Чл. (1) Областният управител провежда държавната политика за устройство на територията в съответната областстраница1/16
Дата03.11.2017
Размер2.79 Mb.
#33810
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.

(2) Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

Чл. 2. Министерският съвет определя основните насоки и принципи на политиката по устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите по устройство на територията. Министерски съвет с решение определя обектите от национално, регионално и областно значение.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп., бр. 33 от 2008 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” назначава специализирани експертни съвети по устройство на териториите, които разглеждат инвестиционните проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” организират работата на тези съвети.

Чл. 4. (1) Областният управител провежда държавната политика за устройство на територията в съответната област.

(2) В зависимост от устройствените цели и задачи от областно, ирегионално или междуобщинско значение областният управител може да назначава областен експертен съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност за изпълнение на функциите, предоставени му с този закон. Съставът на областния експертен съвет по устройство на територията се определя според характера на разглеждания проект.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Областният управител организира поддържането на архив на издадените от него актове съгласно правомощията му по този закон.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) В общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно деление се назначават главни архитекти по трудово или по служебно правоотношение въз основа на конкурс. За главни архитекти се назначават лица с придобита пълна проектантска правоспособност или които имат необходимия стаж за придобиването й.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., бр. 61 от 2007 г.) Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената по ал. 6 и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Главният архитект на общината координира и контролира дейността на главните архитекти на райони.

(4) Кметът на общината (района) назначава общински (районен) експертен съвет по устройство на територията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм., бр. 61 от 2007 г.) В структурата на общинската администрация и на администрацията на района се създават звена за изпълнение на функциите и задачите по този закон.

(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп., бр. 33 от 2008 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и областните управители изпращат за съхранение в архива на общината копия от влезлите в сила актове, издадени от тях в обхвата на правомощията им по този закон, за обекти на територията на съответната община. Министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставят информация на общините за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 6. (1) Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, областните и общинските (районните) експертни съвети по устройство на територията извършват консултативна и експертна дейност.

(2) В състава на експертните съвети по ал. 1 могат да се включват и специалисти извън администрацията, към която са създадени.

(3) За работата на експертните съвети по ал. 1 могат да се предвиждат средства по съответните бюджети.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.).

(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Специализираните експертни съвети по устройство на териториите, свързани с отбраната и сигурността на страната:

1. извършват експертиза на инвестиционните проекти;

2. приемат инвестиционни проекти;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) изпълняват други дейности, възложени от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Условията и редът за работа на експертните съвети се уреждат със заповед на органа, който ги назначава.

Глава втора

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ

Чл. 7. Според основното им предназначение, определено с устройствените схеми и планове, териториите в страната са: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), земеделски територии, горски територии, територии на транспорта, територии, заети от води и водни площи защитени територии и нарушени територии за възстановяване.

Чл. 8. Конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план и може да бъде:

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2004 г.) в урбанизирани територии или в отделни поземлени имоти извън тях – за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други;

2. в земеделски територии – за обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и други);

3. в горски територии - за гори (дървопроизводителни гори, защитни гори, рекреационни гори и други) и горски земи (поляни, земи, заети от храсти, скали и други);

4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в защитени територии - за природозащита (природни резервати, национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, плажове, дюни, водоизточници със санитарно-охранителните им зони, водни площи, влажни зони, защитени крайбрежни ивици) и за опазване на обектите на културно-историческото наследство (археологически резервати, отделни квартали или поземлени имоти в населени места с културно-историческо, етнографско или архитектурно значение);

5. в нарушени територии - за възстановяване и рекултивация на кариери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и други.

6. в територии на техническата инфраструктура – за пътища (републикански и местни), железопътна инфраструктура, пристанища, летища и летищни площадки, въжени линии за превоз на хора или товари, енергоснабдителни мрежи и съоръжения, мрежи и съоръжения за газоснабдяване, канализационни и водоснабдителни системи, с прилежащите им площи и сервитути, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и на минерални води, с техните санитарно-охранителни зони;

7. в територии, заети от води и водни площи – за реки, езера, язовири, за вътрешните морски води и териториалното море.

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм., бр. 65 от 2004 г., бр. 61 от 2007 г.) (1) В територии без устройствени планове предназначението на поземлените имоти до влизането в сила на плановете се определя от фактическото им използване, освен ако използването противоречи на закон.

(2) Промяната на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план при условията и по реда на този закон.

(3) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти – обекти на културно-историческото наследство, се извършва след съгласуване с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности при условията и по реда на чл. 125, ал. 5.

Глава трета

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ

Раздел I

Общи изисквания към устройството на териториите

Чл. 10. (1) Изискванията към устройството на териториите се определят с устройствени схеми и планове в съответствие с действащата нормативна уредба.

(2) Територии с особена териториалноустройствена защита, включително територии със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони, могат да придобиват специален режим на устройство и контрол. Обхватът и режимът на устройството им се определят с устройствени схеми и планове.

(3) В територии и части от тях, определени по реда на този закон, с устройствени схеми и планове може да се установява режим на превантивна устройствена защита, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества.

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За осигуряване на целесъобразно устройство поземлените имоти могат да се групират в територии и устройствени зони, които се определят с общите и подробните устройствени планове и в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1.

Чл. 12. (1) Застрояване по смисъла на този закон е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти.

(2) Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план придружен задължително с план-схеми по чл. 108, ал. 2 и 3 и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Без промяна на предназначението в поземлените имоти по чл. 8, т. 2, 3 и 4 се допуска застрояване на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите, при спазване на действащата нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината.

Чл. 13. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., бр. 61 от 2007 г.) Специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите по ал. 1, може да се създават към общите и подробните устройствени планове за територии или части от тях:

1. с особена териториалноустройствена защита и с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 3;

2. предназначени за ниско жилищно застрояване в населени места със сложни теренни и геоложки условия и/или за ниско застрояване със социални жилища;

3. за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(3) Специфичните правила и нормативи по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по предложение на органа, компетентен да одобри подробния устройствен план и се одобряват заедно с него за това орган(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) Специфичните правила и нормативи по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по предложение на общинския съвет (общинските съвети) преди одобряването на устройствените планове. Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобрява или отказва да одобри решението на Националния експертен съвет със заповед, която се обнародва в "Държавен вестник". Заповедта не подлежи на обжалване и е задължителна за общинските органи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп., бр. 33 от 2008 г.) Специфичните правила и нормативи, свързани с отбраната и сигурността на страната, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) С оглед поддържане на природното равновесие и допустимото натоварване на териториите застрояването върху тях се осъществява в съответствие с нормативи за необходимата земя съгласно наредбата по ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) За територии за културно-историческа защита създаването на специфични правила и нормативи по ал. 2 е задължително. Те се приемат от Националния експертен съвет по ал. 3, в състава на който задължително се включват представители на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности.

Раздел II

Урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти

Чл. 14. (1) С подробните устройствени планове се урегулират улици, както и квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без застрояване.

(2) Улиците и кварталите се урегулират с улични регулационни линии.

(3) Поземлените имоти се урегулират със:

1. улични регулационни линии, които определят границата с прилежащата улица (лице на имота);

2. вътрешни регулационни линии, които определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота), при условията на чл. 16 или 17.

(4) Урегулираните поземлени имоти имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк.

(5) Регулационните линии по ал. 3 стават граници на поземлените имоти, когато подробният устройствен план се приложи по отношение на регулацията.ланът за регулация се приложи.(5) В урегулираните с подробен устройствен план поземлени имоти регулационните линии по ал. 3 стават граници на имотите.

(6) Урегулираните поземлени имоти запазват идентификатора на поземления имот по кадастралната карта или получават нов при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(7) Планът за регулация е приложен с нанасянето му в кадастралната карта.

Чл. 15. (1) С подробен устройствен план по чл. 16 или по чл. 17 се урегулират само поземлени имоти, които не са били урегулирани с предишен подробен устройствен план. Урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране освен в предвидените в този закон случаи.

(2) С последващ подробен устройствен план могат да се урегулират само улици и квартали, без да се променят границите вътрешните граници между поземлените имоти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Вътрешните Границите граници на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти – държавна собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от областния управител в писмена форма.

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Заповедта за одобряване на плана за регулация, с който се променят границите между урегулирани поземлени имоти по реда на ал. 3, влиза в сила с издаването й и се съобщава на заявителитеот датата на сключване на окончателен договор за прехвърляне на право на собственост.

(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строителство в урегулирани поземлени имоти, чиито граници се променят с плана за регулация по реда на ал. 3, се разрешава след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5прилагане на плана за регулация.

(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строителство в урегулирани поземлени имоти, чиито граници се променят с плана за регулация по реда на ал. 3, не се разрешава, когато в резултат на изменението на плана за регулация планът за застрояване за съответните урегулирани поземлени имоти е в противоречие с действащите устройствени правила и нормативи.

(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Изменение на план за регулация по реда на ал. 3 се отказва със заповед на кмета на общината, когато с проекта за изменение се предвижда създаване на недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради или на разрешени строежи.

(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Изменение на план за регулация по реда на ал. 3 се отказва със заповед на кмета на общината, когато с проекта за изменение се предвижда създаване на урегулирани поземлени имоти с лице и повърхност, които са под минимално установените по закон за определените с плана за застрояване на тези имоти характер и начин на застрояване.

(11) Окончателният договор за прехвърляне на право на собственост по ал. 3, 4 или 5 се сключва въз основа на скица от одобреното изменение на плана за регулация, издадена от общината.

(12) Копие от влязлото в сила изменение на плана за регулация и от представения окончателен договор за прехвърляне на право на собственост по ал. 3, 4 или 5 се изпращат служебно от общината на службата по геодезия, картография и кадастър. Въз основа на влязлото в сила изменение на плана за регулация и на окончателния договор за прехвърляне на право на собственост службата по геодезия, картография и кадастър нанася служебно изменението на плана за регулация в кадастралната карта.(Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Копия от влезлите в сила изменения на подробните устройствени планове по ал. 3 се изпращат служебно от общината на Агенцията по геодезия, картография и кадастър след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5.

(13) Изменението на плана за регулация по ал. 3 е приложено с нанасянето му в кадастралната карта.

(14) Правни сделки с урегулираните поземлени имоти, предмет на одобреното изменение на плана за регулация по ал. 3, могат да се извършват след прилагане на изменението на плана за регулация.

(15) Индивидуалните административни актове за изменение на план за регулация, които са издадени без да е бил сключен предварителен договор за прехвърляне право на собственост по ал. 3, 4 или 5, когато е бил необходим такъв, са нищожни.

Чл. 16. (1) Неурегулирани територии, както и територии с неприложена първа регулация по предходен план за регулация се устройват с план за регулация и с план за застрояване.

(2) Планът за регулация и планът за застрояване по ал. 1 се изработват въз основа на кадастрална карта и на задание по чл. 125.

(3) С плана за регулация по ал. 1 се определят необходимите площи за изграждане на обектите на обществената инфраструктура по чл. 205 – публична собственост, както и лицето, площта и конкретното предназначение на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

(4) Необходимите площи по ал. 3 не могат да надвишават 25 на сто от общата площ на територията – предмет на плана.

(5) При определяне размера на необходимите площи по ал. 3 в тях не се включва площта на съществуващите терени – публична собственост на държавата или на общината, в обхвата на плана за регулация по ал. 1.

(6) С процента необходими площи по ал. 3 еднакво се намалява площта на всички засегнати поземлени имоти от плана за регулация, с изключение на терените по ал. 5.

(7) С влизане в сила на плана за регулация общината придобива безвъзмездно процентната част по ал. 6 от площта на всички поземлени имоти предмет на плана.

(8) С влизане в сила на плана за регулация собствениците на поземлени имоти – предмет на плана за регулация, придобиват собствеността върху новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

(9) Новообразуваните с плана за регулация урегулирани поземлени имоти са с граници, съобразени с първоначалното местоположението на поземлените имоти в местността, но не и с точните им кадастрални граници.

(10) Новообразуваните урегулирани имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което при оспорване се доказва с решение на комисията по чл. 210.

(11) Когато съгласно общ устройствен план поземлен имот предмет на плана за регулация по ал. 1 попада в различни устройствени зони, новообразуваният урегулиран поземлен имот се урегулира в зоната, в която имотът е имал преобладаващо местоположение преди урегулирането.

(12) В 7-дневен срок от влизане в сила на индивидуалния административен акт за одобряване на плана за регулация по ал. 1, общината изпраща копие от плана за регулация на службата по геодезия, картография и кадастър – за служебно нанасяне в кадастралната карта на новообразуваните урегулирани поземлени имоти. След нанасянето на плана за регулация по ал. 1 в кадастралната карта, той е приложен.

(13) След влизане в сила на индивидуалния административен акт за одобряване на плана за регулация и нанасянето на плана за регулация в кадастралната карта, съответната служба по геодезия, картография и кадастър издава служебно скица за всеки новообразуван урегулиран поземлен имот.

(14) Наличният преди урегулирането документ за собственост, влезлият в сила индивидуален административен акт за одобряване на плана за регулация по ал. 1 и скицата издадена от службата по картография геодезия и кадастър по ал. 13 удостоверяват правото на собственост върху новообразуваните урегулирани поземлени имоти. Въз основа на тези документи могат да бъдат съставяни констативни нотариални актове или да бъдат извършвани разпореждания с новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

(15) Вещните тежести, наложени върху поземлените имоти преди урегулирането им с плана за регулация, преминават изцяло върху новосъздадените урегулирани поземлени имоти.

(16) Общината придобива отстъпените й части от поземлените имоти без вещни тежести.

(17) Когато за отделни поземлени имоти в обхвата на плана за регулация по ал. 1, поради наличие на законно изградени строежи или издадено разрешение за строеж, е невъзможно да се урегулира поземлен имот съгласно правилата за първа регулация, собственикът на имота дължи на общината обезщетение в размер на пазарната стойност на процентната част от площта имота, която би следвало да премине в собственост на общината. Пазарната стойност на обезщетението се определя с решение на комисията по чл. 210 след влизане в сила на индивидуалния административен акт за одобряване на плана за регулация. Общината може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на влязлото в сила решение на комисията по чл. 210. Преди заплащане на дължимото обезщетение собственикът на имота няма правата по ал. 14.

(18) Максималната плътност на застрояване, максималната интензивност на застрояване, минималната свободна дворна площ, минималната задължително озеленена дворна площ, начинът и характерът на застрояване и линиите на застрояване за новообразуваните с плана за регулация урегулирани поземлени имоти се определят с плана за застрояване по ал. 1.

(1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) С подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.

(2) Подробният устройствен план по ал. 1 се изработва на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(3) Лицето и площта на новообразуваните урегулирани имоти, конкретното им предназначение, характерът и начинът на застрояването им се определят със самия подробен устройствен план.

(4) В случаите по ал. 1 на всеки собственик на недвижим имот общината определя равностоен урегулиран имот (имоти), като се съобразява с местоположението на имотите в местността, но не и с точните им кадастрални граници. Когато имотът попада в различни устройствени зони, новообразуваният урегулиран имот се предоставя в зоната, в която имотът е имал преобладаващо местоположение.Урегулираните имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл. 210.

(5) Собствениците на поземлени имоти по ал. 4 придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части по ал. 1 от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота. В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта копие от нея се изпраща на службата по вписванията, а копие от одобрения план по ал. 1 - на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - за служебно вписване в имотния регистър и нанасяне в кадастъра.

(6) Ипотеките, наложени върху поземлените имоти преди урегулирането им, преминават изцяло върху новосъздадените урегулирани поземлени имоти.Общината придобива отстъпените й части от поземлените имоти без вещни тежести.

(7) За територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план по решение на общинския съвет вместо плана по ал. 1 може да бъде създаден план за улична регулация и имоти за обекти на публичната собственост по чл. 110, ал. 1, т. 2.

Чл. 17. (1) Извън случаите по чл. 16 с подробен устройствен план за населено място или за част от него се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с имотните граници.

(2) С плана по ал. 1, при спазване на правилата и нормативите, определени в този закон, могат да се урегулират:

1. налични неурегулирани поземлени имоти с цел образуване на повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти;

2. поземлени имоти, чиито размери не отговарят на изискванията на чл. 19, с цел упълномеряването им с части от съседни имоти;

3. съседни неурегулирани поземлени имоти за създаване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За случаите по ал. 2 заинтересуваните собственици подават заявление до общината, а за случаите по ал. 2, т. 2 и 3 – и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. Идеалните части на съсобствениците в образуваните съсобствени урегулирани поземлени имоти се определят със самия договор.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Когато с план за регулация по ал. 2, т. 2 и 3 се засягат поземлени имоти – държавна собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от областния управител в писмена форма.

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Когато с план за регулация по ал. 2, т. 2 и 3 се засягат поземлени имоти – общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 може да се разрешава строителство след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5 и нанасяне на плана за регулация в прилагане на плана за регулация.

(7) Окончателният договор за прехвърляне на право на собственост по ал. 3, 4 или 5 се сключва въз основа на скица от одобрения план за регулация, издадена от общината.

(78) Копие от влезлия в сила подробен устройствен план се изпраща служебно от общината на службата по геодезия, картография и кадастър. В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 копието от влезлия в сила план за регулация се изпраща заедно с представения окончателен договор за прехвърляне на право на собственост по ал. 3, 4 или 5. Въз основа на влезлия в сила план за регулация, а в случаите по ал. 2, т. 2 и 3 – и на окончателния договор за прехвърляне на право на собственост, службата по геодезия, картография и кадастър нанася служебно плана за регулация в кадастралната карта.(Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Копия от влезлите в сила подробни устройствени планове се изпращат служебно от общината на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 копия от влезлите в сила подробни устройствени планове се изпращат служебно от общината на Агенцията по геодезия, картография и кадастър след представяне на окончателен договор по ал. 3, 4 или 5.

(9) Планът за регулация по ал. 1 е приложен с нанасянето му в кадастралната карта.

(10) Правни сделки с урегулираните поземлени имоти, предмет на одобрения план за регулация по ал. 1 могат да се извършват след прилагане на плана за регулация.

(11) Индивидуалните административни актове за одобряване на план за регулация в случаите по ал. 2, т. 2 и 3, които са издадени без да е бил сключен предварителен договор за прехвърляне право на собственост, когато е бил необходим такъв, са нищожни.

(12) Правилата за уреждане на отношенията на собственост и за издаване на акта за одобряване на плана за регулация в случаите по ал. 2, т. 2 и 3, като и тези по чл. 15, ал. 6-10, се прилагат и за изменение на планове за регулация, когато с изменението се създават съсобствени урегулирани поземлени имоти от съседни урегулирани поземлени имоти или от техни части.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница