Чез разпределение българия” адстраница10/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

5. Класиране

5.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката.
5.2. В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
5.3. Комисията съставя доклад за резултатите от работата си, който отговаря на изискванията на чл. 60 от ППЗОП, като същият се подписва от всички членове и се предава на Възложителя за утвърждаване и вземане на решение по компетентност и в съответствие със закона, заедно с цялата документация, изготвена в хода на работата на комисията.

5.4. Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, Възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.


6. Договор и документи, които трябва да се представят преди подписване на договора

Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, определен за Изпълнител.

Договор се сключва по реда на ЗОП и при субсидиарно прилагане на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на Република България.

Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При подписване на договора за обществена поръчка в случай че не е приложим чл. 58, ал. 6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:А) На основание чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основания за отстраняване - оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54 и чл 55 от ЗОП, а именно:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато в удостоверението по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл. 58, ал. 1 от ЗОП издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите по чл. 58, ал. 3 от ЗОП, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Забележка: Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от т. 2 до т. 4 да бъдат издадени не по-рано от датата на решението за класиране на участниците, а документите по т. 1 – до шест месеца преди датата на поканата за сключване на договора за обществена поръчка.

5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.


Б) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (по образец към настоящата документация) – в оригинал.

В) Декларация за обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) (по образец към настоящата документация) – в оригинал.

Г) Гаранция за изпълнение на договора – в оригинал.

При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договорa.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № PPD 17–113 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), за напрежение до 20 kV, с един трансформатор до 800 kVA, обслужван отвън, тесен – TS9, с огледално разположение на помещенията за разпределителна уредба (РУ) СрН и НН за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица“;ИЛИ

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 15 /петнадесет/ месеца от датата на издаването й. Датата на издаването на банковата гаранция не може да предхожда датата на поканата за сключване на договора за обществена поръчка, отправена от Възложителя до участникът, избран за Изпълнител;ИЛИ

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя и която следва да отговаря на следните условия: • Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);

 • Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;

 • Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5% от общата стойност на договора;

 • По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;

 • Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;

 • В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка и номера й, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;

 • Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;

 • Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие – най-рано датата на поканата за сключване на договора за обществена поръчка, отправена от Възложителя до участника, избран за Изпълнител и не по-късно от датата на сключване на договора за обществена поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена доставка по договора, заявена преди изтичане на срока / прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока / прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане валидността на полицата;

 • При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условияи/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;

 • За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала”. Застрахователната премия следва да бъде платима еднократно при сключване на застраховката.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка – проект към настоящата документация за участие.
7. Достъп до документацията за участие

Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз, и до нея имат неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства всички заинтересовани лица.

III.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, рефернтния й номер.
2. Опаковката включва следните документи:

а) Опис на представените документи;

б) Информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

в) Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.


2.1. Опис на представените документи (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.


2.2. Информацията относно личното състояние на участниците и критериите за подбор следва да включва:
2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (оригинал).

ЕЕДОП се представя от участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Участникът (икономическият оператор), респективно подизпълнителите и третите лица следва да попълнят в ЕЕДОП всички относими към тях и към процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка полета.

Изготвя се по приложения в документацията образец. Образец на ЕЕДОП в електронен вид е наличен на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/.
Конкретната информация за доказване на съответствието с критериите за подбор се попълва на съответното място в Част IV – „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.
Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и документите, с които се доказва съответствието с тях:
2.2.1.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Възложителят няма изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор.

1. Участникът следва да е регистриран в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за трета група, строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) – за строежи минимум втора категория.
В случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.
Информацията по този критерий за подбор се попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, както следва:


 • В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му, а в случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да представи копие на документ, доказващ вписването му в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен;

 • В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му.


2.2.1.2. Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор.
2.2.1.3. Технически и професионални способности:

Възложителят има изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор, в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1 б. ) от ЗОП, както следва:


1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на оферти, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, съгласно минималното изискване и дефиницията за сходство на предмета и обема на изпълнение, определени по-долу.
Минимално изискване на Възложителя:

През последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, всеки участник трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, която има за предмет производство (с или без доставка) или доставка (търговия) с енергетично оборудване, материали, консумативи с минимално количество за посочения период от поне 1 бр.


Дефиниция за сходен предмет:

За сходни с предмета на поръчката ще се приемат следните дейности: производство с или без доставка или само доставка (търговия) на енергетично оборудване/ материали, стоки и консумативи за енергетиката, в частност за влагане в електрически разпределителни или преносни мрежи и/или съоръженията към тях и/или за влагане в дейности в енергетиката, свързани с експлоатацията, поддръжката и изграждането на разпределителни или преносни електрически мрежи.


Доказване на съответствието с този критерии за подбор:

Информацията за доказване на съответствието с този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел В, точка 1б от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Посочване на дейностите, идентични и/или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с отбелязване на датите и получателите, които дейности са изпълнени от участника през последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представят: списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Без претенции за изчерпателност и без участниците да бъдат ограничавани в преценката си за предоставяне на такива документи, възможни доказателства в този смисъл биха могли да бъдат: удостоверения/декларации за изпълнени дейности от получателя на съответната дейност; референции (също от получателя на съответната дейност); протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение без възражения от страна на получателя на съответната дейност; информация за изпълнени договори от РОП и др., като е необходимо съответния документ еднозначно и безспорно да установява вида на дейността (нейният предмет и обем), нейният изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване на изпълнението и по възможност координати за контакт с получателя на дейността. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе.
Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят единствено при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
2.2.2. Доказателство за поетите от подизпълнител и/или трето лице задължения, когато е приложимо (оригинал).

В случай че участникът ще ползва подизпълнители, независимо от правната връзка между тях, и при условие, че от него е поискано на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП да докаже информацията, посочена в ЕЕДОП за подизпълнителя/ите, той трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на подизпълнителите за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства) за поетите от подизпълнителите задължения и дела от поръчката, който ще им бъде възложен. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от подизпълнителите задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответният подизпълнител съобразно образеца от настоящата документация; рамково споразумение/договор/проект на договор между участника и съответния подизпълнител и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че подизпълнителят е изразил валидно своята правна воля да изпълнява определени задължения за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на поетите задължения и ресурсът, който ще се използва за изпълнението им и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и подизпълнител. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.


В случай че участникът се позовава на капацитета (ресурса) на трети лица и при условие, че от него е поискано на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП да докаже информацията, посочена в ЕЕДОП за третото/ите лице/а, той трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третото лице за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (доказателства), че ще разполага с чуждия ресурс за срока на изпълнение на поръчката. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже поетите от третите лица задължения за срока на изпълнение на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: декларация, която се изготвя и подписва от съответното трето лице съгласно образеца от настоящата документация; рамковото споразумение между участника и съответното трето лице и др., като от съдържанието на съответния документ следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че третото лице е изразило валидно своята правна воля да предостави своя ресурс за срока на изпълнение на поръчката, да се съдържа описание на предоставения ресурс и срокът, за който е осигурено ползването му, както и да се съдържа индивидуализация на страните – участник и трето лице. Преценката за вида на документа, който следва да се предостави, е на участника.
2.2.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено от участника копие).

Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- представляващият обединението.


2.2.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (заверени от участника копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
2.3. Оферта, която включва:
2.3.1. Техническо предложение, съдържащо:
2.3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие).
2.3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.


2.3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.


2.3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.


2.3.2. Ценово предложение (оригинал).

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и наименованието на участника, съдържащ: Попълнено и подписано ценово предложение и приложението към него.

Изготвя се по приложения в документацията образец.


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница