Чл. 2 Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички юридически и физически лица, които живеят, временно препитават, или управлението на които е на територията на общинатаДата02.06.2018
Размер254.09 Kb.
НАРЕДБА
за осигуряване и поддържане на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Белоградчик
РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опадване на околната среда, транспортното обслужване на населението, поддържане на жилищния фонд, създаване на общи условия относно търговията и защита на имуществото на територията на община Белоградчик.

Чл.2 Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички юридически и физически лица, които живеят, временно препитават, или управлението на които е на територията на общината.

Чл.3 Заповедите на Кмета на Общината относно обществения ред /във връзка с тази Наредба/ са задължителни за ръководителите на учреждения, стопански и други организации на гражданите на територията на Община Белоградчик.
РАЗДЕЛ ІІ

А/ ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОИСТВИЕ


Чл.4 За осигуряване на обществения ред се забранява:

1. Нарушаването на спокойствието и нощната почивка на гражданите чрез викане, тропане, пеене, свирене, използването на озвучителни уредби, извършването на ремонтни и производителни дейности в жилищни, обществени заведения и административни сгради, във всички общодостъпни места или в близост до тях, за времето 14.00 часа до 16.00 часа след обяд и от 23.00 часа до 07.00 часа за летния и от 22.00 до 06.00 часа за зимния сезон.

“/2.-променено с Решение №503/14.11.2002г.на ОбС/”

2. Работно време на заведенията се определя както следва:

-лицензирани нощни заведения – до 06.00 часа;

-ресторанти – до 04.00 часа;

-кафенета в централната градска част – до 04.00 часа;

-всички останали заведения в града – до 24.00 часа;

За всички останали населени места в общината важи работното време за съответната категоризация на заведенията.

3. Използването на музикални инструменти и апаратура в обществени заведения, и открити терени, намиращи се в непосредствена близост до жилищни сгради / 50 м./ в часовете, посочени в т.1.

4. Ползването на взривоопасни смеси, стрелби в населено място, извършването на действия, които са в разрез с благоприличието и обществения морал по всяко време на денонощието, ако извършеното не подлежи на по-тежко наказание.

5. Оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта, както и скарване, сбиване и други действия, с които се нарушават обществения ред и спокойствие.

6. Поставянето на балкони и прозорци на недобре закрепени сандъчета, саксии и други вещи, както и недобре укрепени покривни конструкции, които представляват опасност за минаващите граждани.

7. Провеждането на насаждения, зелени площи, цветя, храсти, пейки и съоръжения по улиците, паркове и други обществени места.

8. Повреждането на благоустройствени и комунални съоръжения – настилки, озеленяване, гробищни паркове, водоснабдяване и канализация, електрификация и др.

9. Влизане на външни лица без разрешение в охраняваните и забранени места, вододайни зони, стопански дворове, археологически обекти, учебни и детски заведения /дворни площи и сгради/.

10. Влизането, преминаването или други действия в селскостопанските и други имоти без разрешението на собствениците им или съответните или общински органи.

11. Късането и повреждането на обяви, агитационни материали и други, ако са поставени на определените за това места.

12. Влизането и престоя на явно пияни лица в обществени заведения и в обществения транспорт, както и консумирането на алкохол по улицата, площадките, учебните и здравни заведения.

13. Спането по пейките в парковете и зелените площи, както и на обществени места.

14. Използването на прашки, стрели и други опасни игри, хвърлянето на камъни и други предмети, които нарушават реда и спокойствието на гражданите и създават опасност за здравето им или причиняват щети.

15. Продажбата на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответно разрешение.

16. Пързалянето на определените за движение на МПС улици.

17. Просията на обществени места, както и подбудителството и помагачеството за извършването й.

Чл.5 При провеждането на спортни, културно-масови и други мероприятия и инициативи в стадиони, зали, спортни площадки, по улиците и площадите и други обществени места, се забраняват.


 1. Използването на експлозивни материали.

 2. Явяване и участие в явно нетрезво състояние.

Чл.6 Организаторите на събрания, митинги, манифестации, спортни прояви на открито, и други масови изяви са длъжни да вземат необходимите мерки за осигуряване на добър обществен ред при провеждането им. Тяхно задължение е да уведомят най-малко 48 часа преди мероприятието Кмета на Общината и Началника на РПУ.

Б / ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ С ГАЗОВО ОРЪЖИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с осигуряване и опазване на общественият ред на територията на Община Белоградчик,както и защита на живота и здравето на гражданите, се установяват средните правила:


 1. На територията на Община Белоградчик юридическите и физическите лица могат да придобиват, съхраняват, носят и употребяват газови оръжия за охрана, самоохрана, граждански, ловни, спортни и културни цели.

 2. Газови оръжия могат да се носят само при осъществяване на охранителна дейност, като през останалото време оръжието се съхранява на установени за това места.

 3. Забранява се откритото носене на газови оръжия освен при осъществяване на охранителна дейност.

 4. Забранява се носенето на газови оръжия:

  • на политически, синдикални и културни мероприятия;

  • на спортни мероприятия;

  • в увеселителни и питейни заведения и барове;

  • в дискотеки;

  • в училища и детски градини;

  • в административни сгради и учреждения;

  • в културни институции;

  • в банкови институции;

  • в православни храмове и храмове на други вероизповедания;

  • в спортни бази;

  • при и след употреба на алкохол или наркотични вещества;

5.Забранява се преработването на газови оръжия в бойни такива, като глобата е от 1 000 лв. до 1 500 лв.

6.Забранява се съхраняването, носенето и пренасянето на газови оръжия за охрана, за самоохрана / самоотбрана/, за спортни и за културни цели с патрон в цевта.

7.Забранява се носенето и употребата на газови оръжия от малолетни и непълнолетни, като контрола се осъществява от лицата упражняващи родителски контрол.

8.Родителите осъществяват контрол и отговарят във връзка с притежавано от тях газово оръжие, като предприемат необходимите мерки за безопасното му съхранение и забранен достъп на децата до него в дома.

9.Контрол по изпълнение на правилата се възлагат на всички лица, заемащи отговорни длъжности в съответното учреждение, съвместно с органите на РПУ – гр.Белоградчик.

10.Собствениците на увеселителни и питейни заведения и барове, както и на дискотеки са длъжни да не допускат в съответното заведение лица носещи газови оръжия, като предприемат необходимите мерки за това.

11.Директорите на училища са длъжни да предприемат необходимите мерки за недопускане на газови оръжия на територията на училището и прилежащият му терен, като въведат пропусквателен режим осъществяван от съответната охрана на училището.
12.Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на територията на Община Белоградчик съвместно с обществените възпитатели предприема необходимите мерки с оглед разясняване на обществената опасност която би причинило носенето и употребата на газово оръжие.
13. За нарушаване на горепосочените правила органите на РПУ – гр.Белоградчик, както и съответните длъжностни лица по Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на общественият ред на територията на Община Белоградчик съставят актове на нарушителите и изземат газовото оръжие.
14. Иззетото оръжие се съхранява в РПУ – гр.Белоградчик, като за съответното изземване се съставя протокол.
15. При нарушаване на горепосочените правила се дължи глоба в размер на 500 лв. при първоначално нарушение, при всяко последващо глобата е в размер от 1 000 лв. до 1 500 лв.

Тези правила са неразделна част от Раздел ІІ – Осигуряване на общественият ред и спокойствие от Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на общественият ред на територията на Община Белоградчик на Общински съвет гр.Белоградчик.


РАЗДЕЛ ІІІ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УВЕСЕЛЕНИЯ


Чл.7 /1/ Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, в които се упражнява търговска дейност и услуги, да уведомяват писмено съответните общински органи за работното им време, което се изписва на видно място в съответния обект.

/2/ Лицата, посочени в предходната алинея, както и длъжностните лица, отговарящи за работата на съответния обект – управители, бармани, сервитьори, продавачи и др., присъстващи в момента на проверката, носят персонална наказателна отговорност за спазването на регистрираното работно време и нарушаване спокойствието на гражданите, съгласно разпоредбите на тази Наредба.

Чл.8 /1/ Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки на: малолетни, непълнолетни и явно пияни граждани.

/2/ Забранява се продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни.

Чл.9 /1/ Забранява се посещението на обществени места след 20.00 часа от деца под 14 години и след 22,00 часа от деца на възраст от 14 до 18 години без родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето или без осигурено от тях пълнолетно дееспособно лице за придружител на обществени места след 22,00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

ал.2 – променена с Решение №543/05.03.2003г. на ОбС/”

/2/ Задължават се собствениците на заведенията по предходната алинея и лицата, работещи в тях, да не допускат посещение на малолетни и непълнолетни без придружител /родител, настойник, попечител/ след указание в ал./1/ часове. В компютърните игрални зали собствениците или лицата, работещи в тях да не допускат посещения на малолетни без придружител /родител, настойник, попечител/ в часовете от 07.00 часа до 14.00 часа /без почивните дни и ваканциите, определени по надлежния ред/.

/3/ Забранява се работата на заведенията за обществено ползване извън установеното в лицензите работно време.

Чл.10 /1/ Забранява се на собствениците и длъжностните лица на игрални и компютърни зали да допускат участие в хазартни игри или игри с игрални автомати клас "В” на малолетни и непълнолетни, както и посещения след 21.00 часа.

/2/ Забранява се разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни автомати на разстояние по-малко от 20 метра от учебните заведения.

/3/ Забранява се публичното излагане на открити търговски площи и продажбата на Забранява се разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни автомати на разстояние по-малко от 20 метра от учебните заведения.

/3/ Забранява се публичното излагане на открити търговски площи и продажбата на порнографски материали от всяка къв вид, както и еротични печатни издания, освен ако са поставени в непрозрачни опаковки.

Чл.11 Собствениците, наемателите и ползвателите на заведенията за обществено хранене и развлечения са длъжни да спазват допустимите децибели за силата на музикалните озвучителни уредби в жилищните зони и територии – до 55 децибела денем и до 45 – нощем. В зоните за учебна дейност, болницата – до 45 – през деня, до 35 – през нощта.

Чл. 12 Задължават се собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти да поддържат чистотата и снегопочистването на прилежащите терени към обектите им – целогодишно.

Чл.13 Забранява се отказът за обслужване в обществените заведения, освен на расови, етнически и др. предразсъдъци.
РАЗДЕЛ ІV

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ И РЕД В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ


Чл.14 /1/ Организацията на движение, автобусните линии, маршрутите на движение и спирките на превозните средства се определят от Общинската администрация, съгласувано с органите на МВР.

/2/ Общината има задължението да стопанисва и поддържа съоръженията, знаците, маркировката, тротоарите и уличните платна, осигуряващи безопасност на движението. Кметът на общината определя длъжностните лица от Общинска администрация, носещи отговорност за конкретните обекти.

/3/ Длъжностни лица, определени от Кмета на общината, със съдействие на РПУ – Белоградчик, установяват собствениците на превозни средства, спрели или паркирали в нарушение на въведените забрани и независимо от наложеното административно наказание, им връчват предписание за преместване.

/4/ Със Заповед на Кмета на Общината се определят:

1. Улиците и зоните, по които се въвеждат ограничения и забрани за движение на пътни превозни средства, на строителна и селскостопанска техника.

2. Режимът и местата за паркиране и домуване на МПС, в това число и на тежки возила и състави от категориите С, Д, Т, С+Е.

3. Автомобилните гробища за бракувани е негодни за движение моторни превозни средства, разкомплектовани или със значителни проведи, както и снетите от отчет такива /без регистрационни номера.

/5/ Спрените от движение МПС, бракуваните, снетите от отчет, разкомплектованите или със значителни повреди, негодните за движение, трябва да бъдат паркирани в гаражи, дворните части на строителните парцели, в имотите за индивидуално ползване или в обособени за тази цел места.

/6/ Зареждането на магазините със стоки се извършва директно от превозните средства дотолкова, доколкото това не противоречи на ЗДП, без престояване на стоките по тротоарите и уличните платна. По същият ред се извозва и освободеният амбалаж.

Чл.15 /1/ Забранява се:

1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и други съоръжения и сигнализация, свързани с безопасността на движението на неоторизирани лица, както и - поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателните жалони.

2. Оставянето на спрени от движение МПС по уличните платна, тротоарите, паркингите и пешеходните зони и други места – общинска собственост.

3. Оставянето на строителни, отоплителни и други материали по тротоарите за повече от 48 часа и по улиците, паркингите и пешеходните зони за повече от 12 часа.

4. Транзитното преминаване на товарни МПС по ул.Княз Борис І-ви.

5. Движението на верижни машини по асфалтовата настилка на пътищата, в населените места и извън тях.

6. Движението на превозни средства с лош външен вид.

7. Превозване на необезопасени и лесно разпиляеми товари.

8. Паркирането на автомобили върху тротоари, освен в случаите, посочени в Закона за движение по пътищата, паркове, зелени площи и пред обществените заведения на нерегламентирани места.

9. Поставянето на бетонни и други трайно закрепени рампи до бордюрите за достъп на МПС върху тротоарите.

10. Паркирането на автомобили върху тротоари, с което се принуждават пешеходци да преминават през платното за движение на МПС.

11. Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоари, улични платна, площади и зелени площи.

12. Паркирането на забранени за това места.

Чл.16./1/. Лицата, осъществяващи обществен превоз на пътници задължително поставят указания за маршрута на превозните средства.

/2/. Лицата по ал.1 задължително определят местата в автобусите за инвалиди, бременни жени и майки с деца до 3-годишна възраст, като поставят означения за тази цел.

Чл.16а.(1). Пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на Община Белоградчик, след като бъдат регистрирани и ако техническото им състояние отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата /ЗДП/.

(2). ППС с животинска тяга се регистрират на територията на Община Белоградчик по постоянен/настоящ адрес на собственика - за физическо лице и седалище и адрес на управление за юридическо лице в двуседмичен срок от придобиване на собствеността на съответното превозно средство.

(3). ППС с животинска тяга се представят за регистрация от собствениците им - физически или юридически лица.

(4) /Изм. с Решение №371 от Протокол №27/ 27.07.2017г./ Регистрацията на ППС с животинска тяга се осъществява въз основа на писмено заявление и/ или искане, подадено от собственика или изрично упълномощен негов представител, до Кмета на Община Белоградчик след заплащане на цената на регистрационния номер. Размерът на сумата се определя от Кмета на Община Белоградчик, съобразно продажната цена на регистрационния номер към настоящия момент и се заплаща на касата на Община Белоградчик. Към заявлението и/ или искането се прилагат следните документи:

1.Копие от документ за самоличност на собственика ( за физическо лице ), съответно удостоверение за актуално състояние ( за юридическо лице).

2.Булстат – за юридическо лице;

3.Документ за платена цена на регистрационен номер, съгласно ал.4.

4.Удостоверение за липса на задължения към Община Белоградчик.

(5) Кметът на Общината в 30-дневен срок разглежда подадената молба и при наличието на всички необходими изисквания, вписва данните на собственика и данните на ППС в регистър по образец (Приложение № 1):

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1Регистър за отчета на пътните превозни средства с животинска тяга


Рег. №

Дата на регистрация

Име,презиме, фамилия на собственика(за ФЛ) или фирма (за ЮЛ)

Постоянен адрес на собственика (за ФЛ) и седалище и адрес на управление (за ЮЛ)Вид на превозното средство(платформа, каруца-конска и др.)

Промени в регистрацията (промяна на собствеността, адрес и други)
(6) На собственика на регистрираното ППС с животинска тяга се издава регистрационен номер и регистрационен талон по образец (Приложение № 2):


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Регистрационен талон за ППС с животинска тяга

Лицева част на талона: Гръб на талона:Община Белоградчик
Гр./с./……………….

Регистрационен талон на ППС с животинска тяга

Регистрационен №……………………………

Вид на ППС:………………………………….

/конска, магарешка или др. каруца/

Собственик:………………………………….

………………………………………………..

Адрес: гр./с……………………………………………

Ул./ж.к/кв…………………………...№:……..
Извършил регистрацията:……………………………….

/име, фамилия, подпис и печат/
(7). ППС с животинска тяга трябва да бъде оборудвано съгласно изискванията на ЗДП, както и с престилка за животински отпадъци.

(8). В три месечен срок от приемането на настоящите изменения и допълнения, собствениците на ППС с животинска тяга са длъжни да подадат молба за регистрация на ППС с животинска тяга…”

Р А З Д Е Л V

СТРОИТЕЛСТВО


Чл.17. Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване целостта на настилки за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение от органите на Общинска администрация и РПУ.

Чл.18. Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, преместване или скастряне на растителност, се издава след представяне на документ за внесена такса.

Чл.19. Инвеститорът на обекта е длъжен да възстанови по подходящ начин и в определен срок, съгласуван с общинската администрация околната среда след приключване на строителството.

Чл.20. Строителните и специализираните фирми с подземни комуникации и съоръжения, а така също и частни лица, възстановяват незабавно в първоначален вид разкопаните и повредени пътни настилки, площади и зелени площи и други, най-късно 3 дни след завършване на строежа /ремонта/ и почистват района за своя сметка.

Чл.21. Улични платна и тротоари могат да се използуват при доказана необходимост за строителни площадки само с разрешение на органите на Общинската администрация, в другите населени места от кметския наместник, съгласувано с полицията за определеното време срещу заплащане на определена такса за квадратен метър.

Чл.22. Забранява се ваденето на баластра, камъни, пясък, чим, глина и нарушаване на естествения ландшафт за строителни цели, освен с разрешението на Общината.


Р А З Д Е Л VІ

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл.23./1/. За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии Общината извършва следните дейности:


 1. Събиране, извозване и депониране на твърдите битови отпадъци.

2.Метене по график и периодично миене на благоустроените градски площи – улици, площади, алеи, тротоари и др.

3.Зимно почистване на част от уличната мрежа и други определени територии както и мерки за предотвратяване на поледиците по улиците и тротоарите.

4.Поддържане на депа за твърди битови отпадъци и други специализирани депа.

/2/. Обхватът на дейностите по чистотата се определят от Общинската администрация съобразно конкретните условия и размера на финансовите средства.

/3/. Дейностите по чистота се извършват от общинска фирма или по договор с други фирми.

Чл.24./1/. Освен ежедневното почистване на благоустроените части на града Общината организира периодично или сезонно почистване на парковете и градските градини.

/2/ Поддържането на чистотата на производствени, административни, обществени и жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, както и техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват.

/3/. Гражданите са длъжни да не замърсяват местата за отдих в парковете и градините, а в случай на допуснато замърсяване от тяхна страна, да ги почистят преди да ги напуснат.

Чл.25./1/. Почистването на териториите и поддържането на чистотата, за които не се грижи общината и са прилежащи към жилищните сгради и търговски обекти, се извършва от юридическите или физическите лица, които стопанисват съответните сгради.

/2/. Физическите и юридическите лица, които извършват стационарна или временна търговска дейност, да не допускат замърсяване и ежедневно да почистват прилежащите терени.

/3/. Прилежащите територии за почистване / зелени площи, части от тротоари, улични платна и други територии/ се определят от Общинска администрация.

/4/. Почистването на прилежащите територии се извършва периодично и при кампании, определени от Общината. При провеждане на кампании, Общината осигурява транспорт за извозване на отпадъците.

/5/. Прилежащи територии са:

1. Към жилища и дворове при индивидуално, кооперативно и сключено застрояване – отсечките от тротоарите, съответстващи на уличните регулационни линии на парцелите.

2.Към жилищни комплекси – териториите, ограничени от пълната проекция на блоковете върху терена.

3.Към заведения, офиси, производствени и административни сгради, складови помещения, гаражи, паркинги и др.подобни – отсечките от тротоарите съответстващи на фасадите на границите на обектите.

4.Към павилиони, фургони, маси за улична и пазарна търговия, строителни площадки и други – територия, не по-малка от площта на обекта.

Чл.26 /1/ Забранява се:

1.Изтърсването и изтупването от балкони с лице към улици и пешеходни зони.

2.Измиването на балкони и тераси с течаща вода в жилищните блокове, освен в часовете, определени от домсъветите.

3.Паленето на огън на уличните платна, зелените площи, пред жилищните блокове и междублокови пространства.

4.Продажба на открито на небелени семки и ядки в централна градска част.

5.Складирането на строителни, отоплителни и други материали, приготвяне на варови, циментови и други разтвори по тротоарните, уличните платна и зелените площи.

6.Натрупването на оборска тор и други отпадъци край синори, пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, домове, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти за недопускане на примесването им с битови отпадъци.

7.Оставянето на разпиляна смет при събирането й от лицата , обслужващи сметосъбирателните машини.

8.Преместването на съдовете за смет от мястото /адреса на домакинството/ където са поставени, повреждането им.

9.Изхвърлянето на смет извън определените за това места, и извън съдовете.

10.Изхвърлянето в съдовете за смет на вещества, които биха повредили съдовете за смет, сметосъбирачната машина и обслужващия персонал.

11.Изхвърлянето на битови отпадъци извън местата и съдовете, определени за целта.
РАЗДЕЛ VІІ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


ЧЛ.27 За опазване на общинската собственост и на околната среда Общината извършва следните дейности:

1. Предприема мерки и действия за опазване на общинската собственост /движима и недвижима собственост, имоти, полски пътища и др./.

2.Разработва и изпълнява програми за опазване на околната среда, която включва всички аспекти, включително и дейността на общинските дружества.

3.Осъществява обслужване и контрол на проблемни производства и обекти, съвместно със специализирани държавни органи.

4.Предприема мерки и действия за опазване на защитените територии, флората и фауната.

5.Провежда образователни кампании с обществеността по опазване на околната среда.

Чл.28./1/Общината има право на достъп до наличната информация за състоянието на околната среда.

/2/.Общината извършва преценка за влиянието на проекти и дейности върху околната среда.

/3/.Общината организира публични обсъждания на проекти и действия, както и може да спре изпълнението на проекти и упражняване на дейности, които могат да причинят неотстраними вреди на околната среда и човешкото здраве.

Чл.29/1/.Общината формира Общински екологичен фонд, съгласно действащата Наредба за фондовете, ръководен от Управителен съвет с председател – Кмета на Общината.

/2/.Набираните в него средства се използуват за финансиране само на екологични проекти.

Чл.30/1/.За осигуряване на екологосъобразна среда в населените места на общината, физическите и юридическите лица изграждат и поддържат градини, благоустроени зелени площи, крайпътни дървета, храсти и цветни лехи.

/2/.Общината осигурява благоустрояването на пътеките и алеите в градините, като се съобразява с местата за преминаване.

/3/.Премахването на дървесна и храстова растителност в населените места се извършва с разрешение от Кмета на Общината по писмено искане на инвеститори и собственици на дървета.

/4/Разрешение за премахване или преместване на дървета и храсти се издава в следните случаи:

1.При строителство, ремонт и реконструкция на обекти при доказана невъзможност за съхранението им.

2.При реконструкция на съществуваща растителност по утвърдени проекти.

3.За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и такива, застрашаващи сигурността на гражданите, сградите, съоръженията и безопасността на движение.

При аварии и природни бедствия.

/5/.Дейностите по събиране, транспортиране, съхранение или обезвреждане на битови и строителни отпадъци, може да се извършва само с разрешение на Кмета на общината.

/6/.Смяна на отработени масла, както и събирането на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, и негодни за употреба батерии и акумулатори се извършва в определени от Общински съвет – Белоградчик, места.

Чл.31./1/.Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик лично или чрез възлагане. Поддържането на градинките се извършва от Общината.

/2/.Задължават се ръководителите на фирми и организации да съдействат за опазването на зелените площи, прилежащи към имотите им, и декоративната растителност в тях.

/3/.Инвеститорите и строителните фирми са длъжни максимално да опазват съществуващата дървесна растителност.

/4/.Притежателите на етажна собственост поддържат прилежащите благоустроени зелени площи във вътрешно-кварталните пространства.

Чл.32./1/.Забранява се:

1. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки и съоръжения, телефонните обществени апарати, заслоните по спирките на обществения транспорт, обществените чешми, уличните хидранти, уличните и парковите осветителни тела и съоръжения, скулптурно-декоративните фигури и елементи, обществените тоалетни, сгради и огради, противопожарните съоръжения, превозни средства, полски пътища, както и на всякакви други общински имоти.

2. Повреждането, събарянето и разместването на табели, пейки и съоръжения, поставени на обществени места на територията на общината.

3.Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места.

4.Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.

5.Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване на растителността при обработка на земи, независимо от собствеността им.

6.Отсичането на дървета в градините, зелените площи и по тротоарите без разрешение от Общината.

7.Чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други.

8.Късането и изкореняването на засадени цветя, храсти и дървета в общинските градинки и зелени площи.

9.Косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без разрешение от Общината.

10.Поставяне на рекламни табели – дървени или чрез заковаване.

11.Изхвърлянето на насипан със сол сняг в градините или около дърветата.

12.Паленето на огньове за приготвяне на зимнина в извън определените за това места.

13.Паркирането и преминаването на коли в зелените площи.

12.Преминаването на животни през града и пашата им в парковете, градинките и зелените площи.

14.Копаенето и изсипването на инертни материали от общински терени без разрешение от Общината.

15.Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняването на водите им.

16.Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно-кварталните пространства.

17.Миенето и ремонта на превозни средства, водещи до замърсяване с петролни и други продукти на улици, тротоари, места за отдих, поречия на реки и язовири.

18.Прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири.

19.Изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти.

20.Форсирането на автомобилни двигатели за подгряване и ремонт край жилищни сгради.

21.Отвеждането на дим през прозорци, витрини и стени.

22.Ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, повреждането на хранилките, птичите къщички и гнездата им в градинките, както и разрушаване на мравуняците.

23.Паленето на съдовете за смет и оставянето им с отворени капаци.

Чл.33./1/.Общината, съвместно с фирма “ Водоснабдяване и канализация “ осигурява картографирането и опазването на вододайните зони на ползваните източници за питейни нужди.

/2/.При недостиг на питейна вода Общината може да изисква от фирмите да изградят собствени водоизточници за технологични нужди или да налага ограничения за ползването й.

/3/.При констатиране на аварии в сградните канализации и дворните канализационни мрежи, собствениците са длъжни да извършват своевременно необходимите ремонти.
Р А З Д Е Л VІІІ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ


Чл.34./1/.Отглеждането на селскостопански животни и птици да става извън гъсто населените и централни градски части.

/2/.В останалите части на града отглеждането на селскостопански животни и птици става след регистрирането им в Общината и РВМС.

Чл.35.Собствениците на кучета са длъжни:

/1/.В тридневен срок от придобиване на куче и 30-дневен срок за новородени кучета да подадат декларация в общината.

/2/.Таксата за кучета се заплаща в срок до 31-ви март на годината или заедно с подаване на декларацията /когато кучето е придобито след тази дата/ срещу представяне на оформен ветеринарно-медицински паспорт.

/3/.Паспортизацията, задължителната имунопрофилактика и дехелминтизация по чл.3 от Закона за ветеринаро-медицинската дейност да се извършва от държавните ветеринарни органи или оторизираните от тях специалисти.

/4/.При съмнение за бяс да се съобщи веднага на Държавните ветеринарно-медицински органи.

Чл.36./1/.Собствениците на кучета да ги отглеждат до края на живота им, а при невъзможност да ги предават в приют за бездомни кучета.

/2/.Всеки собственик на куче е длъжен да го разхожда с нашийник и повод, а едрите породи и агресивните кучета и с намордник, на определените за целта места от общината.

/3/.Куче без нашийник, повод и не придружено от собственика, се счита за бездомно.

/4/.Бездомните кучета се залавят и прибират на определени от Общината места.

Чл.37 Собствениците на домашни животни осигуряват необходимата хигиена, съгласно санитарно-хигиенните изисквания.

Чл.38 Собствениците на умрели животни се задължават да ги предават при условията на чл.80, ал.1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

Чл.39 Забранява се:

/1/.Пашата на животни в общински градини, зелени площи и застроена градска част.

/2/.Свободно пускане на животни и птици по улици, площади, детски и спортни площадки и др.

/3/.Отглеждането на кучета и котки по терасите на жилищни блокове ако е в нарушение на чл.4, т.1 и замърсява собствеността на съседите.

/4/.Ловенето и избиването на кучета и котки, както и измъчването им по какъвто и да е начин на територията на Общината, с изключение на предвидените от Закона за ветеринарно-медицинската дейност случаи. Кучетата, страдащи от остри заразни болести и представляващи риск за хората по преценка на ветеринарен лекар подлежат на евтаназия.

/5/.Отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и обществени места, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора.

/6/.Разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки.

/7/.Отглеждането на кучета, котки и декоративни птици в жилищни сгради с търговски цел – продажба, пансионат и други.

/8/.Насъскването на кучета спрямо хора и животни на обществени места.


РАЗДЕЛ ІХ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.41 /1/ Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се осъществява от Кмета на Общината или упълномощено от него лице.

/2/Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, установен в ЗАНН и ЗАП.

/3/Административно наказание се налага ако с конкретно нарушение не се нарушава и друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомяват съответните органи или Районна прокуратура.

Чл.42 /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от:

1.Длъжностните лица от Общинска администрация;

2.Служителите от РПУ;

3.РС на “ППАБ”;

4.Други лица, определени от Кмета на Общината.

/2/Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата..

Чл.43 За административни нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато са допуснали извършването им /чл.26, ал.3 – ЗАНН/.

Чл.44 /1/ На нарушителите на настоящата Наредба се налага едно от следните наказания /ако извършеното деяние не представлява по-тежко нарушение, наказуемо от други закони/.

-Обществено порицание.

-Временно лишаване от право да упражнява дейност или професия, но за не по-малко от 1 месец и не повече от 2 години при повторно нарушение.

-На юридически лица се налага имуществена санкция в размер до 50 000 лева.

-На физически лица се налагат глоби в размер до 5000 лева

/2/За маловажни случаи административно-наказващия орган може да предупреди извършителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено съответното наказание или контролните органи могат да наложат глоба на място до 5 лева, което се събира с квитанция.

Чл.45 /1/ За административни нарушения, извършени при осъществяване на дейности на предприятия, организации и учреждения, отговарят както служителите и работниците, извършили деянието, така и ръководителите, които са наредили или допуснали нарушението.
РАЗДЕЛ ХІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1.Тази Наредба се издава на основание чл.22, ал.1 – ЗМСМА и е приета с Решение № 465/06.06.2002г. на ОбС – Белоградчик.

§ 2.Наредбата да бъде публикувана в местния печат и разпространена по подходящ начин сред населението.

§ 3.Тази Наредба отменя Наредба № 1 за опазване и поддържани на обществения ред и чистотата в Община Белоградчик, приета с Решение № 99/11.05.2000г. на ОбС – Белоградчик.

§ 4.Наредбата влиза в сила от 06.06.2002г. и има действие до приемане на нова Наредба.

§ 5. Допълненията в Наредба №1 са приети с Решение №133/22.10.2008 г. на ОбС Белоградчик.

§ 6. Допълнения и изменения в Наредба №1 са приети с Решение №398/30.07.2010 г. на ОбС Белоградчик

§7. Допълнения и изменения в Наредба №:1 са приети с Решение №:11 от Протокол №:02/27.11.2015г. на ОбС Белоградчик.

§8.Измененията в Наредба №1 са приети с Решение № 371 от Протокол №27/27.07.2017г. на ОбС Белоградчик.


Председател на ОбС:( Мирослава Чавдарова)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница