Чез разпределение българия” ад за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на «чез разпределение българия»страница7/9
Дата20.07.2018
Размер0.73 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9

поставя се в плик № 1
ОБРАЗЕЦ!


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за извършен оглед на обектите

Обособена позиция ......


Долуподписаният/-ната/ _____________________________________________, в качеството ми на представляващ ____________________________________, участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: _______________________________________________.
Д Е К Л А Р И Р А М:

На .....................2012 г., съм направил оглед на обектите от Обособена позиция ......, а именно: ................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................
и съм се запознал с характеристиките и особеностите му. В техническото предложение ще бъдат описани всички характеристики и особености и ще бъдат изготвени и приложени предложения за подобряване организацията на охраната на обекта.

Забележка: Декларацията се издава за всяка Обособена позиция за която участва, като се описват всички обекти от съответната обособена позиция.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА УЧАСТНИКА:

Подпис ______________________________ Подпис ____________________________


Име и Фамилия ________________________ Име и Фамилия ______________________
Печат

Дата _______._______.2012 година

Приложение 9. Техническо предложение за обособена позиция 1
поставя се в плик № 2
ОБРАЗЕЦ!

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция 1

Участник: ______________________________________________________________________________При изпълнение предмета на обществената поръчка ще използвам следните помощни технически средства:


 • Оръжие и други средства за принуда и защита, с които всеки един охранител ще разполага /производител, модел и други данни/:

............................................................................................................................................

 • Оръжие и други средства, които ще бъдат предоставени от изпълнителя за общо ползване от всеки пост:

............................................................................................................................................

 • Средства за наблюдение, с които всеки пост/ охранител ще разполага:

...........................................................................................................................................

 • Средства за комуникация, с които всеки един охранител ще разполага:

...........................................................................................................................................

 • Средства за комуникация между постовете:

............................................................................................................................................

 • Средства за комуникация с полицията:

............................................................................................................................................

 • Друго:

............................................................................................................................................

Неразделна част към настоящото предложение е Проект на План за охрана на обектите, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от зчод.

Дата _______. _______ .2012 година Подпис ________________________________
Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 10. Техническо предложение за обособена позиция 2


поставя се в плик № 2
ОБРАЗЕЦ!

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция 2

Участник: ______________________________________________________________________________При изпълнение предмета на обществената поръчка ще използвам следните помощни технически средства:


 • Оръжие и други средства за принуда и защита, с които всеки един охранител ще разполага /производител, модел и други данни/:

............................................................................................................................................

 • Оръжие и други средства, които ще бъдат предоставени от изпълнителя за общо ползване от всеки пост:

............................................................................................................................................

 • Средства за наблюдение, с които всеки пост/ охранител ще разполага:

...........................................................................................................................................

 • Средства за комуникация, с които всеки един охранител ще разполага:

...........................................................................................................................................

 • Средства за комуникация между постовете:

............................................................................................................................................

 • Средства за комуникация с полицията:

............................................................................................................................................

 • Друго:

............................................................................................................................................

Неразделна част към настоящото предложение е Проект на План за охрана на обектите, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от зчод.


Дата _______. _______ .2012 година Подпис __________________________


Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 11. Техническо предложение за обособена позиция 3


поставя се в плик № 2
ОБРАЗЕЦ!

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция 3

Участник: ______________________________________________________________________________При изпълнение предмета на обществената поръчка ще използвам следните помощни технически средства:


 • Оръжие и други средства за принуда и защита, с които всеки един охранител ще разполага /производител, модел и други данни/:

............................................................................................................................................

 • Оръжие и други средства, които ще бъдат предоставени от изпълнителя за общо ползване от всеки пост:

............................................................................................................................................

 • Средства за наблюдение, с които всеки пост/ охранител ще разполага:

...........................................................................................................................................

 • Средства за комуникация, с които всеки един охранител ще разполага:

...........................................................................................................................................

 • Средства за комуникация между постовете:

............................................................................................................................................

 • Средства за комуникация с полицията:

............................................................................................................................................

 • Друго:

............................................................................................................................................
Неразделна част към настоящото предложение е Проект на План за охрана на обектите, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от зчод.

Дата _______. _______ .2012 година Подпис __________________________


Име и Фамилия __________________________
Печат

Приложение 12. Предлагана цена за обособена позиция 1


поставя се в плик № 3
ОБРАЗЕЦ!

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за обособена позиция 1

ДО: ___________________________________________________________________________________


От: _______________________________________________, със седалище гр.____________________
и адрес за кореспонденция _______________________________________________________________
тел.:_____/_______________, факс:_____/_______________, e-mail:_____________________________,

 1. Предлаганата цена за цялостно изпълнение на поръчката за обособена позиция 1, за срок от 36 месеца е __________________ (словом ___________________________________) лева, без ДДС.

Цената се формира като сбор от общата цена за въоръжена охрана на обектите по т. 2.1. и общата цена за охранителната дейност на съоръжения и мероприятия по т. 2.2. 1. Цените са, както следва:


2.1 Цена за въоръжена охрана за всеки обект поотделно са:Обект

Брой охрани-тели

Стойност на издръжката на 1 охранител за 1 месец

в лева, без ДДСЦена за охрана на обекта за 1 месец (включително цената за издръжка на съответния брой охранители)

в лева, без ДДСЦена за охрана на обекта за период от 36 месеца в лева без ДДС (колона 5 х 36)

1

2

3

4

5

6

1.

Административна сграда на ул. "Цар Симеон" №330, град София

4


2.

Административна сграда на бул.”Г. М. Димитров” №14А, град София

5


3.

Административна сграда на ул. "Адам Мицкевич" № 2А, град София

4


4.

Административна сграда на ул."Гинци" №32, град София – ЕР "Север"

10


5.

Административна сграда на ул. "Христо Матов" №9, град София – ЕР "Юг"

8


6.

Подстанция “Средец” на ул. “Охридско езеро“ № 1, град София

4


7.

Подстанция "Витоша" е разположен на бул. “Витоша“ № 89, град София

4


8.

Административна сграда на 7 етажа, ул. „Козлозуй” №14, град София

4


9.

Център за обслужване на клиенти на адрес: ул. “Гинци“ № 32, град София

1.5


10.

Център за обслужване на клиенти на адрес: ул. "Христо Матов" №9, град София

1.5


11.

Център за обслужване на клиенти на адрес: бул. ”Г. М. Димитров” №14А, град София

1.5


12.

Център за обслужване на клиенти на адрес: ул. "Адам Мицкевич" № 2А, град София

1.5


13.

Център за обслужване на клиенти на адрес: бул. „Сливница” № 213, град София

1.5


Обща цена в лева от колона 6 за обособена позиция 1

-

-

-

2.2. Цена за охранителна дейност на съоръжения и мероприятия:Наименование

Мерна единица

Количество

Единична цена, лв. без ДДС

Обща цена за 36 месеца,

лв. без ДДС

(колона 4х5х36 месеца)


1

2

3

4

5

6

1.

Охранителна дейност с физическа сила

Човекочас

28802.

Използване на специализиаран автомобил

Километър

800Обща цена в лева от колона 6 за т.2.2 на обособена позиция 1

-

-

-
Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница