от 778 м2.

 • Режим на охрана на обекта: от 7:00 часа – до 19:00 часа всеки раб. ден;

 • Брой охранители: 1,5;

 • Постове: 1 дневен (1 Д).


19. Обект: Складова база в Западна промишлена зона в гр. Видин. Обектът е разположен на площ от 13 дка.

 • Режим на охрана на обекта: 24 часа без прекъсване;

 • Брой охранители: 8;

 • Постове: 2 денонощни (2 ДН).


20. На територията на ОД на МВР – Видин, ОД на МВР – Монтана, ОД на МВР – Враца, ОД на МВ – Ловеч и ОД на МВР – Плевен, ще се извършва охрана на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили, което включва: охрана на служители при изпълнение на техните служебни задължения и извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати в рискови райони, и охрана на кабелни трасета. Извършването на охранителната дейност ще включва охрана с физическа сила с 1 екип от двама охранители за 100 часа на месец и използване на специализиран автомобил за 1000 км на месец.

Раздел-ІІ. Изисквания към организацията на охраната
Въоръжената охрана на обектите и имуществото да се извършва чрез жива сила, всеки ден, по утвърден план за организация на охрана на обектите, съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД. Охранителите трябва да осъществяват пропускателния режим и да обхождат самостоятелно територията на съответния обект по различни маршрути през променливи интервали и посоки във времето.
Охраната на съоръжения и мероприятия с физическа охрана и специализирани автомобили, ще се осъществява при необходимост, след изготвяне на план от страна на Изпълнителя и одобряването му от Възложителя. Дейностите които ще се извършват при осъществяването й са охрана на служители при изпълнение на техните служебни задължения и извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати и охрана на кабелни трасета.
При създаване на аварийна ситуация в обектите нощно време или през неработни дни, постът осъществява контрол на достъпа до обекта, като следи в обекта да се влиза само съгласно утвърдения пропускателен режим.
Охраната трябва да бъде въоръжена. Охранителите да носят фирмено облекло с отличителни знаци (надпис охрана и фирмено лого). Обектите са стационарни, което изисква:

 • обходите да се извършват по съгласувани маршрути, с променливи интервали и посоки във времето;

 • охраната да бъде екипирана с помощните средства, които са необходими за извършването й;

 • персоналът на охранителната фирма, за всеки обект поотделно, да познава отлично обекта, пътищата и всички подходи към него;

 • да има изготвени схеми за реакция и блокиране на посегателства, извършвани от нарушители във всеки участък на отделните обекти;

 • да има договореност и взаимодействие със съответните полицейски управления, кметствата и охраната на съседни обекти за съдействие при необходимост;

 • при започване на охраната на обектите всички охранители са длъжни да се явят за първоначален инструктаж по техника на безопасност;

 • в оперативен порядък охранителите са под ръководството и контрола на началника на отделния обект;

 • охранителите да изпълняват задълженията си с необходимата прецизност, съобразена с вътрешния ред и пропускателния режим на обекта;

 • графикът на смените на охранителите да бъде организиран съгласно разпоредбите на Наредба за работното време, почивките и отпуските.


Раздел-ІІІ. ОСНОВНИ Изисквания към охранителите на обектите И охрана на мероприятия

 • да са бивши служители на системата на МВР, МО или до имат опит в охранителната дейност не по-малко от 3 години;

 • да имат поне ниво на основна компютърна грамотност;

 • да са на възраст не повече от 63 години;

 • служителите изпълняващи дейността по охрана на съоръжения и мероприятия да са на възраст не повече от 50 години;

 • специализираните автомобили за охрана на съоръжения и мероприятия да бъдат оборудвани с GPS.


Раздел-ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 • Да отговарят на изискванията на ЗЧОД

 • Да осъществяват дейността си в съответствие с изискванията на ЗЧОД;

 • Да спазват всички разпоредби на трудовото и социално законодателство на Република България по отношение на ангажираните в изпълнението на договора свои служители;

 • Да бъдат въоръжени с късо-нарезно бойно оръжие, гладкоцевно или газово оръжие, помощни средства, прожектори и др.;

 • Да бъдат физически здрави, дееспособни и годни да изпълняват охранителна дейност;

 • Да разполагат с независима комуникация с полицията и независима връзка за комуникация с другите охранители и между отделните постове;

 • Да познават отлично обекта и подходите към него;

 • Да осъществяват пропускателен режим в обекта съобразно правилника за вътрешния ред, пропускателния режим на обекта и разпорежданията на упълномощени служители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

 • Да извършват обходите с необходимата прецизност и ефективност, по определения маршрут и с честота, съгласно плана за организация на охраната на отделните обекти и с променливи интервали и посоки във времето;

 • Да предотвратяват проникването в обектите на външни лица без разрешение /пропуск от съответното длъжностно лице;

 • В случай на природно бедствие, пожар, авария, безредици от всякакъв характер и др., охранителите да съдействат и организират, съвместно със съответните длъжностни лица, евакуационните действия от обектите и друго необходимо. Действията да бъдат съобразени с вътрешната инструкция и изискванията на нормативните документи, за което охранителите да имат съответното обучение, включително да бъдат инструктирани за оказване на долекарска помощ;

 • В случаите на задействане на инсталираните охранителни системи в обекта, действията на охранителите да бъдат в съответствие с вътрешната инструкция, предоставена от Възложителя.

 • При организиране на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5 от ЗЧОД са длъжни да спазват изискванията на чл. 24, ал. (1) от ЗЧОД.

V. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница