Чез разпределение българия” адстраница1/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД


ЗА УЧАСТИЕ В “ОТКРИТА” ПО ВИД ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““РЕФ. № РРD 17-113

гр. София, 2017 год.


Съдържание


 1. Описание на обекта и предмета на поръчката
 1. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
 1. Указания за провеждане на процедурата и за изготвяне на документите за участие
 1. Образци на документи от офертата
 1. Техническо предложение
 1. Ценово предложение
 1. Проект на договор
 1. Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договораI. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица““, реф. № PPD 17-113.

1. Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка покупка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции, поради следните причини и мотиви:

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, доколкото обществената поръчка има за предмет доставката на конкретно определена по вид и характеристики стока (БКТП), в количество от 1 брой, който е предназначен за монтаж на конкретен обект на клиент на възложителя, а именно: Борис Тодоров Бояджиев – жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица, с цел присъединяването му към електрическите разпределителни мрежи на възложителя в изпълнение на ДПЕРМ № 61751-51/ 01.11.2007 г. и Споразумение към него от 02.03.2011 г., за което са издадени и влезли в сила и съответните строителни книжа по ЗУТ, в това число: Разрешение за строеж за КТП 1х800 кVA/20kV № 90/ 04.05.2012 г., издадено от Столична община – район Панчарево и протокол за откриване на строителна площадка от 01.10.2014 г., Приложение №2а от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Т.е., разделянето на обществената поръчка на обособени позиции както от гледна точка на предмета, така и на териториален принцип е не просто нецелесъобразно, а невъзможно, предвид особеностите на предмета на обществената поръчка.


2. Критерият за възлагане на поръчката при определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”.
3. Условия на доставка:

Стоката по предмета на поръчката ще бъде доставена и по отношение на нея ще бъдат извършени първоначални действия по нейната експлоатация (монтаж) направо до обекта на възложителя, за целите на който се открива и провежда настоящата обществена поръчка, намиращ се в село Бистрица, Столична община, кв. 5, УПИ № ХХII – 3018.


4. Начин и срокове за изпълнение на договора:

4.1. Начин за изпълнение:

Доставката и монтажа по предмета на договора ще се извърши въз основа на поръчка, отправена от Възложителя до Изпълнителя чрез факс или e-mail.

Доставената и монтирана стока ще се приема в мястото на доставка, определено от Възложителя в поръчката му за доставка, посочено в т. 3 по-горе, като приемането ще се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора или техни надлежно упълномощени представители.
4.2. Срок за изпълнение:

Договорът за обществена поръчка да бъде сключен за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максималната стойност на договора, определена в съответствие с офертата на избрания изпълнител, в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства ще настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.


5. Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в раздел ІІ от документацията за участие и представляват приложение към договора за обществена поръчка (проект към настоящата документация за участие).

6. Участниците в процедурата следва да отговарят на минималните изисквания, посочени в обявлението, както и в настоящата документация.
II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на материала: Комплектни трансформаторни постове, бетонови, за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужвани отвън, тесен – ТS9
Съкратено наименование на материала: БКТП(К)-20/800, Д – отпред и отстрани,
Област: H – Трансформаторни постове Категория: 02-9 – БКТП, съоръжени
Мерна единица: Брой
Характеристика на материала:

Типово изпитани комплектни трансформаторни постове в бетонова обвивка (БКТП),

частично вкопавани в земята, с необходимото технологично съоръжаване, обслужвано отвън с достъп отстрани, за свързване към подземни кабелни електропроводни линии.

Строителната част и разположението на основните технологични съоръжения на БКТП са показани схематично на фигура 1. При ограничения на площта, отредена от отстъпеното право на строеж (от клиента), разположението на помещенията за разпределителните уредби СрН и НН може да бъде разменено огледално.

Бетоновата обвивка представлява комбинация от стоманобетонова основа (клетка) и стоманобетонова покривна панела (покрив).

В БКТП се монтира един херметично затворен маслен трансформатор без разширителен съд с мощност от 100 kVA до 800 kVA, който е произведен и изпитан съгласно БДС EN (IEC) 60076 или еквивалентно/и (всички части).

Разпределителната уредба СрН (РУ СрН) представлява компактно (моноблочно) комплектно разпределително устройство (КРУ) с изолационна среда от серен хексафлуорид (SF6), съоръжено с единична шинна система и един, два или три триполюсни товарови прекъсвачи за входящите/изходящите кабелни линии и един триполюсен товаров прекъсвач, комбиниран с предпазители, за трансформаторното присъединение съгласно Техническа спецификация (ТС) 20 24 2zzz на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Вътрешните геометрични размери на отделението за разпределителната уредба СрН позволяват монтирането на КРУ с три триполюсни товарови прекъсвачи за входящите/изходящите кабелни линии и един триполюсен товаров прекъсвач, комбиниран с предпазители, за трансформаторното присъединение.

Разпределителната уредба НН (РУ НН) представлява комплектно комутационно устройство (ККУ), съоръжено с шинна система, триполюсен автоматичен прекъсвач НН на входа, 3 бр. токови измервателни трансформатори и 8 бр. вертикални предпазител-разединители за включване, изключване, разединяване и защита от свръхтокове на изходящите кабелни линии. В разпределителната уредба НН е осигурен необзаведен обем за допълнително монтиране на 4 бр. вертикални предпазител-разединители. Поле „Устройства/апарати за измерване и защита” на разпределителното табло (РТ) е подготвено за монтиране в бъдеще на трифазен триелементен четирипроводников електромер и цифров монитор за параметрите на доставяната електрическа енергия.

Отвеждането на отделяната топлина от технологичното съоръжаване на БКТП се осъществява посредством естествена циркулация на въздуха.


Използване:

БКТП са предназначени за монтиране на открито на обществено достъпни места за получаване на електрическа енергия от разпределителната мрежа СрН – 10 kV или 20 kV, и трансформирането и разпределението й към присъединените към електроразпределителната мрежа НН потребители.Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи:

БКТП трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти или еквиваленти и нормативно-технически документи, включително на посочените по-долу и на техните валидни изменения и поправки: • БДС EN 62271-202:2014 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: Комплектни подстанции за високо/ниско напрежение, изработени в заводски условия (IEC 62271-202:2014);

 • БДС EN 206:2013+A1:2016 „Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие”;

 • БДС EN 62271-200:2012 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV включително (IEC 62271-200:2011)“;

 • БДС EN 62271-103:2011 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 103: Прекъсвачи за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-103:2011)”;

 • БДС EN 62271-1:2008 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания“;

 • БДС EN 62271-105:2012 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 105: Комутационни апарати за променливо напрежение, комбинирани с предпазител за обявено напрежение над 1 кV до 52 кV включително (IEC 62271-105:2012)“;

 • БДС EN 62271-102:2007 „Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001+поправка 1, април 2002+поправка 2, май:2003)”;

 • БДС EN 61439-1:2011 „Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)”;

 • БДС EN 60947-2:2006/А2:2013 ”Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006/А2:2013)”;

 • БДС EN 60947-3:2009 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители (IEC 60947-3:2008)“;

 • БДС EN 60529+A1:2004 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)“;

 • БДС 5063:1973 „Шини медни за електротехнически цели”;

 • БДС 1212:1970 „Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания”;

 • БДС EN 61869-2:2012 „Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори (IEC 61869-2:2012)”;

 • БДС HD 620 S2:2010 „Разпределителни кабели с екструдирана изолация за обявено напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV“;

 • БДС HD 603 S1:2003 „Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни мрежи“;

 • БДС EN 60228:2006 „Проводници за изолирани кабели (IEC 60228:2004)“;

 • БДС HD 629.1 S2:2006 „Изисквания за изпитване на аксесоари за използване със силови кабели с обявено напрежение от 3,6/6(7,2) kV до 20,8/36(42) kV. Част 1: Кабели с екструдирана изолация“;

 • БДС HD 629.1 S2:2006/A1:2008 „Изисквания за изпитване на аксесоари за използване със силови кабели с обявено напрежение от 3,6/6(7,2) kV до 20,8/36(42) kV. Част 1: Кабели с екструдирана изолация“;

 • БДС EN 50525-2-31:2011 „Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-31: Кабели за общо приложение. Едножилни кабели без обвивка с термопластична РVС изолация“;

 • БДС EN ISO 1461:2009 „Покрития чрез горещо поцинковане на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009)“;

 • ISO 3864-1:2011 “Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings”;

 • ISO 3864-2:2004 “Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for product safety labels”;

 • ISO 3864-3:2012 “Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs”;

 • Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наредба № 3 УЕУЕЛ);

 • Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредба № Із СТПНОБП); и

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
Изисквания към документацията и изпитванията:по ред

Документ

Приложение №

или текст

1.

Точно обозначение на типа на БКТП и на технологичното съоръжаване, производителите и страните на произход и последни издания на каталозите на производителите
2.

Техническо описание на БКТП, конструктивни механични характеристики, гарантирани параметри и характеристики, чертежи с размери, тегло (без трансформатор) и др. информация съгласно т. 9.2 от БДС EN 62271-202 или еквивалентно/и
3.

Инструкции за монтаж на обвивката и експлоатация на технологичното съоръжаване
4.

Протоколи от типови изпитвания на БКТП и на технологичното съоръжаване на английски или български език, проведени от независими изпитвателни лаборатории, с приложени резултати от изпитванията – заверени копия
5.

Сертификати/акредитации на независимите изпитвателни лаборатории, провели типовите изпитвания по т. 4 – заверени копия
6.

ЕО декларация за съответствие на стоманобетоновата конструкция
7.

Приложими декларации за оценка на вложените строителни продукти
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски език.

2. Технически данни

2.1 Характеристики на работната средапо ред

Характеристика

Стойност

2.1.1

Максимална температура на въздуха на околната среда

+ 40°С

2.1.2

Минимална температура на въздуха на околната среда

Минус 25°С

2.1.3

Средна стойност на температурата на въздуха на околната среда, измерена за период от 24 h

+ 35°С

2.1.4

Средна стойност на относителната влажност за период от 24 h

До 95 %

2.1.5

Надморска височина

До 1000 m

2.1.6

Степен на замърсяване

3

2.1.7

Класове на въздействие на околната среда за корозия на стоманобетонови конструкции, предизвикана от карбонизация, съгласно БДС EN 206 или еквивалентно/и

ХС2; ХС3; ХС4

2.1.8

Скорост на вятъра

34 m/s

2.2 Параметри на електрическата разпределителна мрежапо ред

Параметър

Стойност

2.2.1

Номинално напрежение

20 kV

10 kV

400 / 230 V

2.2.2

Максимално работно напрежение

24 kV

12 kV

440 / 253 V

2.2.3

Номинална честота

50 Hz

2.2.4

Заземяване на звездния център

 • през активно съпротивление;

 • през дъгогасителна бобина;

 • изолиран.

директно заземен


3. Общи технически параметри на БКТПпо ред

Параметър

Изискване

Гарантирано предложение

3.1

Клас на защита при вътрешна електрическа дъга (съгласно БДС EN 62271-202 или еквивалентно/и)

IAC – АВ – 16 kA – 1 s

(Съответствието на класа на защита се доказва с изпитвателен протокол.)


3.2

Степен на защита от проникване на твърди тела и вода във вътрешността и допир до части под напрежение

(съгласно БДС EN 60529+A1 или еквивалентно/и)Механичната конструкция на обвивката трябва да осигурява защита срещу проникване на твърди тела и вода във вътрешността и допир до части под напрежение най-малко IP23D.

(Съответствието на степента на защита се доказва с изпитвателен протокол.)


3.3

Обявен клас на обвивката (съгласно т. 4.10.2 на БДС EN 62271-202 или еквивалентно/и)

20K

(Съответствието на класа на обвивката се доказва с изпитвателен протокол.)


3.4

Степен на огнеустойчивост (съгласно Наредба № Із СТПНОБП)

min II степен
3.5

Геометрични размери, площ и обем на БКТП

-

-

3.5.1

Дължина

max 5,1 m
3.5.2

Широчина

max 1,7 m
3.5.3

Височина

max 3,0 m
3.5.4

Застроена площ

max 8,67 m2
3.5.5

Застроен обем

max 26,01 m3
3.6

Вътрешни геометрични размери на отделението за РУ СрН (КРУ)

-

-

3.6.1

Широчина

Да се посочи
3.6.2

Височина

Да се посочи
3.6.3

Дълбочина

Да се посочи
3.6.4

Комплектна разпределителна уредба в самостоятелни метални шкафове 12/24 kV за последваща подмяна при аварийни ситуации

Помещението трябва да позволява монтаж на комплектна разпределителна уредба с SF6 товарови прекъсвачи – три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение (КККТ) с максимални габаритни размери:

дълбочина х широчина х височина (1100x2000x1800) mm


3.7

Вътрешни геометрични размери на отделението за РУ НН (ККУ)

-

-

3.7.1

Широчина

Да се посочи
3.7.2

Височина

Да се посочи
3.7.3

Дълбочина

Да се посочи
3.8

Вътрешни геометрични размери на помещението за трансформатора

Помещението трябва да позволява монтаж на трансформатор 800kVА с размери :

дължина х широчина х височина (1800x1060x1800) mm


3.9

Ниво на шум:

-

-

3.9.1

Ефект на намаляване на нивото на шум на трансформатора от обвивката на БКТП

Разлика между нивата на шума на трансформатора и на БКТП, в който е монтиран същия трансформатор - да се посочи. (Шумовата разлика се доказва с изпитвателен протокол)
3.9.2

Разстояние, на което нивото на шум достига 35 dB(A)

а) По посока на фасадите с вентилационни решетки - (да се посочи)
б) По посока на фасадите без вентилационни решетки – (да се посочи)
3.10

Издържани натоварвания от покривната конструкция

Покривната конструкция трябва да издържа натоварвания, предизвикани от снеговалежи или от други видове товари, най-малко 2500 N/m2.
3.11

Дълбочина на вкопаване на основата

min 800 mm
3.12

Експлоатационна дълготрайност на строителната част

min 50 години
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница